Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | История изменений | ? Помощь

Joan Valatai

Корпус: библейские тексты (переводные)

Источник: Uz’ Zavet, (2006), с. 135-137
Evangelii Lukan mödhe. Iisus vaumištase tehta ičeze tegoid 3:1-4:13. 3.

Joan Valatai
(вепсский)

3 Zaharian poigale Joannale rahvahatomha maha tuli vest’ Jumalaspäi. Siloi oli Tiveri-kesarin videnz’toštkümnenz’ voz’, konz hän oli valdanpidäjan. 2Necen aigan Ponti Pilat oli manižandan Judejas, Irod oli man nelländesen pämehen Galilejas, hänen vel’l’ FilipIturejas i Trahonitas, a LisaniAvilinias. Ülembaižin papin oliba Annas i Kajafa. 3Joan läksi i käveli kaikjal Jordanjogen ümbrištos i saneli, miše rahvahale tarbiž kärautas grähkišpäi i valatadas, miše heiden grähkäd oliži pästtud. 4Oli muga, kut om kirjutadud Jumalan sanankandajan Isaijan kirjas:

Kirgujan än’ kulub rahvahatomas mas:

«Puhtastagat Ižandale te,

tehkat oiktoikš hänele tehuded!


5Kaik alangod täutkat mal,

kaik mäged i mäthad tazoitagat,

tehkat koverad ted oiktoikš,

mäthikahadtazoikš teikš!


6Kaik rahvahad nägištaba Jumalal anttud päzutandan

7Konz mehed tuliba kogoil valatamhas, Joan sanui heile: «, kün lapsed! Ken teile sanui, miše voit pageta tulijas vihaspäi? 8Elägat muga, miše näguiži teiden käraudamine grähkišpäi! I algat elägoi vaiše sil meletusel: „Meiden tat om Avraam! Minä sanun teile: Jumal voib nene kived-ki käta Avraaman lapsikš. 9Nügüd’ kirvez om jo pandud pun jurele. Kaikutte pu, kudamb ei to hüvid ploduid, čaptas i tactas lämoihe

10Mehed küzeliba hänel: «Midä meile tarbiž tehta 11Hän sanui heile: «Kenel om kaks’ paidad, antkaha toižen sille, kudambal ei ole ni üht. Kenel om sömäd, tehkaha ningažo 12Mugažo maksunkeradajad tuliba valatamhas, i küzuiba Joannal: «Opendai, midä meile tarbiž tehta 13Hän sanui heile: «Algat otkoi rahvahaspäi enambad, mi teile om märitud 14Saldatad-ki küzuiba hänel: «A , midä meile tarbiž tehta Hän sanui heile: «Algat anastagoi vägel i lajindal nimidä nikenel, a sanugat: „Täudub meile paukad“

15Rahvaz varasti, midä linneb. Kaik meletiba, ei-ik Joan ole Messia. 16No Joan sanui heile: «Minä valatan teid vedel, no tuleb mindai vägevamb. Minä en ole mugoine arvokaz, miše voižin rušta hänen kengiden pagloid-ki. Hän valatab teid Pühäl Hengel i lämoil. 17Hänel om kädes labid, i sil hän puhtastab villän rumegišpäi. Jüväd hän kogodab ičeze aitha, a rumeged poltab lämoiš, kudamb nikonz ei sambu

18Joan openzi äi tošt-ki i saneli heile hüväd vestid. 19Hän laji man nelländesen pämest Irodad, sikš ku hän eli ühtes vellen akanke Irodiadanke, i pačati händast mugažo toižiden pahoiden tegoiden tagut. 20Sikš Irod tegi völ sen-ki, miše taci Joannan türmha.