Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (21-30 pykälä)

Corpus: Law

Source: Мария Спицына (перевод), (2012)
Текст на русском языке: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml Текст на собственно карельском наречии карельского языка: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_karelian.pdf

Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (21-30 pykälä)
(Karelian Proper)

21 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on šyrjimätöin oikeuš talouvellisien ta sosiaalisien olojen parentamiseh, šemmosillaki aloilla, kuin koulutuš, ammatti- ta täyvennyškoulutuš, työllistämini, elinmahollisuuvvet, tervehyš ta sosiaaliturva.

2. Valtijot toteutetah tehokkahat toimet ta tarvittuas’s’a erityistoimet, kumpasilla varmissetah alkuperäiskanšojen talouvellisien ta sosiaalisien olojen jatkuva parentamini. Erityistä huomijuo pitäy kiinittyä alkuperäiskanšoih kuulujien vanhukšien, naisien, nuorien, lapšien ta vammaisihmisien oikeukših ta erityistarpehih.

22 pykälä

1. Tätä Deklaratijuo käytäntöh pannešša pitäy kiinittyä erityistä huomijuo
alkuperäiskanšojen vanhukšien, naisien, nuorien, lapšien ta vammaisihmisien oikeukših ta erityistarpehih.


2. Valtijot toteutetah yheššä alkuperäiskanšojen kera toimet, kumpasilla
varmissetah, jotta alkuperäiskanšojen naisilla ta lapšilla on mahollisuuš käyttyä täyšimiäräsešti šuojelu- ta takuutoimintoja kaikenmoista väkivaltua ta diskriminointie vaštah.


23 pykälä

Alkuperäiskanšoilla on oikeuš miärätä ta kehittyä enšišijasie tavottehie ta
strategijoja kehittymisoikeuven mahollistamisekši.
Alkuperäiskanšoilla on
erityisešti oikeuš ošallistuo aktiivisešti niih vaikuttavien tervehyönhuolto ta elinohjelmien šekä muijen talouvellisien ta sosiaalisien ohjelmien kehittämiseh taniistä piättämiseh šekä alkuperäiskanšoilla on oikeuš mahollisuukšien mukah hallita näitä ohjelmie omien toimielimien avulla.24 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš käyttyä perintehellistä liäkintyä ta šäilyttyä tervehyönhoitokäytäntöjäh, šamoin elintärkeijen liäkintäh käytettävien kašvien, eläimien ta mineraalien šäilyttämini. Alkuperäiskanšoih kuuluvilla yksilöillä on niise šyrjimätöin oikeuš šuaha kaikkie sosiaali- ta tervehyönhuoltopalveluja.

2. Alkuperäiskanšoih kuuluvilla yksilöillä on taša-arvoni oikeuš korkeimpah
šuavutettavissa olijah ruumihillisen ta henkisen tervehyön tašoh.
Valtijot toteutetah tarvittavat toimet, kumpasilla pyritäh šuavuttamah ašteittain tämän oikeuven täyšimiäräni toteutumini.

25 pykälä

Alkuperäiskanšoilla on oikeuš šäilyttyä ta vahvistua omaperäistä henkellistä yhtevyttä perintehellisešti heilä kuuluvien tahikka muilla tavoin käytettyjen maijen, alovehien, vesistöjen, merien rannikkojen ta toisien luonnonvarojen kera, ta on oikeuš olla tältä ošin vaštuušša tulovien šukupolvien ieššä.

26 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš omih maih, alovehih ta luonnonvaroih, kumpasie ne perintehellisešti on omissettu tahi millänih toisilla keinoin käytetty ta hankittu.

2. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš omistua, käyttyä, kehittyä ta hallita niitä maita, alovehie ta luonnonvaroja, kumpasie ne perintehellisešti omissetah ta käytetäh tahi kumpasie ne on millänih toisilla keinoin hankittu.

3. Valtijot tunnuššetah oikeuvellisešti nämä muat, alovehet ta luonnonvarat ta šuojellah niitä lakijen mukah. Tämän tunnuštamisen on tapahuttava täyvellä kunnivoitukšella alkuperäiskanšojen tapoja, perintehie ta muanhallintajärještelmie kohtah.

