Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Heiden nimid meiden ma ei unohta nikonz

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Irina Sotnikova, Kodima. № 5., (2014), с. 1

Heiden nimid meiden ma ei unohta nikonz
(вепсский)

Praznik: Kalagen eläjad praznuičiba Vägestusen päiväd.
Vägestusen päiv om kaikid tärktemb praznik meiden mas. Necil päiväl johtutam niid, ked koliba kaites meiden mad vihanikoišpäi i ozatelem kaikid, ked jäiba henghe. Udes i udes sanumspasibveteranoile siš, midä oma tehnuded meiden täht. Naku Kalagen eläjad-ki kerazihe ühtes, miše praznuita Vägestusen päiväd.
Semendkun 9. päiväl Kalages oli tehtud praznik külänikoiden täht. Praznikale tuli lapsid vanhembidenke i vanhoid ristituidvoinan kolnuziden ühtnikoiden lapsid i leskiakoid. Sikš ku irdal kaiken vihmui, praznik tehtihe kul’turpertiš.
Mitingan avaižiba Kalagen külän administracijan pämez’ Irina Zalivako i Prionežjen administracijan pämez’ V’ačeslav Škapov. tervehtoitiba kaikid tulijoid i ozateliba heid suren praznikanke. Om žal’, miše kaikuččel vodel praznikale tuleb kaik vähemba külän eläjid. Necil-ki kerdal rahvast oli vähä.
Kul’turpertin scenal opendajad da openikad lugiba runoid da pajatiba pajoid voinan polhe. Jäl’ges oli änetomuden minut kollijoiden muštoks da venkoiden i änikoiden panend kaumoile.
Kaik, ked oliba mitingal, sanuiba kitändsanoid eläbile veteranoile i niile, ked ei pördnus voinalpäi. kaiken linneba eläbad meiden südäimiš.
Meiden veteranad om eläb istorii, oma arvokahad! Nügüd’ Kalagen külähä jäi üks’ voinan ühtnik Anatolii Petrovič Šuvalov i koume min’orad: Anna Petrovna Gorbačova, Jelena Andrejevna Kil’piläinen da Valentina Vasiljevna Haritonova. No voziden sirttes niid tegese vähemba.
Praznikale oliba tulnuded artistad PetroskoišpäiKarjalan valdkundaližen filarmonijan solistka Valentina Kamenskaja i rahvazkeskeižiden konkursoiden laureat Mihail Tockii.
Vanhoile ristituile praznik lujas tuli mel’he. Jäl’ges mitingad jodes čajud johtutiba enččiš aigoiš, lodaižiba erazvuiččiš azjoiš da pajatiba pajoid. Praznikaha ühtni veteranoiden hor Šoutjärvespäiki. Tuli lujas vessel vastuz pajoidenke da karguidenke. Kaik oliba hüviš meliš.
Külän eläjad spasiboičeba Kalagen administarcijad i kaikid, ken ühtni praznikan tegemižehe.
Vägestusen päiv om püha praznik i sidä pidab praznuita, siks ku kaikid kal’hemb, mi om ristitulnece om elo. A necidä elod meile lahjoičiba veteranad! muštam teid, ülendamoiš!