VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Kolmekymmen kolme poigua

Kolmekymmen kolme poigua

Livvi
Syamozero
Oli sie ennen mužikku da akku. Ei ollut heile lastu ni miituttu. Elettih hyö vahnaizeh sah. Lähti mužikku erähän päivän halguo leikkuamah. Palaizen astuw kois päi, löwdäw häin yheksä däiččie. Däičät ottaw, šuapkah panow. Rubei mužikku duwmaičemah: "En ota nämii däiččöi, tulles otan ehtäl".

Heittäw däičät mužikku heinikköh, iče lähtöw meččäh. Mužikku päivän mečäs leikkuaw halguo, siid lähtöw kodih. Tulow sih samaizeh kohtahewle däiččöi. Mužikku prähkäw: "Kunna liennöw däičät mendy, ken liennöw ottanu däičät". Tulow kodih, akale sanow:
Tänäpäi lövvin yheksä däiččie. I šuapkan kere panin heinikköh, tulles ehtäl ei olluh däiččöi.

Akkah sanow:
Kačo, gu olet prostoi, hoz myözimmö däičät, ga rodizih leibiä meile kodvakse syvvä.
Toiči, – sanow, – älä nenga rua.

Tossu huondeksen lähtöw mužikku meččäh. Menöw samaizeh sih kohtah, löwdäw kaheksatostu däiččie. Ottaw mužikku šuapkah panow i heittäw heinikköh, sanow: "En ota minä däiččöi meččäh, ielleh-järilleh talutella, vie murendan".
Iče lähtöw halguo leikkuamah. Mečäs häi päivän halguo leikkuaw, lähtöw kodih ehtäl. Tulow samaizeh sih kohtah. Rubiew däiččöi eččimähewle däiččöi. "Nygy, – sanow, – däičät ken on ottanu. Akale sanozit, ga akku lyös". Lähtöw kodih. Tulow kodih akalluo. Akale sanow:
Tänäpäi lövvin kaheksatostu däiččie i heitin šuapkan kere heinikköh.
Tulles opiin eččie, ga ei ollu.
Akkah sanow:
Oh stervu, sinä gu olet prostoi!
Sidä perie pidäw igä kai olla kewhänny.
Mužikku sanow:
Hyvä, akku, enämbi en muga rua!


Lähtöw mužikku kolmanden päivän meččäh. Menöw, rubei duwmaičemah i löwdäw kolmekymmen kolme däiččie. Mužikku rubei duwmaičemah: "Nygöı nämii däiččöi en dätä täh, nygy lähten kodỉh, vien akale däičät".
Panow däičät poveh i lähtöw kodih. Palaizen astuw dorogua myöten, hyppiäw däiččy poves. Roiheze hyvä briha i sanow:
Terveh, tuatto!


Mužikku lähtöw ielleh kodih. Däičät kirvotah kai yksittäen poves, rodih kolmekymmen kolme poigua muzikale. Kai poijat kirutah tuatakse. Mužikku lähtöw astumah kodih päi. Menöw kodih akalluo. Mužikku sanow akalleh:
Minä toin täh kolmekymmen kolme poigua!

Akkah sanow:
Nämät poijat hyvät oldas, toine tostu parembat, kuibo myö rubiemmo syöttämäh poigii?
Meil ewle syvvä leibie, olemmo kewhät.
A poijat sanotah muamalleh:
Älä, muamo, pöllästy meijän syötändie.
Myö rubiemmo teidy syöttämäh, tuatto da muamo, eluo suamah, teidy syöttämäh!

Hyö ruvettih elämäh, eluo suamah, tuattua da muamua syöttämäh. Elettih hyö talvi, tuli kevät. Keväil hyö kagrat kylvettih i heinarres heinie niitettih, mi heile slieduičih. I tulow sygyzy. Sygyzyl menöw mužikku heinysaraidu kaččomah. Sarais on heinie äijy kadonut, i sanow poijile:
Poijat, meijen sarais heinie on äijy kadonu, saraih vorat kävväh.


Yksi lähtöw, vahnin poigu, karavuwlah, Stepan. Menöw, heinih peitäh, on yön kaiken, huondeszor’ah sahni midä ei näe. Huondeszor’al kuuliškanzi šumu meres päi. Stepan nosti peän i kaččow: nowzi hebo meres päi, zerku, i kolmekymmen kolme sälgyw. Tuli hebo heinysaraih, sällyt däl’l’es. Rubei hebo heinii syömäh. Min syöw, kaksi mostu kabd’oil šingow. Stepan otti hebuo pal’l’al peäh iški, hebo polvilleh kirboi, i Stepan panow suičet hevole peäh. I hebo dieviw ristikanzan iänen:
Aivoin, Stepan, tämän ruavon ruadoit!

En ole aivoi, kačo min nygy heinie taskaičit minun sarais.
Hebo sanow Stepanale:
Taskaičin, ga sinule roimmoh minä igäine služakku.


Stepan nowzow hevole selgäh i lähtöw kodih. Tulow kodih, panow hevot tahnuoh i kai kolmekymmen kolme sälgyw i sanow kaikile vellile:
Nygy, veikoit, minä toin kolmekymmen kolme hebuo, kaikile vellile roiheze hevot.
Nygy voimmo myö elie.
Hyö ruvetah elämäh ylen hyvin. Kodvaine eletäh, tuattoh kuolow i muamoh kuolow. Siid vahnin velles Stepan rubiew sovietuičemah, sanow:
Nygy myö emmo rubie täs elämäh.
Nygy lähtemmö myö muadu kaccomah da iččie ozuttamah i hyvii muččoloi eččimäh.

Hyö lähtietäh erähän päivän. Nostah heboloile selgäh i lähtietäh ajamah dorogua myö. Ajetah, ajetah tropinkoi myö, meččie myö. Tulow meččydorogal perti vastah heile. Mennäh pertih Syvätterien akalluo, Syvätterien akku kyzyw:
Ket työ oletto, kunna menettö?

On meidy kolmekymmen kolme vellesty i lähtimmö muadu kaččomah, iččie ozuttamah i hyvii muččoloi eččimäh.
Syvätterien akku sanow:
On minul kolmekymmen kolme tytärdy, roih teile kaikile mučoit.

Hevot pannah tahnuah, iče ruvetah svuad’bopaginoi pagizemah. Sutkat paistah, svuad’buo pietäh hyö, a Stepan sanow:
Pidäw lähtie heboloi kaččomah.

A Syvätterien akku sanow:
Älä lähte kaččomah hebua, meil kačotah valmehekse hebo.

Stepan sanow:
Minä maltan hevol ajua i maltan i kaččua.


Menöw Stepan hevolluo. Hebo seizow veres kabd’oin kawti. Stepan sanow hevole:
Miksebo seizot veres kabd’oin kawti?

Hebo sanow Stepanale:
Minä, poigani, seizon kabd’oih kawti sikseteijen peät on menemäs.
Huomei huondeksel tuow Syvätterien akku kolmekymmen kolme neijisty. Sinä, – sanow, – otaolet vahnin vellesvahnin Syvätterien akan tytär i malta hänen kere eliä. Azuta kolmekymmen kolme kostelii pajas rawdastu i mene neidizen kere sen kahtei vihandah nurmeh, lagieh peldoh (a neidine sinun kere ei pagize ni midä) i kolmekymmen kaksi kostelii murenda hänen selgäh. I kuni et kolmiekymmen kahtu kostelii murendanne selgäh, älä heitä lyöndiä. Kolmekymmen kaksi kostelii murendat, siid dieviw neidine paginan. Siid sinul neidine kyzyw: "Midä sinulles pidäw"? Sinä muwdu ni midä hänel älä pakiče: pakiče samoletučoi kowru i nevidimkoi kolpakku i ruostunu miekku. Sidä neidine sinulle ei tahto andua. Sinä murenda kolmaskymmen kolmas kosteli selgäh. Siid neidine andaw sinule kai, midä sinule pidäw.

