Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

arv

язык: вепсский

часть речи: существительное

омонимы: arv (существительное)

1 значение

  • русский: цена; стоимость
  • английский: price

Примеры (77)

лучший отличный хороший плохой

1. Ved’ Jumal om sanunu Pühiš Kirjutusiš:

Nece rahvaz pidäb mindai korktas arvos vaiše hulil,

no heiden südäin om edahan minuspäi.
( Jumalan käsköd i tatoiden käsköd)
2. Sinun om vald i vägi i korged arv

kaiken i igäks.
( Kut abutada gollile, loita i pühütada?)
3. 24Openik ei ole arvol korktemba ičeze opendajad i käskabunik ičeze ižandad. ( Openikoid mokitas)
4. Oikti endusti teiden polhe Isaija, konz sanui nene Jumalan sanad:

8Nece rahvaz läheneb minuhu hulil,

i pidäb mindai korktas arvos vaiše kelel,

a heiden südäin om edahan minuspäi.
( Jumalan käsköd i tatoiden käsköd)
5. 9Muga tegihe todeks nene Jumalan sanankandajan Jeremian sanad:

otiba ned koumekümne hobedad rahad,

arvon, mitte oli pandud hänele Izrail’an rahvahal,

10i ostiba nenile rahoile padanikan pöudon,

muga kut Ižand oli sanunu minei.
( Judan surm)
еще примеры >>
6. 28Simeon oti lapsen käzivardele, kiti Jumalad i sanui:

29Kaikenmahtai Jumal, nügüd’ sinä andad ičeiž käskabunikale

lähtta tünäs toižhe mirhu,

muga kut oled toivotanu:

30Minun sil’mäd oma nähnuded Päzutajan,

31kudamban oled vaumištanu kaikiden rahvahiden edes:

32lämoin, kudamb palab verhile rahvahile,

i ozutab Izrail’an, sinun rahvahan, korktan arvon.
( Simeon i Anna nägištiba Iisusan)
7. 40Openik ei voi olda arvol korktemba opendajad, no ku om openus lophusai, ka linneb kut hänen opendai. ( Algat sudigoi)
8. Hän toi ičeze korktan arvon sil’mnägubale, i hänen openikad uskoškanziba hänehe. ( Sai Kanas)
9. Heiden päl völ ei olend Pühäd Henged, sikš ku Iisusan korged arv völ ei tulend kaikehe hoštoteshe. ( Om-ik Iisus Messia?)
10. 54Iisus sanui vastha: «Ku minä iče korgenzoitan ičein arvod, ka nece korgenzoituz ei maksa nimidä. ( Iisus i Avraam)
11. Minun arvod korgenzoitab minun Tat, kudamban kucut ičetoi Jumalaks. ( Iisus i Avraam)
12. 23Iisus sanui heile:
«Se aig om tulnu, konz Mehen Poigan korged arv todas sil’mnägubale.
( Iisus pagižeb ičeze surman polhe)
13. Kus minä olen, sigä linneb minun käskabunik-ki, i Tat pidäškandeb korktas arvos sidä, ken om minun käskabunik. ( Iisus pagižeb ičeze surman polhe)
14. 31Konz Juda läksi, Iisus sanui: «Nügüd’ Mehen Poigan korged arv om tulnu sil’mnägubale i Jumalan korged arv om tulnu sil’mnägubale hänes. ( Uz’ käsk)
15. 31Konz Juda läksi, Iisus sanui: «Nügüd’ Mehen Poigan korged arv om tulnu sil’mnägubale i Jumalan korged arv om tulnu sil’mnägubale hänes. ( Uz’ käsk)
16. 32I ku Jumalan korged arv tuleb sil’mnägubale hänes, ka Jumal-ki ozutab hänen korktan arvon ičesaze, i Jumal tegeb necen jo teravas. ( Uz’ käsk)
17. 32I ku Jumalan korged arv tuleb sil’mnägubale hänes, ka Jumal-ki ozutab hänen korktan arvon ičesaze, i Jumal tegeb necen jo teravas. ( Uz’ käsk)
18. 12Todest tozi sanun teile: ken uskob minuhu, hän tegeb mugomid tegoid, kut minä tegen, i völ surembid-ki, sikš ku minä mänen Tatannoks, 13i midä pakičeškandet minun nimes, sidä minä tegen, miše Tat oliži korgenzoittud arvos Poigan kal’t. ( Te, tozi i elo)
19. 8Sil linneb korgenzoittud minun Tat arvos, ku tot äi ploduid i ozutat, miše olet minun openikad. ( Vinpun oksad)
20. 14Hän korgenzoitab minun arvod, sikš ku hän otab sišpäi, mi om minun, i avaidaškandeb teile. ( Toden Heng)
21. Korgenzoita arvos ičeiž Poig, miše sinun Poig-ki korgenzoitaiži arvos sindai. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
22. Korgenzoita arvos ičeiž Poig, miše sinun Poig-ki korgenzoitaiži arvos sindai. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
23. 4Minä olen korgenzoitnu sindai arvos necen man päl, olen tehnu lophusai sen radon, kudamban käskid minei tehta. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
24. 5Tatam, nügüd’ sinä korgenzoita mindai arvos sinunno, korgenzoita sil korktal arvol, kudamb minai oli sinunno edel mirun tegendad. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
25. 5Tatam, nügüd’ sinä korgenzoita mindai arvos sinunno, korgenzoita sil korktal arvol, kudamb minai oli sinunno edel mirun tegendad. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
26. 10Kaik, mi om minun, om sinun, i kaik, mi om sinun, om minun, i minun korged arv om tulnu sil’mnägubale heiš. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
27. 22Sen korktan arvon, kudamban sinä oled andnu minei, olen minä andnu heile, miše oližiba üks’, ninga kut sinunke olem üks’. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
28. Sigä nägištaba minun korktan arvon hoštotesen, kudamban sinä oled andnu minei, sikš miše oled armastanu mindai edel mirun tegemišt. ( Iisusan loičend openikoiden poles)
29. 19Muga Iisus andoi el’geta, miččel surmal Petr tob Jumalan korktan arvon sil’mnägubale. ( Iisus i Petr)
30. No tedan, miše oma mehed, kudambad pidäba vepsän kel’t sures arvos, andaba kaiken südäimen da vägen kelen kehitoindaha. ( Minun pen’ Kodima)
31. Vähemba i vähemba jäb meiden male ristituid, kudambad oliba Sures voinasneciš jügedas aigas pidab maksta ičeze arvon, ka i vozid ližaneb voinas olijoile ... ( Kalliž praznik – Vägestusen päiv)
32.
Tuliba torgošid hebod ostmaha i taritas arvon čoman.


