Text list

Create a new

ä

ä

ä

by

records

353 records was founded.

No language Dialect Corpus Title Sentences
1 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “...Ei ole missänä niin kultaista elämyä, kun miän Karjalašša!”
 1. Kohtalo erotti nuoret ihmiset vain kahen ta puolen vuuvven piäštä häijen jälkeh, šilloin Anna ei täyttän 19 vuottakana, ta hänen mieš oli 23 vuuvven ikähini.
 1. Annan kakšikymmentä kirjaista, mit hiän kirjutti Vasililla, oli löyvetty nippuna Šuomen kanšallisarhiivan Paavo Ahavan (Pavel Afanasjevin) keryäntähiseštä.
 1. Još Vasili Jeremejevin nimie ušeičči mainitah istorikkojen tutkimukšissa, niin hänen naiseh kohtalo, kuin še rikeneh tapahtuuki, oli jiänyn varjon puolella.
 1. Hiän oli enšimmäisenä lapšena pereheššä ta hänen jälkeh šynty vielä kakši tyttyö.
 1. Anna oli imen iččeheh karjalaisen kulttuurin ihantehet ta ne oltih naisen moralisena kiintopistehenä: “⊂…⊃ ei luaji mielilaisannimie kantua.
 1. Šilloin Vuokkiniemeštä Šuomuššalmeh läksi pošti, šen tominnan oli järještän tuattoh Jyrki Titov.
2 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Kalevalan” uuši istorija
 1. Pelin vetäjänä oli Kalevala Open -projektin johtaja Irina Rinkevič.
 1. Šeikkailupeli oli pietty yhteistyöššä Karjalan Rahvahan Liiton kera.
 1. Tätä Kalevala-šeikkailupelie pelattih jo kymmenenteh kertah ta oli hyvin simvolista, jotta peli oli järješšetty juuri Kalevalan päivän kunnivokši (28.
 1. Enšin myö valiččima ičellä kortit, mih oli kirjutettu meijän hahmot ta tehtävät, mitä meijän piti šuorittua.
 1. Šen lisäkši huonehešša, niin kuin oikiešša šeikkailupelissä, oli peitetty erilaisie karttoja, mit niise autettih täyttyä tehtävie.
 1. Enšin oli vaikie heti ryhtyö pelih, šentäh kun ei ollun šelvä, mitein käyttäytyö ta mitä luatie.
 1. Kalevala-pelin voittajakši piäsi Viipuni, šentäh kun Manala oli täyši henkie.
3 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Karjalan” piirileikit, kruugat, kisat...
 1. Hauškinta täššä jutušša on še, jotta šuomelaiset yštävät lukien ta kaččuon tallennettuo tekstie luajittih piätöš, jotta nämä šelitykšet oli varmašti šuatu humalaiselta mieheltä.
4 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Meijän šuvun lauluja…”
 1. Lapšien luomistöijen näyttely oli järješšetty Kiestinkin kyläkirjaštošša, šiinä oli Kalevala-teemalla omissettuja piiruššukšie ta applikatijo-tehnikašša luajittuja töitä.
5 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Muan tunti” on luonnon puolešta
 1. Muan tunti 2017 -aktijon piäaihiena oli ihmisen vaštuullini šuhtautumini luontoh ta piälaušehena “Muuta iččie eikä planettua”.
 1. Še oli kymmeneš aktijo, kumpaista vietettih kanšainvälisellä tašolla ta tällä kertua še tuli šuurimmakši istorijašša.
6 Karelian Proper New written karelian
New-writing language “Piäsitkö piällä?”
 1. Oli šyyškuun tyyni ilta Livojärvellä, kun kahen kaverin kera piäsimä kalareissulta hämärissä rantah.
 1. Kala šöi šillä kertua laisašti, vaikka oli millä muanittua: rautua, vaškie ta maituo.
 1. Še kun oli juštih šykšyllä, “piilokalan aikana”, niin kun meilä šanotah.
 1. Šiinä niemeššä oli vanha paharaiska heinäpirtti.
 1. Halla še vain oli riähkänä.
 1. Erähänä huomenekšena Tiitta kaččou ikkunaštaka pellot ollah valkiena kuurašta, halla oli vienyn vil’l’an pellolta.
 1. Tämä Tiitta oli toisinah hyvin iččepäini.
 1. Šilloin oli hyvä heinävuosi.
 1. Hänen pyyvvykšet oli jiäty ylimmäkši virtah.
 1. Tiitan elošijan ta kylän välillä oli virštua pitkä Köynäškoški, piäššä ta toisešša järvi.
 1. Köynähän alla oli mylly.
 1. Kerran Jehrimäini oli šuatettu vil’l’ua jauhottamah, illalla luvattih tulla venehellä jauhoja käymäh.
 1. Oli jo iltamyöhä, a käyjie ei kuulu.
 1. Tiitta oli nopša jaloistah, kierti lahen perän, noššalti jauhošäkit rantamatalikolla veteh ta tuumi: “Anna hyö alkau livota”.
 1. Omaperäni še mušikka oli, ka kyllä hiän tykkäsi ihmisistä, kun eläli erakkona täššä niemeššä.
 1. Keškiyöllä mieš ei kehannun häiritä rahvašta ta oli yötä lavošša, ta šieltä mäni männeššäh taloh käymättä.
