Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Iisussa ta samarijalaini naini

Iisussa ta samarijalaini naini

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный севернокарельский
1 Farisseit kuultih, jotta Iisussalla on enämmän opaššettavie ta Hiän kaštau enämmän ihmisie mitä Iivana. 2Tosin Iisussa ei Iče kaštan vain Hänen opaššettavat. 3 Kun Iisussa šai tietyä täštä, Hiän läksi Juutijašta ta mäni jälelläh Galileijah.

4Hänen piti matata Samarijan kautti.

5Matalla Iisussa tuli Siharnimiseh Samarijan linnah. Šen hellä oli muapalani, kumpasen Juakko oli antan Joosefi-pojal lah,

6ta šielä oli Juakon kaivo. Matašta vaipunut Iisussa istuutu
kaivon viereh.
Oli keškipäivän aika, kuuvveš tunti.

7Šiitä eryäš samarijalaini naini tuli vejellä. Iisussa šano hänel : "Anna miula juuvva".

8Opaššettavat oli mänty linnah ruokua oštamah.

9Samarijalaini naini šano: "Šiehän olet jevrei, mitein Šie voit kyšyö vettä samarijalaiselta naiselta"? Jevreijen niät ei šuanun olla yksissä samarijalaisien kera.

10 Iisussa šano naisella: "Kun šie tietäsit, mitä Jumala antau lahjakši ta ken šiulta vettä kyšyy, niin šie iče kyšysit Häneltä, ta Hiän antais šiula elävyä vettä".

11 Naini šano: "Hyvä Mieš! Kaivo on šyvä eikä Šiula ole ammullušaštieta. Mistäpä Šie elä vyä vettä ottasit?

12Oletko Šie šuurempi miän Juakkotuattuo, kumpani anto meilä tämän kaivon? Hiän iče joi täštä kaivošta, ta hänen pojat juotih ta hänen karja niise".

13Iisussa vaštasi nellä: "Ken juou tätä vettä, šitä rupieu uuvveštah janottamah, 14 vain ken juou Miun antamua vettä, šitä enämpi ijäššäh ei jano ta. Šiitä veještä, kumpaista Mie annan, tulou häneššä hete, mistä virtuau ilmasenikusen elämän vettä".

15Naini šano: "Hyvä Mieš, anna miula šitä vettä. Šiitä milma enämpi ei rupie janottamah eikä miun tarviče käyvä tänne vejellä".

16Iisussa šano hänellä: "Mäne kuču tänne mieheš".

17"Ei miula ole mieštä", naini vaštasi. Iisussa šano: "Oikein šie šanoit, jotta šiula ei ole mieštä. 18Viisi kertua šie olit miehellä ta še, kenen kera nyt elät, ei ole šiun mieš. Totta šie pakajat".

19 Naini šano: "Hyvä Ristikanša, mie niän, jotta Šie olet Jumalan viessintuoja.

20 Miän tuatot kumarrettih ta molittih Jumalalla tällä vuaralla, a työ, jevreit, šanotta, jotta Jerusalimissa on še paikka, missä pitäy moliutuo".

21Iisussa vaštasi: "Ušo Milma, naini, jotta tulou aika, konša työ että moliuvu Tuatolla tällä vua ralla ettäkä Jerusalimissa.

22Työ kumarratta šemmosella, mitä iče että tunne, a myö kumarramma Hänellä, kenet tunnemma. Pelaštaja niätšen noušou jevreijen joukošta.

23No tulou aikata še on jo nytkonša oikiet molijat moliuvutah Tuatolla oikiešša henkeššä. Šemmosie molijie Tuatto tahtou.

24Jumala on henki, ta šentäh niijen, ket Hänellä moliuvutah, pitäy moliutuo oikiešša henkeššä".

25 Naini šano: "Mie tiijän, jotta Hristossa tulou". – Hristossa tarkottau Messijua. – "Kun Hiän tulou, Hiän ilmottau meilä kai ken".

26 Iisussa šano: "Mie še olen, Mie, kumpani täššä pakajan šiun kera".

27 Juštih šilloin tultih Hänen opaššettavat. Hyö kummekšuttih, jotta Iisussa pakajau naisen kera. Kuitenki yksikänä heistä ei kyšyn, mitä Hiän tahto ta mintäh Hiän pakasi naisen kera.

28Naini jätti vesiaštien šiih, mäni linnah ta šano ihmisillä: 29 "Tulkua kaččomah Mieštä, kumpani šano miula kaiken, mitä mie olen ruatan! Oisko Hiän Hristossa?"

30Ihmiset lähettih linnašta ta mäntih Iisussan luo.

31 Šillä aikua opaššettavat šanottih Iisussalla: "Ravvi, tule šyömäh".

32 Iisussa vaštasi heilä: "Miula on ruokua, kumpasešta työ ettäi tiijä".

33Opaššettavat paistih keškenäh: "Ollouko ken tuonun Hänellä šyömistä"?

34No Iisussa jatko: "Miun ruokana on še, jotta täytän Työntäjäni tahon ta ruan Hänen ruavon loppuh šuate.

35 Työ šanotta: "Vielä nellä kuuta ta alkau vil'l'an leikkuu". A Mie šanon: Kaččokkua ympärillänä! Pellot on jo valkienah, vil'l'a on jo kypšyn leikattavakši.

36Leikkuaja šuau palkan jo nyt. Hiän keryäy vil'l'ua ilmasenikuseh elämäh, ta šiitä kylväjä ta leikkuaja ollah yheššä iloset. 37Täh paššuau šanonta: "Yksi kylväy, toini leikkuau".

38 Mie toimitin tiät korjuamah valmista vil'l'ua, mitä työ että kašvattan. Toiset ruattih še ruato, a työ piäsijä korjuamah heijän kašvattamua vil'l'ua".

39 Monet tuon Samarijan linnan eläjät ušottih Iisussah, kun kuultih nämä naisen šanat: "Hiän šano miula kaiken, mitä olen ruatan".

40Kun samarijalaiset tultih Iisussan luo, hyö pyritettih Häntä jiämäh heijän luokši. Ta Hiän jäi šinne kahekši päiväkši.

41 Vielä äijyä ušiemmat ušottih Iisussah, konša kuultih, kun Hiän Iče pakasi.

42Hyö šanottih naisella: "Nyt emmä enämpi ušo yk sistäh šiun pakinojen tähen. Myö iče šaima kuulla Häntä ta tii jämmä, jotta Hiän tosieh on muailman Pelaštaja, Hristossa".

Иоанн 4:1-42

русский
1 Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, — 2 хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, — 3 то оставил Иудею и пошел опять в Галилею.

4 Надлежало же Ему проходить через Самарию.

5 Итак приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.

6 Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.

7 Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.

8 Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.

9 Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.

10 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.

11 Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у тебя вода живая?

12 Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?

13 Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, 14 а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную.

15 Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать.

16 Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.

17 Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа, 18 ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала.

19 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.

20 Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.

21 Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу.

22 Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев.

23 Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.

24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.

25 Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все.

26 Иисус говорит ей: это Я, Который говорю с тобою.

27 В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с нею?

28 Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям: 29 пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?

30 Они вышли из города и пошли к Нему.

31 Между тем ученики просили Его, говоря: Равви́! ешь.

32 Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не знаете.

33 Посему ученики говорили между собою: разве кто принес Ему есть?

34 Иисус говорит им: Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его.

35 Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.

36 Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут, 37 ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет.

38 Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их.

39 И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.

40 И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у них; и Он пробыл там два дня.

41 И еще большее число уверовали по Его слову.

42 А женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.