VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Noriden besedad, kozičend, sai

Noriden besedad, kozičend, sai

Veps
Northern Veps
- Nu, sanu nügüd, kut gul’aid?

- Gul’aim, edou oliba besedad, školha kävelin vähän, mina olin kävunu školha, mindei kävutettaniiž školha, nuka ii ofot. Mina kävun školha, a niičed da prihad kävutaze dorogou, posle revol’ucijad nece. Tuloba, küzutas. Mina školaspei män, a nagrdaze: "Kacu, školaspäi mäneb, sumkan kandab!" Mina edeleze tulin kodihe, dei: "Enambad školha en kävuškande!" Nu, besedahа kävuškanzin jo.

- Besedas mäned, ii sur’ komnat besedas, sihe keradatei, keradase keik niiččed, prihäd. Konz om ves’s’el’ besed, tulob priheid töuz’, vätas kadril’, üks’ kadril’ vät’he, fantįl vät’he, da blanc völ vät’he. Potom tul’ed, esli iilä prihid, ka prihid pidab, otad – «ristįd paned», käraldat kaks’ puikošt’, mäd vereile da sanud: ”Mechiine, sini ristad, pästa miile prihiid!" Prihiid kulištad, garmoninke tuloba.


- Prihäd možet oma d’o dorogas. Jesli kel om makska ištuse licovale loučale, parįš sit’ išttaze, a kel iileka skamn’ale. Jesli ofot om kudamban prihänke mina ištun, da iilä ofot ištta necen prihänke, gul’aida iilä ofot, nu ka ištumoi skamn’aižele, dei prihä dogadib, mise enamb minunke ii lähte. A eraz prihä peksaze völ, jesli otkažit händast. A kudambale lähteb besedaspei, muretaze st’okkol lampas.


- Kacu, oli miččid. Nu, a potom gul’eid, jesli vanhamb, mehel’e lähtta, otab i gul’aimaha, gul’ankal’e. Küzub: tul’ed-ik mehel’e? Pakitaze zakladаn. Zakladan andad jesli, ka tuleba kozil’e. A ed anda.

- Min andad?

- Hot’ mi, hot’ peik, hot’ šarf. Andad, ka prihäl nad’oža, tulob kozil’e. A kozil’e tuloba, ezmäks ken-ni tulob roduspäi küzumaha, pästad-ik. A potom.

- Sindei ken tuli küzumaha?

- Minunno, ka oli t’ot. Mina olin Ozroilpäi. Kozimehed oliba tuudud höbol hänenno. Hän tuli, mise voib-ik tulda kozil’e. Kozil’eka i pästtihe. Mina olin nor’ siičimetoštküme vot olin lähtnu mehel’e. Nu, ka ii anttud mindei mehel’e. Ii tahtoidud antta. Nu, ka oli völ sit’ prihä üks’, nu i necen prihän taga-se, kudamka pagištaze völ homesel, mina magadan, a mama da vel’l’. Vel’l’: ”Nece prihä kozičob, ka pidab antta mehel’e”. Iče dumein: kenen taga tahtoin lähttaka andat. Nu i kozitihe, ehtkoižehessei srok, srok pand’he.

- Midä sanuba, konz kozil’e tuloba?

- Konz tuloba kozil’e, sigou vereil siištaze ezmäks, ii pästkoi pert’he, siištas pordhil, kolotiže, hot’ verei avoin. Tuloba, saab: ”Tiilatoi nevesta, a miilamoi om ženih. Voib-ik rodn’an tehta?”. Nu i pästtas: ”Požaluite, požaluite!”. Kozihehed pästad. Nece slau, niičele slau, kozimehid pästtaze. Söttaze, d’ottaze.

- Mil söttaze, d’ottaze?

- Söttaze, pervim delom tehtaze pirgad. Pirgad ajet’he kozimehil’e. Kiittaze pirgad. Samvar, kel mida om, kalad. Vin muganažno. Ii äjad vinad jotkoi. Vin vs’otaki oleskelend. Nu i pagištaze. Pidab, srok anttaze. Neche aighassei. Do tr’oh časov peivau libo do dvuh. Jesli srok proidi, nu da ii tuudud sananke, značit svad’bad ii linne. A jesli sanan anttaze, sananke i mäneba.

