Леммы

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений

pagin

язык: вепсский

часть речи: существительное

1 значение

  • русский: речь; разговор
  • английский: talk

Примеры (213)

лучший отличный хороший плохой

1. Ladvas da i Mäg’gärves konz astud, ka kulub pagin. ( Kut külä eläb nügude)
2.
Minutad vištošküme proidi jäl’ghe necida paginad.


Минут пятнадцать прошло после этого разговора.
( Kut kävelimei kondihe)
3.
Sen paginan, toižen paginan otiba.


О том, о сем говорят.
( Hebomvor)
4.
Sen paginan, toižen paginan otiba.


О том, о сем говорят.
( Hebomvor)
5.
No pagin mäb, miše kaivei hän üksin'.Но говорят (\'разговор идет\'), что копал он один.
( Lämįipacaz)
еще примеры >>
6.
Kulištin' raffan paginan, kulištin' ninga edahali minusain’päi, ezüu mindain’ kuti pagištas.


Услыхала голоса людей, слышу этак далеко от меня, впереди меня, будто разговаривают.
( Kut minä nägin’ mecaukon)
7. I sille sijalo, tropalo, kus kulin' paginan mänin’.
И пошла на то место, на тропу, где слышала разговор. ( Kut minä nägin’ mecaukon)
8. 5Petr keskusti paginad i sanui Iisusale: «Ravvi, om hüvä, miše olem tägä. ( Iisusan Hristosan vajehtamine)
9. 28Konz Iisus oli lopnu ičeze paginan, rahvazkogo čududelihe hänen opendushe. ( Iisusal om vald opeta)
10. 4Petr keskusti paginad i sanui Iisusale: «Ižand, om hüvä, miše olem tägä. ( Iisusan Hristosan vajehtamine)
11. 19 Konz Iisus oli lopnu nene paginad, hän läksi Galilejaspäi i tuli Jordanjogen tošt randadme Judejaha. ( Naimiženmurendusen da naimatomiden polhe)
12. 26 Konz Iisus lopi kaik nene paginad, hän sanui openikoile: 2« tedat, miše kahtes päiväs päliči om Äipäiv. ( Iisus tahtoidas rikta)
13. 33Petr keskusti paginad i sanui: «Hot’ kaik toižed hül’gäidaižiba sindai, minä nikonz en hül’gäida ( Iisus endustab, miše openikad jätaba händast)
14. 12Siloi papid kogozihe rahvahan vanhembidenke paginale. ( Iisusan eläbzumine)
15. Nene paginad leveniba evrejalaižiden keskes. ( Iisusan eläbzumine)
16. 4Konz hän lopi paginan, hän sanui Simonale: «Souda venehel süvembale, laskkat sinna verkod abajoho ( Iisusan ezmäižed openikad)
17. Hän ištuihe Iisusan jaugoihe i kundli hänen paginad. ( Marfa i Maria)
18. Hän tuli man toižes agjaspäi kundelmaha Solomonan melekahid paginoid, a sid’ ved’ om enamb mi Solomon! ( Rahvaz varastab tundmuzznamad)
19. 54 kundliba tarkašti hänen paginoid i tahtoiba tabata miččes-ni sanas, miše voižiba väritada händast. ( Iisus väritab farisejid i käskištonopendajid)
20. 60Necen kulištades äjad hänen openikoišpäi sanuiba: «Mitte jüged pagin! ( Openikoiden uskondad kodvdas)
21. 12Mehiden keskes oli äi paginoid hänen polhe. ( Iisus Lehtezpertižen praznikal)
22. 43Mikš et el’gekoi minun paginad? ( Avraaman lapsed)
23. 13Iisus pagiži Lazarin surman polhe, no openikad meletiba, miše pagin om unen polhe. ( Iisus eläbzoitab Lazarin)
24. 24Simon Petr ozuti sille, miše hän küzuiži Iisusal, kenen polhe oli pagin. ( Iisus sanub, ken händast möb)
25. 23Neniden sanoiden tagut tegihe mugoine pagin velliden keskes, miše nece openik ei kole. ( Ken kirjuti neniden azjoiden polhe)
26. Sikš äjad ristitud muštaba, kut hän ajeli vepsän madme, pagištoiti küliden eläjid da kirjuti kaikid paginoid magnitofonan lentale. ( Muštlosed Alevtinas)
27. Paginad Alevtinanke oliba kaiken hüväsüdäimeližed, lämäd. ( Muštlosed Alevtinas)
28. Konz hän tegi vepsän kelen paginoid radiod möto, ka lujas olim hüviš meliš, ihastusiš, miše voim kundelta hänen paginoid. ( Muštlosed Alevtinas)
29. Konz hän tegi vepsän kelen paginoid radiod möto, ka lujas olim hüviš meliš, ihastusiš, miše voim kundelta hänen paginoid. ( Muštlosed Alevtinas)
30. Äi paginoid oli rahvahas, rauhiš da norištos. ( Muštlosed Alevtinas)
31. Kus hän käveli, kus oti paginan, kaiken nece mäni radiod möto, a kundlim. ( Muštlosed Alevtinas)
32. Lujas mel’he oli kundelta hänen paginoid. ( Muštlosed Alevtinas)
33. Paginoid meil oli äi. ( Muštlosed Alevtinas)
34. Tuleb mitte-ni prazniktegem paginoid. ( Muštlosed Alevtinas)
35. Kut harvoin kulen rahvhan pajoid,

