Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (alkušanat)

Corpus: Law

Source: Мария Спицына (перевод), (2012)
Текст на русском языке: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml Текст на собственно карельском наречии карельского языка: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_karelian.pdf

Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (alkušanat)
(Karelian Proper)

On hyväkšytty Yleiskokoukšen piätökšellä 61/295 13 šyyškuuta 2007.

Yleiskokouš, kumpani

toimiu Yhistynehien Kanšakuntien peruškirjan piämiärien ta prinsippijen mukah, šekä nojautuu šiihi, jotta valtijot täytetäh tunnollisešti niillä peruškirjan mukah kuuluvat velvollisuuvvet,

vakuuttau, jotta alkuperäiskanšat ollah yhenvertasie kaikkien muijen kanšojen kera, šamoin kun še tunnuštau kaikkien kanšojen oikeuven olla erilaisie, pityä iččie erilaisina ta tulla kunnivotetuiksi šemmosina,

vakuuttau niise, jotta kaikki kanšat vaikutetah ošaltah ihmiskunnan yhtehisen perinnön muovoštajien sivilisaatijojen ta kulttuurien moninaisuuteh ta rikkahukšeh

vakuuttau lisäkši, jotta kaikki opit, toimintaprinsipit ta käytännöt, kumpaset peruššetah ajatukšen kanšojen tahi yksilöjen paremmuuvvešta niijen kanšallisen alkuperän tahi rovullisien, uškonnollisien, etnisien tahi kulttuurisien erojen peruštehella tahi puoluššetah tätä ajatušta, ollah rasistisie, tietehellisešti viärijä, oikeuvellisešti voimattomie, moraalisešti moitittavie ta sosiaalisešti epäoikeuvenmukasie,

vahvistau, jotta alkuperäiskanšat voijah käyttyä oikeukšieh vapuana kaikešta diskriminoinnista,

on huoleštun šiitä, jotta alkuperäiskanšat käršittih istorijallisista viärykšistä šen lisäkši šentäh, jotta niijen alovehilla oli muovoššettu šiirtolaiskylie, niijen maita, alovehie ta luonnonvaroja oli riissetty ta niitä on šillä keinoin eššetty käyttämäštä erityisešti oikeuttah kehittyö omien tarpehien ta etujen mukah,

tunnuštau elintärkien tarpehen kunnivoittua ta kannuštua alkuperäiskanšojen oikeukšie, kumpaset pohjauvutah niijen poliittisih, talouvellisih ta sosiaalisih struktuuriloih šekä kulttuurih, henkisih perintehih, istorijah ta filosofijah, erityisešti tunnuštau alkuperäiskanšojen oikeukšie omih maih, alovehih ta luonnonvaroih,

tunnuštau lisäkši elintärkien tarpehen kunnivoittua ta kannuštua alkuperäiskanšojen oikeukšie, kumpaset on vahvissettu valtijojen kera luajituilla šopimukšilla ta toisilla rakentavilla järještelyillä,

šuhtautuu myönteisešti šiih, jotta alkuperäiskanšat yhissytäh, jotta parantua poliittisie, talouvellisie, sosiaalisie ta šivissykšellisie olojah šekä lopettua kaikenmoisen diskriminoinnin ta piinamisen šielä, missä niitä esiintyy,

on varma šiitä, jotta ohjuamalla iččieh šekä omih maih, alovehih ta luonnonvaroih vaikuttavua kehityštä alkuperäiskanšat voijah šäilyttyä ta vahvistua omie instituuttija, kulttuurie ta perintehie šekä auttua kehittyö omien pyrkimykšien ta tarpehien mukah,

tunnuštau, jotta alkuperäiskanšojen tiijon, kulttuurien ta perintehellisien käytäntöjen kunnivoittamini auttau ympäristön keštävyä ta tašapuolista kehityštä ta asienmukaista hoituo,

koroštau alkuperäiskanšojen maijen ta alovehien demilitarisoinnin ošuutta rauhah, talouvelliseh ta sosiaaliseh progressih ta kehitykšeh šekä yhteisymmärrykšeh ta yštävällisih šuhtehih muajilman kanšakuntien ta kanšojen välillä,

tunnuštau erityisešti alkuperäiskanšoih kuuluvien perehien ta yhteisöjen oikeuven šäilyttyä lapšen oikeukšien mukani yhtehini vaštuu lapšieh kašvatukšešta, koulutukšešta ta hyvinvoinnista,

