Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (11-20 pykälä)

Corpus: Law

Source: Мария Спицына (перевод), (2012)
Текст на русском языке: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml Текст на собственно карельском наречии карельского языка: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_karelian.pdf

Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (11-20 pykälä)
(Karelian Proper)

11 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš harjottua ta elävyttyä kulttuurisie perintehieh ta tapojah. Tähä šisältyy oikeuš šäilyttyä, šuojella ta kehittyä niijen kulttuurien aikasempie, nykysie ta tulovie ilmeštymismuotoja, kuin arheologisie ta istorijallisie kohtehie, esinehie, mallija ta seremonijoja, tehnikkua šekä kuvataitehie ta esittämistaitehie ta kirjallisuutta.

2. Valtijot hyvitetäh tehokkahien, yheššä alkuperäiskanšojen kera kehitettyjen järještelmien avulla alkuperäiskanšojen kulttuurisen, henkisen, uškonnollisen ta henkellisen omaisuuvven, kumpani on otettu näiltä kanšoilta ilmain niijen vapuata ta tietoh peruštuvua ennakkošuoštumušta tahi rikkomalla niijen lakija, perintehie ta tapoja, ta tämä hyvityštoiminta voipi šisältyä myöštymisen.

12 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš ilmottua, harjottua, kehittyä ta opaštua henkellisie ta uškonnollisie perintehieh, tapojah ta seremonijojah, oikeuš šäilyttyä, šuojella ta käyttyä rauhašša uškonnollisie ta kulttuurikohtehieh, oikeuš käyttyä seremonijaesinehieh ta miärätä niijen käytöštä šekä oikeuš omien kuollehien ruumihien tai niijen jiännökšien kotiuttamiseh.

2. Valtijot pyritäh mahollistamah niillä olevien seremonijaesinehien ta kuollehien ruumihien tai niijen jiännökšien šuavutettavuuvven ta/tai myöštymisen alkuperäiskanšoilla yheššä alkuperäiskanšojen kera kehitettyjen oikeuvenmukasien ta tehokkahien järještelmien avulla.

13 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš elävyttyä, käyttyä, kehittyä ta šiirtyä tulovilla šukupolvilla omua istorijua, kielie, šuullisie perintehie, filosofijua, kirjutušjärještelmijä ta kirjallisuutta šekä oikeuš nimittyä ta šäilyttyä omat yhteisön-, paikan- ta henkilönnimet.

2. Valtijot toteutetah tehokkahat toimet varmistuakšeh, jotta tätä oikeutta šuojellah ta jotta alkuperäiskanšat voijah ymmärtyä poliittisie, oikeuvellisie ta hallinnollisie toimintoja šekä tulla iče ymmärretyiksi niissä, tarvittuas’s’a tulkkaukšen avulla tai muilla asienmukasilla keinoilla.

14 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš peruštua omie koulujärještelmie ta -laitokšie, kumpaset annetah koulutušta niijen omilla kielillä niijen kulttuurisih opaššuš- ta oppimiskeinoih šopivalla tavalla, šekä oikeuš ohjata niitä.

2. Alkuperäiskanšoih kuuluvilla yksilöillä, erittäin lapšilla, on oikeuš šuaha valtijon koulutušta šen kaikilla tašoilla ta kaikissa muotoloissa ilmain diskriminointie.

3. Valtijot toteutetah yheššä alkuperäiskanšojen kera tehokkahat toimet, jotta alkuperäiskanšoih kuuluvat yksilöt, erittäin lapšet, niise niijen yhteisöjen ulkopuolella eläjät lapšet, voijah šuaha oman kulttuurin opaššušta ta omakielistä opaššušta mahollisuukšien mukah.

15 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš oman kultuurin, perintehien, istorijan ta
pyrkimykšien arvoššukšeh ta moninaisuuteh, kumpasien on asienmukasešti kuvaššuttava koulutukšešša ta julkisešša viessinnäššä.


