Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (1-10 pykälä)

Corpus: Law

Source: Мария Спицына (перевод), (2012)
Текст на русском языке: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml Текст на собственно карельском наречии карельского языка: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_karelian.pdf

Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (1-10 pykälä)
(Karelian Proper)

1 pykälä

Alkuperäiskanšoilla on oikeuš kollektiivisešti tai yksilöinä käyttyä täyšimiäräsešti kaikkie Yhistynehien Kanšakuntien peruškirjašša, ihmisoikeukšien yleismuajilmallisešša Deklaratijošša ta ihmisoikeukšie koškevašša kanšainväliseššä oikeuvešša tunnuššettuja ihmisoikeukšie ta perušvapaukšie.

2 pykälä

Alkuperäiskanšat ta niihi kuuluvat yksilöt ollah vapuat ta yhenvertaset kaikkien muijen kanšojen ta yksilöjen kera, ta niillä on oikeukšijah käyttyässä oikeuš olla vapaina kaikenmoisešta, erityisešti alkuperäiskanšan tauštah tai identiteettih peruštavašta, diskriminoinnista.

3 pykälä

Alkuperäiskanšoilla on ičemiäryämisoikeuš. Tämän oikeuven peruštehella ne miärätäh vapuašti poliittisen ašeman ta kehitetäh vapuašti talouvellisie, sosiaalisie ta šivissykšellisie olojah.

4 pykälä

Ičemiäryämisoikeutta käyttyässä alkuperäiskanšoilla on oikeuš autonomijah ta ičehallintoh aseissa, kumpaset liitytäh niijen šisäisih ta paikallisih aseih šekä niijen ičehallintotehtävien rahotuškeinoih.

5 pykälä

Alkuperäiskanšoilla on oikeuš šäilyttyä ta vahvistua erillisie poliittisie,
oikeuvellisie, talouvellisie, sosiaalisie ta šivissykšellisie instituuttijah, šäilyttyän šamalla oikeuvet ošallistuo oman tahon mukah täyšimiäräsešti valtijon poliittiseh ta sosiaaliseh elämäh šekä talouš- ta šivissyšelämäh.


6 pykälä

Jokahisella alkuperäiskanšah kuuluvalla yksilöllä on oikeuš kanšalaisuuteh.

7 pykälä

1. Alkuperäiskanšah kuuluvilla yksilöillä on oikeuš elämäh šekä henkilökohtaseh ruumihilliseh ta henkiseh koškemattomuuteh, vapauteh ta turvallisuuteh.

2. Alkuperäiskanšoilla on kollektiivini oikeuš elyä vapuašti, rauhašša ta
turvallisešti erillisinä kanšoina, eikä niihi šua käyttyä joukkotuhontua tahi muuta väkivaltua, niin kuin lapšien šiirtämini pakolla ryhmäštä toiseh.


8 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla ta niihi kuuluvilla yksilöillä on oikeuš šiih, jotta ei niitä pakkošulauteta eikä niijen kulttuurie tuhota.

2. Valtijot taritah tehokkahat puoluššušjärješšelmät, kumpaset košetah:

a) toimintua, kumpasen tarkotukšena ta vaikutukšena on še, jotta
alkuperäiskanšoilta riiššetäh niijen koškemattomuuš erillisinä kanšoina tahi niijen kulttuuriset arvot, šekä etnini identiteetti;


b) toimintua, kumpasen tarkotukšena tahi vaikutukšena on alkuperäiskanšojen ta niihi kuuluvien yksilöjen maijen, alovehien ta luonnonvarojen riištämini;

c) kaikenmoisie väještön pakkošiirtoja, kumpasien tarkotukšena tahi
vaikutukšena on minnih alkuperäiskanšojen ta niihi kuuluvien yksilöjen
oikeuven loukkuamini ta heikontamini;


d) kaikenmoista pakkošulauttamista tahi -liittämistä;

e) kaikenmoista propagandua, kumpasen tarkotukšena on auttua
alkuperäiskanšoih ta niihi kuuluvih yksilöih kohistuvua rotudiskriminointie tahi kehottua šiihi.


9 pykälä

Alkuperäiskanšoilla ta niihi kuuluvilla yksilöillä on oikeuš kuuluo
alkuperäisyhteisöh tai -kanšakuntah kyšeisen yhteisön tai kanšakunnan perintehien ta tapojen mukah.
Tämän oikeuven käyttämiseštä ei šua šeurata mimmoistakana diskriminointie.

10 pykälä

Alkuperäiskanšoja ei šua šiirtyä pakolla mailtah tai alovehiltah. Alkuperäiskanšoja ei šua muuttua uuvvella paikalla ilmain niijen vapuata ta tietoh peruštuvua ennakkošuoštumušta eikä ennein kuin on šovittu asienmukasešta ta oikeuvenmukasešta korvaukšešta ta mahollisuukšien mukah jälelläh myöštymiseštä.

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (статьи 1-10)
(Russian)

Статья 1

Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на полное осуществление всех прав человека и основных свобод, признанных в Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека3 и в нормах международного права, касающихся прав человека.

Статья 2


Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы свободны и равны со всеми другими народами и отдельными лицами из их числа и имеют право быть свободными от какой бы то ни было дискриминации при осуществлении своих прав, в особенности дискриминации на основе их коренного происхождения или самобытности.

Статья 3


Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие.

Статья 4

Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их автономных функций.

Статья 5

Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты, сохраняя при этом свое право, если они того желают, на полное участие в политической, экономической, социальной и культурной жизни государства.

Статья 6

Каждый человек, принадлежащий к коренному народу, имеет право на гражданство.

Статья 7

1. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право на жизнь, физическую и психическую неприкосновенность, свободу и личную безопасность.

2. Коренные народы имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, мира и безопасности в качестве самобытных народов и не должны подвергаться никаким актам геноцида или каким бы то ни было другим актам насилия, включая принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в другую.

Статья 8

1. Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право не подвергаться принудительной ассимиляции или воздействию в целях уничтожения их культуры.

2. Государства обеспечивают эффективные механизмы предупреждения и правовой защиты в отношении:

а) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их целостности как самобытных народов или их культурных ценностей, или этнической принадлежности;

b) любого действия, имеющего своей целью или результатом лишение их своих земель, территории или ресурсов;

с) принудительного перемещения населения в любой форме, имеющего своей целью или результатом нарушение или подрыв любого их права;

d) принудительной ассимиляции или интеграции в любой форме;

е) пропаганды в любой форме, имеющей целью поощрение или разжигание расовой или этнической дискриминации, направленной против них.

Статья 9

Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право принадлежать к коренной общине или народности в соответствии с традициями и обычаями данной общины или народности. Осуществление такого права не может порождать никакой дискриминации в какой бы то ни было форме.

Статья 10

Коренные народы не подлежат принудительному перемещению со своих земель или территорий. Никакое перемещение не осуществляется без свободного, предварительного и осознанного согласия соответствующих коренных народов и производится после заключения соглашения, предусматривающего справедливую и честную компенсацию и, где это возможно, вариант возвращения.