Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Hüvä sü udes keratas ühthe

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Galina Baburova, Kodima. № 4, (2016), с. 4

Hüvä sü udes keratas ühthe
(вепсский)

Tarbhaižed vastused: Keväz’kun keskes mäni ezmäine Kodima-lehtesen vastuz lugijoidenke.
Kodima-lehtez lähteb eloho jo vodespäi 1993. Se paindas vepsän da venän kelel. Vepsän kelen pohjaze om ottud kirjkel’. Nece om sel’ged. Konz lugem kirjoid, lehtesid, kulehtesid miččel taht kelel, ka ned om kirjutadud kirjkelel, ei paginal. Om specialižid literaturižid normid. Tekstad lehtesiš oma čomal kelel, tarkašti valitud vajhidenke. Vepsän kirjkel’ oli tehtud koumes vepsän paginaspäi. Sikš kacmata erazvuiččihe sanoihe da sanoiden formihe paginoiš, kirjkel’ om sel’ged kaikile vepsläižile.
No om toine-ki jügeduz. Kodimas paksus starinoitas erazvuiččiš azjoiš, miččed tehtas nügüd’. Eloho kaiken aigan tuleba uded sanad. otam niid paginaha. Muga tegesoi vepsän-ki keles. Meile pidab otta paginaha uzid vepsänkeližid sanoid. Miše ned ei oliži ottud venän kelespäi, voib meletada ičenaižid. Ku ned linneba sel’ktad rahvahale, ka pidab paksumba otta niid paginaha. Ninga eläškandeba uded vepsänkeližed sanad, ned bohatoitaba meiden kelen vaihištod.
Mugoižiš uziš sanoiš, miččed paksus voib vastata Kodima-lehteses, pagištihe lugijoidenke lehtesen toimitajad. sel’genzoitiba sanoiden znamoičendoid da starinoičiba, mikš se vai toine sana om tehtud muga. Sid’ lugij oile oli taritud väta. Vändod oli sidotud vepsän kel’he. Tarbiž oli nimitada kut voib enamba sanoid märitud kirjamehe, ozaita, mittušt sanad sel’genzoitab vepsän kelel vändon ohjandai.
Oli hüvä el’geta da rižada, miše lugij ad surel tahtol tuliba vastusele, aktivišti ühtniba sihe da ihastusiš kitiba Kodima-lehtesen radnikoid vastusen lopus. Lugem kaiken, mi om kirjutadud Kodimas. Se om tarbhaine lehtez meile” – sanub kaikenaigaine lehtesen lugii Galina Lokkina. Lehtesen amuine sebranik ližadab: ”Mugoižed vastused lugij oiden täht pidab tehta. Pidab meile meletada, diskutiruida, väta. Midä-se ut saim, uzid vajhid tedištam”.
Lugij ad sanuiba, miše nece vastuz om lujas tarbhaine heile. Pidab sanuda, miše lugij oiden taguičiki sündui idei vastatas. Kodima-lehtez om üksjäine lehtez vepsän kelel. Se ühtenzoitab erazvuiččiš agjoiš eläjid vepsläižid. Heiden täht se om tärged lehtez, kuspäi voiba tedištada uzištoid vepsän rahvahan elospäi. Sikš lugij oile om tarbhašt el’geta kaikuttušt sigä kirjutadud sanad.
Lehtesen radnikoile-ki nece vastuz om tarbhaine. Se andab voimust tedištada, miččed temad oma melentartuižembad ristituile lugemižeks. Mugoine sido lugij oidenke abutab löuta uzid hengid kirjutesiden täht. Paiči kaiked, vepsläižiden täht nece om hüvä keratas udes ühthe da pagišta armhal kodikelel.