VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Kartinen Alina . Matka vanhauškosien luokši

Kartinen Alina

Matka vanhauškosien luokši

Karelian Proper
New written karelian
Ainutluatuni näyttely toimiu Karjalan kanšallisen musejon konferenššišalissa. Šen nimi on "Ole hyvä ta luve meijän vaštaukšie". Näyttely on omissettu Pomorien vaštaukšie -kirjan 300-merkkipäivällä, kummaista vietetäh tänä vuotena.

Kaikin tiijetäh, jotta enneinmuinoin ne oikieuškoset, ket ei hyväkšytty Nikonpatriarhin kirikköreformie, muututtih Venäjän keškiošašta Karjalan pohjoseh. Šielä, Valkiehmereh laškijan Ylä-Uikujoven varrella hyö peruššettih niin šanottu valtijo valtijoššaUikujoven vanhauškosien yhteisö.
Manasteriyhteisön peruštamisen 70 vuuvven kuluttuo ilmeštyki vanhauškosien käsinkirjutettu tevoš "Pomorien vaštaukšie, eli Yhteisön eläjien vaštaukšet Neofit-ieromanahhan kyšymykših", missä kiistelymuuvvošša šelitetäh vanhauškoisuon ytimet. Tevokšen luatijina oltih yhteisön jäšenet kinoviarhi Andrei Denisovin joholla. Nyt tätä kirjua pietäh vanhauškoisuon kulttuurin tärkienä muistomerkkinä.
Näyttelyššä on esitetty kiriköllisie käsikirjutukšie, kirjoja ta ikonija, ristijä ta kirikköpalveluja varoin tarvittavie vehkehie šekä vanhauškosien kotiesinehie Karjalan kanšallisen musejon fondiloista ta keryäjän M. Maksimovin kokomukšešta. Nämä vanhat vehkehet viijäh kaččojie muinaisaikoih ta tuttavuššutetah vanhauškoisuon ilmapiirih.
Ole hyvä ta luve meijän vaštaukšie -näyttelyö valmissettih Karjalan kanšallisen musejon ta Piiterin antropologijan ta etnografijan musejon ruatajat yheššä Denisovien vellekšillä nimitetyn vanhauškoisuon kulttuurišeuran jäšenien kera.
Näyttely on tarkotettu kotišeutututkijilla, istorikoilla, Karjalan eläjillä ta vierahilla šekä kaikilla, ketä kiinnoštau šeuvun istorija ta kulttuuri šitä voit kaččuo Kanšallisešša musejošša tulijan vuuvven pakkaiskuun loppuh šuaten.