Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Venehtallija ei pureta

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный севернокарельский, публицистические тексты

Источник: Tatjana Torvinen, Oma Mua. № 14, (2017), с. 5

Venehtallija ei pureta
(карельский: собственно карельское наречие)

Šoutjärven ejäjät šuahah lajillisešti käyttyä venehtallijah Onegajärven rannikolla

Šoutjärven kylän monet eläjät ollah kalaštajie.
Onegajärven rannalla hyö on rakennettu tallija, missä šäilytetäh venehie ta kalaššušvehkehie. Kuitenki Karjalan Kulttuuriministerijön käšyn mukah vuotena 2014 tämä aloveh on šuanun kulttuuriperinnön Šoutjärven rannikko -kohtehen statussin. Še oli Šoutjärven kylän hallinnon alotehta, kumpani oli ehottan antua tällä istorijallisella alovehella šemmosen statussin, jotta eštyä näillä paikkoin omakotitalojen rakentamista. Kuitenki tämän piätökšen takie venehtallien omistajatki jouvuttih käršimäh. Kylän eläjät ruvettih šuamah miäräykšie tallien purkamisešta.
Karjalan tašavallan valtijonomaisutta hoitajan valtijollisen komitietan johtaja Dmitri Rodionov ilmotti, jotta tämän kyšymykšen käsittely piettih 28. kevätkuuta. Issuntoh ošallissuttih kaikki kiinnoštunuot puolet: Šoutjärven kylän piämieš, Kulttuuriministerijön, Kulttuuriperinnön kohtehien šuojelukomitietan, Luonnonkäytön ta ekologijan ministerijön, Kanšallisušpolitiikan ministerijön šekä Onegarannan piirihallinnon etuštajat.
Issunnošša oli piätetty, jotta lähiaikoina Šoutjärveh tullah Rosrejestrin Karjalan tašavallan ošašton ta kulttuuriperinnön kohtehien šuojelukomitietan etuštajat. KT:n kulttuuriperinnön kohtehien šuojelukomitietta šolmiu šopimukšet niijen šoutjärviläisien kera, kumpasilla on venehtallija rannikolla. Niijen šopimukšien mukah venehtallien omistajat šuahah iellähki käyttyä tallijah piteliytyen niitä šiäntöjä, kumpaset liitytäh kulttuuriperinnön kohtehen käyttämiseh. Tallien omistajat hyväkšyttih nämä ehot.
Issunnošša oli piätetty, jotta kyšymyš venehtallien lajillisešta käytöštä ta šopimukšien šolmimisešta ratkaissah 1. heinäkuuta männeššä.