Список текстов

Создать новый

ä

ä

ä

по

записей

Найдено 114 записей.

No язык Диалект Корпус Заголовок Предложения
71 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Nähä N’uhča ta...
 1. Hänellä on äijän huolie, hiän äijän ruatau, ruatau tunnollisešti ta innolla, aikasešta huomenekšešta iltamyöhäh šuaten.
 1. Kolme vuotta nuori mieš oli käynyn kalanpyyntih Barentsinmerellä, tienasi rahua häijen pitoh, ta moršiemen lahja oli hänellä aina matašša.
72 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Oikeuš muistoh
 1. Šilloin kun toini tyttö šynty, Spiridonilla oli 44 vuotta, hänen šelän takana oli pitkä täyši vaikeukšie ta kovie kokemukšie šotaelämä, hänellä oli viisi lašta ta kaikki lapšet kovista ajoista huolimatta jiätih eloh.
 1. Mie en tiijä, mistä šyyštä ukko piätti katkaissa kaikki yhteyvet entiseh elämäh, višših hänellä oli šiih šuuret šyyt.
 1. Kohta hänellä tuli uuši pereh ta hyö ruvettih elämäh Kontupohjan piirin Kondozero-kyläššä.
 1. Teppanan avopuoliso Tatjana Nergačova šynnytti hänellä vielä kakši tyttyöInternan ta Tamaran
73 карельский: собственно карельское наречие Кестеньгский
диалектные тексты Ol’i ličen’joita vs’aakuoloita
 1. No n’i hiän raskasivaičči, jott hänellä on ollun oikein luja kylmyš, taaše häntä on, jotta ei ole i tiälä liäkärilöissä on käynyn Kiestinkissä, jotta häntä taaše on kuolemah laitettu.
 1. No, i hänellä on n’iin tehty, jotta ihan on tervalla koko ihmin’i voijettu, ja šiitä on šäkkih kiärretty, ja šiitä on kylyh viety, ta kylyššä on n’iin kylvetetty šiitä, šiitä še enne piälličči, jotta kun’i kintahišša kel lienöy ollun jo šuorin šemmosih vuatteih, jotta nyt ei varata kuumua.
 1. Oikein kepiejalkan’i on, hän on ollun, no hänellä on šilmän šen kivistän yhen tuota, hän on Ruvašta.
 1. No, heittäyköhän šattuu še, jotta m’in’ih on a hiän šanou, jotta hänellä min’ih šilmäh on lentän ja rupei kivistämäh.
 1. Hiän n’iin šano, jotta Šuomešša hänellä n’iin ol’i opetettu, hiän ol’i Šuomešša kouluŋ käynyn še akka, n’i vot en opa
 1. Hänellä tuli ummetuš n’in, s’iih kuoli ukko, ukko ol’i vielä pojevoi ollun, а.
 1. A še šukunimi hänellä on?
74 карельский: собственно карельское наречие Тихвинский
диалектные тексты Ol’i suad’bovee pietetty
 1. Ka hää hänel’l’ä ustroičči poigazeen.
75 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Olipa kerran koira
 1. Läksi Serko pellolla, löysi hukan ta šanou hänellä:
  Tule miän kašvismualla pyhänäpiänä illalla, mie lašen šilma pirttih ta makšan šiula velat.
 1. Nyt olen hänellä ikäni velašša šiitä.
 1. Koiraki puitto mäni hukalla piällä ta niin kuin keroseh tarttu hänellä.
 1. Serko šuatto hukan pellolla ta näin šanou hänellä:
  Kun šie, hukkasen, miula hyvyä luajit, niin mieki šiula hyvällä makšoin.
76 карельский: собственно карельское наречие Толмачевский
диалектные тексты Omahizet i sus’iedat
(Родственники и соседи)
 1. Ivalla-vel’l’ellä ol’i, Dun’akši kučuttih naista, Ol’eksandralla Dar’ukši kučuttih, a Vas’alla ol’i Mar’u, vot, a čikko ol’i tyttönä kuol’i, značit hänellä ewlun n’ikedä.
77 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Oprasa liäväššä
 1. Šiitä šieltä kolhosien utarniekkojen kokoukšešta hänellä potarittih šuuri ta kaunis Leninin kuva.
78 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Paikalliset taistelut. “Messerit” Karjalan taivahalla
 1. Hiän kirjutti, jotta huavottunutta lentäjyä heti hoijettih ta vaikka hänellä oli ammuttu molommat jalat, kuitenki huavat ei oltu vakavat.
79 карельский: собственно карельское наречие Тихвинский
диалектные тексты Paimen
 1. Hänel’l’ä i šan: ”Ota da perčulla, vojja peržied l’ehmil’l’ä”.
 1. Hänel’l’ä vašta zavod’i.
80 карельский: собственно карельское наречие Младописьменный севернокарельский
младописьменный подкорпус Pajuntaimen kašvo turpiekši starinapuukši
 1. Kiäntäjän šanojen mukah, uuši starinakirja tuli hänellä parahakši uuvvenvuuvven lahjakši.