Texts

Return to review | Return to list

Iisusan muuttumine

history

July 20, 2022 in 12:44 Нина Шибанова

  • created the text
  • created the text translation
  • created the text: 2 Kuvven päivän mendyy Iisus otti kerale Pedrin, Juakoin da Iivanan i vedi heidy korgiele mäile eriže toizis.^ Sie Häi muutui heijän silmien ies:| 3 Hänen sovat roittih moizet valgiet da läpettäjät, ga silmät otti, i niken mual ei voi suaja sobua moizekse valgiekse. 4 Sit heile jiävittihes Il՚l՚u da hänenke Moisei, i hyö paistih Iisusanke. 5 Pedri sanoi Iisusale: «Ravvi, hyvä on meil täs olla.^ Myö luajimmo kolme kodua: Sinule, Moiseile da Il՚l՚ale». 6 Pedri, näit, ei tiedänyh, midä sanuo, ku hyö oldih äijäl pöllästyksis. 7 Sit tuli pilvi, kudai katoi heidy, i pilvespäi kuului iäni: «Tämä on Minun armas Poigu, kuunnelkua Händy»! 8 I ku opastujat kačahtettihes ymbäri, hyö ei nähty jo nikedä, vai Iisus oli heijänke. 9 Konzu hyö heityttih mäilpäi, Iisus kieldi heidy sanelemas kelletahto sih niškoi, midä hyö nähtih, kuni Ristikanzan Poigu ei nouze kuollielois. 10 Opastujat mustettih Iisusan sanat, no toine toizel kyzeltih, mi se vois olla kuollieloisnouzendu. 11 Sit kyzyttih Iisusal: «Mindäh zakonanopastajat sanotah, buite enzimäi pidäy tulla Il՚l՚al»? 12 «Il՚l՚u enzimäzenny i tulou», vastai Iisus, «da panou kai omile sijoile.^ A miksebo sit on kirjutettu Ristikanzan Poigah näh, ku Hänel pidäy äijy tirpua da Händy ruvetah paheksimah? 13 Minä sanon teile: Il՚l՚u on jo tulluh!^ Rahvas luajittih hänele, midä tahtottih, kui häneh näh on kirjutettu».