Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

221 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevala” kuččuu ativoih
 1. Koko Venäjän eeppisien kulttuurien kilpailufestivali on ilmotettu Karjalašša.
 1. Kilpailufestivali järješšetäh Eeppini forumi 2017 – Venäjän kanšaneepossat ativoissaKalevalanluona -projektin rajoissa, mi on omissettu starinankertojan Irina Fedosovan 190-vuotispäivällä ta folkloristin Elias Lönnrotin 215-vuotispäivällä.
 1. Šen tarkotukšena on Venäjän kanšojen eeppisen perinnön šäilyttämini, elvyttämini, kehittämini ta popularisointi.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Nyt voimma šanuo, jotta šemmoni šeikkailupeli on, še liittyy karjalan kieleh ta kulttuurih ta šitä voit pelata karjalan kielellä.
 1. Kalevalaon melko melukaš peli, šentäh kun kaikki yritetäh šopie keškenäh vaihtuas’s’a.
 1. Irina Rinkevičin šanojen mukah, peli aina loppuu eri tavalla ta aina on mukava tiijuštua uuvven juonen.
 1. Kalevala open -projektin tarkotukšena on kiinnoššuttua ihmisie karjalan kieleh ta kulttuurih, a šeikkailupeli yrittäy kiinnoššuttuaKalevalantekstih.
 1. Miušta še on paraš keino kiinnoššuttua nuorie ihmisie ta lapšie Kalevala-eepossah.
 1. Vet nyt on äijän erimoisie šeikkailupelijä, Petroskoissaki niitä on monta.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Muan tunti” on luonnon puolešta
 1. Muan tuntion jokavuotini kanšainvälini aktijo, kumpaista järještäy Muajilman luonnonšiätijö ili WWF.
 1. WWF on yksi šuurimmista kanšainvälisistä järještöistä, kumpani šuojelou luontuo.
 1. WWF:n tehtävänä on planetan luonnollisen ympäristön šäilyttämini, ihmisen ta luonnon šointu šekä Muan biologisen monipuolisuon šäilyttämini.
 1. Muan tunti -aktijon tarkotukšena ei ole šähkön šiäštö, kun ihmisien huomijon kiinittämini muajilman luonnon proplemoih, kumpasista šuurena proplemana on meijän planetan ilmašton muuttumini šekä näyttyä, jotta ihmisien pitäy yhistäytyö tätä proplemua vaštah ta jotta še on mahollista.
 1. Aktijoh liitty muajilman 184 muata ta še on kuutta kertua enemmän, mitä viime vuotena.
 1. Venäjällä Muan tunti -aktijoh yhty 150 kaupunkie ta še on puolitoista kertua enemmän, mitä viime vuotena.
 1. Še on vapuaehtoni aktijoihmiset iče piätetäh, mimmoset šähkölaittehet hyö šammutetah, a kaupunkien vallat kannatetah aktijuo ta šammutetah kaupunkien eri paikkojen valot.
 1. Muan tunti -aktijolla on virallini saitti 60.wwf.ru/ , mistä voit tarkemmin lukie šiitä.
 1. Petroskoissaki on äijän šemmosie ihmisie.
 1. Tietyšti, ei kaikin merkitä iččie karttah, ta voipi šanuo, jotta ošallistujie on vielä enämpi, mitä myö niämmä kartašta.
4 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts ”Bron’i ajaa”
 1. A T’eppo-d’ied on to R’et’kinän, nap-.
 1. Kaččokkuakko t’el’egan aala že bron’ on šivottu”.
 1. A šiel’ä jo Oz’er’ova ved’ ka n’ie že Rus’ on.
 1. - A mi se on n’akan’e, ”n’akaz’ie”?
5 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e
 1. Kooža on jo posl’i-, tämä jo i.
 1. Šängi, šängi že, al’i hangi že on, hangi.
 1. Nu polotn’išš om myt’yš, šiel’l’ on.
 1. Post’el’noi, viel’ä ka miun on t’yt’t’ärel’l’ä, rippuu.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ämmön luona kyläššä
 1. Kaččuo ikkunah on äijyä mukavampi!
 1. Šen nimi on Mot’a, vaštasi Vera-ämmö.
 1. Hyvä, jotta še on kielletty, šuoštu ämmö.
 1. Ka myö šiun kera emmä pelauvu, meilä vet on tovellini asie!
 1. Še on šuuri ero, tovisti Sen’a.
 1. Tiijätkö, kuin še on hyvä, konša šiula on koira?
7 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Anna Mugačeva on tuttu persona Petroskoin kanšalaisjärještöjen kešen.
 1. Järještön tarkotukšena on kannattua Karjalan rahvahien kulttuuri- ta henkellisen perinnön elävyttämistä ta kehittämistä, ta heijän kanšallisen omaperäisyön šäilyttämistä šekä auttua nuorien ta lapšien liittymistä Karjalan rahvahien henkelliseh kulttuurih, urheiluh ta taiteheh.
 1. KačoinArt-teltaninternettišivuo ta huomasin, jotta järještön kaikki tapahtumat ta projektit on šuunnattu perehellä ta perehen lujentamisella.
