Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Jumalatomid kükstas

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Solomonan muštatišiden kirj, (2016), с. 64-68

Jumalatomid kükstas
(вепсский)

21
1 Kunigahan südäin om Ižandan käziš kuti vezijoksend,
hän oigendab sen, kuna tahtoib.


2 Mez’ lugeb oiktoikš kaik matkad,
no Ižand vesoičeb südäimed.


3 Eläda todel da olda oiktan
om Ižandale enamb mel’he mi žertv.


4 Sil’miden ülendeluz da südäimen surendeluz,
miččed oma jumalatomiš, om grähk.


5 Tarkan radajan meled veba küllüdehe,
a kaikutte rigehtii tirpab gol’l’ut.


6 Ken keradab elod kelastusel,
se om kuti tullein hengaiduz, se ecib surmad.


7 Jumalatomiden vägivald lankteb heiden päle,
sikš ku kärauzihe todespäi.


8 Pahan valičijal te om kover,
a puhthan mehen te om oiged.


9 Paremb om eläda katusen čupus,
mi pahan akanke sures kodiš.


10 Jumalatoi tahtoib pahad,
hän ei žalleiče ičeze sebranikoid.


11 Konz hazjoitas nagranzoitajad, ka se om toižile-ki openduseks,
a konz opetas melevad, hänele ližadub tedoid.


12 Jumalaline kacub jumalatomiden kodid,
kut jumalatomiden päle lankteb ozatomuz’.


13 Ken sauptab korvad, konz gol’l’ kidastab,
hän iče-ki zavodib kidastada, no händast ei kulištagoi.


14 Peitoiči anttud ot alendab vihan,
a šižläs todud lahj sambutab taban.


15 Oiged sud om ihastuz oigedmeližile,
a pahantegijalevaraiduz.


16 Ken segoib meletomuden tehe,
se putub kolnuziden keskhe.


17 Ken navedib pidäda ilod, se gollištub,
a ken navedib vinad da hüväd sömäd, se ei bohattu.


18 Jumalaližen sijas hazjoitas kovas jumalatoman,
a oigedmeližen sijasmanitajan.


19 Paremb om eläda tühjas mas,
mi pahatabaižen i käredan akanke.


20 Melevan pertiš om kodielod i sömäd,
a meletoi kaiken mänetab.


21 Ken püžub todes da armoiš,
se löudab elon, toden dai korktan arvon.


22 Melev tuleb vägeviden lidnaha,
murendab kaik seinäd, kudambihe paneba vahvad toivod.


23 Ken pidäteleb ičeze sud da kel’t,
se varjoičeb pahaspäi ičeze henged.


24 Nagranzoitajaks nimitadas ülendelii pahantegii,
kudamban pahoid tegoid ei voi lugeda-ki.


25 Lašk koleb ičeze ažlakudehe,
sikš ku hänen käded ei tahtoigoi rata.


26 Lašk joga päiväl äjal ažlakoičeb,
a oiged andab, ei žalleiče.


27 Jumalatoman žertv om pahuz’,
sidä enamba konz todas sidä kelhas südäimespäi.


28 Vär todištai putub kadogehe,
a oiged, ken sanub, midä vaiše iče tedab, kaiken sanuškab.


29 Jumalatoi kacub huiktatomašti,
a oiged astub kohtha tedme.


30 Ei ole melevut, pän mel’t
dai nevondad Ižandad vaste.


31 Hebo val’l’astadas toran täht,
no vägestuz tuleb Ižandaspäi.