I meiden puhthid paginoid,

Konz vaiše posadaha ajad,

Sid’ vanhoid kuled starinoid ...
( Minun pen’ Kodima)
36. Ved’ vepsän kel’ om hänen kodikel’, el’geta paginad hänele ei olend jüged. ( Arvokaz panend tedoho)
37. Pagin openikoidenke da ližaküzundad abutiba arvostelda kel’mahtoid. ( Openikad ozutiba ičeze kel’tedoid)
38. Sen aigan delegatad pidiba paginoid rahvahiden problemoiš. ( Olda ühtes meiden holiš)
39. Konferencijal pidiba paginoid mugažo saamalaižed, venälaižed delegatad. ( Olda ühtes meiden holiš)
40. I jo miččen täht oled, nägub käregannu, kurktunu,

i emboi mina pagištoitta kahtįš i sulįš sutkeižiš,

i emboi minä sada sinun laskvad i kelüt, paksud paginad.

И почему ты, видно, рассержена и обижена,

и не могу я разговорить за двои милые суточки,

и не могу я получить(услышать) от тебя ласкового и словечка (язычка), частого разговора.
( Tütar voikab mamad (kolii om pertiš))
41. Kuulob kuzespei paginan:
- Milii vilu om.


Слышит с елки голос:
Мне холодно.
( Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l')
42.
Kuzespei möst pagin om:
- Kuule, nor’ mez’, ota oks, kudamen mina tacin i paina hilläšti ičiiž zverid.

С елки опять говорят:
Слушай, молодой человек, возьми прут, который я тебе брошу и ударь тихонько по своим зверям.
( Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l')
43.
Kuulob kuzespei paginan:
- Milii om vilu.


Слышит с елки голос:
Мне холодно.
( Bohat vel'l' i gol'l’ vel'l')
44.
Astub tedrenke kodhe i kuleb paginanpagištasoi razbainikad.


Идет с тетеревом домой и вдруг слышит разговорразбойники беседуют.
( Ukoine da razbainikad)
45. Vet’ huba pagin töndub.
Плохие разговоры пойдут. ( Kut ak mužikan manit’)
46.
A hän, saab, – pagišta mahtab, lind-se, mina hänon paginan tuukuin, hän om tedei lind-se

