Texts

Return to review | Return to list

Yhistynehien Kanšakuntien deklaratijo alkuperäiskanšojen oikeukšista (41-46 pykälä)

history

August 01, 2019 in 18:19 Andrew Krizhanovsky

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: 41 pykälä| Yhistynehien Kanšakuntien järještelmän elimien ta erityisjärještöjen šekä toisien hallitušvälisien järještöjen pitäy etuštua tämän Deklaratijon täyšimiäräistä toteutumista järještämällä ošaltah yhteistyötä, rahotukšen ta teknisen avun mahollistamisekši. Pitäy ottua käyttöh keinoja, kumpasilla varmissetah alkuperäiskanšojen ošallistumini niihi vaikuttavih aseih. 42 pykälä| Yhistynehet Kanšakunnat, šen elimet, kumpasih kuuluu alkuperäiskanšojen aseita käsittelevä pišyvä foorumi, šekä erityisjärještöt (mukah lašettuna muan tašolla toimijat), ta jäšenvaltijot etuššetah tämän Deklaratijon kunnivoittamista ta täyšimiäräistä šoveltamista šekä šeuratah tämän Deklaratijon vaikuttavuutta. 43 pykälä| Täššä Deklaratijošša tunnuššetut oikeuvet peruššellah, järješšetäh muajilman alkuperäiskanšojen šäilymisen, arvon ta hyvinvoinnin turvuamisekši tarvittavan vähimmäistašon. 44 pykälä| Kaikki täššä Deklaratijošša tunnuššetut oikeuvet ta vapauvet šovitah alkuperäiskanšoih kuuluvilla miehillä ta naisilla yhenvertasešti. 45 pykälä| Mitänä täššä Deklaratijošša ei šua šelittyä rajottavan tahikka lopettavan alkuperäiskanšojen nykysie tahi mahollisie tulovie oikeukšie. 46 pykälä| 1. Mitänä täššä Deklaratijošša ei šua šelittyä merkittävänä vaikka min valtijon, kanšan, ryhmän tahi henkilön oikeutta ošallistuo toimintah tahi šuorittua tehtävie, kumpaset rikottais Yhistynehien Kanšakuntien peruškirjan lakija, eikä šua šelittyä luvattavana tahi yllyttävänä šuorittua tehtävie, kumpaset kokonah tahi ošittain hajotettais täyšivaltasien ta iččenäisien valtijojen alovehellista kokonaisuutta ta poliittista yhtenäisyyttä. 2. Käytettyässä täššä Deklaratijošša ilmaistuja oikeukšie pitäy kunnivoittua kaikkie ihmisoikeukšie ta perušvapaukšie. Täššä Deklaratijošša ilmaistujen oikeukšien käyttämiseh voipi kohistua ainuoštah lailla šiävettyjä rajotukšie kanšainvälisien ihmisoikeušvelvottehien mukah. Näijen rajotukšien ei šua olla diskriminoivie ta niijen pitäy olla ehottoman välttämättömie ainuoštah šen varmistamisekši, jotta toisien oikeuvet ta vapauvet tunnuššetah ta niitä kunnivoitetah asienmukasešti ta jotta demokraattisen yhteiskunnan oikeutetut ta tärkiemmät vuatimukšet toteutetah. 3. Tämä Deklaratijo on tulkittava oikeuvenmukaisuuvven, demokratijan, ihmisoikeukšien kunnivoittamisen, taša-arvon, yhenvertaisuuvven, hyvän hallinnon ta vilpittömän mielen periaattehien mukah.

August 01, 2019 in 17:10 Andrew Krizhanovsky

  • created the comments of the source: Текст на русском языке: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml Текст на собственно карельском наречии карельского языка: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/UNDRIP_karelian.pdf