Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Etnososioligija elämäntyönä

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный севернокарельский, публицистические тексты

Источник: Tatjana Torvinen, Oma mua. № 2, (2018), с. 8

Etnososioligija elämäntyönä
(карельский: собственно карельское наречие)

Uuvven vuuvven uattona tuli ikävä viestiVenäjän Tietoakatemijan Karjalan Tietokeškukšen Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutin ruataja, Karjalan etnososiologijan peruštaja, KT:n tietoalan anšijoitunut ruataja Jevgeni Ivanovič Klementjev šiirty tuonilmasih 25. talvikuuta.
Jevgeni Klementjev šynty 8. heinäkuuta 1938 vuotena Mujejärven piirin Ontajärven kyläššä karjalaisešša pereheššä. Vuotena 1967 hiän lopetti Petroskoin valtijonyliopiston istorijallis-filologisen tietokunnan ta šen jälkeh jatko opaššušta Neuvoštoliiton Tietoakatemijan etnografijan instituutin aspirantuurašša. Hänen opaštajina oltih tunnetut etnologijan asientuntijat Julian Bromlei, Mihail Guboglo, Leokardija Drobiževa ta muut.
Klementjev valmisti väitöškirjuah niijen ainehistojen pohjalla, kumpasie hiän oli kerännyn kenttämatojen aikana Karjalan kylissä. Lopetettuo aspirantuuran 1970 vuotena hiän rupesi ruatamah tutkijana Kielen, kirjallisuon ta istorijan instituutissa, a 3. kevätkuuta 1972 hiän puolušti kandidattiväitöškirjan aihieštaSosialini struktuuri ta kanšallini ičetunto (Karjalan ASNT:n ainehistojen pohjalla)”.
Vuuvvešta 1979 Klementjev oli ošallistun väještölašentaohjelmien kehittämiseh Karjalan tašavallan alovehella. Väještönlašentojen välisinä kaušina Jevgeni Ivanovič oli pitän lukusie etnososiologisie tutkimukšie, kumpaset annettih kuva Karjalan kantarahvahien nykytilantehešta, kielitilan erikoisukšista šekä etnisen ičetunnon muuttumisešta. Monie vuosie tutkien näitä kyšymykšie Klementjevistä tuli oikein hyvä Karjalan ta karjalaisien proplemojen tuntija.
Analisoimalla tilaštotietoja, joukkoviestimie ta virallisie dokumenttija hiän luati prognosija, kumpaset hyvin rikeneh toteuvuttih. Hänen tutkimukšien tulokšie oli aina otettu huomijoh tašavallan etno-sosialisen ta etno-demografisen tilantehen käsittelyššä valtijovallan tašolla. Klementjev oli moničči palkittu merkittäväštä panokšešta Karjalan tašavallan yhteiskunta-poliittisien, sosiali-talouvellisien ta etnisien prosessien tutkimiseh.
Jevgeni Ivanovič on jättän meilä šuuren perinnön: noin 250 tutkimuštyötä. Hänen tutkimukšet karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien istorijašta Karjalašša XX vuosišualla šekä kielikyšymykšie koškijat kirjutukšet annetah luaja kuva šiitä, mimmosie proplemoja on Karjalan tašavallan kantarahvahilla, kumpaset XX vuosišuan toisen puoliskon aikana on šuatu kokie šuurta venäläiskulttuurin vaikutušta.
Ainehistojen keruušša ta analisoinnissa Jevgeni Ivanovič oli aina hyvin tarkka, huolellini ta peruštehellini. Viimesinä vuosina Klementjev oli pannun šuurie voimie šiih, jotta šuaha sistematisoija kaikki tietoelämäh aikana kerätty ainehisto. Tärkienä työnä hänellä oli bibliografisen luvettelon luatimini, kumpasešša oli tietoja niistä ihmisistä, mit oli äijän ruattu karjalaisien kulttuuri- ta kieliperinnön tutkimisen, šäilyttämisen ta kehittämisen hyväkši. Valitettavašti hiän ei kerinnyn šuaha tätä työtä loppuh.