Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

164 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “...Ei ole missänä niin kultaista elämyä, kun miän Karjalašša!”
 1. RUATAJA TA UŠKOVAINI
  Annan mieleštä ruato ei ole vain tapa kuluttua aikua ta šammuttua rakkahašta ihmiseštä eron kipuo, še on Ruatošuurella kirjaimella!
 1. Emmä kumpikana ole oppin elämäh muajilman loissošša, turhašša hienouvešša.
 1. Luottamuš Jumalah, ta šilloin ei ole ihmini onnetoin!"
 1. Päivällä, još ei ole pihatöitä, niin kun šahuamista tahi muuta, tikutan tahi virkkuan.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Karjalan” piirileikit, kruugat, kisat...
 1. Karjala-folkloriryhmäššä ei ole tarkkoja esiintymisšiäntöjä.
 1. Kerran olen luken yheštä šuomelaisešta kirjašta neuvoja, mitein liikkuo tanššissa: “Kun liikut oikiella, niin aššut oikiešta jalašta, kun vašemella, niin vašemešta”, vain tämä ei ole ominaista karjalaisilla tanššiloilla, jatko omua kertomušta “Karjalanjohtaja.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Muan tunti” on luonnon puolešta
 1. Muan tunti -aktijon tarkotukšena ei ole šähkön šiäštö, kun ihmisien huomijon kiinittämini muajilman luonnon proplemoih, kumpasista šuurena proplemana on meijän planetan ilmašton muuttumini šekä näyttyä, jotta ihmisien pitäy yhistäytyö tätä proplemua vaštah ta jotta še on mahollista.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äijänpäivän murkina
 1. Kun šyöt kakkarua, muissa aina noštua šen toista piätä (mi ei ole šuušša) ylähäkši, muitein šuat putruo polvillaš.
 1. Niin jotta ei še šyöntikänä aina ihan helppuo hommua ole, varšinki još šattuu olomah Äijänpäivän murkinalla.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äkkiviisaš jänis
 1. Pitältikö hiän juoksiei ole tietuo.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ämmön luona kyläššä
 1. Televiisori

  Kerran Sen’a istu ta ajatteli, mintähpä hänen Vera-ämmön pirtissä ei ole televiisorie.
 1. Miula ei ole mitä varteija, miun talošša ei ole mimmosiekana arvoesinehie!
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Ilman perehtä ei ole mitänä kulttuurie eikä kieltä, eikä tapoja eikä tulovaisutta.
 1. Myö tiijämmä, jotta meilä kolme šukupolvie petroskoilaisie ei ole käyty Kižin šuarella.
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Ilman perehtä ei ole mitänä kulttuurie eikä kieltä, eikä tapoja eikä tulovaisutta.
 1. Myö tiijämmä, jotta meilä kolme šukupolvie petroskoilaisie ei ole käyty Kižin šuarella.
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Arhankelin karjalaisien välit Šuomen kera
 1. Tavallisešti lähtö koista ta myöštymini jälelläh tapahtuu lämpimänä kautena, konša ei ole rekikelie.
 1. Oikeita teitä, kumpasien myöten vois ajua heposella, kešällä ei ole.
 1. Ta šen lisäkši kuin yhteh, niin ni toiseh linnah ei ole tietä, kumpaista myöten vois vetyä tavarua.
 1. A Vuokkiniemeštä ielläh rajan šuuntah ei ole vesitietä noin 30 virštua Kivijärvi-kyläh šuaten.
 1. (Kivijärvi-kyläštä vesitietä ta tietä rajan poikki niise ei ole.
 1. Poštiyhteyttä rajan poikki niise ei ole.
10 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Atressi: vuuvven 2018 kevät
 1. Šiinä mieleššä, meijän šukupolvi ei ole jiänyn poikapuolen ašemah, vain olemma šuanun kaikkie täyšin annokšin, varšinki ukkoista ta myrškyö.
 1. Nyt lukutaijottomie ei ole vouse.
 1. Kuitenki kait ušotta, jotta ei tuo tuommoni enyä ole olennaista kanšalla.