Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

jogahine

язык: вепсский

часть речи: прилагательное

1 значение

  • русский: каждый
  • английский: every

Примеры (55)

лучший отличный хороший плохой

1. 50Jogahine, ken tegeb minun taivhaližen Tatan tahton mödhe, om minun vel’l’ i sizar i mam ( Iisusan todesižed ičhižed)
2. 52Siloi hän sanui heile: «Sikš jogahine käskištonopendai, ken om tehnus taivhan valdkundan openikaks, om kuti pertin ižand, kudamb ičeze aitaspäi sab ut i vanhad ( Ozoitezstarinad kal’huden, hel’men i notan polhe)
3. Se andab jogahižele ristitule ihastust da hüväd mel’t. ( Norišt da sport)
4. Miše sada satusid praktikan aigan jogahine üläopenik mänetab ezmäks äi vägid da nervoid. ( Pedagogine praktik školas)
5. Žüriš oliba kodikeliden opendajad da Petroskoin universitetan üläopenikad, kudambad oikti arvosteliba jogahišt ühtnikad. ( Čoma da melentartuine festival’)
еще примеры >>
6. Täs jogahine tulii voib tedištada midäse kaikuččes suomalaiž-ugrilaižeš rahvahas. ( Heimrahvahiden kosketused oma vahvad)
7. Runod kodiman polhe koskiba jogahišt südäint. ( Ičein male minä pajatan...)
8. Nügüdaigas läz jogahine ristit, kudamb voib kävutada Internetad, löudab tarbhaižen informacijan sen internetlehtpolen abul. ( Völ üks’ maht kehitoitta kel’t)
9. Se om joudai enciklopedii, mitte om kebnpäzuine jogahižele. ( Völ üks’ maht kehitoitta kel’t)
10. kaiken aigan kirjutaba uzid kirjutesid, vaumištaba uzid programmoid internetlehtpolen täht, miše jogahižele kävutajale oliži hüvä da kebn löuta se, midä hän tahtoi da ičeleze kirjutada siš, mi om melentartušt hänele da toižile kävutajile. ( Völ üks’ maht kehitoitta kel’t)
11. Prezentacijan lopus jogahine tahtnik voi ostta kirjan. ( Kargus eläi mez’)
12. Jogahine meišpäi om tärged mirule, i voim jügedusita käta avaruden südäimes da irdal parembaks sijaks. ( Kut pidab eläda?)
13. Algat toivotagoi heile pahad, ved’ jogahine ristit om arvokaz, eskai kaikid hondomb. ( Kut pidab eläda?)
14. Se pajati ičeze pajoid ilokahašti, mi abuti jogahižele konferencijan ühtnikale täutta ičtaze energijal da ladidas oiktale melele. ( Openduz vepsän mal. Männudes aigaspäi nügüdehesai)
15. Sanna om tehnu ičeze radon lujas hüvin: kut om tetpas, ei kaikutte mez’ mahtab pirtta, no jogahine ühtnik om pirdanu seminaran lopuks ičeze melentartuižen komiksan. ( Penikaižed istorijad kuviš)
16. Hän toivoti jogahižele organizacijale kehitoitust da tuged. ( Äirahvahaline Karjalan ma)
17. Jogahine ristit voi tulda da kacta niid. ( Äirahvahaline Karjalan ma)
18. Neciš mastar’- klassas jogahine tahtnik voi tehta tätüšt ičeze täht vai läheližile ristituile. ( Äirahvahaline Karjalan ma)
19. Hän tezi kaikuttušt tägälašt kived, jogahišt tehut. ( Rohked oravaine)
20. Eht oli čudokaz da sarnaline, ved’ jogahine tahtnik voi ei vaiše tundištadas kirjoidenke, no pagišta-ki niiden tegijoiden-ke, tehta heile küzundoid, ühtneda mastar’-klassoihe, ozutesikš, tehta čoman lehtesen ozutimen kirjan täht meiden karjalaižiden üläopenikoiden abul. ( Kut Periodika- mel’nic uzid kirjoid jauhoi)
21. Jogahine adiv voi mujuda da sada ihastust siš. ( Kut Periodika- mel’nic uzid kirjoid jauhoi)
22. Jogahine, ken nägi necen vestatusen, ei voind jäda üks’kaikuižen, sikš miše nece sur’ da hen vestatuz lujas hüvin kožui festivalin temaha. ( Pohjoižen praznik)
23. Jogahine ozutelusen vestatuz voi arvostada korktas. ( Pohjoižen praznik)
24. Ühtel sanaljogahine voi löuta azjan ičeze melen mödhe. ( Pohjoižen praznik)
25. Paginklub om tetab, nacein, jogahižele Petroskoin vepsläižele. ( Viž vot nece om ani augotiž)
26. No päazjan kaik nene päiväd vaumištihe konkursaha, openzihe kävuda scenal čomil haškuil, muhata čomin da äjihe toižihe azjoihe, miččid mahtab tehta jogahine model’. ( Čomatar Komi-valdkundaspäi tegihe vägestajaks)
27. keväz’kud ühtnikoiden täht oli tehtud press-konferencii, miččele voiba tulda jogahižen lugendlehtesen, tv:n vai radion radnik, miččen-se sebran ühtnik da muite jogahine ristit, kudambale om melentartušt nece konkurs. ( Čomatar Komi-valdkundaspäi tegihe vägestajaks)
28. andoiba jogahižele neičukaižele arvznamoid. ( Čomatar Komi-valdkundaspäi tegihe vägestajaks)
29. Nece tem koskeb jogahišt ristitud, kudambale ei ole üks’kerdašt ičeze rahvahan elo-oza. ( Eskai Amerikahasai sadihe!)