А она, – говорит, – разговаривать умеет, птица-то, я понимаю ее язык,
это вещая птица.
( Kut ak mužikan manit’)
47. Kaiktäna nägui muhuid, kului lämid paginoid tutabiden keskes. ( Venäman V Suomalaiž-ugrilaine tedokonferencii Petroskoiš)
48. Konz minun kodiman rahvaz pagižeb, ka minä kundlen melentartusiš i hüviš meliš primetin paginoiš erazvuiččid londusetomid virkehid. ( Čudosine rahvaz)
49. Kului pagin, miše ei anda piknida Ogroi Goišale, mugomiš kinktoiš käziš pidäb, miše Goišad perzehatraks ei luge. ( Goiša-hatar)
50. Paginad puhegiden, arboindan i noidusen polhe kaiken oliba hänen kelel, i kaikes eci hän noiduindan jäl’gid. ( Moiran pričopk)
51. Sid’ mäniba paginad, miše ladib mehele-ki otta. ( Makstuk Paraša)
52. As’oi zavodi paginan ezmäine. ( Mikš tähthile tarbiž maha?)
53. Glaša vaiše ištuihe stolan taga, pertedeses möst kului pagin. ( Külän noid)
54. Minä kundlin vaitti baboin paginad. ( Kargaidajad lindudHronika-kirjutez)
55. Jogam čajud,” – jatksi hilläd paginad Van’oi-dedoi, sirttes lämbitadud päčišpäi honusenrusttan čogahannoksmustenenuden jumalaižen alle. ( Kolumba)
56. Om-ik aig sinai, pagin linneb pit’k? ( Kolumba)
57. Paginoiš külänikoidenke Jussi tedišti paremba vepsän kel’t, kirjuti vepsän fol’klorad, rahvahan veroid, ajeli külid möto Šokšuspäi Kaskezahasai. ( Hüvä elon da radon ozutez)
58. Kundelta Jussi Rainion paginoid vepsän kelel voiAunuksen radios”. ( Hüvä elon da radon ozutez)
59. Nügüd’ pagin om vepsläine. ( Radota em ištnugoi nikonz…)
60. Vodespäi 1990 Karjalan radios, möhemba telenägudeses-ki zavottihe vedäda vepsänkeližid paginoid. ( Puhuda ühthe hil’he Vepsän kul’tursebrale – 25 vot)
61. Hän kirjuti möhemba paginad sanoil, rasšifrui. ( ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz)
62. Tarbiž otta homaičusehe, miše anttud lugetiž vaiše nevob tegendad i tomotab tugeda vepsän kelen kävutandad pit’käks aigaks, neniden tegoiden rahoituses, dengoiden tugeduses tägä ei linne paginad. ( ELDIA – oppindprojektan tegonsatuz)
63. No niken ei andand vastust, sikš ku niken ei el’gendand, miš oli pagin. ( Sarn päiväižes)
64. Mina paginan kuul’en.
Я разговор слышу. ( Sanad i virkehed vepsän kelel. Starin kanzan polhe.)
65. 5 Melev-ki tegese melevambaks,
konz kulištab nenid nevondoid,
6 kut el’geta muštatišid, melevid paginoid,
melekahiden sanoid da ozoitesid.
( Solomonan, Davidan poigan, Izrail’an kunigahan, muštatišed)
66. 21 Se andab än’t suimil,
lidnan verajiš pidab paginoid:

22 «Hätken-ik völ, , meletomad, navediškat meletomut?
( Solomonan, Davidan poigan, Izrail’an kunigahan, muštatišed)
67. [Ala kundle manitelijad akad.]
3 Verhan akan kelel om mezi,
a hänen pagin om libedamb pühävoid.
( Varaida verhid akoid)
68. Minä en navedi ülendelust, tahtod heiteldas hüväks,
pahad ted, manitelijoid paginoid.
( Melevuz’ kucub)
69. 10 Ken iškeb sil’mil, se käregzoitab,
meletoman pagin veb kadondaha.
( Solomonan muštatišed)
70. 19 Ken äjan pagižeb, se ei voi ümbärta grähkid,
ken pidätase paginoiš, se om melev.
( Solomonan muštatišed)
71. 20 Tozioiktan pagin om puhtaz hobed,
jumalatoman mel’ ei maksa nimidä.
( Solomonan muštatišed)
72. 32 Tozioiktan su tedab, mi om hüväks,
a jumalatoman pagin om pahaks.
( Solomonan muštatišed)
73. 11 Tozioiktoiden blaslovindal libub lidn,
a jumalatomiden paginad veba sen kadondaha.
( Ken abutab, sille-ki abutadas)
74. 22 Kelhad paginad oma Ižandale vastmel’he,
hän navedib, konz pagištas tot.
( Toden sanad eläba igän)
75. 7 Käte vähämeližes mehespäi,
kudamban paginoiš ed homaiče mel’t.
( Ižandan varaiduses)
76. 23 Kaikuččes radospäi om liža,
a tühjad paginad oma ližatomad.
( Ižandan varaiduses)
77. 2 Melevan sanad andaba hüvid tedoid,
a vähämeližen su lükäidab tühjid paginoid.
( Ižandan varaiduses)
78. 13 Oiged pagin om mel’he kunigahale,
toden pagižijad hän navedib.
( Ižandan varaiduses)
79. 21 Kenel om melev südäin, sidä kucuškatas melenpidäjaks,
melev pagin ližadab mel’t.
( Ižandan varaiduses)
80. 24 Hüvä pagin om kuti mezi:
maged hengele i terveh hibjale.
( Ižandan varaiduses)
81. 4 Pahantegii kundleb zakonotomid paginoid,
kelazkelhid paginoid.
( Ižandan varaiduses)
82. 4 Pahantegii kundleb zakonotomid paginoid,
kelazkelhid paginoid.
( Ižandan varaiduses)
83. [Uskoližen mehen bohatuz’ om kaik mir,
jumalatomal ei ole ni grošad.]

