Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Hüvä sü udes keratas ühthe

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Galina Baburova, Kodima. № 4, (2016), p. 4

Hüvä sü udes keratas ühthe
(Veps)

Tarbhaižed vastused: Keväz’kun keskes mäni ezmäine Kodimalehtesen vastuz lugijoidenke.
Kodimalehtez lähteb eloho jo vodespäi 1993. Se paindas vepsän da venän kelel. Vepsän kelen pohjaze om ottud kirjkel’. Nece om sel’ged. Konz lugem kirjoid, lehtesid, kulehtesid miččel taht kelel, ka ned om kirjutadud kirjkelel, ei paginal. Om specialižid literaturižid normid. Tekstad lehtesiš oma čomal kelel, tarkašti valitud vajhidenke. Vepsän kirjkel’ oli tehtud koumes vepsän paginaspäi. Sikš kacmata erazvuiččihe sanoihe da sanoiden formihe paginoiš, kirjkel’ om sel’ged kaikile vepsläižile.
No om toine-ki jügeduz. Kodimas paksus starinoitas erazvuiččiš azjoiš, miččed tehtas nügüd’. Eloho kaiken aigan tuleba uded sanad. otam niid paginaha. Muga tegesoi vepsän-ki keles. Meile pidab otta paginaha uzid vepsänkeližid sanoid. Miše ned ei oliži ottud venän kelespäi, voib meletada ičenaižid. Ku ned linneba sel’ktad rahvahale, ka pidab paksumba otta niid paginaha. Ninga eläškandeba uded vepsänkeližed sanad, ned bohatoitaba meiden kelen vaihištod.
Mugoižiš uziš sanoiš, miččed paksus voib vastata Kodimalehteses, pagištihe lugijoidenke lehtesen toimitajad. sel’genzoitiba sanoiden znamoičendoid da starinoičiba, mikš se vai toine sana om tehtud muga. Sid’ lugijoile oli taritud väta. Vändod oli sidotud vepsän kel’he. Tarbiž oli nimitada kut voib enamba sanoid märitud kirjamehe, ozaita, mittušt sanad sel’genzoitab vepsän kelel vändon ohjandai.
Oli hüvä el’geta da rižada, miše lugijad surel tahtol tuliba vastusele, aktivišti ühtniba sihe da ihastusiš kitiba Kodimalehtesen radnikoid vastusen lopus. Lugem kaiken, mi om kirjutadud Kodimas. Se om tarbhaine lehtez meile” – sanub kaikenaigaine lehtesen lugii Galina Lokkina. Lehtesen amuine sebranik ližadab: ”Mugoižed vastused lugijoiden täht pidab tehta. Pidab meile meletada, diskutiruida, väta. Midä-se ut saim, uzid vajhid tedištam”.
Lugijad sanuiba, miše nece vastuz om lujas tarbhaine heile. Pidab sanuda, miše lugijoiden taguičiki sündui idei vastatas. Kodimalehtez om üksjäine lehtez vepsän kelel. Se ühtenzoitab erazvuiččiš agjoiš eläjid vepsläižid. Heiden täht se om tärged lehtez, kuspäi voiba tedištada uzištoid vepsän rahvahan elospäi. Sikš lugijoile om tarbhašt el’geta kaikuttušt sigä kirjutadud sanad.
Lehtesen radnikoile-ki nece vastuz om tarbhaine. Se andab voimust tedištada, miččed temad oma melentartuižembad ristituile lugemižeks. Mugoine sido lugijoidenke abutab löuta uzid hengid kirjutesiden täht. Paiči kaiked, vepsläižiden täht nece om hüvä keratas udes ühthe da pagišta armhal kodikelel.