30. Kaik tedaba, miše karjalaižed da vepsläižed oma Karjalan igähižed rahvahad, no ei jogahižele eskai Karjalan eläjale om melentartušt neniden rahvahiden elo. ( Suomalaižed holduba vepsän keles da sen tulij as aigas)
31. Ulriikka sanui, miše Suomes äikeližuz’ om tombjiazj i läz jogahine ristit tedab äjäk-se kelid völ laps’aigaspäi. ( Suomalaižed holduba vepsän keles da sen tulij as aigas)
32. Jogahižele ühtnikale tarbiž oli starinoita azjoiš, miččed tehtas heiden agjas rahvahan da kelen kehitoitandan poles. ( Rahvazkeskeine dialog)
33. Nece Vepsän paginoiden očerkadom lujas sur’, jüged da hüvin tehtud rad, mitte abutab jogahižele opeta vepsän kel’t, tedištada uzid melentartuižid vepsän kelen paginoid kosketajid azjoid, abutab toižile tedomehile kirjutada ičeze tedotöid, a kelen opendajile abutab tarkašti tundištoitta openikoid mugoiženke kel’he sidotud tärktan azjanke, kut paginad. ( Vepsän pagin oiden očerkad)
34. Se kirj om lujas hüvä vepsän kelen mirus, sikš ku jogahine mugoine rad avaidab uded uksed kelen opendamižehe da andab veresen kacegen sihe. ( Vepsän pagin oiden očerkad)
35. Se oli ilokast, jogahine ristit ladi väta Maijan rahvahan vändimel vai pajatada pajod, vai eskai kargaita pažagas ümbri. ( Eläm ühtes čomas mirus)
36. Praznikan tegijoile ozastui hüvin säta kogonaižen melentartuižen programman, miččehe, nacein, mülüi kaik, midä tarbiž jogahižele lidnan eläjale: oli azjtegoid kut lapsiden, muga aigvoččiden-ki ristituiden täht. ( Nägemoiš, keza! Tervhen, sügüz’!)
37. Mugažo jogahine tahtnik sigä voi abutada Koditomiden živatoiden pertile, kävuda karjalaižiden mastariden ozuteluz-jarmarkaha da äi toišt. ( Nägemoiš, keza! Tervhen, sügüz’!)
38. Toivotam, miše sügüzel meiden lidnas linneb äi uzid da melentaruižid azjtegoid, miččed tuleba mel’he jogahižele lidnalaižele da abutaba lidnale kehitoittas edemba-ki. ( Nägemoiš, keza! Tervhen, sügüz’!)
39. Ezituses oli äi fotokuvid arhivoišpäi kactes miččihe, jogahine voinuiži johtutada ičeze üläopišton aigad. ( Kaik-se vastsihe kacmata pätandaha)
40. Ei ole mittušt-se pätedod, jogahine tedo ližadab tošt da otab toižespäi midä-se ut. ( Kaik-se vastsihe kacmata pätandaha)
41. Toivom, miše necil konferencijal jogahine mez’ tedišti midä-se ut da mugažo uskom, miše kaik udes nägemoiš Bubrihan lugendad-tedokonferencijal tulijal vodel. ( Kaik-se vastsihe kacmata pätandaha)
42. Diktantan ühtnikaks voi tehtas jogahine Venäman da verhiden maiden eläi, kudamb pagižeb venän kelel rippumata rahvahudespäi, uskondaspäi da socialižiš oloišpäi. ( Rahvahid om äi, ma om üks’!)
43. A adivoid ei varaitud ende, jogahišt pertihe pästtihe da čajul jottihe. ( Veroiden Tedolang)
44. Foruman aigan Salehardan muzejas radoi Igähižiden vähäluguižiden rahvahiden salištandan da radonmahtoiden ozuteluz, miččel jogahine tahtnik, kut foruman ühtnik, muga lidnan eläi-ki, voi tundištadas rahvahiden kul’turanke da ühtneda miččen-se rahvahan tedomahton mastar’-klassaha. ( Varastam hüvid vajehtusid)
45. Minä meletan, miše jogahižele mehele pidab lugeda se, miše olda läheližemba vepsän kul’turannoks. ( Lapesd lugeba Virantanast)
46. Jogahine praznikale tulnu ristit ühtni lotirejaha. ( Hüviš meliš oldes)
47. Jogahine ristit kaikuččen päivän tacib murdod rujobakha meletamata, kuna se putub edemba. ( Om-ik Mal tulii aig?)
48. Jogahine adiv voi adivoitas magukahal vepsläižel paštatesel da hulal čajul, midä lämbiti mugoižel vihmukahal päiväl da andoi praznikale völ enamba kodikahut. ( Vihm ei telustand praznikale)
49. Azjtego mäni melentartuižes formatas, nece oli kuti leved kafedran ištund, miččel jogahine tahtnik voi kundelta kafedran istorijad da ozatelda kefedran radnikoid jubilejanke. ( 70 vot – nece om ani augotiž. Jatktam radod)
50. Mirun rahvahiden sarnad om čudokaz rahvahan melevuden kaiv, mittušt voib kosketada jogahine, ken otab kädehe udenPajuntaimen-kogomusen, mitte oli paindud karjalan da venän kelilPeriodika”- paindištos kanman Raštvoid. ( Pajuntaimen nägišti päivänvauktad)
51. Sišpäi tuli čoma da sur’ sarnoiden kogomuz, miččen abul jogahine voib tundištadas mirun sarnoihe da lugeda niid ei vaiše venän kelel, no karjalan-ki. ( ”Periodika”-paindišt eziti uzid kirjoid)
52.
Neciš udes korpusas om äi uzištoid, om toinejitte ecindsistem, i olen mugošt (mel’...) mel’t, miše jogahine tedomez’, jogahine specialist voib löuta sigäpäi uzid materialoid, kut karjalan muga i vepsän kelel, kut paginkelel, muga i kirjkelel.