Erähän päivän huondeksel tuow Syvätterien akku kolmekymmen kolme tytärdy, sanow:
Poijat, nygy toin minä kolmekymmen kolme tytärdy, – sanow, – ottagua, kelle miittuine pidäw.

Häin ottaw, Stepan, vahnin velles, i vahniman tyttären, i lähtietäh vihandah nurmeh, lagieh peldoh, i rubiew sidä neidisty pagizuttamah. Neidine ni midä ei virka. Ottaw häin kostelit, kolmekymmen kaksi, i yhten kostelin dättäw zuapastah. Davai rubiew häin neijisty lyömäh kosteliloil, i kolmekymmen kaksi kostelii kai murendaw selgäh, i diäviw neidine paginan i sanow neidine:
Midä pidäw, Stepanbogati̮rskaja sila?

Stepan sanow:
Mille ni midä ei pie, mille pidäw samoletučoi kowru i nevidimkoi kolpakku i ruostunu miekku.

Neidine sanow:
Sidä minä en voi andua.

Häi ottaw, Stepan, rubiew vie kolmaskymmen kolmandel kostelil lyömäh i selgäh kaiken murendaw, i neidine sanow:
Nygy minä kai annan, vai piästä minuw hengih!


Andoi neidine letučoin kowran, nevidimkoin kolpakan i ruostunuon miekan. Lähtiettih kodih Syvätterien akalluo. Tullah kodih. Menöw hevolluo Stepan. Hevole andaw ned kai: ruostunuon miekan, samoletučoin kowran, nevidimkoin šuapkukolpakan, i iče vieröw muata pertih. Huondeksel novzow. Sanow Stepan:
Pidäw lähtä hevolluo, kaččomah hebuo.

A Syvätterien akku sanow:
Midä menet hevolluo?

Stepan sanow:
Minä hevol maltan ajua, maltan i kaccuo.

Menöw Stepan hevolluo. Hebo seizow polvien kawti veres. Hevol kyzyw:
Midäbo nenga seizot polvien kawti veres?

Hebo sanow:
Oi, poigani, sikse minä seizon polvien kawti veresteijen piät roih tänyön leikattavakse.
Ehtäl tuow Syvätterien akku kolmekymmen kolme tytärdy i panow muata teijen kere. Tyttäril on kaikil valgiet šuapkat piäs i teil on mustat šuapkat piäs.
Hebo nevvow Stepanale:
Vierettö muata muččoloin kere: muwt vellekset uinotannehsinä älä uinuo.
Sinä, kaikin uinotanneh i neidizet i vellet sinun, ota šuapkat neidizil piäs, pane net šuapkat vellile piäh, ota ičelles, a neidizile pane mustat šuapkat. Siit tulow Syvätterien akku teijen piälöi leikkuamah keskiyön aigah. Syvätterin akku gu tulow i piät leikkuaw tyttäril, a teijen piät diähän leikkuamattah.
Tulow ehty. Tuow Syvätterien akku kolmekymmen kolme tytärdy i sanow brihoile:
Vävyt, ottakkua täs iččes mučoit, i pidäw viertä muata!


Syvätterien akku toi tyttäret. Otettih joga mies mučoit i viertih muata, kaikin yhteh komnattah. Viertih muata, net kai vellekset uinottih dai mučoit, a Stepan ei uinuo. Puoleh yössäh muattih. Stepan smenii neidizien šuapkat, pani brihoile piäh, a brihoin šuapkat neidizile piäh. Stepan kuwlowtulow Syvätterien akku. Otti piät leikkai, kudamil on mustat šuapkat piäs, kaikil kolmelkymmenel kolmel hengel. (Smiettiwon brihat, a puwtui leikata omil tyttäril). I Syvätterien akku pani lukun uksele. Otti Stepan nowzi i vellet nostatti maguamas.
Noskua vai, veikoit, maguamas i kaččokkua, midä meile on čuuduo!
Vellet nostih i pöllästyttih kaikin. Stepan sanow:
Nygy ei pie pöllästyö, meile pidäw iäre paeta.
Yksikai täs ollemmomeil on piät mennyöt.

Hyö ei voija ni kunna piestä muijale: otettih da ikkunas lähtiettih. Hyö lähtiettih ikkunas, heboloile selgäh nostih, ajettih, ajettih mene tije min aigua. Syvätterien akku huondeksel tuliomil tyttäril on piät leikattu, a vävyt on pajettu iäre. A Syvätterien akku sanow:
Minä olin ownas, nämät ollah vie ownahembat.
Hos, – sanow, – pagenitto, yksikai tabuan.
Häi lähti, Syvätterien akku, jälles ajamah. Kuwluw, kohu jälles tuliškanzi. Stepanan hebo sanow:
Nygy meidy tabuaw i tappaw.
Nygy muijal ni kunna ewle hoduw, pidäw piäliči merez hypätä.
Piäliči merez hypättih. Ehtittih vai hypätä, i Syvätterien akku jälles hyppiemäh rubei. Hebo sanow Stepanale:
Viippua ruostunuol miekal jällele päi!

Stepan viippai jällele päi. Syvätterien akku ehtii vai tulla puoleh mereh, i hänel piä pakuii Syvätterien akku jowdui mereh.

Hyö piästih sinne piäliči meres, net kolmekymmen kolme vellesty. Hyö ollah sie. Azetuttih. Kolmet sutkat heboloi syötetäh da iče huogavutah. Kolmien sutkien proidihuw Stepan sanow toizile vellile. Sanow:
Veikot, nygy pidäw meil erota kelle kunnagi, yhtes ei sua kävellä.
Pidäw joga miehel omal ičel omua piädy syöttie da omua muččoi eččie da muadu kaččuo.

Hyö erotah, proščaitahes, lähtietäh ken kunnagi ajamah heboloin kere. Ajettih, ajettih, i Stepan puwttuw linnah. Menöw linnah i leskiakkah yökse puwtuw. Leskiakkah taričeh yökse fatieral. Yön maguaw. Huondeksel nowzow Stepan, sanow leskiakale:
Mene linnale, eigo midä kuwlu noovostii, da osta midägi syömisty mille.

Andaw dengua. Leskiakku lähtöw linnale i ottaw hälle syömisty kaikenualastu, i leskiakku kuwndelow, midä rahvas paistah.
Rahvas paistah, – sanow, – cuarile pidäs kon’uhhu, ei voi löwtä kon’uhhua.
Tuli leskiakku kodih, andoi hälle syömizet, produhtat, i Stepan kyzyw:
Viego midä kuwluw, t’owta-rukku?

T’owta sanow:
Cuarile pidäw kon’uhhu, ei voi löwtä kon’uhhua, hevon kere.

A Stepan sanow:
Pidäw minul lähtie taritakseh, eigo minuw ota, jowte olles.