Пришли торговцы коня покупать и предлагают хорошую цену.
( Eli akaine, oli hänou poig)
33. Orgkomitet tegi äi radod, miše tedomehiden ezitused oližiba jätnuded süvän jäl’gen tedoho: oli paindud sur’ tedomašinresurs (ISSBN-ke, mi znamoičeb, miše se om ühtes arvos kirjpaindusenke), kuna oli mülütadud läz kaik tedokonferencijan ezitused. ( Venäman V Suomalaiž-ugrilaine tedokonferencii Petroskoiš)
34. Kazvoi Paroi, Piroi-ded koli, i tahtoiškanzi Paroi, miše händast-ki pidäižiba mugoižes arvos, kuti dedad. ( Pirun Paroi)
35. Sinun armaz-se linneb arvos, – sanui nagrdes F’odorovna. ( Mikš tähthile tarbiž maha?)
36. Vepsän kelel ei nähtud surt arvod radbiržal. ( ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz)
37. 8 Pidä arvos melevut, i se ülenzoitab sindai,
se tob sinei slavad, ku sinä tartud sihe.
( Melevan matk om varaidmatoi)
38. Sidä kaik armastaba da navediba,
hot’ se om pičuine da vägetoi, a sidä pidetas korktas arvos.]
9 Ka midä, lašktuk, völ-ik sinä magadaškad?
( Nevondad da opendused)
39. Pidä arvos Ižandad, siloi püžud elos,
i ala varaida nikeda, varaida vaiše händast.]
2 Mušta minun käsköd da elä,
kaiče minun opendusid kuti sil’mänterad.
( Vedelii ak da hänen satuz)
40. 19 Gol’l’uz’ da huiged varastaba sidä, ken hül’gäidab nevondoid,
a ken otab niid südäimehe, linneb korktas arvos.
( Melev kundleb da opendase)
41. 28 Rahvahan sures märas kunigahan korged arv kazvab,
a penes märas knäzile om gor’a.
( Ižandan varaiduses)
42. [Hän om kuti vihan päč.]

31 Hahk om korktan arvon venc,
miččen voib sada vaiše toden tel.
( Ižandan varaiduses)
43. [A žal’l’oičijad armahtadas.]

6 Vanhoiden venc oma poigiden poigad,
lapsiden korged arvheiden kazvatajad.
( Ižandan varaiduses)
44. 13 Ken korktemba libub, se lankteb,
a kundlii sab korktan arvon.
( Surm i elo oma kelen valdas)
45. 11 Oigedmeline ei rigehti käregata,
korged arv käskeb händast olda sur’hengeližen kebntegoihe.
( Opendused rahvahale)
46. 3 Korged arv sille, ken pageneb ridaspäi,
kaikutte vähämeline ecib ridoid.
( Opendused rahvahale)
47. 29 Noren korged arv om hänen vägi,
a vanhan korged arv om hahk .
( Opendused rahvahale)
48. 29 Noren korged arv om hänen vägi,
a vanhan korged arv om hahk .
( Opendused rahvahale)
49. 21 Ken püžub todes da armoiš,
se löudab elon, toden dai korktan arvon.
( Jumalatomid kükstas)
50. 22
1 Hüvä nimi om paremb surt bohatust,
mehen korged arv om paremb hobedad da kuldad.
( Golliden ahtištajid Ižand opendab kovas)
51. [Vägestusen i korktan arvon sab lahjoiden andai,
ližaks hän sab ičeze polele otajan hengen-ki.]

