VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Pelduoižen kohtat

Pelduoižen kohtat

Ludian
Southern Ludian (Svjatozero)
Meiden d’ärvez luoduoil i mudoksil ongitettih.

Kouz on ku lämme vezi, ka siit randemba a vilustuv vezi siid ongitettih luoduoil.


Däže luodot voim muštada: Čarniemen n’okaspiäi oli luodo Röhkäččü, siid oli Häkinluodo, siid oli Vierniemenluodo.

Siid d’o tänne lähtet Sürd’älepiäi, siid oli Suarentaguine luodo, Süväluodo.

I Mualal vie oli Larinluodoks kirguttih.

Siid Haudalepiäi lähtet, oli Čirkke, Karičal ongitettih.


Ned oli Haudan kohtal.

A siid d’o Kažinagd’an kohtal oli Valgeiruogo, Kažinluodo, Suuriheine.

Niilüöil ainoz ongitettih igä kai.

Muštelttih starikad dai minä muštan, iče kävüin niil’üöil luoduoil ongele.

Poikki d’ärves oldih tože net: Oružluodo, Kodinluodo oli, i Hiedaks kirguttih.


Net kai minä muštan daže iče kävüin ongele niilüöile luoduoile.

D’ogehpiäi ol’d’ih äbrähäd moižet, sinnä lükittih nuottad, püuttih.

Äbräz oli Selgäbräs, toin oli Viningänočan äbräs, kolmaž oli Onanakan äbräs.


Sih lähted nuotale, diäkkerid lükittih.

Miittumad ol’d’ih niemet Pelduoižen d’ärves minä voin sanoda.

Pelduoižen küläd (küläd = külän) čurad müöti lähtet Čarniemeh suai enzimäižeks oli Vierniemi, toižeks oli Plekunniemi.

Ned d’o Čarniemessuai lopitah a siid d’o poikki d’ärves, toižel čural oli Luučanniemi, siid oli Häkinniemi, Mečojanniemi oli, sid oli Kačojanniemi, siid oli Niikuoinniemi, siid d’o tänne d’ärven čuppuh rodih Lanzinniemi.

I voi daže miittumad lähtedih d’oget siit.

Lähti Pühäd’ogi sigä, d’ärven n’okas, d’ogeks kirguttih.

Toine oja oli Lanzinoja, kolmaž oja oli Viningoja, nel’l’až oli Kačoja, siid enämbi ni olnu ei ojat ned d’o lähtedih.

Nu a siid d’o tännä voim minä gubad sanoda, miittumad on gubad Mualan n’okaspiäi zavodimme.

Enzimäižeks on Gordin D’akun guba, siid on Bohatterim Miikkulan guba, niemeks kirgutah.

Siid on Čaunniemi, siid d’ on gubakse sanotah L’evoskan.

Siit sigä d’o L’evoskan, guban taga Časouniemi.

Kalmižmuahpiäi vie Čurkinan guba oli, ende neččidä L’evoskat siid müödäh.


Peldoššikat kävüttih ongele: d’ärvez ongitettih, i lambiih kävüttih.

I d’oga oli lambi küläl, osobi lambid.

Mualan n’okal ol’d’ih lambid: Tedruoid’ärvi, Okšatlambi, Pieni Pol’vuoilambi, Suuri Pol’vuoilambi i Kover, hüö kävüttih ongele sinne.

A Sürd’änkülä kävüi Guikanlambih, Tagalambih i Arestanlambih.

Lužmah kävüi Haude da Sürd’e ühtez.

Enämbi ni lambiid ni olnu ei.

Oli nengomat suot: oli Diehkuoilambin’suo, Ulangsuo oli, Pol’vuoi’suo oli, siid oli L’ehmesuo.

Pogostaspiäi minä voim muštada miittumad mäged ol’d’ih Präkkas suai.

Ku lähtet pogostalpiäi siid oli Samsuoimmägi, siid oli Vierniememmägi, siid oli Tohmojammägi.


Siid nouzet Tagahalmidem [Tagahalmiden ~ Tagahalmehiden] mägele.

Siid Rissuarim mägi oli, siid N’ürkämmätäz [N’ürkämmätäz = Mürkämmätäz] oli, Ristammägi oli.

Siid d’o Präkkäd vaste oli Savergommägi.

Sih Präkkässuai minä muštan a siga enämbäd em mušta, ku Präkäz en elänü ka, Pelduoižiz elin.

Oli külä suuri, niitud oldih ülen loitton, kävüdä pidi ül’en loitokse.


Ol’d’ih Präkäs, Riselgäs ol’d’ih, Pol’vail ol’d’ih, virstat kuus seiččei enämb oli.

Arestanlambin taga oli, meill oli siid niittu, tožo kävüimme sinnä, üöči kävüimme, loitokse pidi kävüdä.

Matkansuuz oli Riiselgäz niittu, tožo kävüimme sinnä.

Lambin randaz oli Pühälambiks kirguttih niittu.

Šän’gimäle kävuttih Manganojaлe kävüttih, virstale viideletoš.

Trudn oli ruata moine, niituil.