Stepan lähti cuarih. Meni cuarin dvorcah. Kirjutti zajavlenijan, andoi prisluwgoile. Prisluwgat viedih cuarile. Cuari tuli vastah poijan kere. I priimi cuari Stepanan kon’uhakse. Rubei Stepan siid kon’uhakse oman hevon kere. Omua hebuo kaččow i ajaw kunna pidäw, kunna käskietäh. On siid vuvven.
A cuarin poigu duwmaiččow naija. Cuarin poigu tulow erähän päivän sen Stepanan luo, sanow:
Stepan, nygy myö sinun kere lähtemmö mučoidu eččimäh mille nengomah carstvah, nengomah gosudarstvah, nengoine neidine Katerina Prekrasnaja-devica.


A Stepan pöllästyi: "Kuibo minä nengoman suan cuarin poijale, nengoman neidizen"? Menöw Stepan erähän huondeksen hevolluo itkun kere, sanow hevole:
Cuarin poigu mille andoi nengoman prikuazan: pidäw mille lähtä mučoidu eččimäh nengomah carstvah, nengomah gosudarstvah, nengoine neidine Katerina Prekrasnoi-devica mučoikse pidäw suaha.

Hebo sanow Stepanal:
Suamai ruvettui kai voibi suaha, – hebo sanoi.
Mene sano cuarin poijale, što "minä lähten oman hevon kere".
Stepan meni cuarin poijalluo, dielon doloži. Sanow:
Minä voin lähtie oman hevon kere.

Cuarin poigu sanow:
Yksikai voit ottua i oman hevon.


Hyö lähtiettih erähän päivän, hebo val’l’astettih i lähtiettih ajamah. Ajettin sih samaizeh carstvah. Mendih carstvah, mendih sih samaizeh stolišnoih cuarin linnah. Mendih linnah, opitah mennä cuarin dvorcah. Ei voida ni podoidiekseh. Hebo sanow ženihäle:
Minä muwtamos sadukse: roiheze sadu cuarin dvorcalluo, täs carstvas mostu saduo ei ollut da ni rodei ei.
Siid cuarin tytär tulow sidä sadud kaččomah. Cuarin tytär ku tulow kaččomah saduo da gul’aiččemah, – sanow, – minä zahvatin selgäh, i neidine ku selgäh puwttunow, dai työ hypäkkie, älgie zevaigua.

Muga hebo ruadoi: saduksi muwttiihize. Sis carstvas mostu saduo ei ollut da ni rodei ei. Erähän päivän cuarin tytär kaččow ikkunas:
Tol’ko täh on sadu rodinuheze, nengostu saduo ei ollut meijen carstvas.

Cuarin tytär sanow muamalleh:
Muamo, työnnä neččih saduh gul’aiččemah i kaččomah.

Muamah sanow:
Ka mene, tytär.

Cuarin tytär lähti saduo kaččomah. Gul’aiččow sie mene tie min aigua, l’ubuičeheze juablokkua, muarjua, svetua. Gul’aičči, gul’aičči i huavaičči lähtie iäre. Zahvatii hebo cuarin tyttären selgähi Stepan i cuarin poigu hypättih pagoh.
Ajettih, ajettih i tuldih oman cuarin, sen samaizen dvorcah. Tuldih cuarin poijan kodih i mučoi tuodih. Ruvetah hyö svuad’bua pidämäh. Se Katerina Prekrasnoi sanow:
Minä venčale en mene, kuni ei rodineheze mille omua venčan ualustu pluat’t’ua, omua cuarin luajittua, tuatan luajittua, da iččeni imennoidu kuldaistu kol’čaistu.


Aivin neidine ei soglassei. Erähän päivän cuarin poigu sanow Stepanale:
Stepan, pidäw tuvva minun mučoin venčan alle pluat’t’u i iččeh imennoi kol’čaine.
Kuni sidä ei rodineh, sini mučoi venččah ei lähte. Pluat’t’u i imennoi kol’čaine on cuarin perimäizes komnatas.
Stepanale prikuazan andaw: se pidäw tuvva štobi̮ n’e stalo. Stepan pöllästyi: "Kui minä voin tuvva sen i cuarin komnattoih mennä? Cuarin dvorcan lähäkse ei sua piästä". Stepan menöw hevolluo ylen pahas mieles, pečal’noi. Hebo sanow Stepanale:
Midäbo olet, izändy, ylen pahas mieles?

Stepan sanow hevole:
Kuibo minä en voi olla pahas mieles: nengoman cuarin poigu prikuazan andoi.
Pidäw tuvva cuarin poijan mučoile venčan ualine pluat’t’u da iččeh imennoi kol’čaine. Kuibo minä voin tuvva? Ne to što cuarin komnattoih piästä, ga ni cuarin dvorcan lähile piästä ei sua. Vaste cuarin tyttären otimmo vargahuol, nygy sih carstvah mennettapetah.
Hebo sanow Stepanale:
Oppie pidäw.


Erähän päivän lähtiettih. Mennäh sih carstvah, sih samaizeh linnah, i cuarin dvorcan lähile ajaw Stepan hevol. Hebo sanow Stepanale:
Lähte selläz iere, minä muwtamos moizekse hevoksetäs cuarin carstvas ewle mostu hebuo.
I, – sanow, – työnä minuw välläle. Ku välläle minuw piästänet, iče pane nevidimka kolpakku piäh. Siid minä rubien juoksendelemah ymbäri cuarin dvorcas, kai rahvas tullah hebuo tabailemah. i ičė cuari tulow kaččomah. Sie roiheze komnatat jowte, ni kedä ei rodei. Sinä mene sih samaizeh komnattah, ota se samaine venčal’noi pluat’t’u i imennoi kol’čaine. Minä, hoz äijy tabailtannow, en heittäi ni kelle.
Siid häin hevon piesti välläle. Hebo rubei juoksendelemah ymbäri cuarin dvorcas. Rahvas dogadittih, sanottih:
Kačo, hebo miittuine juoksendelow, nengostu hebuo ewle täs meijen carstvas!


Kai cuarin načal’stvu hyppäi sidä hebuo tabailemah, kaččomah. Hebo ni kelle ei heittäi, i Stepan meni cuarin komnattah, sih perimäizeh. Otti cuarin tyttären pluat’an i kuldaizen imennoin kol’čaizen, ni ken ei nähny. Hebuo aivin opitah rahvas tavata. Meni sinne Stepan hevolluo. Stepan sanow rahvahale:
Vuota, minä opin tavata, eigo mille heittäi.

Rahvas sanottih:
Myö tabailimmo, ga ei heittänyheze, sille taki ei heittäi.

Menöw sinne hevolluo, lähenöw. Hebo polvilleh heitäh Stepanale edeh. Stepan selgäh nowzeldaw i lähti ajamah iäre. Rahvas sih diedih.

I tullah sih samaizeh oman cuarin carstvah i omah cuarin linnah. Stepan pani hevon omah cuarin kon’ušših. Sidoi stoilah i lähti viemäh venčal’noidu pluat’t’ua da kuldaistu kol’čaistu. Meni, andoi cuarin poijale pluat’an i kuldaizen imennoin kol’čaizen. Cuarin poigu ihastui i blahodarii Stepanua ylen hyvin.
Nygy puwtun minä mučoin kere elämäh!
Mučoile andoi cuarin poigu pluat’an i imennoin kuldaizen kol’čaizen. Nygy pidäw svuad’bu pidie. Se Katerina Prekrasnoi sanow cuarin poijale:
Piemmo svuad’ban da roimmokseh elämäh yhtes.
Vie pidäw, nämät sluwžbat kai spolniitto, vie pidäw yksi sluwžbu sluwžie. Sen gu voinnet prikuazan spolnie, äski minun kere venččah menet i elämäh rubiet. Vuota minä duwmaičen yheksät sutkat, äske yheksien sutkien peräs minä sinule doložin prikuazan.

