Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Linneba-ik ekzamenad?

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный вепсский, публицистические тексты

Источник: Maria Filatova, Kodima. № 6, (2020), с. 3

Linneba-ik ekzamenad?
(вепсский)

Openduzvoden lop om vastusenpidäi aig openikoiden täht. Heid varastaba ekzamenad da školan praznikad, pästand korgedškolihe. Nece voz’ toi vajehtusid ristituiden eloho, epidemii vajehti opendust-ki. Läz kaht kud lapsed openzihe kodiš, i ei olend sel’ged, linneba-ik ekzamenad?

Todesižed ekzamenad školan pästnikoiden täht täl vodel kaik-se vedetas. Mugoižed tedod anttihe školihe Openduzministerstvaspäi. Attestatad lapsile jo anttihe, a ekzamenad universitetha tehtas heinkun augotišes. Openikad vaumičihe ekzamenoikš kogonaižen voden i voiškandeba ozutada ičeze tedoid jo pigai. pagižim Kalagen školan pämehenke Svetlana Gotičanke necen voden opendusen polhe da tedištim, kut necil vodel pästnikad lopiba openduzvoden.
Svetlana Nikolajevna pästab školaspäi koume openikad täl vodel. Kaikuččes lapses hän holdub da varastab heišpäi hüvid satusid. Hän sanub: ”Školan pästnikad vaumičese ekzamenoihe. Necil vodel školas om koume pästnikad, koume prihašt. Üks’ priha tahtoib pästta tehnikumaha, a kaks’ tahtoiba pästta korgedškolha, nügüd’ heil oma konsul’tacij ad, a heinkus linneba EG-ekzamenad.
Sen täht, miše pästta tehnikumaha ei pida sdaida EG-ekzamenad, pidab vaiše sada hüväd ballad atestatoiš, a korktas školas pidab sdaida ekzamenad. Kaikuččel prihaižel linneb koume ekzamenad. Meiden lapsed lähteba Därvenojan školha. Vanhembad vedäba lapsid ekzamenoile; no a jäl’ges kaik varastaškandem satusid.
Ekzamenoiden form linneb mugoižen-žo, kut i edeližil vozil. Ekzamenad linneba školas. Venän kelen ekzamen lapsed kirjutaba kaks’ päiväd, sikš ku openikoid om lujas äjan, a toižed ekzamenad kirjutaba ühtes päiväs. Heil linneb koume ekzamenad, nece om kebnemb. Korktas školas om sanutud, miše koume ekzamenad pidab pästnikoile, miše pästta opendamhas”.
11. klassan openikad vaumičesoiš ekzamenoikš iče, abud opendajilpäi saba Internetan kal’t. Täl vodel epidemij an taguiči augotižškolas om heittud kaik konrol’töd, a ühesanden klassan openikad saškandeba attestatad ekzamenoita.
Opendajad da openikad eciba hüvid polid nügüdläižes situacij as da toivotaba ühten azjanmiše sügüzel openduz zavodiškanzihe jo školas, a ekzamenad tehtas planan mödhe.