Sii oli vie lähembä tägä Pelduoižen n’okas, Lužmahpiäi, oman d’ärven sigä tagan.

Pančum’mel’l’ičaz ol’d’ih, Tagakorbez ol’d’ih, Lužman randas ol’d’ih, Soudd’ogel ol’d’ih nitut.

I oldih Ulangon čupus Pohjuoisuod vaste niitut.

I Viningojal oldih loitton, Hanksuoz [Hanksuoz = Haršuoiz].

Daže kävütti sinnä niittämäh virstat kümmene Kivimägen’selgäle.

Vot kui rahvahale pidi loitokse kävüdä.

Nu a erähil oli lähembä sit ken kiehtadi [kiehtadi ~ kiehtaži] azuda ka vähäine oli peldot siid lähin niitut.

Muul [muul = muil] kaikil oli rahvahal Pelduoižen loitton, siit pidi ainoz poikkipuoli virzu d’algas pidäi, takkat kandai niituile.

Ülen oli d’ugei ruata heinät.

Nu a siid minä voin vie spominaita peldod oldih mittumat.

Peldot ku Mualaz zavoditah agd’aspiäi.

Vie oli kaks suarte: suari oli Mualan n’okas, toin oli keskiküläl.


Suuret suared ol’d’ih, sinnä kävelttih kai lapsed da kai ol’d’ih.

A siid vot vie pelduoid voim muštai, enzimäižekse Mualan randaz zavodiheze, oli Randaide, siid oli Kuašmättähät, siid oli Tagahalmeh.

Siid oli Humal’ńikaks kirguttih.

Sigä Regitie oli, Mualan n’okan, Kuašmättähät, Vazanaide.

Nu siid d’o loppih heil net peldot lopitaheze, siid d’o roditaheze Sürd’äm peldot.

Sürd’äm peldod zavoditaheze Kuziviide, Kangas, Mägikujo, Miinuoimätäs, Sigloisüödü [Sigloisüödü = Siguoinsüödü = Siguoidensüödii?], Zapol’kke, Mangantie, Bolotte.

Se d’o Haudam pelduoissuai sih lopitaheze Pitke Zapol’kke.

Nu a siid d’o Haudan peldod zavoditaheze: Ontuinaide, Regitie, Sürd’äsuo’rande, Selgäntie, Tagahalmehet, sid oldah Pitke Zapol’kke, Pedäi Zapol’kke.

Siid d’o Agd’am peldod zavoditaheze: D’ermuoin puuste, D’ogiveräi i Kalmižmuam peldot.


Heil sigä ei ni äijäd olnu, sih lopitaheze neče Agd’an n’okkah, net peldot heiden.

Muard’ah kävüttih Pelduoižispiäi Guikallambin dorogale.

Sigä oli Bohatterim Мiikkulan peldo, peldoz ümbäri, murd’at [murd’at =muard’at] sienet sigä keräžimme.

Siit kävüttih korbeh, Huapkangahile lähti dorok siid lähti Riiselgäh.

Dorogad müöti kirguttih Mokinkorbi, on sinnä sieneh kävüttih, Mokinkorbeh.

Siid op’ät’ Riiselgän dorogaz verniheze vie dorok Tagalambin tagakse sit kirguttih Piiraimägenselgäl, korbes, sienez olimme da muard’az.

No siid d’o tänne kiändäheze vie dorok, Hämehenselgän dorok, Präkkähpiäi.

Siid d’o sigä kävüttih enämbäd ei Hämehenselgän dorogad müöti kävüttü Ristanselgäle da korbeh.

Sinnä Hämehenselgän korbeh, a sigä d’o Präkke lähti sinne eikävüttü, peldoššikat.

Пелдожские места

Russian
В нашем озере ловили рыбу на лудах и в илистых местах.

Когда вода была теплая, ловили возле берега, а как похолодала вода, тогда на лудах.


Даже луды могу вспомнить: со стороны Чарнаволока была луда Рехкяччу, потом была Хякин-луда, затем была Виерниемен-луда.


А как пойдешь сюда, к Сюрде, там была Суарентагуйне-луда, Сювя-луда.


А в сторону Муалы еще была [луда], Ларин-лудой называли.


В сторону Хауде пойдешь, там была Чиркка-[луда], и на Каричча-[луде рыбу] ловили.

Обе они находились возле Хауде.


А возле Кажинагде были луда Валгейруого, Кажин-луда, Суурихейне.


На них ловили рыбу весь век.


Так вспоминали старики, да и я помню, сама ходила на эти луды ловить рыбу.


На том берегу озера были тоже [луды]: Оруж-луда, Кодин-луда была, и одну луду Хиедой называли.

Эти все я помню, сама ходила ловить на эти луды.


К устью реки были глубины-тони, там закидывали невод и ловили неводом.


Тони назывались Селгябряс, другая была Винингяночанябряс, третья былаОнянаканябряс.


Когда там тянули невод, то бросали якорь.


Я могу назвать и какие были мысы в Пелдожском озере.

Как пойдешь по берегу до Чарнаволока, то первым будет мыс Виерниеми, а вторым мыс Плекунниеми.