A neidizele sille ei himoita sen cuarin poijan kere venččah mennä. Häin, neidine, yheksät sutkat duwmaiči. Yheksien sutkien proidihuo andaw prikuazan cuarin poijale, sanow:
Minul voinnet tuvva tuaton kuldaizen korietan.
On meres kalal vačas, – ri̮ba-kitkuldaine koriettu. Sen mille uskalzi tuatto priduannoikse korietan. Sen gu voinnet tuvva, siid äski minä menen sinun kere venččah. Et voinne tuvva, siid minä sinun kere venččah en mene.
Häin zadumal i pöllästyi. Sanow: "Täs mučois mille ei mučoidu, aivin häin lykkiw zaduaččoi, andaw nerešimoidu. Kui voibi meres kalan vačas tuvva korietan? Se on vet nerešimoi zaduačču".
A cuarin poigu erähän päivän sanow kon’uhale, Stepanale:
Pidäw tuvva, meres on kalari̮ba-kit. Kalal on vačas minun mučoin priduanoi kuldaine koriettu. Se pidäw tuvva mučoin kere venččah ajajes, äski lähtöw minun kere venččale.
Se pidäw obezatel’no tuvva.
Stepan duwmaičow: "Nygy täs piä i meni"! Stepan menöw erähän huondeksen hevolluo i tartuw kaglah itkun kere, sanow:
Nygy meil sinun kere piä meni, – sanow, – cuarin poigu andoi nengoman prikuazan: pidäw tuvva hänen mučoin priduanoi koriettumeres on kala, kalal vačas kuldaine koriettu.
Kalal on vačas, kala on ri̮ba-kit.
Hebo sanow Stepanale:
Pidäw oppie suaha, ende opinduo ei pie pöllästyö.


Hyö erähän päivän lähtietäh hevon kere, nowzow Stepan hevole selgäh iččeh. Lähtietäh ajamah. Ajetah, ajetah mene tie mi aigua. Mennäh linnah. Hebo sanow Stepanale:
Mene osta kaiken ualastu kanfiettua, miituttu vai ollow carstvas.
Älä unohta ostamatta ni kudamua primiettie, min sinä voit kuwzis sutkis syvvä.
Menöw Stepan ostaw kanfiettua kaikenualastu primiettie, i lähtietäh op’at’ ajamah. Ajetah, ajetah, mennäh sen samaizen meren randah, kudamas meres on semmoine kala i kuldaine koriettu, i hebo sanow Stepanale:
Lähte iere selläs, i sinä, – sanow hebo Stepanale, – Stepan, diä täh kohtah, minä lähten yksinäh.

I nevvow Stepanale hebo lähtijes, sanow:
Muata uinota ei pie, kuvvet sutkat pidäw olla d’allas.
Kuvvet sutkat ole täs. Seičemendil sutkil varustaije minuw vuottamah, što minun kuwliškannet kohun, ohjaksih tartu da puwtu koriettah. Koriettah gu et voinne puwttuo, siid sinul dai minul piä meni. Minä en voi azettuo. Voinnet gu hovus tartuo koriettahminuw ruvetah dälles ajamah.

Stepan diäw sih meren randah. On sutkat kolmet, niilöi kanfiettoi syöw, stobi̮ ei uni rodizih. Nelländil sutkil Stepan uinuow muata. Stepan maguaw kahtet sutkat. S’otaki Stepan havuaččuw maguamas, ga kohu kuwluw. Stepan varustah i kaččowhebo tulow korietan kere val’l’ahis samosil’no. Ehtiw tulla Stepanan kohtah, Stepan fattiw ohjakset kädeh i puwttuw koriettah. Hebuo dälles on ajajat, kolmepiähisty zmijua. Zmijat sih diedih. Hyö piestih pagoh.

Tuldih sih samaizeh rodnoih carstvah korietan kere. Cuarin poigu ihastuw, tuli vastah pihale, sanow:
Tämän sluwžban sluwžiitminä rubien sinuw nagradimah mil tahto!

Cuarin poigu andoi Stepanale yheksikse sutkikse osloboždenijan. I cuarin poigu sanow Katerina Prekrasnoi devical:
Nygy pidäw venčah lähtie.

Nygy, – sanow, – voimmo lähtie. Tol’ko vie pidäw duwmaija kahtettostu sutkat. Anda sinun kon’uhu huogavuw. Sinun kon’uhu pidäw meile venčale ajajes kuwcarikse.
Häin sie, Katerina Prekrasnoi devica, kahtettostu sutkat duwmaiči. Kaksintostu sutkien prodihui sanow cuarin poijale:
Sinun voinnow kon’uhu kiehujas kip’atkukattilas kezoin kyl’bie, toizen voinnow kiehujas rieskumaidokattilas kezoin kyl’bie, kolmanden voinnow kezoin kyl’bie kiehujas tervukattilasäski minä lähten sinun kere venččah i kon’uhan otan kuwčarikse.

I cuarin poigu sanow Stepanale:
Pidäw sille kezoi kyl’bie: ezmäinekiehujas kip’atkukattilas, toine kezoi pidäw kyl’bie kiehujas rieskumaidokattilas, kolmas kezoi pidäw kyl’bie kiehujas tervukattilas.


Se Stepan pöllästyi: "Kačo, – sanow, – nygy kuh minun surmu tuli, nygy cuarin poigu hyvin nagradii minuw"! I menöw Stepan hevolluo. Hevole sanow:
Nygy minä tulin, hebo-zerku, lopun kerran prošken’n’ale.
Minuw nygy kipätkukattilah kiehujah pannah kezoile i kiehujah rieskumaidokattilah i kiehujah tervukattilah: siid minule ni ei sua hengih piästä, sinne pidäw palua. Nygy prosti minuw!
A hebo sanow Stepanale:
Älä vie ota juvri čistoidu prošken’n’ua.

I hebo nevvow Stepanale, sanow:
Mene kävy cuarin poijalluo.
Sano: "Työnä minun hebo kaččomah välläle, anna minuw nägöw, kui minä kuolen". I toine dielo-luadi moine uslovii cuarin poijan kere: "Minä kezoin gu kylbenen, štobi pidäw sinun dälgele minuw kyl’bie kaikes kolmes kattilas".

Stepan menöw cuarin poijalluo i sanow cuarin poijale:
Minä olen soglasno kezoidu kylbemäh, minul yksikai kuolendu.
I työnä minun hebo kaččomah, anda nägöw minun kuolendua.
A cuarin poigu sanow:
Voibi sen dielontyötä kaččomah i välläle: anna hebo nägöw, kui sinä kezoidu kyl’bet.

A toine dielo: moizet usloviet pidäw luadie. Minä gu kyl’benen, sinul pidäw jälgel minun kyl’biepiässen hengih, a en piässe, siid iče tiekkie, kui pidäw elie. Minä en rodeije nägemäh i tiedämäh.