2. Valtijot toteutetah alkuperäiskanšojen kera neuvotellen ta yhteistyöššä toimien tehokkahat toimet, kumpasilla eššetäh ennakkoluuloja, poissetah diskriminointie ta eissetäh šuvaiččevuutta, yhteisymmärryštä ta hyvie šuhtehie alkuperäiskanšojen ta kaikkien toisien yhteiskuntaryhmien kešen.

16 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš peruštua omie, omakielisie viestimie ta käyttyä viestimien kaikkie muotoja, kumpaset ei kuuluta alkuperäiskanšoih, ilmain diskriminointie.

2. Valtijot toteutetah tehokkahat toimet, kumpasilla varmissetah, jotta niijen omistamat viestimet kuvatah asienmukasešti alkuperäiskanšojen kulttuurista moninaisuutta. Valtijot ehotetah yksityisomistajien viestimie kuvuamah asienmukasešti alkuperäiskanšojen kulttuurista moninaisuutta, šanotun kuiteski rajottamatta täyven šananvapauven varmistamista.

17 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla ta niihi kuuluvilla yksilöillä on oikeuš käyttyä täyšimiäräsešti kaikkie šovellettavašša kanšainväliseššä ta kanšallisešša
työoikeuvešša vahvissettuja oikeukšie.


2. Valtijot toteutetah alkuperäiskanšojen kera neuvotellen ta yhteistyöššä toimien erityistoimet, kumpasilla šuojellah alkuperäiskanšojen lapšija talouvelliselta hyväkšikäytöltä ta työltä, kumpani voipi olla lapšella vuarallista tahikka voipi häiritä hänen koulutušta tai haitata lapšen tervehyttä tai ruumihillista, henkistä, henkellistä, moraalista tahikka sosiaalista kehityštä, ottuan huomijoh näijen lapšien erityini huavottuvuuš ta koulutukšen merkityš heijän mahollisuukšien kehittämisellä.

3. Alkuperäiskanšoih kuuluvilla yksilöillä on oikeuš šiihi, jotta ei heih šovelleta diskriminoillisie työehtoja ta -ološuhtehie, niin kuin palveluššuhtehien tai palkkaukšen ehtoja.

18 pykälä

Alkuperäiskanšoilla on oikeuš ošallistuo omien toimintaperiaattehien mukah valittujen etuštajien kautti piätökšentekoh aseissa, kumpaset voijah vaikuttua näijen kanšojen oikeukših, šekä oikeuš šäilyttyä ta kehittyä omie piätökšentekoelimijäh.

19 pykälä

Valtijot neuvotellah tunnollisešti ta toimitah yhteistyöššä alkuperäiskanšojen kera näijen omien etuššušelimien kautti šuatuoh niijen vapuan ta tietoh peruštuvan ennakkošuoštumukšen, ennein kuin valtijot hyväkšytäh ta pannah käyttöh lakijenluajinta- tahi hallinnollisie toimie, kumpaset voijah vaikuttua alkuperäiskanšoih.

20 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš šäilyttyä ta kehittyä poliittisie, talouvellisie ta sosiaalisie järještelmieh ta instituuttijah, käyttyä turvallisešti omie toimehtulo- ta kehityškeinojah šekä harjottua vapuašti kaikkie perintehellistä toimintuah ta muuta talouvellista toimintuah.

2. Alkuperäiskanšat, kumpasilta on riiššetty niijen elinkeinot ta toimehtulo- ta kehityškeinot, on oikeutettuja asienmukaseh ta oikeuvenmukaseh hyvitykšeh.

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (статьи 11-20)
(Russian)

Статья 11

1. Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение своих культурных традиций и обычаев. Это включает в себя право на сохранение, защиту и развитие прежних, нынешних и будущих форм проявления их культуры, таких, как археологические и исторические объекты, памятники материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское искусство и литература.

2. Государства обеспечивают средства правовой защиты через эффективные механизмы, которые могут включать в себя реституцию, разработанные совместно с коренными народами, в отношении их культурной, интеллектуальной, религиозной и культовой собственности, отчужденной без их свободного, предварительного и осознанного согласия или в нарушение их законов, традиций и обычаев.