На другой стороне озера были мысы Луучанниеми, Хякинниеми, Мечоянниеми, затем был Качоянниеми, потом Нийкуойнниеми, потом к концу озера будет мыс Ланзинниеми.


И можно также назвать какие вытекали реки из озера.


В конце озера Свят-река вытекала, рекой называли.


А вторым был Ланзин-ручей, третий ручей был Винингручей, четвертый был Качручей; все эти ручьи спадали [в озеро].


Ну, а теперь я могу назвать губы и какие были заливы; со стороны Муала начнем.

Первой идет губа Дякку Гордин, затем идет губа Богаттерин Мийккула.

Потом идет мыс Чаунниеми, потом идет губа, губой Левоски называли.


После губы Левоски будет мыс Часоуниеми.


В сторону кладбища еще до губы Левоски была губа Чуркина, она раньше губы Левоски была.


Пелдожане ходили ловить рыбу: на озере ловили и на ламбы ходили.

У каждой части деревни была своя ламба.


У Муалы были ламбы: Тедруойдярви, Окшат-ламба, малая Польвуой-ламба, большая Польвуой-ламба и Ковераони ходили на рыбалку туда.


Деревня Сюрде ходила в Гуйкан-ламбу, Тагаламбу и Арестан-ламбу.


В Лужму ходили Хауде и Сюрде вместе.


Больше и не было ламб.


Были такие болота: Дехкуойсуо, Улангсуо, Польвуойсуо, Лехмесуо.

Помню, какие горы были от погоста и до Прякки.

Как пойдешь от погоста, первой была гора Самсуоймяги, затем была Виернименмяги, затем была Тохмоянмяги.


Затем поднимешься на гору Тагахалмехиденмяги.


Затем идет Риссуаринмяги, потом Мюркяммятас и гора Ристаммяги.Возле Прякки была Савергоммяги.


До Прякки я помню, а дальше не помню, поскольку жила в Пелдоже, а не в Прякке.


Деревня [наша] была большая, и луга очень далеко, ходить надо было очень далеко.

[Луга] были в Прякке, в Ригсельге, в Польвуой, верст за шесть-семь и больше.


За Арестан-ламбой были луга, и у нас там был луг, тоже ходили туда, ходили с ночевкой, далеко надо было ходить.


В Ригсельге в Маткансуу был луг, тоже ходили туда.


Луг был на берегу ламбыПюхя-ламба называли.


В Шаньгиму и на Манган-ручей приходилось ходить верст за пятнадцать.


Тяжело было работать на таких лугах.


Были луга и поближе, в конце Пелдожи, в сторону Лужмы, за своим озером.

Были луга в Паньчунмелличче, в Тагакорби, на берегу Лужмы и на Соудреке.


Были луга и в урочище Уланго, у болота Похьюойсуо.


И далеко на Виннинг-ручье были у болота Харшуой.


Даже косить ходили верст за десять на сельгу Кивимяги.


Вот как далеко народу надо было ходить.


Лишь у некоторых были поближе луга, но таких лугов мало было.У всех других жителей Пелдожи были далеко [покосы], все время лапти с ног не сходили, ношу надо было тащить, нести на луга.


Очень тяжело было заготовлять сено.


Помню я и какие были [у нас] поля.

Начинались они от Муалы сразу...


Еще было два острова: один в конце Муалы, другой напротив середины деревни.


Большие были острова, туда все ходили и взрослые и дети.


Поля, как помню, первое, начиная от Муалы, поле называлось Рандайде, затем было Куашмяттяхят, затем были Тагахалмех.

Следующее [поле] называли Хумальникко.


В конце Муалы были поля Регитие, Куашмяттяхят, Вазанайде.


Тут поля Муалы кончаются, те поля кончаются, и начинаются поля Сюрди.


Поля Сюрди назывались Кузивийде, Кангас, Мягикуё, Мийнуоймятяс, Сугойденсюодю, Заполькке, Мангантие, Болотте.

Здесь [полем] Питке Заполькке кончаются поля Сюрди.


А потом начинаются поля Хауды: Онтуойнайде, Регитие, Сюрдясуоранде, Сельгянтие, Тагахалмехет, затем идут Питке, Заполькке, Педай-Заполькке.

Затем уже поля Агди начинаются: Дермуойнпуусте, Дёгиверяй и поля Кладбищенские.


У Агди полей там немного и было, тут они и кончаются в конце Агди.


За ягодами ходили из Пелдожи на дорогу Гуйкан-ламба.

Там находилось поле Мийккулы Богаттерин, около поля мы ягоды и рыжики собирали.


[За ягодами] ходили также в бор Хуапкангахат, там шла дорога на Ригсельгу.


По ней ходили на бор Мокинкорби за рыжиками.


Там от дороги на Ригсельгу ответвлялась дорога за Тага-ламбу, она шла на сельгу Пийраймяги, туда тоже ходили за грибами и ягодами.


Еще там ответвляется дорога на Хямехен-сельгу к Прякке.


Но туда по дороге на Хямехен-сельгу и Ристан-сельгу пелдожане не ходили [за рыжиками].


С бора Хямехенсельга уже пряккянский край начинается, туда пелдожане не ходили.