Hyö varustettih kolme kattilua kiehumah pihale. Erähän päin i cuarin načal’stvu kai kerävyi kaččomah, i tuli cuarin poigu i Katerina Prekrasnoi devica. Stepan sih varustiiheze kezoidu kyl’bemäh, i hebo työttih kaččomah, kui hevon ižändy kuolow. Stepan enzimäizekse huavai kiehujah kip’atkukattilah hypätä, i hänen hebo kärzän čökkäi kiehujah kip’atkukattilah, i Stepan hyppäi kiehujah kip’atkukattilah. Stepan nowzi kattilas parembi vie ennisty mies i rubei hyppiemäh kiehujah rieskumaidokattilah. Hebo kärzän čökkäii Stepan hyppäi rieskumaidokattilah. Stepan nowzi maidokattilasrodih mies kahtu grozavembi! I rahvas kačotah: kai cuarin načal’stvu i cuarin poigu i Katerina Prekrasnoi devica. Nygy pidäw kiehujah tervukattilah. Häin, Stepan, huavai hypätä kiehujah tervukattilah, i hebo kärzän čökkäi tervukattilah, i Stepan hyppäi tervukattilah. Tervukattilas Stepan nowzirodih miesni tuta ni duwmaija ei sua! I Stepan sanow cuarin poijale:
Nygy on sinun očeredi.

Guarin poigu sanow:
Minä en rubie kyl’bemäh kattilas.

A Stepan sanow:
Kui on dogovor luaittu i podpiska on, ga se pidäw muga olla!

I kai rahvas i cuarin načal’stvu potverdittih: muga pidäw!

I cuarin poigu privo-pravo meni lähembi kiehujua kip’atkukattilua i cuarin poigu hyppäi kattilah i sinne jowdui, ei nossu. I rahvas kai i cuarin načal’stvu ruvettih udivl’aiččemahes.
Što za okazii, kon’uhu, – sanow, – kolmes kattilas kyl’bi, kaikis hengis piäzi, a cuarin poigu yhteh kip’atkukattilah kuoli!
A Stepan meni hevon pani iččeh omah stoilah, sidoi, iče meni omah fatierah. A Katerina Prekrasnoi meni sih samazih cuarin komnattoih, otti bumuagat kädeh, kird’utti kird’aizen Stepanale i andoi prisluwgoile kädeh, i prisluwgat tuodih kurd’aine Stepanale. On kird’aizel kird’utettu: "Stepan, sille ob’azatel’no pidäw diäviekseh Katerina Prekrasnoi devicalluo".

Stepan op’at’ pöllästyi: "Nygy tapettavakse kuččuw". Menöw Stepan sinne Katerina Prekrasnoi devicalluo. Katerina Prekrasnoi devica sanow, kaglah tartuw, sanow:
Sinä minun sait, sinä toit, sinä kai sluwžbat sluwžiitminä sinun roimmos, ottanet mučoikse!

Stepan sanow:
Enhäin minä suanun sinuw da tuonutoi sinun cuarin poigu.

Katerina Prekrasnoi devica sanow:
Älä, Stepan, rubie kielastelemah minuw, buite minä en näe da tiijä, ken toi da ken sai.
Cuarin poijas st’ervas mi roiheze!

Siid Stepan soglasiiheze ottamah. Stepan kyzyw:
Anda kolmekse sutkii, siid svuad’bon piemmö.

Kateriina Prekrasnoi devica soglasiiheze, sanow:
Duwmaiče.

Stepan lähti iere. Menöw hevolluo i hevol kyzyw, sanow:
Katerina Prekrasnoi devica tahtow mille mučoikse tulla, en tiijä, häin minuw nagranow vai niäritännöw.
Vie ei menny cuarin poijale, mille d’o ei tule.
Hebo sanow Stepanale:
Katerina Prekrasnoi devica sille tulow, i voit ottua.
Nygy sinä kaikis olet pričinois piessy, i voitto svuad’bon pidie i elie spokoino.

Kollmien sutkien proidihuo meni Stepan Katerina Prekrasnoi devicalluo. I ob’jasniw položenien. Sanow:
Katerina Prekarsnoi devica, minä olen soglasno pidämäh sinun kere svuad’boa, ollow sinus l’uubo.

Katerina Prekrasnoi devica tože samoi soglassiiheze. Svuad’bo luaittih hyö, i Katerina Prekrasnoi devica šuorii iččeh priduanoloisobih i val’l’astettih se hebo-zerku kuldaizeh korietah, i venčaittiiheze i svuad’bo piettih hyvän-tervehen.
Nygy vai eletäh.

Тридцать три сына

Russian
Были когда-то там муж и жена. Детей у них не было вовсе. Дожили они до старости. Пошел однажды мужик дрова рубить в лес. Отошел он сколько-то от дома, находит он девять яиц. Взял яйца, положил в шапку. Потом подумал: "Не возьму этих яиц, потом вечером на обратном пути возьму".

Оставляет мужик яйца в траве, сaм идет в лес. Целый день мужик рубит в лесу дрова, потом отправляется домой. Приходит на то самое местонет яиц. Мужик удивляется: "Куда же яйца подевались, кто же их мог взять"? Приходит домой, говорит жене:
Нашел сегодня девять птичьих яиц, положил их в шапке в траву, а вечером, когда обратно шел, яиц не было.

Жена говорит:
Вот какой ты простофиля! Продали бы яйца, так cтало бы у нас хлеба на какое-то время.
В другой раз, – говорит, – так не делай.

На другое утро мужик опять идет в лес. Приходит на то же самое место, находит восемнадцать яиц. Кладет мужик их в шапку и оставляет в траве, говорит: "Не возьму яиц в лес, взад-вперед таскать, eщe разобью".
Сам идет рубить дрова. Рубит, рубит в лесу целый день дрова, вечером отправляется домой. Приходит на то же самое место, начинает искать яйцанет яиц. "Опять, – говорит, – кто-то взял яйца. Если сказать жене, так жена побьет". Идет домой, приходит домой к жене. Говорит жене:
Сегодня нашел восемнадцать яиц и оставил в шапке в траве.
Возвращаясь, пробовал искать, но ничего не было.
Жена говорит:
Ох ты, вечный простофиля!
Из-за тебя надо весь век жить в бедности.
Мужик говорит:
Хорошо, жена, больше не буду так делать!


Отправляется мужик на третий день в лес. Приходит на тo самое место и находит тридцать три яйца. Мужик подумал: "Теперь не оставлю этих яиц здесь, теперь пойду домой, отнесу жене яйца".
Кладет яйца за пазуху и идет домой. Прошел сколько-то по дорогевыскочило яйцо из-за пазухи. Стал перед ним добрый парень и говорит:
Здравствуй, отец!


Мужик идет дальше домой. Яйца все по одному выскакивают из-за пазухистало у мужика тридцать три сына. Все сыновья зовут его отцом. Пошел мужик дальше к дому. Приходит домой к жене. Говорит жене:
Я привел тридцать три сына!

Жена говорит:
Сыновья хорошие, один другого лучше, но чем мы кормить станем сыновей?
У нас хлеба нет, мы же бедные.
А сыновья говорят матери:
Не бойся, мать, что нас кормить придется.
Мы вас кормить станем, отец да мать, будем добро наживать, вас кормить!

Стали они жить, добра наживать, отца да мать кормить. Прожили они зиму, пришла весна. Весной посеяли овес, а во время сенокоса накосили сена, сколько им нужно было. И приходит осень. Идет осенью мужик смотреть сарай с сеном. Из сарая много сена пропало, и говорит он сыновьям:
Сыновья, из нашего сарая много сена пропало, в сарай воры ходят.


Старший сын идет караулить, Степан. Приходит, зарывается в сено. Всю ночь пробыл, до самого рассветаничего не увидел. На рассвете послышался шум с моря. Степан поднял голову и смотрит: вышел конь из моря, Серко, и тридцать три жеребенка за ним. Пришел конь к сараю с сеном, жеребята следом. Стал конь сено есть. Естне ест, а вдвое больше копытами топчет. Степан взял, коня кувалдой по голове ударилконь на колени упал, а Степан надел на коня узду. И конь заговорил человечьим голосом:
Рано, Степан, это дело сделал!