10 Kükse nagranzoitai, rida kadob,
lopiše lajind da tora.
( Golliden ahtištajid Ižand opendab kovas)
52. 25
2 Jumalan korged arv om pidäda peitos azjad,
a kunigahan korged arv om el’geta nene azjad.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
53. 25
2 Jumalan korged arv om pidäda peitos azjad,
a kunigahan korged arv om el’geta nene azjad.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
54. 27 Kut ei ole hüvä söda äi met,
muga i ičeleze ecta korktad arvod.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
55. 26
1 Kuti lumi kezal da vihm rahnmižen aigan,
muga i korged arv ei kožu meletomale.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
56. 8 Ozutada meletomale surt arvod
om kuti panda kalliž kivi tauguhu.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
57. Ken varjoičeb ičeze ižandad, se om arvos. ( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
58. 23 Surendeluz alenzoitab mest,
hilläine hengel linneb korktas arvos.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
59. Hänen arv om kal’hemb žemčugad. ( Hüvän akan ülenzoitand)
60. No jäl’ges kaik hajeni, kadoiba kaiken heiden arvod i mahtod, i haragoile jäi vaiše väčatada i sudačida kelil. ( Sobanpezajad)
61. Sid’ andoiba ičeze arvod veden ladule. ( Sel’ktas-ik vedes kalatam?)
62. Orgkomitet tegi äi radod, miše tedomehiden ezitused oližiba jätnuded süvän jäl’gen tedoho: oli paindud sur’ tedomašinresurs (ISSBN-ke, mi znamoičeb, miše se om ühtes arvos kirjpaindusenke), kuna oli mülütadud läz kaik tedokonferencijan ezitused. ( Venäman V Suomalaiž-ugrilaine tedokonferencii Petroskoiš)
63. Verez tullei-al’manahan voib ostta Kodima-lehtesen toimištos, sen arv om 100 rubl’ad. ( Ihastoita edemba-ki ičeiž lugijoid!)
64. Nacein, sikš endevanhas aigaspäi vezi oli sures arvos vepsläižil, i tedaba muga äi primetoid, veroid vedes, veziižandoiš, kalatuses. ( ”Sel’ktas vedes kala kokib”)
65. Sömän arv ei ole lujas kalliž. ( Tundištoitte – Kipr!)
66. Sen-žo sün tagut kodikaluiden da sobiden arv om kalliž. ( Tundištoitte – Kipr!)
67. Hüvä om, ku jäb mugoine norišt, mitte el’gendab ičeze kelen arvon da korktan znamoičendan. ( Vepsän kel’ uzile sugupol’vile)
68. A eposan tegii sab arvon ičeze töle ei vaiše ümbriolijoilpäi vepsläižilpäi. ( Vepsläine epos venänkeližile lugijoile)
69. Tundijad andoiba painištole hüvän arvon. ( Hanti-Mansijsk kerazi aktivistoid projektoiden tegemižen täht)
70. Ristitud pidäba sures arvos kanzan veroid, napriba kaita niid da jätta kaikeks igäks veroid, miččid muga pit’kha, voz’sadoid kaičiba heiden ezitatad. ( Pandas zavet, loitas Jumalale)
71. Iče ole mužik, siloi anda toižile-ki arv.
Сам будь мужчиной, тогда и от другого требуй (оцени другого). ( MEZ’. RISTIT. Vepsläižed muštatišed)
72. Muštkam igäks Sures Voinas, neniš, ked lahjoičiba meile mirud i mitte kalliž oli vägestusen arv. ( ”Kolematoi rahvazjouk” ühtenzoiti kaiken mirun)
73. Pidab sanuda, miše moskvalaižed adivod pidäba korktas arvos Robert Petrovičad. ( Mišpäi rippub kändmižen satuz?)
74. Ved’ amuižiš aigoišpäi vepsläižed pidäba sures arvos londusen ižandoid. ( Kalarandal kala vändab)
75. Kaik radoiba surel tahtol, panim henged fil’maha, i voib olda sikš, saim konkursal hüvän arvon. ( Uskon, kaičen istorijad)
76. Om tetpas, miše vepsläine rahvaz pidäb sures arvos londust, miše om veroid ižandoihe da emägoihe. ( Uskon, kaičen istorijad)
77. Ved’ nece vauged vin om jo amu tehnus legendaks da sil om čoma arv eskai kodiman irdpolel. ( Tundištagatoiš: Vengria!)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. arvod, arvon, arvos, arv, arvol