VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Maikki Spitsina. Matka Kalevalašta Pohjolah alko

Maikki Spitsina

Matka Kalevalašta Pohjolah alko

Karelian Proper
New written karelian
Tuiskukuun 10. päivänä Kiži-musejošša avautu mukava Kalevalašta Pohjolah -näyttely.
Enšimmäini näyttelyteatteri avautu Kiži-musejon näyttelykeškukšešša. Še on omissettu Kalevala-eepossalla. Näyttelyn korissukšena on käytetty teatteritaijon ilmekkyškeinoja: lavaššukšie, erikoisvalotušta, iänieffektijä.
Kalevalašta Pohjolah -näyttelyššä vierahat voijah ei ainuoštah nähä kummallisie eksponattija. Heilä on mahollisuš matkuštua muinoista Kalevalua myöten, käyvä Louhen taloh, šelailla LapšienKalevala-šähkökirjan šivuja, paššauttua karjalaista pukuo, šuorittua ihmehelliset muutokšet, leikkie, piäššä vaikeijen tehtävien läpi, šuaha kiini Hiijen hirven šekä takuo Šampomelličän.
Uuši näyttely avattih runošanoilla. Lapšilla, kumpaset tultih näyttelyn avajaisih, še oli tovellisena löytönäihanko tosieh juuri niin šoitti kantelehta vaka vanha Väinämöini? Koululaiset piäštih tovelliseh interaktiiviseh teatteriesitykšeh ta heijät kučuttih miellyttäväh matkah, kumpasešša hyö niin kun Kalevalaeepossan šankarit Väinämöini, Lemminkäini, Ilmarini matkuššettih Kalevalan muašta Pohjolah Meččolan ta Ahtolan paikkojen kautti.
Tiälä voit kaikkie liikuttua, kuot’ella ta kačella, a vet tavallisissa näyttelyissä eksponattija ei šua koškie, kerto vaikutelmieh näyttelyn nuori kävijä Ksenija.
Näyttelyn luatijien šanojen mukah, iče runot miärättih šemmosen teatteriluonnon näyttelyllä. Näyttelyn peruštamisen ideja šynty musejošša harjottelujen jälkeh, mit oli omissettu eepossalla. Musejoruatajat huomattih, jotta lapšie kiinnoššetahKalevalanšankarit ta hyö piätettih esittyä šen muinosen muajilman.
Meilä himotti avata lapšilla šuurta ta šalaista eepossan muajilmua, jotta heijän ois mukava šuaha tietyä eepossašta, meijän perinnöštä, ta jotta hyö oltais ylpeitä šiitä, šelvitti näyttelyn luatija Natalja Arhipova.
Mitä ennein-vanhah šyötih, mistä keitettih olutta, mitä Šampomelliččä anto rahvahallavaštaukšet näih kyšymykših koululaiset iče löyvetäh näyttelyššä.
Kiži-musejon enšimmäisen näyttely-teatterin valmistamisešša autettih Karjalan kuklateatteri, Tatjana Kalininan Kuklatalo-näyttelyšali, Taitehmusejo, Kanšallini kirjašto. Kaikin yheššä hyö luajittih näyttelyn puolešša vuuvvešša.
Tiälä voit kaččuo esinehie, lukie tietoja niistä ta kappalehie Kalevalan runoista, leikkie. Ilman leikkie tiälä mitänä ei voi olla, šentäh kun leikiessä lapšen on mukavampi šuaha tietyä uuttaKalevalašta”, eepilliseštä runouvešta. Ta kaikki še ottau alkuh meijän istorijašta ta kulttuurista, korošti Kiži-musejon johtaja Jelena Bogdanova.
Kalevala-eepossan teema miellyttäy lapšie, a uuši näyttely avuau lapšilla eepossan ta auttau ymmärtyä šitä.
Kalevalašta Pohjolah -näyttelyh voit tuttavuštuo 25. kešäkuuta šuaten Kiži-musejon näyttelykeškukšešša Fedosovan kavulla, 19. Kävijillä järješšetäh mukavie oppimatkoja ta muasteri-oppija. Šen lisäkši leikkihuonehešša lapšie vuottau monta stolapelie, värityštä šekä pieni kuklateatteri.
Näyttelyn vierahien šanojen mukah, heilä šynty yhtevyštunneh, vet još piäššä yhteisvoimin kaikkien tehtävien läpi, niin hyvä varmašti voittau pahan.