Не раносмотри, сколько сена из моего сарая вытаскал.
Конь говорит Степану:
Вытаскал, так за это буду я тебе вечным слугой.


Степан садится на коня и едет домой. Приезжает домой, ставит коня и всех тридцать трех жеребят во двор и говорит братьям:
Теперь, братья, я привел тридцать три коня, у каждого будет конь.
Теперь нам можно жить.
Зажили они очень хорошо. Прожили сколько-то, умирает отец, и мать умирает. Потом старший брат Степан начинает размышлять, говорит:
Теперь мы не станем здесь жить.
Поедем-ка свет посмотреть и себя показать, и хороших жен искать.

В один какой-то день они отправляются. Садятся на коней и едут по дороге. Едут, едут по тропинкам, по лесам. На лесной дороге встречается им избушка. Заходят в избушку к бабе Сюовяттери. Баба Сюовяттери спрашивает:
Кто вы, куда едете?

Нас тридцать три брата, и отправились мы свет повидать, себя показать и хороших жен искать.
Баба Сюовяттери говорит:
У меня есть тридцать три дочери, у каждого из вас будет жена.

Коней поставили во двор, сами заводят разговор о свадьбе. Сутки договариваются, свадьбу начинают играть, а Степан говорит:
Надо пойти коней посмотреть.

А баба Сюовяттери говорит:
Не ходи смотреть коней, у нас за конями посмотрят.

А Степан говорит:
Я умею на коне ездить, умею и смотреть за ним.


Идет Степан к своему коню. Конь стоит в крови по копыта. Степан говорит коню:
Почему стоишь в крови по копыта?

Конь говорит Степану:
Я, сынок, стою в крови вот почемуваши жизни на волоске.
Завтра утром баба Сюовяттери приведет тридцать три девушки. Ты, – говорит, – возьми старшую дочь бабы Сюовяттериведь ты старший брати сумей жить с ней. Вели в кузнице сделать тридцать три железных костыля и иди с девушкой вдвоем на зеленый луг, на широкое поле (а девушка с тобой не разговаривает) и сломай тридцать два костыля об ее спину. И пока тридцати двух костылей не сломаешь об ее спину, не переставай бить. Когда тридцать два костыля cломаешь, тут девушка заговорит. Потом девушка у тебя спросит: "Что тебе нужно"? Ты у нее больше ничего не просипопроси только летучий ковер, колпак-невидимку и ржавый меч. Девушка не захочет тебе это дать. Ты сломай тридцать третий костыль об ее спину. Тогда девушка даст тебе все, что тебе надо.

Однажды утром баба Сюовяттери приводит тридцать три дочери, говорит:
Теперь, ребята, я привела тридцать три дочери, – говорит, – возьмите, кому какая подойдет.

Берет Степан, старший брат, старшую дочь, и идут они на зеленый луг, на широкое поле, и начинает [Степан] с этой девушкой заговаривать. Девушка ничего не говорит. Берет он костыли, тридцать два, а один костыль оставляет про запас. Начинает он девушку бить костылями и тридцать два костыля ломает об ее спину. И тут девушка заговорила:
Что надо, Степан, богатырская сила?

Степан говорит:
Мне ничего не надо, кроме летучего ковра, колпака-невидимки и ржавого меча.

Девушка говорит:
Я это не могу дать.

Он, Степан, начинает еще тридцать третьим костылем бить и ломает его об ее спину, девушка и говорит:
Теперь я все отдам, только живую отпусти!


Дала девушка летучий ковер, колпак-невидимку и ржавый меч. Отправляются домой к бaбe Сюовяттери. Приходят домой. Идет Степан к коню. Коню отдает все это: ржавый меч, летучий ковер, колпак-невидимку, а сам ложится спать в избе. Утром встает, говорит Степан:
Надо пойти к коню, коня посмотреть.

А баба Сюовяттери говорит:
Зачем идешь к коню?

Степан говорит:
Я умею на коне ездить, умею и смотреть за ним.

Идет Степан к коню. Конь стоит по колено в крови. Спрашивает [Степан] у коня:
Почему стоишь по колено в крови?

Конь говорит:
Ой, сынок, потому я стою по колено в кровивам этой ночью головы отрубят.
Вечером баба Сюовяттери приведет тридцать три дочери и уложит их спать с вами. У девушек белые шапки на головах, а у вас черные шапки на головах.
Конь дает Степану совет:
Ляжете вы спать с женами, если другие братья уснут, ты не засыпай.
Когда все уснут, и девушки, и твои братья, сними с голов девушек шапки, надень их на головы братьев и на свою голову, а на девушек надень черные шапки. Потом придет баба Сюовяттери и отрубит головы дочерям, а ваши головы останутся целы.
Приходит вечер. Приводит баба Сюовяттери тридцать три дочери и говорит парням:
Зятья, возьмите своих жен, надо лечь спать!


Баба Сюовяттери привела дочерей, каждый взял свою жену, и легли спать все в одной комнате. Легли спать, все братья уснули, и жены тоже, а Степан не засыпает. Наступила полночь. Степан взял шапки девушек, надел на головы парней, а шапки парней на головы девушек. Слышит Степанидет баба Сюовяттери. Взяла головы отрубила тем, у кого черные шапки на голове, – всем тридцати трем человекам. (Думаетего парни, а отрубила головы своим дочерям). Баба Сюовяттери повесила на дверь замок. Степан встал и разбудил братьев.
Вставайте-ка, братцы, и посмотрите, что за чудеса тут у нас!
Братья встали и испугались все. Степан говорит:
Пугаться теперь некогда, нам нужно отсюда бежать.
Всё равно, если здесь останемся, наши головы пропали.

Они не могут никак выбраться, вылезли через окно. Вышли они через окно, сели на коней, ехали, ехали, поди знай, сколько времени. Баба Сюовяттери утром пришлау своих дочерей головы отрублены, а зятья убежали. Баба Сюовяттери и говорит:
Я была умна, а эти еще умнее.
Но хоть и убежали, – говорит, – все равно поймаю.
Пустилась она, баба Сюовяттери, в погоню. Слышатсзади шум доносится. Конь Степана говорит:
Теперь нас догонит и убьет.
Теперь нам никуда больше ходу нет, надо через море перепрыгнуть.
Перепрыгнули через море. Только успели перепрыгнуть, и баба Сюовяттери хочет перепрыгнуть. Конь говорит Степану:
Махни ржавым мечом назад!

Степан махнул мечом. Баба Сюовяттери успела допрыгнуть только до середины моря, и у нее голова отлетелабаба Сюовяттери угодила в море.

Перебрались они через море, те тридцать три брата. Остановились. Трое суток коней кормят и сами отдыхают. Через трое суток Степан говорит братьям:
Братья, теперь нам придется разъехаться кто куда, вместе больше нельзя бродить.
Каждый должен сам себя прокормить и жену искать, да свет повидать.

Они расстаются, прощаются, разъезжаются кто куда. Ехали, ехали, и Степан приехал в город. Заезжает в город и попадает к старой вдове на ночлег. Просится ко вдове на квартиру, спит тут ночь. Утром Степан встает, говорит вдове:
Поди в город, не слышно ли каких-нибудь новостей, купи мне какой-нибудь еды.