27 pykälä

Valtijot peruššetah ta pannah käytäntöh yheššä alkuperäiskanšojen kera
oikeuvenmukasen, riippumattoman, puoluvehettoman, avoimen ta läpinäkyvän järješšyštavan, tunnuštuakšeh ta ratkaistuakšeh alkuperäiskanšojen maita, alovehie ta luonnonvaroja koškijat oikeuvet.
Alkuperäiskanšoilla on oikeuš ošallistuo täh järješšyštapah.

28 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš korvaukšeh tavalla, kumpani voipi šisältyä
šamoin palauttamisen, tahi još palauttamini ei ole mahollista, niin asienmukaseh, oikeuvenmukaseh ta kohtuulliseh korvaukšeh perintehellisešti omistamistah tai muitein hallušša pitämistäh tai käyttämistäh maista, alovehista ta luonnonvaroista, kumpaset on toimittu mänetetyiksi tahi on takavarikoitu, otettu haltuh tahi vallattu tahi kumpasie on käytetty ta hävitetty ilmain näijen kanšojen ennakkošuoštumušta.


2. Još näijen kanšojen kera ei ole muuta vapuaehtoista šopimušta, niin korvauš šuoritetah luavultah, kovoltah ta oikeuvelta ašemaltah vaštuavina maina, alovehina ta luonnonvaroina tahi rahakorvaukšena tahi toisena asienmukasena korvaukšena.

29 pykälä

1. Alkuperäiskanšoilla on oikeuš šäilyttyä ta šuojella ympäristyö šekä omien maijen, alovehien ta luonnonvarojen tuotantokykyö. Valtijot otetah käyttöh ta pannah käytäntöh alkuperäiskanšoilla tätä šäilyttämistä ta šuojeluo varoin tarkotettuja avuššušohjelmie ilmain diskriminointie.

2. Valtijot toteutetah tehokkahat toiminnat varmistuakšeh, jotta ei
alkuperäiskanšojen mailla ta alovehilla varaššeta eikä loppušijoiteta vuarallisie ainehie ilmain niijen vapuata ta tietoh peruštuvua ennakkošuoštumušta.


3. Valtijot toteutetah lisäkši tehokkahat toiminnat varmistuakšeh tarvittuas’s’a, jotta alkuperäiskanšojen tervehyön tarkkailu- ta ylläpitämisohjelmat pannah asienmukasešti täytäntöh šen muotosina, mimmosina vuarallisien ainehien vaikutukšeh joutunehet kanšat kehitetäh ta toteutetah niitä.

30 pykälä

1. Alkuperäiskanšojen mailla ta alovehilla ei šua šuorittua šotatoimintua, još še ei ole peruššettu valtijon intressijen hyväkši tahikka još šiitä ei ole muitein vapuašti šovittu alkuperäiskanšojen kera elikkä još ne ei ole šitä kyšytty.

2. Valtijot neuvotellah tehokkahašti alkuperäiskanšojen kera ta erityisešti näijen kanšojen etuššušelimien kera asienmukasien järještelytapojen toimehpanomisešta ennein niijen maijen tahi alovehien käyttämistä šotatoimintah.

Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов (статьи 21-30)
(Russian)

Статья 21

1. Коренные народы имеют право без дискриминации на улучшение социально-экономических условий их жизни, в том числе, в частности, в таких областях, как образование, занятость, профессионально-техническая подготовка и переподготовка, обеспечение жильем, санитария, здравоохранение и социальное обеспечение.

2. Государства принимают действенные меры и, при необходимости, особые меры по обеспечению непрерывного улучшения социально экономических условий их жизни. Конкретное внимание уделяется правам и особым потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к коренным народам.

Статья 22

1. При осуществлении настоящей Декларации конкретное внимание уделяется правам и особым потребностям престарелых, женщин, молодежи, детей и инвалидов, принадлежащих к коренным народам.