- Anttaze i srazu sanan?

- Erašti anttas i srazu. Oliskenz’ slučajad, ženihod tuleskel’the Matvejansel’gaupei nakka, nu, dei nevesta ii nähnu ženihod, niižne. Sanutazepidab mända, nu dei zaraz. Ken edahenpei tuloba, ka ii ankoi srokad, veise poleks časuks bude mäba. Sit’ i lähtod d’o. Eraz anttas väges. A erasil ii anttud väges. Mindei ičtein ženihon taga, ku sanutihe, a kudamen taga kozitihe, mindei ii anttud, otkašte. Nu, dei milei oli vel’l’ nainu neciš posadas. tulim praznikal’e tänna i ei mise, a adivoihe hänenke, tulimei adivoihe. Endou ved’ keik lähtoba mehel’e, nu dei völ... Papa ženihon dei nevestan ümbärdaze, mise ii tartuiž bol’ vei mi-se. A hänel entä mikš kohtun kibišti, a oli mugoi akeine vrode-ku noid. Nu, ka necen akaiženno kävelim siriči, neciš pertiš proiduim, a minun ženih, kudam oli kozinu, okurat mecaspei tuunu. Nu dei verno sanui, s’okrovad iilend, a baboi. Sanui: «Kac, minun nevesta proidui, naprotiv pert’».

- tagaz proiduškanzim, nu ka baba sveklanke lähtnu, mänob toižhe pert’he. Tuli dei sanub: ”Kudam nevesta se om, minun vonuk kozitab?”. Sanun: ”Ka, mina! Keik kacu sit, nimida kodihe ii d’änu”. - ”Ka, mikš ed tuunu vonukan taga mehel’e?”. – ”Ka entä mikš, ii anttud.”. Ehtkeižel kodihe tulim, nevestkanno. Besedaha mänim. Besedaha tulim, nece ženih mindei kadrilihe ot’, kudaman taga. Mišek sina ed tuunu?”. – ”En tuunu, entä mikš, ii anttud. Svad’ban väta, vel’l’ oli neinu sil vodel”. – ”Ed voi väta svad’ban, ka abuteižin”. Mina kodihe tulin tägä adivoišpäi, möst mehel’e zamekoičen, nu, mužik milei sanub, ženih: ”Jesli ii anttas, tul’ed svad’bata?”. – ”Muite svad’bata en tuliž, bude ii antanuiž, ka tul’en”. Potom kodiš tulin da zavodin taritaze: ”Ankat mehel’e! Ed anda, ka vs’o ravno lähten”.

- Nu i mindei anttihe. Tulinka kuume mužikad oliküdu da ženih, mužik da vel’l’. Kuume lehmad oli. Tulin, siičimetoštküme vot oli. Kacu, hoz’aistvon otin kädehe.

- A svad’ban tegiba?

- Svad’b tehtihe.

- A kut?

- Svad’b tehtihe. Mina dvaccat’ četv’ortįjal vodel läksin ka. Ii ounu vinad da nimida. A svadib obįčno. Vinad oli väha. Svad’beitihe, tuleba otmaha nevestad.

- Ken?

- Keik roduu ženihon tuloba.

- Höbįl vei kut?

- Höbįl, höbįl, jesli äi rodudka äi höbįd tulob. A vähä rodudka vähemb höbįd. Tuloba, voikatetaze, peivan läbi nevesta voikab. Kut tuloba, ištutaze ženihon. Voikatei oleskel’. Voikatei tulob i voikatab: ”Вот как гости приехали, зачем к нам остановилися?».

- Ženihon pästtaze. Stolan taga hiitasoi, lähttas toižhe pert’he kuna-ni. A nevestad prostitaze. Kahten kesken podruškad, niičed vedeltas käziš, nu a voikatei voikab, a nevesta muganažno, tukad pästtud, vol’a pästtaze. Potom i ženih kuctas pert’he.

- Niidižehtan konz tehtaze?