Дает деньги. Вдова идет в город и покупает для него всякой еды. И вдова прислушивается, о чем люди говорят. Люди говорят:
Царю нужен конюх, не может конюха найти.

Пришла вдова домой, дала ему еду, продукты [так], и Степан спрашивает:
Что-нибудь слышно, тетенька?

Тетя говорит:
Царю нужен конюх, не может конюха найти, с конем.

А Степан говорит:
Надо мне пойти от нечего делать, не возьмет ли меня.


Степан пошел к царю. Пришел в царев дворец. Написал заявление, дал слугам. Слуги отнесли царю. Царь с сыном вышел навстречу Степану. И взял царь Степана конюхом. Стал Степан работать конюхом со своим конем. За своим конем смотрит и едет куда надо, куда велят. Пробыл тут год.
А царев сын задумал жениться. Однажды приходит царев сын к Степану, говорит:
Степан, теперь мы с тобой поедем искать для меня жену в таком-то царстве, в таком-то государстве, есть такая девушка: Катеринапрекрасная девица.


А Степан испугался: "Как я добуду такую девушку для царева сына"? Идет Степан в одно утро с плачем к коню, говорит коню:
Царев сын дал мне такой приказ: мне надо поехать в такое-то царство, в такое-то государство искать для него женутакую девушку, Катеринупрекрасную девицу, надо привезти ему в жены.

Конь говорит Степану:
Если попытаться, всего можно добиться, – конь сказал.
Иди, скажи цареву сыну, что "я поеду на своем коне".
Степан пошел к цареву сыну, доложил дело. Говорит:
Я могу ехать на своем коне.

Царев сын говорит:
Все равно, можешь взять и своего коня.


В один какой-то день они отправились, коня запрягли и поехали. Приехали в то самое царство. Приехали в царство, заехали в тот самый столичный царев город. Приехали в город, хотят зайти в царев дворец. Но не могут даже близко подойти. Конь говорит жениху:
Я обернусь садом: будет сад у царева дворца, в этом царстве такого сада не бывало и не будет.
Потом царева дочь придет тот сад смотреть. Царева дочь как придет сад смотреть да гулять, – говорит, – я схвачу ееи к себе на спину, а если девушка будет у меня на спине, то и вы прыгайте, не зевайте.

Так конь и сделал, обернулся садом. В том царстве такого сада не бывало, да и не будет. Однажды царева дочь смотрит в окно:
Вот так сад тут появился, такого сада не бывало в нашем царстве!

Царева дочь говорит своей матери:
Мать, отпусти меня тот сад посмотреть и погулять.

Мать говорит:
Иди, дочь.

Царева дочь пошла смотреть сад. Гуляет там, поди знай, сколько времени, любуется яблоками, ягодами, цветами. Гуляла, гуляла и собралась уходить. Схватил конь цареву дочьи к себе на спину, Степан и царев сын пустились бежать.
Ехали, ехали и приехали во дворец своего, того самого царя. Приехали в дом царева сына и жену привезли. Начинают они свадьбу играть. Эта Катерина Прекрасная говорит:
Я к венцу не пойду, пока у меня не будет моего подвенечного платья, в своем царстве сделанного, отцом справленного, да своего именного золотого кольца.


Иначе девушка никак не соглашается. Однажды царев сын говорит Степану:
Степан, надо привезти для моей жены к венцу платье и ее именное кольцо.
Пока этого не будет, до тех пор жена к венцу не пойдет. Платье и именное кольцо находятся в последней комнате царя.
Дает Степану приказ: надо это достать во что бы то ни стало. Степан испугался: "Как я могу это достать и пройти в комнату царя, когда даже близко к царскому дворцу нельзя подойти"? Степан идет к коню расстроенный, печальный. Конь говорит Степану:
Почему, хозяин, так печален?

Степан говорит коню:
Как же мне не быть печальным: вот такой приказ дал царев сын.
Надо привезти жене царева сына подвенечное платье и ее именное кольцо. Как же я могу привезти? Не то что в царевы комнаты, даже близко к цареву дворцу подойти нельзя. Недавно цареву дочь тайком увели, теперь в то царство приедешьубьют.
Конь говорит Степану:
Надо попытаться.


Отправляются в какой-то день. Приезжают в то царство, в тот самый город, и Степан подъезжает на коне к царскому дворцу. Конь говорит Степану:
Ты слезай с меня, я обернусь такой лошадьюв этом царстве такого коня не бывало.
И, – говорит, – отпусти меня на волю. Когда меня на волю отпустишь, сам надень на голову колпак-невидимку. Потом я буду бегать вокруг царева дворца, весь народ будет коня ловить, и сам царь придет смотреть. Тогда комнаты будут пустые, никого в них не будет. Ты и зайди в ту самую комнату, возьми это подвенечное платье и именное кольцо. Я, как бы меня ни ловили, не дамся никому.
Потом он коня отпустил на волю. Конь начал бегать вокруг царева дворца. Люди заметили, заговорили:
Смотрите, какой конь бегает, такого коня в нашем царстве нет!


Все царское начальство выскочило этого коня ловить и смотреть. Конь никому не дается, и Степан пошел в цареву комнату, в ту самую заднюю. Взял платье царевой дочери и золотое именное кольцо, никто так и не видел. Люди все пытаются поймать коня. Пошел Степан туда к коню. Степан говорит народу:
Погодите, попробую я поймать, может, мне дастся.

Народ говорит:
Мы ловили, но он нам не дался в руки, так уж и тебе не дастся.

Идет туда к коню, подходит близко. Конь на колени, опускается перед Степаном. Степан сел на него и ускакал прочь. Народ тут остался.

И приезжают в то самое свое царство и в город своего царя. Степан поставил коня в цареву конюшню. Привязал его к стойлу и понес подвенечное платье и золотое кольцо. Пришел, отдал цареву сыну платье и золотое именное кольцо. Царев сын обрадовался и очень благодарил Степана.
Теперь я заживу с женой!
Отдал царев сын жене платье и золотое именное кольцо. Теперь надо свадьбу сыграть. Эта Катерина Прекрасная говорит цареву сыну:
Сыграем свадьбу и будем жить.
Эту службу сослужили, но еще надо одну службу сослужить. Если сумеешь этот приказ выполнить, тогда пойдешь со мной к венцу и жить станешь. Подожди, я подумаю девять суток, через девять суток я тебе дам приказ.

А девушке той не хочется с царевым сыном к венцу идти. Она девять суток думала. Через девять суток дает приказ цареву сыну. Говорит:
Надо, чтобы ты достал золотую карету моего отца.
Есть в брюхе рыбы-кита в море золотая карета. Ту карету мне отец обещал в приданое. Если сможешь ее достать, тогда я с тобой к венцу пойду. А не сможешьтогда уж я с тобой к венцу не пойду.
Он задумался и испугался. Думает: "Эта женамне не жена. Все задает задачи неразрешимые. Как можно из брюха рыбы в море достать карету? Это ведь неразрешимая задача".
Вот царев сын однажды говорит конюху Степану:
Надо достатьв море есть рыба, рыба-ĸuт, у рыбы в брюхе золотая каретаприданое моей невесты, ее надо достать, чтобы ехать с женой к венцу, лишь тогда она пойдет со мной к венцу.
Это надо обязательно достать.
Степан думает: "Вот и пропала моя голова". Идет Степан в одно утро к коню и обнял с плачем шею коня, говорит:
Теперь мы с тобой голов лишимся, – говорит, – царев сын дал такой приказ: надо достать карету, приданое его невесты. В море есть рыба, у рыбы в животе золотая карета.
Рыба этарыба-кит.
Конь говорит Степану:
Надо попытаться достать, раньше попытки не надо пугаться.


