Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Terveh tulla starinah!

Terveh tulla starinah!

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный севернокарельский
Mitein paistua pyörykkä? Mi on puurnu? Mitä varoin tarviččou huuhmar? Vaštaukšie näih ta toisih kyšymykših voit löytyä näyttelyššä "Terveh tulla starinah!"

Kaikki lapšet tykätäh starinoja. Та še ei ole kum m allista, vet niissä tapahtuu taika. Ihmehm uailm ašša kaikki on m ahollistatavalliset esinehet muututah taikavehkehiksi, elukah paissah ihm isiänellä, hauki toteuttau toivom ukšie, skokuna voit muuttuo čarounakši, a kauhiešta Šyöjättäreštä voit tulla viisaš apulaini.
Kiži-musejon Lapšien musejokeškukšešša toimija mukava interaktiivini Terveh tulla starinah-näyttely kertou venäläisistä ta karjalaisista starinoista šekä starinahenkilöistä.
Näyttelyn disaineriloina ollah taiteilijat Vladimir, Viktorija ta VladislavZorinit. Uuvven lapšien tilan värilöiksi on valittu ruškie, mušta ta valkie väri.
Myö tahomma, jotta kävijät tultais näyttelyh kuin kirjah ta heti otettais ošua starinatapahtumih. Näyttelyn värit niise riiputah kirjašta: valkie on paperin väri, muštakirjaimien väri ta ruškie on šuuren kirjaimen šekä kaunehuon ta ilon väri, kertou Vladimir Zorin.
Terveh tulla starinah -näyttelyn kurattorina on Lapšien musejokeškukšen metodisti Anna Isakova. Hiän kerto meilä interaktiivisen näyttelyn šaloista.
Näyttelyššä on esitetty venäläisie ta karjalaisie starinoja. Lapšen tuttavuštum ini starinah alkau helpom m ista starinoista R'aba-kanašta ta Kintahašta. Taikastarinat ollah jo vaikiem m at ymmärtämistä varoin. Täššä ošašša on esitetty starinatvähäistä vanhem m illa lapšilla "Skokuna-čarouna", "Hanhet-jouččeneť', karjalaini starina "Sumčča, anna älyö", alotti kertomukšen Anna.
Näyttelyn alušša lapšet nähäh pakasijua haukie, kum pani šuattau toteuttua toivom ukšie. Tämä talvistarina Jem eľašta šijoutuu avannon luona. Šamoin avannon vierellä on esitetty karjalaini starina "Kesryäjät avannon luona" ta venäläini starina Revošta ta Hukašta.
Šeuruavašša ošašša ollah m uanviljelyšstarinat vešoista ta juuriloista, Pyörykäštä, Mašašta ta Kontiešta. Šielä voipi šuaha tietyä šienien ta marjojen nimet, kumpasie kerätäh mečäššä.
Meijän näyttelyššä kaikkie voipi kaččuo, koškie, pyörittyä, painua, kuunnella. Näyttely on tarkotettu lapšilla, ka täššä interaktiivisešša tilašša on mukava olla kuin yläluokkalaisilla, niin ni lapšien vanhem milla. Vetstarina on še, mi yhistäy šukupolvija. Šen lisäkši m ievietän koululaisilla erikoisie tuntija, kum pasissa myö pakajamma starinojen viisahuošta nykyšelitykšeššä, šanelou Anna Isakova.
"Terveh tullastarin ah!" on taitonäyttely ta še ilahuttau šilmyä. Šen lisäkši näyttelyššä šilma tuttavuššetah sta rin a te kstin rakentam isen šiäntölöih ta kuavoih šekä starinahenkilöih. Voit olla, jotta šen jälkeh šiula šyntyy oma starina!
Tutuštuo Terveh tulla starinah -näyttelyh voit Kiži-musejon Lapšien m usejo keškukšešša (Fedosovan katu , 19) heinäkuun 1. päiväh šuaten.