 1. Tuo karjunta oli kuultu Tollon kyläššä, viijen virššan piäššä.
 1. Joku oli piätellyn ihmeissäh, jotta Tiitta karjuu.
 1. Oli miehellä iäntä.
 1. Šuuri ta riški še Tiitta oli ollun.
 1. Vasikka oli šielä valloillah, tallasi tuoh kiisseliaštieh, vain ei kapie kiisselih uponnun.
7 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts ”Bron’i ajaa”
 1. Da viel’ä kazačiha ol’i heil’ä.
 1. An’n’i-t’äd’ ol’i, da Viero-t’äd’i.
 1. Tämä ka Duarja, kazačihoina ol’i.
 1. Ka še kazačihoina ol’i.
 1. A heil’ ol’i bron’i tapettu.
 1. Ka ol’i bron’i tapettu.
 1. N’i ka ol’i.
 1. Myt’yš ol’i t’omnota iel’l’ä, n’iät.
8 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Äijänpäivän murkina
 1. Meijän ämmön ta Melentjein akan kešen oli ainani riita, še Melentjein akka kun niät aina lujašti kehu ta ylisteli männyttä aikua, kaikkie vanhua.
 1. Šitä kun ennein vanhah šyötih, niin še vašta šyöntie oli, tovisti hiän.
 1. Niin še oli.
 1. Muutomat pohatat šyötih paremmin, no niitä oli vähä.
 1. Ka niinhän še oli, alko jo myöššyttyä nuapurin akka.
 1. Še Äijäpäivä (Pääsiäisekši šitä šuomelaini šanou) oli yksi niistä vanhoista uškovaisien pruasniekoista, mitä pappien käšyštä meiläki piettih ta juhlittih.
 1. Oli vuuvven aikana muitaki pyhie: Roštuon pyhä kešti kuuši netälie; oli Petrun pyhä kešällä, Spuassun pyhä šykyšyllä, pahuš heitä kaikkie puastoja muistanou.
 1. Kun mämmi tuli imeläkši, niin še oli valmis.
 1. Kun tämmösellä ruuvvalla kuittauvuttih šeiččemen netälie, niin ičeki arvuat, mitein nälkäni še pyhittäjä lopulla oli.
 1. Hiän oli valmis šyömäh vaikka hevosen karvoneh päivineh.
 1. Oli šilloin sriäpnie!
 1. Oli monenmoiset kalakukot ta rieškaset, oli šankit ta kalitat, rost’okat ta räpšyt, kakkarat, kohahukšet ta keitinpiiruat.
 1. Ajattele šie nyt ičeki, millä šilmällä näih kaikkih herkkuloih kaččo imehnini, ken kokonaista šeiččemen pitkyä netälie oli mämmillä ta nakrehella elän ta šuoranaista nälkyä nähnyn.
 1. Oli vanha šananlašku, min mukah elettih: Roštuo on nouštuo, Äijäpäivä päivän nouštuo.
 1. Niin jotta Melentjein akka oli ainaki šiinä oikiešša kun šano:
  Šitä šyötih niin, jotta vaččua piti kannatella šemmosen murkinan jälkeh.
 1. Tämä oli tärkie neuvo.
 1. Täššä kohti monešti muisseltih mitein aikoinah oli Rennellä käynyn.
 1. Tämä Renne oli tullun meijän kyläh rajan takua työtä-ruokua eččimäh.
 1. Hiän oli köyhä mieš, kulki kylissä ta ruato kaikenmoista talouštyötä: pani aitua, niitti heinyä, leikkasi vil’l’ua, kuokki peltuo.
 1. Hänen naini Kaisa oli kuulusa kuppari.
 1. Monen imehnisen šelkäh tahi muuh kipieh kohtah Rennen Kaisa oli šarvie isken ta pahua vertä piäštän.
 1. Tämä Renne erähäššä talošša joutu Äijanpäivän murkinalla, kun šiinä talošša oli aijašriukuja valmistamašša.
 1. Hyvie oltih kalakukot tai rokka oli rašvani.
 1. Kun hiän toisen kerran joutu pruasniekkastolah, niin jo tiesi mitein pitäy šyyvvä, jotta muutoman lusikallisen meččorokkua, mitä šillä kertua oli keitetty, šöi voilla voijetun potakkašankin, šuurimašiämyštäsen kalitan, yhtä ta toista vielä lisäkši ta lippo lusikallah maituo šekah.
 1. Kaikki mäni hyvin, ihan niin kuin Renne oli šuunnitellun aikasempah.
 1. Renne kačahti olkapiäštäh piäličči: stolan kohalla ikkuna oli auki.
9 Karelian Proper New written karelian
New-writing language Ainutluatuni luontomateriali
 1. Niitä oli šuhtehellisen helppo ta etullista luatie.
 1. Oli niitä muasterija, kumpaset luajittih tuohitavaroita tilaukšešta ta kauppua varoin.
 1. Viršut oli šuosittuo ta halpua tavarua.
 1. Šemmosešša aštiešša šuola oli aina kuiva.
 1. Aštiella oli kanšiki ta šen oli voinun ottua mukah mečäššyšmatkah tahi heinätöih.
 1. Miehet oššettih mielelläh tuo hiköyšijä, kumpasie oli mukava käyttyä kalaššukšešša.
 1. Tuohiašteita oli helppo luatie äšen retken aikana.
 1. Lusikan pešä oli luajittu koivutuohešta ta varši hoikkasešta pajunvičašta.
10 Karelian Proper Tikhvin
Dialectal texts Ajel’i Čiist’ieštä ukkon’e
 1. Miul ol’i heidä, n’i ka, ka om miula.
 1. Ukkon’ ol’i muon’e, kävy tänne.