В какой-то день они отправляются, садится Степан на коня. Поехали. Едут, едут, поди знайсколько времени. Приезжают в город. Конь говорит Степану:
Иди купи всяких конфет, какие только есть в этом царстве.
Не забудь накупить всего столько, сколько ты сможешь за шестеро суток съесть.
Идет Степан, покупает разных конфет и всего, и едут опять дальше. Едут, едут, приезжают на берег того самого моря, в котором есть такая рыба и золотая карета. И говорит конь Степану:
Слезай с меня, – говорит конь, – Степан, и оставайся на этом месте, я пойду один.

И, уходя, конь дает совет Степану, говорит:
Смотри не засыпай, шестеро суток ты должен быть на ногах.
Шесть суток побудь здесь. На седьмые сутки приготовься ждать меня. Когда услышишь шум, что я бегу, – схвати вожжи и прыгни в карету. Если не сумеешь прыгнуть в карету, то и твоя и моя головы пропадут. Я остановиться не могуты должен на ходу ухватиться за вожжи, за мной будет погоня.

Степан остается тут на берегу моря. Прошло трое суток, он конфеты ест, чтобы спать не хотелось. На четвертые сутки Степан заснул. Проспал Степан двое суток. Только Степан просыпается, как слышит шум. Степан приготовился и смотрит: конь, в карету запрягшись, бежит что есть сил. Степан подбегает, хватает вожжи и прыгает в карету. За конем погоня, трехголовые змеи. Змеи тут остались, им удалось уйти.

Приехали в то самое родное царство с каретой. Царев сын радуется, вышел навстречу во двор, говорит:
Коли эту службу сослужил, я тебя награжу, чем угодно!

Царев сын дал Степану освобождение на девять суток. И царев сын говорит Катеринепрекрасной девице:
Теперь надо пойти к венцу.

Теперь, – говорит она, – можно пойти. Только надо еще двенадцать суток подумать. Пусть твой конюх поотдохнет. Твой конюх должен быть у нас кучером, когда поедем к венцу.
Она, Катеринапрекрасная девица, двенадцать суток думала. Через двенадцать суток сказала цареву сыну:
Если твой конюх сможет выкупаться в котле с кипящей водой, второй разв котле с кипящим молоком, в третий раз надо выкупаться в котле с кипящей смолойтолько тогда я пойду с тобой к венцу, а конюха возьму кучером.

И царев сын говорит Степану:
Тебе надо выкупатьсяпервый раз в котле с кипящей водой, на второй раз надо выкупаться в котле с кипящим молоком, на третий разв котле с кипящей смолой.


Степан испугался: "Смотри, – говорит, – где моя смерть, хорошо меня цаpeв сын теперь наградил"! И идет Степан к коню. Говорит коню:
Пришел я теперь, Серко, последний раз попрощаться.
Меня теперь выкупают в котле с кипящей водой, в котле с кипящим молоком и в котле с кипящей смолой. Оттуда я живым не выйду, там сгорю. Прости меня!
А конь говорит Степану:
Не прощайся еще навсегда.

И конь дает Степану совет, говорит:
Иди к цареву сыну.
Скажи: "Отпусти моего коня на волю, пусть посмотрит, как я умру". А второе дело: договорись с царевым сыном так: "Если я выкупаюсь, так чтобы и ты после меня выкупался во всех трех котлах".

Степан идет к цареву сыну и говорит:
Я согласен выкупаться, все равно мне смерть.
Отпусти только моего коня посмотреть, пусть увидит, как я умру.
А царев сын говорит:
Это можноотпустить на волю посмотреть, пусть конь увидит, как ты будешь купаться.

А второе дело: надо нам так договориться. Если я выкупаюсь, то тебе надо следом выкупатьсяесли я останусь в живых. А если нет, то тогда сами знайте, как надо жить. Я уже не увижу и не узнаю.

Приготовили они три кипящих котла во дворе. В один какой- то день все царское начальство собралось смотреть, пришел и царев сын, и Катеринапрекрасная девица. Степан приготовился тут выкупаться, и коня выпустили смотреть, как хозяин будет умирать. Степан решил прыгнуть сперва в котел с кипящей водой, его конь сунул морду в котел, и Степан прыгнул в котел с кипящей водой. Вышел Степан из котла лучше прежнего и хотел было прыгнуть в котел с кипящим молоком. Конь морду сунули Степан прыгнул в котел с кипящим молоком. Вышел Степан из котла с молокомстал мужчина вдвое могучее! А народ смотритвсе царское начальство, и царев сын, и Катеринапрекрасная девица. Теперь [Степану] надо в котел с кипящей смолой. Он, Степан, приготовился прыгнуть в котел с кипящей смолой, конь сунул морду в котел, и Степан прыгнул в котел со смолой. Вышел Степан из кoтла смолойстал мужчина: ни узнать, ни подумать нельзя! И Степан говорит цареву сыну:
Теперь твоя очередь.

Царев сын говорит:
Я не буду купаться в котлах.

А Степан говорит:
Раз договор составлен и подписка есть, то надо выполнить!

И весь народ, и царское начальство подтвердили: так надо!

Царев сын туда-сюда, но все же подошел к котлу с кипящей водой, прыгнул царев сын в котел с кипятком и там остался, не вышел. И весь народ, и царское начальство стали удивляться.
Что за оказия, конюх, – говорят, – в трех котлах выкупался, из всех живым вышел, а царев сын в первом котле умер!
А Степан пошел, коня поставил в свое стойло, привязал, сам пошел на свою квартиру. А Катерина Прекрасная пошла в царевы комнаты, взяла бумагу, написала письмо Степану и отдала слугам в руки, и слуги принесли письмо Степану. В письме написано: "Степан, тебе обязательно надо явиться к Катеринепрекрасной девице".

Степан опять испугался: "Теперь зовет, чтобы убить". Идет Степан туда к Катеринепрекрасной девице. Катеринапрекрасная девица на шею бросилась, говорит:
Ты меня достал, ты меня привез, ты все службы сослужиля буду твоя, если возьмешь в жены!

Степан говорит:
Не я же тебя достал и привезтебя привез царев сын.

Катеринапрекрасная девица говорит:
Не обманывай, Степан, меня, будто я не вижу и не знаю, кто достал и кто привез.
С царева сына, стервеца, что станет!

Тут Степан согласился ее взять. Степан просит:
Дай сроку трое суток, потом свадьбу сыграем.

Катеринапрекрасная девица согласилась, говорит:
Думай.

Степан ушел. Приходит к коню и спрашивает у коня:
Катеринапрекрасная девица хочет за меня выйти, не знаю, смеется ли она или дразнит.
За царева сына не пошла, за меня и подавно не пойдет.
Конь говорит Степану:
Катеринапрекрасная девица за тебя пойдет, и можешь взять ее.
Теперь ты все испытания прошел, можете сыграть свадьбу и жить спокойно.

Через трое суток Степан пошел к Катеринепрекрасной девице. Рассказал дело. Говорит:
Катеринапрекрасная девица, я согласен с тобой играть свадьбу, если тебе любо.

Катеринапрекрасная девица тоже согласилась. Свадьбу устроили, и Катерина Прекрасная надела свои приданые одежды, запрягли того коня, Серка, в золотую карету, обвенчались и свадьбу сыграли на славу.
Теперь только поживают.