kaččou, jotta valtijojen ta alkuperäiskanšojen välisissä šopimukšissa ta toisissa rakentavissa järještelyissä vahvissettuih oikeukših liittyy eryähissä tapahukšissa kanšainvälistä merkityštä, etuo, vaštuutta ta luontuo,

kaččou niise, jotta šopimukšet ta toiset rakentavat järještelyt šekä niijen ilmentämät šuhtehet muovoššetah peruštan alkuperäiskanšojen ta valtijojen välisen kumppanuuvven vahvistamisella,

tunnuštau, jotta Yhistynehien Kanšakuntien peruškirja, talouvellisie, sosiaalisie ta šivissykšellisie oikeukšie koškeva kanšainvälini yleisšopimuš ta kanšalaisoikeukšie ta poliittisie oikeukšie koškeva kanšainvälini yleisšopimuš šekä Wienin Deklaratijo ta toimintaohjelma vahvissetah kaikkien kanšojen ičemiäryämisoikeuven peruštavan merkitykšen, tämän oikeuven peruštehella kanšat miärätäh vapuašti poliittisen statussin ta ylläpietäh vapuašti omua talouvellista, sosiaalista ta šivissykšellistä kehityštä,

pitäy mieleššä, jotta mitänä täššä Deklaratijošša ei šua rikkuo miltänä kanšalta šen, ičemiäryämisoikeutta, kumpaista še käyttäy kanšainvälisen oikeuven mukah,

on varma šiitä, jotta alkuperäiskanšojen oikeukšien tunnuštamini tällä
Deklaratijolla auttau valtijojen ta alkuperäiskanšojen välisie šopušointusie yhteistyöšuhtehie, kumpaset pohjauvutah oikeuvenmukaisuuvven, kanšanvallan, ihmisoikeukšien kunnivoittamisen, epädiskriminoinnin ta tunnollisuuvven prinsippiloih,


ehottau valtijoja piteliytyö kaikkie, erityisešti ihmisoikeukših liittyvie lupaukšie, kumpasie kanšainvälisien asiekirjojen mukah šovelletah alkuperäiskanšoih, šekä panomah ne tehokkahašti täytäntöh neuvotellen ta toimien yhteistyöššä vaštuavien kanšojen kera,

koroštau, jotta Yhistynehillä Kanšakunnilla on tärkie ta jatkuva
tehtävä alkuperäiskanšojen oikeukšien auttamisešša ta šuojelomisešša,


uškou, jotta tämä Deklaratijo on uuši tärkie aškel pyrittyässä alkuperäiskanšojen oikeukšien ta vapaukšien tunnuštamiseh, auttamiseh ta šuojelomiseh šekä kehittyässä Yhistynehien Kanšakuntien järještelmän asienkuuluvua toimintua tällä alalla,

tunnuštau ta vahvistau, jotta alkuperäiskanšah kuuluvilla yksilöillä on oikeuš kaikkih kanšainväliseššä oikeuvešša tunnuššettuih ihmisoikeukših ilmain diskriminointie ta jotta alkuperäiskanšoilla on kollektiivisie oikeukšie, kumpaset ollah välttämättömie niijen olomaššaololla, hyvinvoinnilla ta kokonaiskehitykšellä kanšoina,

tunnuštau, jotta alkuperäiskanšojen tilanneh eruou eri alovehilla ta eri maissa, ta jotta kanšallisien ta alovehellisien erityispiirtehien šekä erimoisien istorijallisien ta kulttuurisien perintehien merkityš olis otettava huomijoh,

julistau juhlallisešti šeuruavan Yhistynehien Kanšakuntien Deklaratijon alkuperäiskanšojen oikeukšista malliksi, kumpaista pitäy piteliytyö kumppanuuvven ta keškinäisen kunnivoitukšen henkeššä:

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (введение)
(Russian)

Принята резолюцией 61/295 Генеральной Ассамблеи от 13 сентября 2007 года.

