Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Koulu šai kakši viitoista

Корпус: младописьменный подкорпус

Младописьменный севернокарельский, публицистические тексты

Источник: ALEVTINA LESONEN, Oma mua. № 43, (2019), с. 6

Koulu šai kakši viitoista
(карельский: собственно карельское наречие)

Meijän elämäššä on hyvä perinnehviettyä merkkipäivie. Vuosijuhlat ollah erilaisetpienet ta šuuret. Ka tämä on aina elätyn elämän ošan yhtehveto.
Kalevalan piirin Borovoi--kylä tänä vuotena on hyvin pohatta juhlatapahtumista. Kakši viitoista tänä vuotena šuatih iče pos’olka ta šen päiväkoti, a nykyjäh kylä otti vaštah šeuruavan šuuren pruasniekan. Pimiekuun 1. päivänä Borovoin koulu juhli 55-vuotispäivyäh.
55 vuotta on šuuri aika. Šiih aikah pos’olkašša šattu äijän tapahtumie. Kaikki alko loittosena 1964 vuotena. Šilloin lakkautetun Kalevalan piirin alovehet kuuluttih Kemin piirih. Elokuušša Kemissä piettih opaštajakonferenšši ta šen jälkeh piirin šivissyšošaštolla oli kučuttu nuori opaštaja Valentina Aleksandrovna Gusakova. Hänellä ehotettih tulla uuvven koulun johtajakši nuorešša Borovoin meččäpunktissa. Koulun johtajalla oli hyvin äijän työtä, vet piti hankkie luokkih kaikki koulutarvekkehet.
Uuvvešša koulušša šyyškuun 1. päivänä 1964 vuotena pulpettien tuakše istuutu 16 opaštujua. Kaikkie enemmän koululaisie oli vuosina 1974–75 – 689 opaštujua! Vuuvvešta 1966 alkuan lapšilla oli mahollisuš opaštuo koulušša vain kahekšan luokkua, a vuuvvešta 1975 opaššuš oli jo kymmenenvuotini.
Koulun elämä oli hyvin mukava. Enšimmäisen opaštajan kera vuuvven 1964 pimiekuušša koululaiset otettih vaštah enšimmäini juna. Näin pieneh meččäpunktih tuli uuši ta šuuri elämä. Borovoi kašvo ruttoh. Kyläh tuli uušie perehie, niin lisäyty ni opaštujien luku. Koulun enšimmäiseh rakennukšeh kaikki opaštujat jo ei šovittu.
Oli luajittu piätöš uuvven koulun rakentamisešta. Työt keššettih kakši vuotta. Nykyjäh šiinä rakennukšešša šijoutuu paikallini ičehallinto. Myöhemmin, vuotena 1976 kouluo varoin oli rakennettu uuši kakšikerrokšini kivirakennuš, min rakenti Filippa Jurčenkovin joukko. Borovoilaiset lapšet nytki opaššutah täššä koulušša.
Nykyjäh Borovoin koulušša on 160 opaštujua. Koulun johtajana on Marina Leontjevna Orehova. Koulušša ruatau 24 opaštajua. Lapšie varoin pietäh mukavie toimenpitoja ta kerhoja. Koululaiset otetah ošua erilaisih kilpailuih.
Joka koululla on omie hyvie puolie. Ka on še, mi yhistäy kaikki koulutkoulujen piäštökkähät. Borovoin koulu ylpeilöy omista piäštökkähistä. Niijen joukošša on eri ammattien ihmisie. Pitäy mainita, jotta opaštajien šuuri oša niise on Borovoin keškikoulun piäštökkähie.
Tärkeintä koulušša on šen šielu ta mieliala, kumpaista luuvvah iče opaštajat, opaštujat ta heijän vanhemmat. Tulovaisuošša koulu rupieu juhlimah 60-, 70-, 80 -vuotispäivie, ka kuitenki še aina jiäy nuorekši, šentäh kun koulun tilat täytytäh uušilla nuorilla iänillä. Koulun šielulla ei ole ikyä. Še aina on 7–18-vuotini. Jokahini nykyni koululaini vain kummekšiu: “Onko še totta, jotta koululla on jo 55 vuotta?”