Статья 12

1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды; право сохранять, охранять и посещать без постороннего присутствия свои места религиозного и культурного значения; право пользоваться и распоряжаться своими обрядовыми предметами и право хоронить на родине останки своих умерших.

2. Государства стремятся обеспечить возможность доступа к находящимся у них обрядовым предметам и останкам умерших и/или их возвращения на родину в рамках справедливых, транспарентных и эффективных механизмов, разработанных совместно с соответствующими коренными народами.

Статья 13

1. Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать и передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного творчества, философию, письменность и литературу, а также давать свои собственные названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их.

2. Государства принимают действенные меры по обеспечению защиты этого права, а также по обеспечению того, чтобы коренные народы могли понимать происходящее и быть понятыми в ходе политических, судебных и административных процессов, путем, если это необходимо, обеспечения перевода или с помощью других надлежащих средств.

Статья 14

1. Коренные народы имеют право создавать и контролировать свои системы образования и учебные заведения, обеспечивающие образование на их родных языках, таким образом, чтобы это соответствовало свойственным их культуре методам преподавания и обучения.

2. Лица, принадлежащие к коренным народам, в особенности дети, имеют право на получение государственного образования всех уровней и во всех формах без какой-либо дискриминации.

3. Государства совместно с коренными народами принимают действенные меры для того, чтобы принадлежащие к коренным народам лица, в особенности дети, в том числе проживающие вне своих общин, имели, когда это возможно, доступ к образованию с учетом их культурных традиций и на их языке.

Статья 15

1. Коренные народы имеют право на достоинство и многообразие их культуры, традиций, истории и чаяний, которые должны соответствующим образом отражаться в сфере образования и общественной информации.

2. Государства в консультации и сотрудничестве с соответствующими коренными народами принимают действенные меры по борьбе с предрассудками, искоренению дискриминации и развитию терпимости, взаимопонимания и добрых отношений между коренными народами и всеми другими слоями общества.

Статья 16

1. Коренные народы имеют право создавать свои собственные средства массовой информации на своих языках и получать доступ ко всем видам средств массовой информации, не принадлежащих коренным народам, без какой-либо дискриминации.

2. Государства принимают действенные меры для того, чтобы обеспечить надлежащее отражение в государственных средствах массовой информации культурного многообразия коренных народов. Государствам без ущерба для обеспечения полной свободы выражения мнений следует побуждать частные средства массовой информации адекватно отражать культурное многообразие коренных народов.

Статья 17

1. Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы имеют право в полной мере осуществлять все права, установленные в соответствии с применимым международным и внутригосударственным трудовым правом.

2. Государства в консультации и сотрудничестве с коренными народами принимают конкретные меры для защиты детей коренных народов от экономической эксплуатации и выполнения любой работы, которая может быть опасной или мешать учебе ребенка, или наносить вред здоровью или физическому, умственному, духовному, нравственному или социальному развитию детей, принимая во внимание их особую уязвимость и важность образования для расширения их возможностей.

3. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право не подвергаться дискриминации в отношении условий их труда и, в частности, занятости или заработной платы.

Статья 18

Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по вопросам, которые затрагивали бы их права, через представителей, избираемых ими самими по своим собственным процедурам, а также на сохранение и развитие своих собственных директивных учреждений.

Статья 19

Государства добросовестно консультируются и сотрудничают с соответствующими коренными народами через их представительные институты с целью заручиться их свободным, предварительным и осознанным согласием, прежде чем принимать и осуществлять законодательные или административные меры, которые могут их затрагивать.

Статья 20

1. Коренные народы имеют право на сохранение и развитие своих политических, экономических и социальных систем или институтов, гарантированное пользование своими средствами, обеспечивающими существование и развитие, и на свободное занятие своей традиционной и другой экономической деятельностью.

2. Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих существование и развитие, имеют право на справедливое возмещение ущерба.