7 Vähämeližen sun täht ei kožu melev pagin,
sen enamba korgedroduiželekelaz kel’.
( Ižandan varaiduses)
84. 7 Gol’l’ad ei navedigoi hänen velled-ki, i sebranikad taciba händast,
hän käveleb heiden jäl’ghe, miše sada heid paginale, no sidä-ki ei ole.
( Opendused rahvahale)
85. 15 Om kuldad i om žemčugad,
no kal’hemba kaiked om melev pagin.
( Opendused rahvahale)
86. 23 Kuti puhtastoitmatomal hobedal pälitadud saviastii,
om maged pagin da käred südäin.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
87. 28 Kelastai kel’ kandab vihad neniden päle, keda ei navedi,
libedad paginad tegeba vaumheks lanktendan.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
88. 12 Ku valdanpidäi kundleb vaiše kelhid paginoid,
ka kaik hänen abunikad-ki oma kelhad.
( Nene-ki oma Solomonan muštatišed, miččed keraziba Judejan kunigahan Jezekijan mehed)
89. 7 Minä pakičen sinai kaks’ azjad,
ala hül’gäida niid nikonz, minun surmhasai,
8 tühjad paginad da kelastuz pidä edemba minuspäi,
ala anda minei ni bohatust, ni mairišt,
anda minei jogapäiväine leibpala.
( Aguran sanad)
90. Nina Zaiceva starinoiči vepsän kelen paginoiš, niiden eroiš da ühthižiš azjoiš, miččed sanad oli ottud vepsän kirjkelehe da mikš. ( Koume znamasišt aigtegod Šoutjärves)
91. Ičeze sädandradon voziš hän painoi enamb 20 kirjad, kändi enamb 40 runod karjalan kelen livvin paginale. ( Hänen runoiš kulub hol’ karjalan rahvahas)
92. Konz-se möki ištuim, kut nened neiččed, ezmäižen voz’kursan üläopenikad, da kundlim opendajan paginad. ( Melentartuz’ vepsän kel’he ei sambu!)
93. Sikš kül’mkun lebupäivil Dašal linneb matk adivoihe vepsläižidennoks, kus hän kulištab eläbad vepsän paginad! ( Melentartuz’ vepsän kel’he ei sambu!)
94. Paginad kesknezoi zavodihe sügüz’kun 30. ( Suomes mäni XV Venälaiž-Suomalaine kul’turforum)
95. oliba kändajin da abutiba toižile ühtnikoile paginoiš. ( Suomes mäni XV Venälaiž-Suomalaine kul’turforum)
96. Lämäd vastused, čomad paginad
Meiden matk zavodihe aigoiš homendesel.
( Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha)
97. Keskvepsläine pagin kulub kaikjal: irdal, kodiš, laukas... ( Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha)
98. Kodiš minä kundleškanden materialoid äi kerdoid i kacun, kut ristitud kävutaba pronominoid erazvuiččiš paginoiš. ( Matk vepsläižidennoks Vologdan agjaha)
99. Heitan sinuspäi nahkani naku kaik pagin. ( Händikaz da pedr (Estilaine sarn))
100. No necil päiväl pagin oli vaiše koumes sebrasVepsän kul’tursebras, Karjalan rahvahan sebras da Karjalan inkerilaižiden sebras, miččed oma lujas tarbhaižed suomalaiž-ugrilaižen školan elos. ( Sündundpäivänke, Lönnrotan škol!)
< < скрыть примеры

словоформы

No грамматические признаки
1. paginoid, paginoiš, paginale, paginad, pagin, paginan