Texts

Return to list | edit | delete | history | ? Help

Udes školha!

Corpus: New-writing language

New written Veps, Journalistic texts

Source: Galina Baburova, Kodima. № 9, (2014), p. 4

Udes školha!
(Vepsian)

Praznik: Kezapästused mäniba pigai. Venäman školad möst avaižiba openikoile ičeze verajad.
Uded lehtikod, čoma päivkirj da täuz’ erimujukahid kirjutimid pirdimhodr sel’šaugus... 1. päiv sügüz’kud om lujas holesine päiv kaikuččen openikan täht. Ezmäi kaiked niiden täht, ken mäneb školha ezmäižen kerdan! Se om todesine hašk udehe eloho! Ved’ školas openik vasttab užid ristituid, uzid sebranikoid da uzid aigvoččid, kudambad andaba hänele uzid tedoid.
Täl vodel Petroskoin suomalaižugrilaižele školale täudub kaks’kümne vot. Nece om üksjaine škol Karjalan pälidnas, kus opetas paiči suomen kel’t mugažo karjalan da vepsän keled. Vodel 1994 Petroskoin suomalaiž-ugrilaine škol avaiži ičeze verajan openikoiden täht, kudambad tahtoiba opeta ičeze kodikel’t. Pidab sanuda, miše siloi mugoižid openikoid oli lujas äi.
Ezmäižel vodel školas oli vaiše kuz’ klassad, i vaiše 14 opendajad openzi 104 openikad. Suomalaiž-ugrilaine škol avaitihe Petroskoiš vepsläižen, karjalaižen da suomalaižen rahvahaližiden kul’tursebroiden napernan radon taguiči. Kahteskümnes vodes äjan om vajehtanus. Škol sai ičeze sauvotusen, openikoiden da opendajiden lugumär kazvoi. Erased pästnikad pördihe školha jo radmaha.
No kacmata sihe, miše openikoiden ühthine lugumär kazvoi, openikoid, kudambad opendaba školas vepsän kel’t, väheni.
Täl vodel ezmäižehe klassaha mäni 120 openikad. I vaiše kaks’ heišpäi opendaškandeb vepsän kel’t. Nene oma Dima Lebedev da Lika Šerligina Petroskoišpäi. Kogonaz Petroskoin suomalaižugrilaižes školas opendase 920 openikad. Heišpäi 1. -11. klassahasai vepsän kel’t opendaba 29 openikad. Ühesandes klassas kaikutte heišpäi voib valita vepsän kel’t ekzamenaks.
Täl vodel tuleba eloho uded openduzkirjad da radlehtikod nelländen klassan täht. Niiden tegijad oma Nadežda Petrova da Marina Ginijatullina, toimitajan om Nina Zaiceva. Nene openduzkirjad da radlehtikod oigetas kaikihe Karjalan, Piterin agjan da Vologdan agjan školihe, kus opetas vepsän kel’t. Mugažo planuitas pästta kirjoid metodižen materialanke opendajiden täht, kudambad kävutoitaškandeba uzid openduzkirjoid ičeze rados.
Toivom, miše uded painused tegese čomikš lahjoikš kut openikoile, muga opendajile-ki neciš openduzvodes! A uziden čomiden openduzkirjoidenke taht opeta vepsän kel’t openikoil kazvab surembal vägel!
Kodima-lehtesen radnikad toivotaba kaikile openikoile satusid openduses, melentartuižid da tarbhaižid tedoid!