Генеральная Ассамблея,

руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и принципом добросовестности в выполнении обязательств, взятых на себя государствами в соответствии с Уставом,

подтверждая, что коренные народы равны со всеми другими народами, и одновременно признавая право всех народов отличаться друг от друга, считать себя отличающимися от других и пользоваться уважением в таком своем качестве,

подтверждая также, что все народы вносят вклад в многообразие и богатство цивилизаций и культур, которые составляют общее наследие человечества,

подтверждая далее, что всякие доктрины, политика и практика, которые основаны на превосходстве народов или людей по признаку национального происхождения или расовых, религиозных, этнических и культурных различий или которые утверждают такое превосходство, являются расистскими, научно несостоятельными, юридически недействительными, морально предосудительными и социально несправедливыми,

подтверждая, что коренные народы при осуществлении своих прав должны быть свободны от какой бы то ни было дискриминации,

будучи обеспокоена тем, что коренные народы стали жертвами исторических несправедливостей в результате, среди прочего, их колонизации и лишения их своих земель, территорий и ресурсов, что препятствует осуществлению ими, в частности, своего права на развитие в соответствии с их потребностями и интересами,

признавая насущную необходимость уважать и поощрять неотъемлемые права коренных народов, основанные на их политических, экономических и социальных структурах, а также на их культуре, духовных традициях, истории и философии, особенно их прав на свои земли, территории и ресурсы,

признавая также насущную необходимость уважать и поощрять права коренных народов, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях с государствами,

с удовлетворением отмечая тот факт, что коренные народы объединяют свои усилия для политического, экономического, социального и культурного развития и с целью положить конец всем формам дискриминации и угнетения где бы то ни было,

будучи убеждена в том, что осуществление коренными народами контроля за событиями, затрагивающими их и их земли, территории и ресурсы, позволит им сохранять и укреплять свои институты, культуру и традиции, а также содействовать своему развитию в соответствии с их устремлениями и потребностями,

признавая, что уважение знаний, культуры и традиционной практики коренных народов способствует устойчивому и справедливому развитию и надлежащей заботе об окружающей среде,

подчеркивая вклад демилитаризации земель и территорий коренных народов в дело достижения мира, экономического и социального прогресса и развития, взаимопонимания и дружественных отношений между нациями и народами мира,

признавая, в частности, право семей и общин коренных народов на сохранение совместной ответственности за воспитание, обучение, образование и благополучие их детей, в соответствии с правами ребенка,

считая, что права, закрепленные в договорах, соглашениях и других конструктивных договоренностях между государствами и коренными народами, в некоторых ситуациях являются предметом заботы, заинтересованности и объектом ответственности международного сообщества и носят международный характер,

считая также, что договоры, соглашения и другие конструктивные договоренности и отношения, которые они отражают, служат основой для более прочного партнерства между коренными народами и государствами,

признавая, что Устав Организации Объединенных Наций, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, а также Венская декларация и Программа действий подтверждают основополагающее значение права на самоопределение всех народов, в силу которого они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие,

памятуя о том, что ничто в настоящей Декларации не может быть использовано для отказа любому народу в его праве на самоопределение, осуществляемом в соответствии с международным правом,

будучи убеждена, что признание прав коренных народов в соответствии с настоящей Декларацией будет способствовать развитию гармоничных и базирующихся на сотрудничестве отношений между государством и коренными народами, основанных на принципах справедливости, демократии, уважения прав человека, недискриминации и добросовестности,

побуждая государства соблюдать и эффективно осуществлять все их обязательства в отношении коренных народов по международным договорам, в частности тем договорам, которые имеют отношение к правам человека, в консультации и сотрудничестве с соответствующими народами,

подчеркивая, что Организация Объединенных Наций призвана играть важную и последовательную роль в поощрении и защите прав коренных народов,

полагая, что настоящая Декларация является еще одним важным шагом на пути к признанию, поощрению и защите прав и свобод коренных народов и в развитии соответствующей деятельности системы Организации Объединенных Наций в этой области,

признавая и подтверждая, что лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право без какой-либо дискриминации пользоваться всеми правами человека, признанными в международном праве, и что коренные народы обладают коллективными правами, которые абсолютно необходимы для их существования, благополучия и всестороннего развития как народов,

признавая, что положение коренных народов различно в разных регионах и в разных странах и что необходимо принимать во внимание важность национальных и региональных особенностей и различных исторических и культурных традиций,

торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций о правах коренных народов в качестве эталона, которому надлежит следовать в духе партнерства и взаимного уважения: