Texts

Create a new

For inexact search in the text fields use a percent % to replace any number of characters, a underscore _ to replace one character.

ä

ä

ä

by

records

152 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
91 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Nähä N’uhča ta...
 1. Hänellä on äijän huolie, hiän äijän ruatau, ruatau tunnollisešti ta innolla, aikasešta huomenekšešta iltamyöhäh šuaten.
 1. Kolme vuotta nuori mieš oli käynyn kalanpyyntih Barentsinmerellä, tienasi rahua häijen pitoh, ta moršiemen lahja oli hänellä aina matašša.
92 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Oikeuš muistoh
 1. Šilloin kun toini tyttö šynty, Spiridonilla oli 44 vuotta, hänen šelän takana oli pitkä täyši vaikeukšie ta kovie kokemukšie šotaelämä, hänellä oli viisi lašta ta kaikki lapšet kovista ajoista huolimatta jiätih eloh.
 1. Mie en tiijä, mistä šyyštä ukko piätti katkaissa kaikki yhteyvet entiseh elämäh, višših hänellä oli šiih šuuret šyyt.
 1. Kohta hänellä tuli uuši pereh ta hyö ruvettih elämäh Kontupohjan piirin Kondozero-kyläššä.
 1. Teppanan avopuoliso Tatjana Nergačova šynnytti hänellä vielä kakši tyttyöInternan ta Tamaran
93 Karelian Proper Kestenga
Dialectal texts Ol’i ličen’joita vs’aakuoloita
 1. No n’i hiän raskasivaičči, jott hänellä on ollun oikein luja kylmyš, taaše häntä on, jotta ei ole i tiälä liäkärilöissä on käynyn Kiestinkissä, jotta häntä taaše on kuolemah laitettu.
 1. No, i hänellä on n’iin tehty, jotta ihan on tervalla koko ihmin’i voijettu, ja šiitä on šäkkih kiärretty, ja šiitä on kylyh viety, ta kylyššä on n’iin kylvetetty šiitä, šiitä še enne piälličči, jotta kun’i kintahišša kel lienöy ollun jo šuorin šemmosih vuatteih, jotta nyt ei varata kuumua.
 1. Oikein kepiejalkan’i on, hän on ollun, no hänellä on šilmän šen kivistän yhen tuota, hän on Ruvašta.
 1. No, heittäyköhän šattuu še, jotta m’in’ih on a hiän šanou, jotta hänellä min’ih šilmäh on lentän ja rupei kivistämäh.
 1. Hiän n’iin šano, jotta Šuomešša hänellä n’iin ol’i opetettu, hiän ol’i Šuomešša kouluŋ käynyn še akka, n’i vot en opa
 1. Hänellä tuli ummetuš n’in, s’iih kuoli ukko, ukko ol’i vielä pojevoi ollun, а.
 1. A še šukunimi hänellä on?
94 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Ol’i suad’bovee pietetty
 1. Ka hää hänel’l’ä ustroičči poigazeen.
95 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Olipa kerran koira
 1. Läksi Serko pellolla, löysi hukan ta šanou hänellä:
  Tule miän kašvismualla pyhänäpiänä illalla, mie lašen šilma pirttih ta makšan šiula velat.
 1. Nyt olen hänellä ikäni velašša šiitä.
 1. Koiraki puitto mäni hukalla piällä ta niin kuin keroseh tarttu hänellä.
 1. Serko šuatto hukan pellolla ta näin šanou hänellä:
  Kun šie, hukkasen, miula hyvyä luajit, niin mieki šiula hyvällä makšoin.
96 Karelian Proper Tolmachi
Dialectal texts Omahizet i sus’iedat
(Родственники и соседи)
 1. Ivalla-vel’l’ellä ol’i, Dun’akši kučuttih naista, Ol’eksandralla Dar’ukši kučuttih, a Vas’alla ol’i Mar’u, vot, a čikko ol’i tyttönä kuol’i, značit hänellä ewlun n’ikedä.
97 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Omamualaiset
 1. Pakasima Valentina Ivanovnan kera šiitä, konša hiän rupesi kirjuttamah lehteh ta mitä hommua hänellä on nyt.
 1. Vladimir Kettunen, kun hiän on vienankarjalaini, kuunteli milma, a mie hänellä luvin šen kiän netyn tekstin.
98 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Oprasa liäväššä
 1. Šiitä šieltä kolhosien utarniekkojen kokoukšešta hänellä potarittih šuuri ta kaunis Leninin kuva.
99 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Pahuon šuari
 1. Neuvottelut venyttih, šuviamerikkalaini mua ei tunnuštan Neuvoštoliittuo, Cederholm šotettih eryähäh nakrettavah šalakuletušjuttuh, missä hänellä ei ollun ošua eikä arpua, ta arestuitih epäiltynä vaštavallankumoukšellisuošta.
100 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Paikalliset taistelut. “Messerit” Karjalan taivahalla
 1. Hiän kirjutti, jotta huavottunutta lentäjyä heti hoijettih ta vaikka hänellä oli ammuttu molommat jalat, kuitenki huavat ei oltu vakavat.