Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Paginklub tegi ühthevedoid

Корпус: младописьменный подкорпус

публицистические тексты

Источник: Galina Baburova, Kodima. № 1, (2015), с. 1

Paginklub tegi ühthevedoid
(вепсский)

Vastuz: Paginkluban ühtnikad pagižiba männuden voden znamasižimbiš aigtegoiš da planoiš 2015. vodeks.
Tal’vkun 19. päiväl PaginklubalVepsläižed besedadoli jäl’gmäine 2014. voden vastuz. Oli tulnu aig tehta ühtehevedoid. Miččed sured aigtegod oli pidätud vodes, miččid planoid om vepsläižil aktivistoil tulijaks aigaks?
Voden kaikid znamasižimbiš aigtegoiš ei ole tarbhut pagišta. Niiš Kodima-lehtesen radnikad starinoičiba lugijoile ičeze kirjutesiš. Nene oma sur’ suomalaiž-ugrilaižiden rahvahiden konferencii, Petroskoin suomalaiž-ugrilaižen školan 20-voččen jubilei, uz’ fil’m vepsän kelel tradicionaližes salištuses, Vepsän kul’tursebran jubilei da äi tošt. 2014. voz’ oli täuz’ aigtegoid. Nece om hüvä. Se znamoičeb, miše sirdämoiš edemba vepsän kelen i kul’turan kaičendan da kehitoitandan poles. Ühthine idei andab meile vägid uziden satusiden samižes.
Männuden voden satusiš starinoiči Larisa Smolina, Paginkluban ohjandai. A edemba paginad planoiš tulijaks aigaks jatksi Zinaida Strogalščikova, Vepsän kul’tursebran pämez’.
Vodel 2015 kahtel vepsläižel aktivistal linneb jubilei. Pagišta siš edelpäi mugažo ei ole tahtod. Tuleb aig, i se linneb tetabaks. Sanum vaiše, miše nenikš praznikoikš vaumištadas, i om jo melentartuižid melid jubilejoiden praznuičendas.
Tulnu voz’ mugažo linneb täuz’ erazvuiččid aigtegoid. Voden augotišes vepsän rahvahan ezitajad lähteba Norvegiaha, kus mäneb Barencan regionan igähižiden rahvahiden kongress. Elokus Vengrias linneb suomalaižugrilaižiden kirjutajiden suim. Petroskoiš pidätas Venä-Suomalaine kul’turforum. Sügüzel Kalages mäneb vepsläižen sarnan festival’. Mugažo vodel 2015 linneb opendajiden eskregionaline vastuz, a koume školadKalagen, Šoutjärven da Šokšunparaznuičeba 210-voččen jubilejad! Täl vodel Larisa Smolina da Vladimir Slavov tahtoiba kuvata uz’ fil’m vepsläižiš tradicijoiš. Necil kerdal se linneb omištadud muzikaližile paimnen veroile.
Nenil da äjil toižil melil jagoihe ehtale tulnuzidenke mehidenke Zinaida Strogalščikova da Jelizaveta Haritonova.
Edemba, oficialižen palan jäl’ghe, pidätihe ilosine kul’turprogramm. Sidä vaumišti vepsläine norišt.
Pagištes da jodes čajud ristitud kundliba pajoid da vändiba erazvuiččihe vändoihe. Julia Naumova vumišti Paginkluban ühtnikoiden täht melentartuižen vändon. Ristitud oli jagatud kahthe grappaha. Kaks’ joukud voibištelihe kesketi. Oli tarjoitud kuz’ jügedad küzundad, oiktas vastuses kaikuččes niišpäi oli anttud maged lahj.
Oleg Mošnikov da Nikolai Abramov ihastoitiba ehtan adivoid ičeze čomil runoil.
Mugoižel vastusel, mitte mäni Paginklubal Rahvahaližiden kul’turiden keskuses, om sur’ znamoičend. Ved’ nece om völ üks’ keratas ühthe da toivotada toine toižele vaiše kaiked hüväd udes vodes!