В этом новом корпусе много новшеств, иная поисковая система, и я (того мнения...) думаю, что каждый учёный, каждый специалист сможет найти здесь новые материалы как на карельском, так и на вепсском языке, как на диалектах, так и на (младо)письменном языке. ( Vepsän korpusas i Vepsän i karjalan avokorpusas)
53.
Neciš udes korpusas om äi uzištoid, om toinejitte ecindsistem, i olen mugošt (mel’...) mel’t, miše jogahine tedomez’, jogahine specialist voib löuta sigäpäi uzid materialoid, kut karjalan muga i vepsän kelel, kut paginkelel, muga i kirjkelel.

В этом новом корпусе много новшеств, иная поисковая система, и я (того мнения...) думаю, что каждый учёный, каждый специалист сможет найти здесь новые материалы как на карельском, так и на вепсском языке, как на диалектах, так и на (младо)письменном языке. ( Vepsän korpusas i Vepsän i karjalan avokorpusas)
54. Ekskursijan jäl’ge jogahine tahtnik ühtni mastar’- klassoihe, miččid necil päiväl oli äi: adivod openzihe vändmaha karjalaižehe "Küükkä"-vändho, openzihe kudomaha tradicionaližid vöid, täputamha savespäi padaižid, tehmaha čomid ozatelendkartaižid Kiži-saren kuvidenke. ( Venäman päiv Kiži-sarel)
55. Jäniš lujas ülendihe ičeze händal, kaikile živatoile mecas bahfalihe:
Jogahine mecživat ei voi sada mugošt händad!
( Reboin händ)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. jogahišt, jogahižele, jogahine