Lemmas

Return to list | edit | delete | history

avata

language: Karelian Proper

part of speech: Verb

1 meaning

  • Russian: открывать, раскрывать

2 meaning

  • Russian: открывать, отпирать

3 meaning

  • Russian: пустить в действие, положить начало деятельности

wordforms

No grammatical attributes New written Tver
Indicative, Presence, Positive
1. 1st, sg avuan
2. 2nd, sg avuat
3. 3rd, sg avuau
4. 1st, pl avuamma
5. 2nd, pl avuatta
6. 3rd, pl avatah
Indicative, Presence, Negative
7. 1st, sg en avua
8. 2nd, sg et avua
9. 3rd, sg ei avua
10. 1st, pl emmä avua
11. 2nd, pl että avua
12. 3rd, pl ei avata
Indicative, Imperfect, Positive
13. 1st, sg avain
14. 2nd, sg avait
15. 3rd, sg avai
16. 1st, pl avaimma
17. 2nd, pl avaitta
18. 3rd, pl avattih
Indicative, Imperfect, Negative
19. 1st, sg en avannun
20. 2nd, sg et avannun
21. 3rd, sg ei avannun
22. 1st, pl emmä avannun
23. 2nd, pl että avannun
24. 3rd, pl ei avattu
Indicative, Perfect, Positive
25. 1st, sg olen avannun
26. 2nd, sg olet avannun
27. 3rd, sg on avannun
28. 1st, pl olemma avannun
29. 2nd, pl oletta avannun
30. 3rd, pl ollah avattu
Indicative, Perfect, Negative
31. 1st, sg en ole avannun
32. 2nd, sg et ole avannun
33. 3rd, sg ei ole avannun
34. 1st, pl emmä ole avannun
35. 2nd, pl että ole avannun
36. 3rd, pl ei ole avattu
Indicative, Pluperfect, Positive
37. 1st, sg olin avannun
38. 2nd, sg olit avannun
39. 3rd, sg oli avannun
40. 1st, pl olima avannun
41. 2nd, pl olija avannun
42. 3rd, pl oldih avattu
Indicative, Pluperfect, Negative
43. 1st, sg en ollun avannun
44. 2nd, sg et ollun avannun
45. 3rd, sg ei ollun avannun
46. 1st, pl emmä ollun avannun
47. 2nd, pl että ollun avannun
48. 3rd, pl ei oldu avattu
Imperative, Positive
49. 2nd, sg avua
50. 3rd, sg avakkah
51. 2nd, pl avakkua
52. 3rd, pl avakkah
Imperative, Negative
53. 2nd, sg elä avua
54. 3rd, sg elgäh avakkah
55. 2nd, pl elgiä avakkua
56. 3rd, pl elgäh avakkah
Conditional, Imperfect, Positive
57. 1st, sg avaizin
58. 2nd, sg avaizit
59. 3rd, sg avais’
60. 1st, pl avaizima
61. 2nd, pl avaizija
62. 3rd, pl avattais’
Conditional, Imperfect, Negative
63. 1st, sg en avais’
64. 2nd, sg et avais’
65. 3rd, sg ei avais’
66. 1st, pl emmä avais’
67. 2nd, pl että avais’
68. 3rd, pl ei avattais’
Conditional, Pluperfect, Positive
69. 1st, sg olizin avannun
70. 2nd, sg olizit avannun
71. 3rd, sg olis’ avannun
72. 1st, pl olizima avannun
73. 2nd, pl olizija avannun
74. 3rd, pl olis’ avattu
Conditional, Pluperfect, Negative
75. 1st, sg en olis’ avannun
76. 2nd, sg et olis’ avannun
77. 3rd, sg ei olis’ avannun
78. 1st, pl emmä olis’ avannun
79. 2nd, pl että olis’ avannun
80. 3rd, pl ei olis’ avattu
Potential, Presence, Positive
81. 1st, sg avannen
82. 2nd, sg avannet
83. 3rd, sg avannou
84. 1st, pl avannemma
85. 2nd, pl avannetta
86. 3rd, pl avattanneh
Potential, Presence, Negative
87. 1st, sg en avanne
88. 2nd, sg et avanne
89. 3rd, sg ei avanne
90. 1st, pl emmä avanne
91. 2nd, pl että avanne
92. 3rd, pl ei avattanne
Potential, Perfect, Positive
93. 1st, sg lienen avannun
94. 2nd, sg lienet avannun
95. 3rd, sg lienöy avannun
96. 1st, pl lienemmä avannun
97. 2nd, pl lienettä avannun
98. 3rd, pl lienöy avattu
Potential, Perfect, Negative
99. 1st, sg en liene avannun
100. 2nd, sg et liene avannun
101. 3rd, sg ei liene avannun
102. 1st, pl emmä liene avannun
103. 2nd, pl että liene avannun
104. 3rd, pl ei liene avattu
Infinite forms
105. infinitive I avata
106. infinitive II, ines avatešša
107. infinitive II, instructive avaten
108. infinitive III, ades avuamalla
109. infinitive III, ill avuamah
110. infinitive III, ines avuamašša
111. infinitive III, elat avuamašta
112. infinitive III, abes avuamatta
113. active, 1st participle avuaja
114. active, 2nd participle avannun
115. active, 2nd participle avannun
116. passive, 1st participle avattava
117. passive, 2nd participle avattu