Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

385 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “...Ei ole missänä niin kultaista elämyä, kun miän Karjalašša!”
 1. VTA:n Karjalan tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutissa on valmissettu kirja “Еремеевы-Ряйхя: человек, семья, политика в карельском пограничье начала ХХ века.
 1. Aineistot” (tiijollini toimittaja on Оl’ga Il’uha).
 1. Kirja on julkaistu venäjän ta šuomen kielellä, kiännökšet šuoritti Natalja Pellinen.
 1. Kirja on valmissettu ta julkaistu VTA:n “Istorijallini muisto ta Venäjän identtisyš” (ven.
 1. NUOREN PARIN IKÄVÄ KOHTALO
  Tämän kirjan šiämyštäpohjana on nuoren pariskunnan Anna ta Vasili Jeremejev-Räihien yksityiskirjaset šekä Vasilin päiväkirja ta XX vuosišuan alun muijen Vienan Karjalan eläjien kirjaset.
 1. Kirjašša on kuvattu rajašeuvun eläjien erikoisluatuista identitettie Venäjän ta Šuomen vaikutukšen risteykšellä.
 1. Kirjaset on ihmiellä šäilytty ta merkillistä on šamoin še, jotta ne pitän aikua ei herätetty tutkijien huomijuo.
 1. Annan kirjasissa on äijän mainintoja Karjalašta ta kotikyläštä ta ne ollah täynnä hellyä lyyrisyttä ta luonnollisie tuatonmuallisie tuntehie: “Nyt kaunis Karjalani on šuoriutun omah moršiušpukuh!”
 1. “Kaunis on nyt miän Karjala.
 1. Še on nyt šuoriutun viherijäiseh pruasniekkapukuh!
 1. Kaunis on Karjalan luonto!
 1. RUATAJA TA UŠKOVAINI
  Annan mieleštä ruato ei ole vain tapa kuluttua aikua ta šammuttua rakkahašta ihmiseštä eron kipuo, še on Ruatošuurella kirjaimella!
 1. Ruato, varšinki yhtehini, on harraššuš, kumpani tuou iluo: “Ruavoin ahkerašti.
 1. Še on niin ruma nimityš!”.
 1. Ta mi on kaikkein kallehinta ihmisellä, še on meilä.
 1. Šiitä on kuiteski hyötyö elämäššä.
 1. Annan tavallini päivä on täynnä touhuja ja kotitöitä.
 1. On miula kakši pientä mirrie ta nurmikkokašvija, niitä hoitelen ta mirrien kera leikittelen.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevala” kuččuu ativoih
 1. Koko Venäjän eeppisien kulttuurien kilpailufestivali on ilmotettu Karjalašša.
 1. Kilpailufestivali järješšetäh Eeppini forumi 2017 – Venäjän kanšaneepossat ativoissaKalevalanluona -projektin rajoissa, mi on omissettu starinankertojan Irina Fedosovan 190-vuotispäivällä ta folkloristin Elias Lönnrotin 215-vuotispäivällä.
 1. Šen tarkotukšena on Venäjän kanšojen eeppisen perinnön šäilyttämini, elvyttämini, kehittämini ta popularisointi.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Nyt voimma šanuo, jotta šemmoni šeikkailupeli on, še liittyy karjalan kieleh ta kulttuurih ta šitä voit pelata karjalan kielellä.
 1. Kalevalaon melko melukaš peli, šentäh kun kaikki yritetäh šopie keškenäh vaihtuas’s’a.
 1. Irina Rinkevičin šanojen mukah, peli aina loppuu eri tavalla ta aina on mukava tiijuštua uuvven juonen.
 1. Kalevala open -projektin tarkotukšena on kiinnoššuttua ihmisie karjalan kieleh ta kulttuurih, a šeikkailupeli yrittäy kiinnoššuttuaKalevalantekstih.
 1. Miušta še on paraš keino kiinnoššuttua nuorie ihmisie ta lapšie Kalevala-eepossah.
 1. Vet nyt on äijän erimoisie šeikkailupelijä, Petroskoissaki niitä on monta.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Karjalan” piirileikit, kruugat, kisat...
 1. Täštä on vähä missä kirjutettu, šentäh konserttien kaččojat ei ymmärretä, mitä tanšši merkiččöy.
 1. Ryhmän ohjelmašša on vilkaš Humahuš-tanšši.
 1. Tanššit on otettu elämäštä, ne annetah vapautta tanššijalla.
 1. Još pojalla tahi tytöllä on minih erikoispiirreh, erikoini aštumis- tahi liikkumistapa, še pitäy koroštua eikä luatie kaikista šamanmoisie tanššijie.
 1. Näin hyö opaššutah tanššimah, ta vaikka ei ni opaššuta tanššimah, niin voijah löytyä joukošta ičelläh naisen tahi miehen, tämäki on hyvä, lisäsi Andrei Mihailovič ta muisteli vielä mukavan jutun, mitein hiän tutki Salmen kylän kasareikkua: – Myö löysimä tanššin šelityškiännökšen.
