Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Sidorkin, Valerii. Matašta tuli legenda

Sidorkin, Valerii

Matašta tuli legenda

Karelian Proper
New written karelian
Kakši tärkietä tapahtumua mäni tuiskukuun alušša Volhovin kaupunkissa ta Piiterissä. Volhovissa vietettih 80-vuotisjuhlua šiitä päiväštä, konša kohta šalpaukšen murron jälkeh enšimmäini elintarvikejuna läksi Leningradih. Toisešša kaupunkissa vietettih šen tuluo.

T apahtuma, kumpasella nyt täytty 80 vuotta, mäni näin. 33 kilometrin pituni rautatie Pol’ani-ašemalta Šlissel’burg-ašemalla rakennettih valmehekši vuuvven 1943 pakkaiskuun lopušša. Rakentamini oli lopetettu tosi ruttoh, mi autto šituo Leningradie "šuureh muah". Enšimmäisen kuormajunan lähtöh valmistauvuttih tarkašti, šalakkali. Tarkan valinnan jälkeh junanajajakši miärättih Ivan Piroženko.
Jo šovan enšimmäisistä kuukaušista hiän mainittavašti näytti iččie. Ivan Pavlovič oli Neuvoštoliiton valtijonpuoluššuškomitietalla nimitetyn nuorisoliittolaisien höyryveturikolonnan vanhempana junanajajana ta pani alun etuliikkehellä omalla Volhovstroi-junaremonttiašemalla. Liikkehen tarkotuš oli šiinä, jotta oman höyryveturin nykyaikaista korjaušta ois hoitan iče veturijoukko, a ei junaremonttiašeman korjuajat. Še autto parentua höyryveturin käyttyö, vähentyä šen päivän šeisatušta. Täštä alottehešta Ivan Piroženkon veturijoukolla myönnettih Ruškie kiertolippu, a junanajaja šai erinomasen veturinajajan arvonimen.
Niin 5. tuiskukuuta 1943 näläššä olij illa Leningradin eläjillä työnnetty enšimmäini elintarvikejuna hyvin šalasešti läksi šillosen Kirovin piätien Volhovstroi-1-ašemalta uutta kiertolinjua myöten. Myöhemmin šitä nimitettih Voiton tiekši ta Kuoloman koridoriksi (šentäh kun matkojen aikana šiinä kuatu joka kolmaš rautatieläini).
Ivan Piroženkon joukon jäšeninä oltih apulaini V. D’atlev ta lämmittäjä I. Antonov. Junua šuatettih piäkonduktori, vaunumuasteri, liikkehen tarkaštaja, šairahienhoitaja, felššeri ta Neuvoštoliiton yhteyšreittien kanšankomissariatin valtuutettu V. Virolainen (myöhemmin häneštä tuli Kirovin rautatien johtaja, šillosen Neuvošto-Karjalan ministerineuvošton johtaja).
Vaikka še matka mäni yöllä ta hyvin šalasešti, kuitenki še ei männyn rauhašša. Konša juna kulki kahta pyšäkinvälie myöten, še puuttu vihollisen tykistötuleh. Onnekši uhrija ei ollun. Ka Leningradih kuulujan Rževka-ašeman lähellä kovan pakkasen takie rikkautu yksi tärkie höyryveturin laiteh. Joukko ei hämmäštyn ta ruttoh korjasi šen. Näin viimesellä Novaja Derevn’a -ašemalla juna tuli melkein aikataulun mukah. Šentäh kun oli jo ilta, šitä merkittävyä tapahtumua piätettih juhlie šeuruavana päivänä junan purkamisen jälkeh.
Tuhatlukuni mitinki mäni 7. tuiskukuuta Šuomen rautatieašemalla Piiterissä, mih oli tullun legendarini juna. Šielä kunnivoitettih kaikkie, ket ošallistu šiih matkah. Neva-jovella šeisojan kaupunkin täyteh vapauttamiseh jäi noin yksi vuosi.
Myöhemmin Ivan Piroženko palkittih metaliloilla Leningradin puoluššukšešta, Rohkiešta ruavošta Šuurešša Isänmuallisešša šovašša, Šakšan voitošta, Työrohkevuošta, Kunnivorautatieläini- ta Erinomani höyryveturin ajaja -rintamerkkilöillä.
Valitettavašti šen jälkeh, kun Ivan Piroženko šiirty Komin Ižman (nykysen Sosnogorskin) junaremonttiašemah, urohon muisto ajan mittah rupesi häviemäh. Häneštä muissettih vašta 2000-luvulla, konša valmistauvuttih šen tapahtuman tavanmukasekši merkkipäiväkši. Yhteh Volhovstroi-junaremonttiašeman rakennukšista ašetettih Ivan Piroženkon muistolauta. Šiitä šemmoni muistolauta kiinitettih Sosnogorskin junaremonttiašemallaki. Niise löyvettih legendarisen junanajajan hylätty hauta ta kunnoššettih še. Ivan Pavlovičilla ašetettih pačaš. Hänen nimi on mainittu muutomašša dokumenttikirjašša ta -filmissä šiitä matašta. Niijen luvušša on Ikuisuon koridori -elokuva.
Enšimmäisen junan lähön 80-vuotisjuhlua vietettih Volhovin kaupunkissa rautatieašeman viereššä ikusekši šeisonnakši ašetetun šaman Эу-708-64 -höyryveturin luona.
A 7. tuiskukuuta šen junan tuluo rekonstruoitih Šuomen rautatieašemalla Piiterissä. Tilaisuošša käytettih toista höyryveturie, ka še kuuluu šamah šarjah ta toimiu hiilillä. Lisäkši 80 vuotta vanhalla tapahtumalla muissokši ašemalla avattih Venäjän rautateij en musejon näyttöesinehien ta valokuvien näyttely.
Ennein junan tuluo šiinä vietettih juhlallista mitinkie. Šiih ošallistu Piiterin johtokunta, Oktabr’skaja-piätien johtajie, šota- ta työveteranien neuvoštojen šekä Kierretyn Leningradin eläjät -šeuran etuštajie. Teatterimaisen näytelmän ta šotailmašto-orkesterin esitykšen jälkeh kaikki keräytynyöt lähettih retrojunua kohti ta mielelläh mäntih kuvah. Voit olla heijän luvušša oli meijän muanmiehieki.