Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Larisa SMOLINA, Kodima. № 10, (2014), с. 3

”Kul’turdesant” tegeb ezmäižid ühthevedoid!
(вепсский)

Redukun 2. päiväl Petroskoiš Rahvahaližes kul’turkeskuses avaiži ičeze verajad kaikile adivoile PaginklubVepsläižed besedad”. Sil ehtal Paginkluban adivoiš oliba Kul’turdesant-projektan tegijad. openziba kaikid tulnuzid ristituid kirjutamha da lugemaha vepsän kelel, starinoičiba vepsläižes literaturas, Kodima-lehteses da Kipinäkulehteses.
Kul’ turdesant-projektan rad zavodihe völ necen kezan augotišes. Projektan tegijad oma Vepsän kul’tursebr, Nevond-organizacii da vepsläine norišt. 13 sijoiš oli “Kul’turdesant”. Necil kezal da sügüzel: Petroskoiš, Kalages, Šoutjärv’- da Šokš-posadoiš Karjalas; Terval-, Enarv’-, Arskaht’-, Kurb-, Vingl-küliš da Podporožje-lidnas Piterin agjas; Ošt-, Pondal- da Päžjärv’-der’ounoiš Vologdan agjas. Enamb 150 mest ühtni projektaha da openzihe kirjutamha da lugemaha vepsän kelel. Pol’tošt tuhad kirjad veiba nenihe sijoihe projektan tegijad.
Nece oli tozi melentartuine projekt, miččehe ühtniba ristitud kahtes vodespäi kahesahakümnehe videhe vodehesai. Ned oliba openikad, üläopenikad, erazvuiččiden professijoiden radnikad. Toižed heišpäi ei tekoi ni üht kirjant vepsän kelel, toižed kebnäs pagižiba ičeze kelel, no ei mahtnugoi kirjutada da lugeda latinalaižid vepsläižid kirjamid. Kaik openduz mäni Vepsän kel’-radlehtikoiden mödhe. Niid projektan tegijad oliba tehnuded neniden openduzkursiden täht.
Kaik projektan ühtnikad oliba tarkad mehed. melenke tegiba radlehtikoiš kaik tegendad, andoiba äi küzundoid i rindatiba, kut nece vai toine sana pagištas heiden posadoiš. kaik tundištoitihe vepsläižen literaturanke. Kursiden lopus kactihe fil’m vepsän kelel. I kaik ühthe än’he sanuiba, miše mugoižed kursad pidab tehta kaikuččen voden. Ned toiba külänikoile äi uzid tedoid da uzištoid.