VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Posdn'akova Ol’ga . Opastajien ammattisugu

Posdn'akova Ol’ga

Opastajien ammattisugu

Livvi
New written Livvic
Opastajan vuvvennu himoittas sanella meijän opastajien ammattisuvus. Minun pruavodied’oil Petrovskoin rajonan Pyhäniemen kyläs rodivunnuol Aleksandr Konstantinovič Grininal da minun pruavobuabal Seesjärven čupul rodivunnuol Jelena Vasiljevna (neidizenny Lukkareva) Grininal oli kaheksa lastu, kolme poigua da viizi tytärdy: Peša, Miikul, Jurii, Jelizaveta, Marija, Valentina, Akulina da nuorin Polina.
Kaksi tytärdy roittih opastajikse: Valentina algukluassoin opastajakse, Polina lapsienkazvattajakse. Valentina Aleksandrovna kuni ei mennyh miehele ruadoi Suojärven piiris Klyyssinvuaran rajakylän školas, rajamiehele P’otr Korotkovale miehele mendyy muutti ukonke loittozeh Ur’upinskah. A Polina Aleksandrovna kaiken ijän ruadoi Porajärven meččylaitoksen päivykois, kus tässäh hyväl sanal händy mustellah tämän päivykoin kazvatit, kuduat nygöi ollah jo buaboloinnu da died’oloinnu.
Minun buabo Jelizaveta Aleksandrovna hos ei roinnuh opastajakse, ga oli kiini školan ruadolois. Juuri voinua vaste häi eli Munjärves da vedi školah Munjärvenlahtespäi tetrattiloi, černiliä, mielua. Oli školas zavhouzannu rouno. Buaban sevoitar Marija Aleksandrovna Grinina sežo loppi pedagouguopiston da ruadoi enzimäi omas roindukyläs Pyhäniemes, sit dostalin ijän Uvven Vilgan alguškolas. Häi oli suannuh Karjalan avtonoumizen nevvostotazavallan arvostettu opastai - arvonimen da on palkittu Leninan kunnivomerkil.

MARIJA ALEKSANDROVNA GRININAS KIRJUTETAH
"Opastai Marija Aleksandrovna Grinina oli roinnuhes 28.
elokuudu vuvvennu 1918 endizen Petrovskoin rajonan Pyhäniemen kyläs, kuolluh on 12. ligakuudu vuvvennu 1992 Oniegurannikon piirin Vilgan kyläs. Pyhäniemes seiččemen kluasan školan loppiettuu häi opastui Petroskoin školapedagougutehnikumas (nygözes pedagougukolledžas n:o 1). Vuozinnu 1937-1941 ruadoi algukluassoin opastajannu Jessunkyläs, sit Pyhäniemen seiččemen kluasan školas. Suuren Ižänmuallizen voinan aigah Marija Grinina ruadoi Komin avtonoumizes nevvostotazavallas Jurimka-kylän alguškolas. Jälles voinua kaheksa vuottu ruadoi Petrovskoin piirin rahvahan opastusozastos školien inspektorannu. Vuozien 1953-1977 aigah oli Oniegurannikon piirin Vilgan alguškolan johtajannu da opastajannu, škola oli perustehennu Petroskoin pedagouguopistole n:o 1). Vuvves 1968 Marija Aleksandrovna rubei opastamah uuzien programmoin mugah. Marija Grinina oli palkittu Leninan kunnivomerkil, häi on Karjalan avonoumizen nevvostotazavallan arvostettu opastai (1958) da Ven’an Federacien arvostettu opastai (1965)," on kirjutettu Marija Grininas T. Černiševan kniigas "Prizvanije", kudai on piästetty ilmah vuvvennu 1966 Petroskois. Olen lugenuh erähäs jo kellistynnyös Kummunist Prionežja -lehtes, kudai piäzi ilmah 29. pakkaskuudu vuvvennu 1972: "Marija Aleksandrovna Grinina on lapsien suvaittavannu da kunnivoittavannu. Urokoil häi enne kaikkie on opastajannu, opastau lapsii lugemah da kirjuttamah, ruadamah iččenäzesti. Ga konzu kelloine soittau da opastuspäivy lopeh, erähät lapset lähtietäh kodiha, a ken on jiännyh školah, uvvessah kuunneltah Marija Aleksandrovnua. Sil aigua häi jo ei ole vaiku opastajannu, häi on lapsien lähimäzenny ystävänny, kazvattajannu. Kluasan ulgopuoline ruado silloi on urokkoin jatkamistu, ga jo vällembäs formas."
Konzu vuvvennu 1979 minä rodiimmos Karjalan pedagouguinstituutan opastujakse, äijän kerdua kävyin Vilgah tiijustamah Marija Aleksandrovnua. Paginua meil täydyy syväinyössäh. Mieleh painui se, ku lapset hänen kluasas käveltih villazis sukkazis, jallačit jaksettih, da partat silloi oldih valgiet.

OPASTAJIEN AMMATTISUVUN JATKAJII
Eräs minun buaban tyttäris, minun tädi Marija Sergejevna Jefremova, sežo rodih lapsienkazvattajakse.
Häi vuvvennu 1955 loppi Petroskois pedagouguopiston da ruadoi Karhumäin piiris Jangajärves, sit miehele mendyy kaiken ij än ruadoi Kondupohjan piirin Hirvahan kylän päivykois. Vie muaman kaksi sevoitardu Valentina Ivanovna da Marija Ivanovna Mal’uginat roittihes algukluassoin opastajikse, yksi ruadoi Vuokkiniemen školas, toine Borovoin školas.
Sit tuli meijängi vuoro. Minä lopin Karjalan pedagouguinstituutan filolougizen tiedokunnan vuvvennu 1979, sit sih piäzi opastumah minun keskimäine sizär. Jällespäi pedagougutiedokunnal rubei opastumah meijän nuorin sizär, kudai tässäh ruadai algukluassoin opastajannu Naistenjärven kyläs. Minun sevoitar Galina Anatoljevna Diikova (Jefremova) ruadau tehnolougien opastajannu Kondupohjan piirin Hirvahan kyläs. Minun ukon sizär L’udmila Aleksejevna Slesarčuk on ruadanuh hiimien opastajannu Sumposadan školas enämbän 35 vuottu. Muaman sizären ukko oli voimistelun opastajannu Borovois. Da jälgimäi meij än vellentytär Al’ona Leonidovna Aks’onova, kudai on matemuatiekkutiedoloin kandiduatannu, ruadau Petroskoin valdivonyliopistos.
Kai meijän suvun opastajat on ruattu täl alal keskimiärin 30 vuottu. Arifmietiekku ei ole monimutkaine. Oli meidy 10 hengie opastajua, ku kerduammo tämän luvun kolmehkymmeneh, rodieu ku yhtes olemmo ruadanuh opastusalal enämbän 300 vuottu! Dai tämä lugu vuozivuottu vai kazvau. Tämän ližäkse minun ukko Viktor Aleksejevič Pozdn’akov ruadoi Petroskoin mašinoinrakenduszavodal 43 vuottu, a sit rodih sil zavodal ammattiopastuksen muasterinnu, nuorižon nevvojannu da opastajannu. Vot kui oza oli lepitty.