 1. Hauškinta täššä jutušša on še, jotta šuomelaiset yštävät lukien ta kaččuon tallennettuo tekstie luajittih piätöš, jotta nämä šelitykšet oli varmašti šuatu humalaiselta mieheltä.
 1. Tavallisešti konša tanššijat toputetah, še on šemmoni merkki haitarin šoittajalla, jotta kohta tanšši loppuu.
 1. Tämmösie erikoisukšie tanššikulttuurissa on oikein äijän, esimerkiksi, tanšši kyläštä voit šiirtyö kaupunkien tanššikulttuurih ta šiitä voit muuttuo iltatanššijaisie varoin ta šen jälkeh še voit myöštyö jälelläh kyläh.
 1. Šamoin on miellyttävä nähä tanššien aikana artistojen pukuja, kenkie.
 1. Omašša puvušša on varmašti mukavampi liikkuo.
 1. Pukuloistaki šuau kertuo äijän miellyttävyä, vain še on jo toini juttu
 1. Kaččuo kisoja, piirileikkijä, kruugoja, kasareikkoja ta muita tanššilajija on äijyä mukavampi, konša tunnet ta ymmärrät niitä.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Muan tunti” on luonnon puolešta
 1. Muan tuntion jokavuotini kanšainvälini aktijo, kumpaista järještäy Muajilman luonnonšiätijö ili WWF.
 1. WWF on yksi šuurimmista kanšainvälisistä järještöistä, kumpani šuojelou luontuo.
 1. WWF:n tehtävänä on planetan luonnollisen ympäristön šäilyttämini, ihmisen ta luonnon šointu šekä Muan biologisen monipuolisuon šäilyttämini.
 1. Muan tunti -aktijon tarkotukšena ei ole šähkön šiäštö, kun ihmisien huomijon kiinittämini muajilman luonnon proplemoih, kumpasista šuurena proplemana on meijän planetan ilmašton muuttumini šekä näyttyä, jotta ihmisien pitäy yhistäytyö tätä proplemua vaštah ta jotta še on mahollista.
 1. Aktijoh liitty muajilman 184 muata ta še on kuutta kertua enemmän, mitä viime vuotena.
 1. Venäjällä Muan tunti -aktijoh yhty 150 kaupunkie ta še on puolitoista kertua enemmän, mitä viime vuotena.
 1. Še on vapuaehtoni aktijoihmiset iče piätetäh, mimmoset šähkölaittehet hyö šammutetah, a kaupunkien vallat kannatetah aktijuo ta šammutetah kaupunkien eri paikkojen valot.
 1. Muan tunti -aktijolla on virallini saitti 60.wwf.ru/ , mistä voit tarkemmin lukie šiitä.
 1. Petroskoissaki on äijän šemmosie ihmisie.
 1. Tietyšti, ei kaikin merkitä iččie karttah, ta voipi šanuo, jotta ošallistujie on vielä enämpi, mitä myö niämmä kartašta.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Piäsitkö piällä?”
 1. Tuo aita ei laho eikä šitä talvijaini paina, vaikka melkein šata vuotta on aitana ollun.
 1. Totta še Tiitta tiesi, jotta kašvajua tämä mua on, kun rupesi tuommoseh urakkah.
 1. Näkyy tuo vielä nytki: jo yli viisikymmentä vuotta on, kun eläjät jätti elošijan eikä kahtehkymmeneh vuoteh olei niitetty, a vielä pelto heinän puškou miehellä rintah.
 1. Kerran tuaš šiijanpyynnin aikana hiän šoutau venehelläh tai näköy, jotta joki on lašettu verkkuo täyteh, monta monituista jatua rannašta toiseh.
 1. Tuli rantah, ka hänen veneh on toisella puolella lahen.
 1. Niinpä kun joku keittäy šakien keiton, niin šanotah, jotta on kuin Tiitan kiisseli.
7 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts ”Bron’i ajaa”
 1. A T’eppo-d’ied on to R’et’kinän, nap-.
 1. Kaččokkuakko t’el’egan aala že bron’ on šivottu”.
 1. A šiel’ä jo Oz’er’ova ved’ ka n’ie že Rus’ on.
 1. - A mi se on n’akan’e, ”n’akaz’ie”?
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äijänpäivän murkina
 1. Oli vanha šananlašku, min mukah elettih: Roštuo on nouštuo, Äijäpäivä päivän nouštuo.
 1. Jokahini, ken vähänkänä on perillä sriäppimishommašta, tietäy mitein mielehistä šyötävyä še kakkara on.
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ainutluatuni luontomateriali
 1. Še on šuhtehellisen kepie ta keštävä verrattuna hamppuköyteh, mi hieroutuu lyhyöššä ajašša.
 1. Tuohiaštie on nykysen kertakäyttöaštien ympäristöyštävällini vaštineh.
 1. Još tahot juuvva vettä lähteheštä, kiäri vereš tuohi šuppilokši ta lippi on valmis.
10 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e
 1. Kooža on jo posl’i-, tämä jo i.
 1. Šängi, šängi že, al’i hangi že on, hangi.
 1. Nu polotn’išš om myt’yš, šiel’l’ on.
 1. Post’el’noi, viel’ä ka miun on t’yt’t’ärel’l’ä, rippuu.