ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Farisseit kyšelläh parennettuo

Farisseit kyšelläh parennettuo

карельский: собственно карельское наречие
Новописьменный севернокарельский
13 Mieš, kumpani oli ollun šokie, vietih farisseijen luo.

14Päivä, konša Iisussa luati ševokšen šyleštä ta muašta ta parenti miehen šilmät, oli šuovatta.

15Farisseit niise ruvettih kyšelömäh mieheltä, mitein hänen šilmät parettih. Mieš šano heilä: "Hiän pani šylen ta muan ševošta miun šilmillä, šiitä kävin pešeytymäššä ta nyt mie niän".

16Šilloin eryähät farisseista šanottih: "Še Mieš ei voi olla Jumalašta, kun kerran Hiän ei täytä šuovattakäškyö". Toiset šanottih: "Mitein še riähkähini ihmini vois luatie tuommosie kummie"? Täštä šynty kiista.

17Tuaš hyö ruvettih kyšelömäh šokielta: "Mitä mieltä šie iče olet Häneštä? Šiunhan šilmät Hiän avasi". Mieš vaštasi: "Hiän on Jumalan viessintuoja".

18 Jevreijen vanhimmat ei ušottu, jotta mieš oli ollun šokie ta oli šuanun nävön, kuni ei kučuttu šinne hänen vanhempie. 19 Hyö kyšyttih vanhemmilta: "Onko tämä tiän poika? Šanojako työ, jotta hiän šynty šokiena? Miteinpä hiän nyt näköy"?

20 Vanhemmat šanottih: "Miän poika hiän on ta šokiena šynty, šen myö tiijämmä. 21Ka šitä emmä tiijä, mitein hiän nyt näköy, emmäkä šitä, ken hänen šilmät on parentan. Kyšykkyä häneltä ičeltäh, hiän on ruavaš mieš. Iče šanokkah".

22Pojan vanhemmat varattih jevreijen vanhimpie, šentäh näin vaššattih. Jevreit niätšen oli jo aikasempah piätetty erottua sinagogašta jokahisen, ken šanou Iisussua Hristossakši.

23Tämän takie vanhemmat šanottih: "Hiän on ruavaš mieš, kyšykkyä häneltä ičeltäh".

24Farisseit kučuttih toiseh kertah luokšeh še mieš, kumpani oli ollun šokie. Hyö šanottih hänellä: "Jumalan nimeššä pakaja totta! Myö tiijämmä, jotta še Mieš on riähkähini".

25Parennettu vaštasi: "Onko Hiän riähkähini, šitä en tiijä. Ka šen tiijän, jotta mie olin šokie, a nyt niän".

26Hyö tuaš kyšyttih: "Mitäpä Hiän šiula luati? Mitein Hiän parenti šiun šilmät"?

27Mieš vaštasi: "Johan mie šen teilä šanoin, työ vain että kuunnellun. Mintäh vielä tahotta kuulla šen? Vain tahottako työ niise ruveta Hänen opaššettaviksi"?

28Hyö nakrettih mieštä ta šanottih: "Šie Hänen opaššettava olet, a myö olemma Moissein opaššettavie.

29Myö tiijämmä, jotta Jumala pakasi Moisseilla. Ka mistä tämä Mieš on, šitä emmä tiijä".

30Parennettu šano: "Šepä kumma, jotta työ että tiijä, mistä Hiän on, ta kuitenki Hiän še anto miula nävön.

31 Vet myö kaikin tiijämmä, jotta Jumala ei kuuntele riähkähisie. Hiän kuuntelou vain šitä, ken kunnivoittau Häntä ta eläy Hänen tahon mukah.

32Ijäššäh ei ole kuultu, jotta kennih ois parentan šokiena šyntynyön šilmät.

33Kun Hiän ei ois tullun Jumalan luota, Hiän ei ois voinun šemmoista luatie".

34 Šiitä farisseit šanottih hänellä: "Šie olet šyntymäštä šuate riähkähini, umpipiäššä riähäššä koko miešta šiekö rupiet meitä opaštamah"? Hyö ajettih mieš uloš.

35 Iisussa šai kuulla, jotta mieš oli ajettu pihalla. Hänen nähtyö Iisussa kyšy: "Ušotko šie Jumalan Poikah"?

36Mieš kyšy: "Hospoti, kenpä Hiän on? Šano, jotta voisin uškuo Häneh".

37 Iisussa šano: "Šie olet nähnyn Häntä. Hiän on täššä ta pakajau šiun kera".

38"Mie ušon, Hospoti", mieš šano ta heitty polvusillah Hänen eteh.

39 Iisussa šano: "Mie tulin täh muailmah suutimah, jotta šokiet šuatais näkö ta näkijät tultais šokiekši".

40Eryähät farisseit, ket oltih lähellä, kyšyttih tämän kuultuo: "Olemmako myö niise šokeita"?

41Iisussa vaštasi: "Kun työ oisija šokeita, teitä ei viäritettäis riähäštä. No työ šanotta, jotta niättä, ta šentäh riähkä pisyy teissä".

Иоанн 9:13-41

русский
13 Повели сего бывшего слепца к фарисеям.

14 А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.

15 Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.

16 Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.

17 Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.

18 Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего 19 и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит?

20 Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, 21 а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спроси́те; пусть сам о себе скажет.

22 Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги.

23 Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спроси́те.

24 Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.

25 Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.

26 Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?

27 Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?

28 Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики.

29 Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он.

30 Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.

31 Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.

32 От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.

33 Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.

34 Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.

35 Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?

36 Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?

37 Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.

38 Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.

39 И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы.

40 Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы?

41 Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас.