Тексты

Вернуться к просмотру | Вернуться к списку

Yrjö-parga

История изменений

24 марта 2023 в 16:37 Нина Шибанова

  • создал(а) текст
  • создал(а) текст: Miä vain tämäm pikkaraizen viel’ä šanan yhen šiula. No. Mie olen pal’jo paimenešša l’eina leh… l’eina l’ehmäzien ajošša kurja karjan kaččelušša yhekšissa vejje… vejoissan’i kahekšissa min’n’oissan’i tul’i Yrjö karjahan’i l’ežem poiga l’ehmihin’i ”Kunne matkuat Yrjö-parga?” ”Mie matkuan raukka šiun kojista Da ”Midbä ol’i merkki meijen koissa?” Šanoo ”Tuomikko tuvan očašša rist’ ol’i riihen ikkunašša kadajikk on kaivot’iel’l’ä kuldakanž on kaivom piel’l’ä hobie kauhj… kauh on kannem piellä” No ”kedäba kunne annettih? Kedä kel’l’ä kaupattih?” Šanou ”Viedih Vienan n’eidozie kaupattih merikaloja muida muilla kaupattih šilmäš miula annettih”. ”Šie makšoitko hyvyä… mit’emba makšoit hyväštä mit’em paljon kaunehešta?” ”Mie makšöin äijän hyväštä hyvöim... hyvim paljon kaunehešta izäl’l’äs igizizen ruunan še eigo vaivu val’l’ahissa eigo viivy männeššäh muamollaš mahervon l’ehmän eigo vaivu vajoho važehois eigo riuvu rengim piäl’l’ä čikollaš šinervön uvvon še eigo viivy villohoissah eigo vaivu labehissah veikollaš venozen punazen – venon punazen vävyl’l’ä väriluz’ikan n’eveskäl’l’äs t’inapigarin ämmöl’l’äs taigina šotkiekšeh ukollaš päčči muatakšeh”. D’ieduškal ”Šie makšoit vähän hyväštä hyvin pienen kaunehišta” šiidä šiändy Yrjö-poiga šiidä šiändy, šiidä šuuttu kuim makšoin vähän hyväštä hyvim pienen kaunehešta? Izännäl’l’ä izäl’l’äš igin’i ruuna val’l’ahih on vaibukkah täm…, aizan piäl’l’ä riudukkah muamollaš mahervo l’ehmä važehoissah vaibukkah rengim piäl’l’a riudukkah čikollaš šinervö uuhi villohoissah vaibukkah vuan’ihiššeh viibykkäh vel’l’el’l’äš veno punan’i še on kohti hagoh juoškah n’eveškäš t’inapigari še on lattieh langekkah Vävyl’l’äš vävy…, väriluz’ikka še on šuuh puuttukkah, ve…, ämmöldäš taigina kuohukkah ukoldaš päčči kuadukkah.” Vot, ol’i šemmon’i korotkoi.