2. Государства совместно с коренными народами принимают меры для обеспечения того, чтобы женщины и дети, принадлежащие к коренным народам, пользовались полной защитой и гарантиями от всех форм насилия и дискриминации.

Статья 23

Коренные народы имеют право определять приоритеты и разрабатывать стратегии в целях осуществления своего права на развитие. В частности, коренные народы имеют право активно участвовать в разработке и определении здравоохранительных, жилищных и других социально-экономических программ, которые их затрагивают, и, насколько это возможно, реализовывать такие программы через свои собственные институты.

Статья 24

1. Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и на сохранение своей практики врачевания, включая сохранение важнейших лекарственных растений, животных и минералов. Лица, принадлежащие к коренным народам, также имеют право на доступ без какой бы то ни было дискриминации ко всем видам социального и медицинского обслуживания.

2. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют равное право на пользование наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоровья. Государства предпринимают все необходимые шаги для постепенного достижения цели полной реализации этого права.

Статья 25

Коренные народы имеют право поддерживать и укреплять свою особую духовную связь с традиционно принадлежащими им или иным образом занятыми или используемыми ими землями, территориями, водами и морскими прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою ответственность перед будущими поколениями в этом отношении.

Статья 26

1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели, которые они традиционно занимали или иным образом использовали или приобретали.

2. Коренные народы имеют право иметь в собственности, использовать, осваивать или контролировать земли, территории и ресурсы, которыми они обладают в силу традиционного владения или другого традиционного занятия или использования, а также те, которые они приобрели иным образом.

3. Государства обеспечивают юридическое признание и защиту таких земель, территорий и ресурсов. Такое признание осуществляется с должным уважением к обычаям, традициям и системам землевладения соответствующих коренных народов.

Статья 27

Государства с должным признанием законов, традиций, обычаев и систем землевладения коренных народов устанавливают и осуществляют совместно с соответствующими коренными народами справедливый, независимый, беспристрастный, открытый и транспарентный процесс признания и юридического подтверждения прав коренных народов в отношении их земель, территорий и ресурсов, включая те, которыми они традиционно владели или которые они иным образом занимали или использовали. Коренные народы имеют право участвовать в этом процессе.

Статья 28

1. Коренные народы имеют право на возмещение при помощи средств, которые могут включать в себя реституцию или, когда это не представляется возможным, в виде справедливой компенсации за земли, территории и ресурсы, которыми они традиционно владели или которые они иным образом занимали или использовали и которые были конфискованы, отчуждены, заняты, использованы или которым был нанесен ущерб без их свободного, предварительного и осознанного согласия.

2. Если с соответствующими народами не имеется добровольно достигнутой договоренности об ином, такая компенсация предоставляется в форме земель, территорий и ресурсов, равноценных по своему качеству, размеру и юридическому статусу, или в виде денежной компенсации или другого соответствующего возмещения.

Статья 29

1. Коренные народы имеют право на сохранение и охрану окружающей среды и производительной способности их земель или территорий и ресурсов. Государства создают и осуществляют программы помощи для коренных народов в целях обеспечения такого сохранения и охраны без какой-либо дискриминации.

2. Государства принимают действенные меры по недопущению хранения опасных материалов на землях или территориях коренных народов или вывоза опасных материалов на земли или территории коренных народов без их свободного, предварительного и осознанного согласия.

3. Государства принимают также действенные меры по обеспечению, в случае необходимости, надлежащего осуществления программ мониторинга, сохранения и восстановления здоровья коренных народов в том виде, как они разрабатываются и осуществляются народами, подвергшимися негативному воздействию таких материалов.

Статья 30

1. Военная деятельность на землях или территориях коренных народов не проводится, за исключением случаев, когда ее проведение оправдано наличием соответствующих государственных интересов или в ее отношении имеются иным образом свободно выраженное согласие или просьба со стороны соответствующих коренных народов.

2. Перед использованием земель или территорий коренных народов для военной деятельности государства проводят эффективные консультации с заинтересованными коренными народами посредством надлежащих процедур и, в частности, через их представительные институты.