Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Joan Valatai

Corpus: Biblical texts (translated)

Source: Uz’ Zavet, (2006), p. 4-5
Evangelii Matvejan mödhe. Iisus zavodib radon 3-4. 3. От Матфея святое благовествование, Глава 3. Библия (Синодальный перевод). en=Matthew|3

Joan Valatai
(Veps)

1Nenil päivil Joan Valatai tuli i saneli Judejan rahvahatomas mas: 2«Käraukatoiš grähkišpäi, sikš ku taivhan valdkund om lähenu

3Ani Joannan polhe pagiži Jumalan sanankandai Isaija: – Kirgujan än’ kulub rahvahatomas mas: Puhtastagat Ižandale te, tehkat oiktoikš hänele tehuded!


4Joannal oli soba verbl’udan karvoišpäi i nahkvö vösijal, hänen sömän oliba čirggäižed i mezi.

5Hänennoks tuli rahvast Jerusalimaspäi, kaikiš Judejan polišpäi i kaikjalpäi Jordanjogen ümbrištospäi.
6 avaižiba ičeze grähkäd, i Joan valati heid Jordanjoges.

7No konz Joan nägišti, miše hänennoks valatamhas tuli mugažo farisejid i saddukejid, hän sanui heile: «, kün lapsed! Ken teile sanui, miše voit pageta tulijas vihaspäi?

8Elägat mugošt elod, miše näguiži: olet käraudanus grähkišpäi!
9Algat lugekoi, miše päzut, ku voit sanuda: «Meiden tat om Avraam Minä sanun teile: Jumal voib nene kived-ki käta Avraaman lapsikš.

10Kirvez om jo pandud pun jurele.
Kaikutte pu, kudamb ei to hüväd satust, čaptas i tactas lämoihe.

11Minä valatan teid vedel, miše ozutada: kärauzitoiš grähkišpäi.
No minun jäl’ghe tuleb toine, kudamb om mindai vägevamb. Minä en ole mugoine arvokaz, miše kantta hänen kengid-ki. Hän valatab teid Pühäl Hengel i lämoil. 12Hänel om kädes labid, i sil hän viškičeb jüväd rumegespäi. Jüväd hän keradab aitha, a rumeged poltab lämoiš, kudamb nikonz ei sambu

Joan Valatai
(Russian)

1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской 2 и говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему.

4 Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были акриды и дикий мед.

5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему 6 и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.

7 Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?

8 сотворите же достойный плод покаяния 9 и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.

10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем; 12 лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.