Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | ? Помощь

Onko Iisussa Hristossa?

Onko Iisussa Hristossa?

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный севернокарельский
25 Eryähät Jerusalimin eläjät šanottih Iisussašta: "Eikö tämä ole Še, ketä tahotah tappua?

26Kaččokkua! Hiän pakajau tiälä kaikkien kuullen, eikä hyö šanota mitänä. Ollouko valtamiehet tosiehki šuatu tietyä, jotta Hiän on Hristossa?

27Kuitenki täštä Mieheštä myö tiijämmä, mistä päin Hiän on. A konša Hristossa tulou, kenkänä ei tiijä, mistä päin Hiän on".

28 Konša Iisussa opašti jumalankojissa, Hiän karju kovalla iänellä: "Työkö tunnetta Miut ta tiijättä, mistä päin Mie olen? En Mie tullun omašta tahošta. Miut työnsi Hiän, keneh voipi uškuo. Työ että Häntä tiijä,

29no Mie tiijän Hänet, šentäh kun tulen Hänen luota. Hiän še Miut työnsi".


30 Valtamiehet ois ta hottu ottua Hänet kiini. Kuitenki ei niken käynyn Häneh käsin, šentäh kun vielä ei ollun Hänen aika.

31Ka rahvašjoukošta mo net ušottih Häneh. Hyö šanottih: "Konša Hristossa tulou, luati nouko Hiän enämmän merkkiruatoja, kuin Tämä on luatin"?

32 Kun farisseit kuultih, jotta rahvašjoukošša paistih Iisussašta tämmöistä, hyö ta ylipapit työnnettih omie miehie ottamah Hänet kiini.

33Iisussa šano heilä: "Vielä kotvasen aikua Mie olen tiän luona. Šiitä mänen Hänen luo, ken Miut työnsi. 34Työ ečittä Milma, ka että löyvä. Missä Mie olen, šinne työ että voi tulla".

35 Jevreijen valtamiehet kyšeltih toini toiselta: "Kunnepa Hiän meinuau männä? Mistä myö emmä vois Häntä löytyä? Šuorinnouko Hiän kreikkalaisien kešeššä eläjien jevreijen luo? Jottako rupieu kreikkalaisie opaštamah?

36Mitä merkittäneh Hänen šanat: "Työ ečittä Milma, ka että löyvä", ta: "Missä Mie olen, šinne työ että voi tulla""?

37 Pruasniekan viimesenä, šuurena päivänä Iisussa nousi ta karju lujah: "Kun ketä janottanou, tulkah Miun luo ta juokah!

38 Ken uškou Miuh, šen šiämeštä virratah elävän vejen jovet, niin kuin Pyhissä Kirjutukšissa šanotah".

39Tämän Iisussa šano Pyhäštä Henkeštä, kumpasen Häneh uškojat šuatais. Nyt heissä ei vielä ollun Pyhyä Henkie, šentäh kun Iisussa ei vielä nouššun jumalalliseh valoh.

40 Nämä Iisussan šanat kuultuo monet rahvašjoukošta šanottih: "Tämä tosiehki on še luvattu Jumalan viessintuoja".

41Toiset šanottih: "Hiän on Hristossa". Ka eryähät epyältih: "Ei kait še Hristossa Galileijašta tule!

42 Pyhissä Kirjutukšissa on šanottu, jotta Hristossa on čuari Tuavitan jälkiläini ta tulou Viflejemistä, šiitä linnašta, mistä Tuavitta oli".

43Näin ihmiset ruvettih kiistelömäh Iisussašta.

44 Muutomat tahottih ottua Hänet kiini, kuiten ki kenkänä ei käynyn Häneh käsin.

45 Iisussua käymäh työnnetyt miehet myöššyttih ylipappien ta farisseijen luo, ta ne kyšyttih: "Mintähpä työ että tuonun Häntä?"

46 Miehet vaššattih: "Ijäššäh yksikänä ihmini ei ole paissun šiih tapah kuin še Mieš pakasi".

47Šilloin farisseit šanottih: "Joko Hiän šai tiätki muanittua?

48Uškouko ken valtamiehistä Häneh? Tahi yksikänä farissei?

49No tämä rahvaš ei tiijä Sakonašta mi tänäJumalan kiruomat kaikki"!

50Šiitä Nikodim, kumpani iče oli farissei ta oli aikasemmin käynyn Iisussan luona yöllä, šano: 51 "Eihän miän Sakonan mukah ketänä voi suutie, kuni ei enšin kyšeltäne häntä ta tiijuššettane, mitä hiän on ruatan".

52Ka toiset šanottih hänellä: "Onnakko šie iče niise olet Galileijašta. Luve Pyhie Kirjutukšie, niin niät, jotta Galileijašta ei tule Jumalan viessintuojua".

53 Kaikin lähettih kotih,

Иоанн 7:25-53

русский
25 Тут некоторые из Иерусалимлян говорили: не Тот ли это, Которого ищут убить?

26 Вот, Он говорит явно, и ничего не говорят Ему: не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос?

27 Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же когда придет, никто не будет знать, откуда Он.

28 Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете Меня, и знаете, откуда Я; и Я пришел не Сам от Себя, но истинен Пославший Меня, Которого вы не знаете.

29 Я знаю Его, потому что Я от Него, и Он послал Меня.

30 И искали схватить Его, но никто не наложил на Него руки́, потому что еще не пришел час Его.

31 Многие же из народа уверовали в Него и говорили: когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько Сей сотворил?

32 Услышали фарисеи такие толки о Нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить Его.

33 Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня; 34 будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти.

35 При сем Иудеи говорили между собою: куда Он хочет идти, так что мы не найдем Его? Не хочет ли Он идти в Еллинское рассеяние и учить Еллинов?

36 Что значат сии слова, которые Он сказал: будете искать Меня, и не найдете; и где буду Я, туда вы не можете прийти?

37 В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко Мне и пей.

38 Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.

39 Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него: ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен.

40 Многие из народа, услышав сии слова, говорили: Он точно пророк.

41 Другие говорили: это Христос. А иные говорили: разве из Галилеи Христос придет?

42 Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?

43 Итак произошла о Нем распря в народе.

44 Некоторые из них хотели схватить Его; но никто не наложил на Него рук.

45 Итак служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: для чего вы не привели Его?

46 Служители отвечали: никогда человек не говорил так, как Этот Человек.

47 Фарисеи сказали им: неужели и вы прельстились?

48 Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?

49 Но этот народ невежда в законе, проклят он.

50 Никодим, приходивший к Нему ночью, будучи один из них, говорит им: 51 судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?

52 На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк.

53 И разошлись все по домам.