ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Maria Filatova. Opendajan rad om hänen elon azj

Maria Filatova

Opendajan rad om hänen elon azj

вепсский
Младописьменный вепсский
Todesine ičeze radon tedaimuga voib sanuda vepsän kelen opendajas, Nadežda Kukojevas. Hän radab Petroskoin suomalaiž-ugrilaižes školas jo 12 vot. Opendajan rad, voib sanuda, om tulnu hänen elon azjaks. Hänen radmahtod abutiba Nadeždale vägestada konkursal, kudamb oli vedetud Karjalan opendajiden keskes.

Konkurs oli tehtud rahvahaliženObrazovanije-nimitadud projektan mödhe. Kaikuččel vodel meiden valdkundan büdžetaspäi anttas rahoid, miše tugeta niil opendajid. Dengoid saba kaikid lahjakahambad Venäman opendajad. Miše valita parahimid, vedetas konkurs, kudambas homaičusehe ottas opendajan radmahtoid: miččid nügüdaigaižid openduztehnologijoid hän kävutab urokoil; miččid openduzsatusid lapsed saba; sab-ik iče opendai uzid mahtoid da tedoid?

Läz kud Nadežda täuti anketoid, andoi vastusid erazvuiččihe küzundoihe. Kaik dokumentad oliba vaumhed jo keväz’kus. A semendkus hän tedišti konkursan vägestajidheiden keskes oli hänen-ki nimi. Nadežda starinoičeb, mise hän eskai ei toivond-ki, miše voib vägestada.

Nadežda muštleb: ”Konz minä andoin kaik minun azjbumagad, minä en meletand, miše voin sada mittušt-se satust. A konz semendkus meiden školan pämez’ kucui meid i sanui, miše vägestim necil konkursal, minai oli lujas äi ihastust. Sikš ku en meletand, miše muga voib olda!”.

Ühtneda konkursaha Nadežda hökkahtui pigai. Nece om voimuz sada hüväd raha-abud, a tehta nenid azjbumagoid hänele kaik-se pidived’ tulijal vodel školas linneb tehtud attestacii, miččeks tarbiž vaumitas.

Nadežda sanub: ”Vepsän kelen opendajiden keskes om vähän konkursoid. Konz tuli mugoine voimuz ühtneda konkursaha, minä en voind jätta necidä muite”.

Nadeždan ližaks suomen kelen opendai Jekaterina Sem’onova sai rahatugen. Männudel vodel necen-žo konkursan vägestajiden keskes oli mugažo opendai suomalaiž-ugrilaižes školaspäi. Nece om Svatlana Kondratjeva, kudamb opendab lapsid karjalan kel’he.

Kaik nene naižed oma todeks čomad opendajad. Lapsiden openduzsatused vahvištoitaba sidä. Openikad ozutaba ičeze tedoid lidnan, valdkundan olimpiadoil. Äjad lapsed školan jäl’ghe päzuba üläopištoho, kus jätktaba kelen opendust. Erased sidoba ičeze radon kel’he. Openikoiden elon satused ihastoitaba opendajid. Nadežda sanub: ”Meiden rados om äi ihastust, no om jügedusid-ki. Konz nägen i kulen, kut lapsed, kudambid minä opendan pagišta vepsän kelel, ozutaba keles erazvuiččid satusid, pagižeba kelel, kaik minun südäin täutase ihastusel”.

Opendajan rad ei ole kebn. Opendajale pidab mahtta kosketadas, pagišta lapsidenke, mahtta el’geta da abutada heile, mahtta tirpta da olda tarkan. Nenid pirdoid andab mehelehänen londusine taba, opetas niihe om jüged, eskai ei voi. Nadeždal om kaik nenid opendajan mahtoid. Hän tedab, kut tehta muga, miše vepsän kel’ tuliži lapsile mel’he, miše tahtoižiba tulda hänen urokoile.

Nadežda iče tegeb harjoitusid, kirjutab starinoid vepsän kelel. Niid hän kävutab urokoil. Materialoid urokoiden täht hänele pidab tehta ičelaze. Ved’ vepsän kelen openduzkirjoid om völ vähän. Ühtes Marina Ginijatullinanke, Nadežda om tehnu openduzkirjan augotižškolan openikoile.

Om tulnu jo süguz’ku. Se om tonu uzid openikoid, uzid holid, openduzsatusiden varastust. Antkaha se opendajile da openikoile äi uzid tedoid da surid vägestusid!