 1. On šamoin olomašša erilaisie naistai eläkkeläisliittoja.
 1. On olomašša šuurie ohjelmie, mit kannatetah näitä ihmisjoukkoja.
 1. Ka šemmosie valtijollisie ohjelmie tahi projektija, mit kannatettais perehie kaikkine jäšenineh, on näpin verran.
 1. Miun mieleštä on ylen tärkie pruasniekan aikana antua perehillä olla yheššä ta yhistyä perehen jäšenet šamalla ruavolla, olisko še karjalaisen lipun valmistamini, šul’ččinojen ajelomini tahi kyykän peluamini.
 1. Karjalan piirilöissä on nerokkahie ihmisie ta mahtavie ryhmie, kumpaset voijah näyttyä kantarahvahien kulttuurie ta kieltä monipuolisešti ta kirkkahašti, ta esittyä ei keinotekoista spektaklie, vain tovellista elämyä, mitä kylissä on.
 1. Ihmini ymmärtäy, jotta hänen rinnalla on šamanmoisie ihmisie.
 1. Karjalan kylissä on totista ta alkuperaistä voimua, mi voit innoššuttua kaupunkilaisie.
 1. Matka šinne on ylen kallis.
 1. Piiplijašša on šanottu, jotta šuvaiče läššäolijie kuin omua iččie.
 1. Patriotismi on aivan šamua: konša tiijät ta šuvaičet omua muata ta omua kulttuurie, šilloin paremmin maltat ta kunnivoičet toisie maita ta toisie kulttuurija.
 1. Meilä kaikilla on šamat proplemat.
 1. Mie vain näytän hänellä muuta miellyttävyä, mitä täššä elämäššä on ta missä hiän vois kehittyä omie neroja, löytyä yštävie ta šamanmielisie.
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Anna Mugačeva: “Meijän pitäy enemmän paissa keškenäh”
 1. Anna Mugačeva on tuttu persona Petroskoin kanšalaisjärještöjen kešen.
 1. Järještön tarkotukšena on kannattua Karjalan rahvahien kulttuuri- ta henkellisen perinnön elävyttämistä ta kehittämistä, ta heijän kanšallisen omaperäisyön šäilyttämistä šekä auttua nuorien ta lapšien liittymistä Karjalan rahvahien henkelliseh kulttuurih, urheiluh ta taiteheh.
 1. KačoinArt-teltaninternettišivuo ta huomasin, jotta järještön kaikki tapahtumat ta projektit on šuunnattu perehellä ta perehen lujentamisella.
 1. On šamoin olomašša erilaisie naistai eläkkeläisliittoja.
 1. On olomašša šuurie ohjelmie, mit kannatetah näitä ihmisjoukkoja.
 1. Ka šemmosie valtijollisie ohjelmie tahi projektija, mit kannatettais perehie kaikkine jäšenineh, on näpin verran.
 1. Miun mieleštä on ylen tärkie pruasniekan aikana antua perehillä olla yheššä ta yhistyä perehen jäšenet šamalla ruavolla, olisko še karjalaisen lipun valmistamini, šul’ččinojen ajelomini tahi kyykän peluamini.
 1. Karjalan piirilöissä on nerokkahie ihmisie ta mahtavie ryhmie, kumpaset voijah näyttyä kantarahvahien kulttuurie ta kieltä monipuolisešti ta kirkkahašti, ta esittyä ei keinotekoista spektaklie, vain tovellista elämyä, mitä kylissä on.
 1. Ihmini ymmärtäy, jotta hänen rinnalla on šamanmoisie ihmisie.
 1. Karjalan kylissä on totista ta alkuperaistä voimua, mi voit innoššuttua kaupunkilaisie.
 1. Matka šinne on ylen kallis.
 1. Piiplijašša on šanottu, jotta šuvaiče läššäolijie kuin omua iččie.
 1. Patriotismi on aivan šamua: konša tiijät ta šuvaičet omua muata ta omua kulttuurie, šilloin paremmin maltat ta kunnivoičet toisie maita ta toisie kulttuurija.
 1. Meilä kaikilla on šamat proplemat.
 1. Mie vain näytän hänellä muuta miellyttävyä, mitä täššä elämäššä on ta missä hiän vois kehittyä omie neroja, löytyä yštävie ta šamanmielisie.
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Avokero-lintu
 1. Linnun nimi oli Še on miun, šentäh kun lennellen peltojen ta jokien yllä hiän aina karju:
  Še on miun, še on miun!
 1. Ta še rupesi lujašti karjumah:
  Še on miun, še on miun, še on miun!
 1. Lintu karju niin lujašti, jotta kaikki toiset linnut kuultih hänen iäni ta lennettih kaččomah, mitä on tapahtun.
 1. A pieni lintu-raiska hyppeli puun ympäri ta karju:
  Še on miun, še on miun!
10 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Balaaffana
 1. - Mi se on sobii balaaffana?
 1. - Mibo se on balaaffana?
 1. Košto že tämä i on, košto, košto.
 1. Šinn alla on kel’l’ä turkin’e, n’i panoo, a kel’l’ä joul, n’i kurkazen, kruašinazee.