- Konz kozitaze, ezmäks sil’mäd risttaze, a potom necen tehtaze večerinkad, kaks’ libo kuume ehtad. Kel-se üks’ eht, erasel kaks’ ehtad. Podoid’ot vencan peiv pätničan vei kuumanz’peivan, pühäpejan, kuume peivad, nuka kuumanz’peivan, konz svadib. Ženih tulob, tob večerinkha ičeze sestrid libo bratanįid, kudamid kuume da nel’l’ kävusket’he, a potom svad’bad jo tuloba. Ezmeine künduz, jesli nevesta mäneb, mänoba kucmaha, nazįveišekucundale”. Potom «sil’mid ristmaha» tuloba, risttas i potom večerinkad.

- «Sil’mäd risttas» mugažo večerinkan tehtas?

- Sil’mäd risttas, ka mugažo sil ehtal večerink.

- Nece ičein kodiš?

- Ičein, ičein. A konz svadib jo proidub, ka d’alges, kaks’ peivad olesket’he svad’beitaze ženihon pertiš.

- Ked tuleba niidižehtaha, večerinkoile?

- Večerinkoile ženihon roduspei i niičen polespei rod keradaze mugažo, nu a mužikan polespäi siga keda priglasib gosti, sestriid, bratanįid. Keik besedprihid, niičed. Keik keradaze.

- Mida sigou tehtaze?

- Ženih tulobka söttaze da d’ottaze, nu da toba tomeine večerinkha, podark mitte-ni plat’ libo peik. Nevestal’e ženih. Večerink lopiže, mänoba ženihon satmaha. Sattaze, a potom kodihe toba. Tuloba kodihe. Magattaha pandes voiktaze. Nuustes möst ken-ni roduspei voikab homesel. Kacu, kuverz’ pidi voikta.


- A nevesta iče voikab?

- Voikab. Ken mahtab pripevoitaka pripevoičeb, hüvin voikab.

- A ženih mugažo tegeb večerinkan prihoile?

- Ženih priglasib muganažno, eraz priglasib, eraz ii priglasi hänen pert’he. Kuume
večerinkad, - ka ühten priglasib ičhezenno.
A erasišti ii priglasi nevestan polespei.


- Kaikid adivoid d’ottaze vei vaiše ženihon?

- Ženihon veise, ženihon, žnihon rod d’ottaze. Tulobaka. Ked om večerinkas, sida ii d’otkoi keikid. Ženihon rod tulobaka d’ottaze.

- Jal’ges, konz svad’ban tehtas, venčaimaha?

- Venčaimaha čerkvaha. Ženihon ištutetaze höbole. Nevestan ištutetaze toižele. Ühtes ii ištutagoi.

- A ženih kut tulob nevestan kodihe?

- Nevestanno kodihe tulob otmaha. Svad’biitaze keik. Mina voikun-se sanįin, ka voikatetaze, potom sädatetaze, söttaze, d’ottaze, lähtoba vereil’e. Möst ümbärtaze, pervijad druškad nazįveiše, pletinke ümbärtaze höboid dei keikid. Ištuze dei lähtoba.

- Kut ümbärtaze?

- Ümbärtaze, prosto ümbri krug proittas pletinke. Nevesta da ženih išttas pölusel keikuččel kerdal. Pervijal druškal plet’ kädes, tulob, ristan teggob pölusele, toižele. Pölusel ištutetaze.

- Mida sanub?

- A en teda, mida sanub. Entä, sanub vei mida. Emboi sanuda. Vencal’e tul’ed.


- Vencale nevestal miččed sobad?

- Nevestal’e sobid paba teda min, ka kudamiš sil’mäd risttüd, ned sobad alahaks. A siga kel mida om, oma ičiiž sobadka ičiiž, a voib i posadaspäi toda, sädatadas vencal’e. Kaik nene pälpei sobad, päl päleti. Keikuččen soban pälpei paneškandedristtäd sil’mäd da tervehtad sobaha, keikuččen kerdan tervehtab. Sädatetaze.

- Mida pandas päle?

- Räcin om d’o, nu da d’upk da toine d’upk. Sil’miden risttes miččed sobad uudud, nu ka niil’e päle. Štanįid ii oleskelnu, ii pandud. D’upk, bizetk. Plat’t’iid ii uunu. Siloi d’upkad ol’dhe.

- Pähä?

- Pähä peik šuukuine. Nu i paba i todaze nevestad ženihonno.

- A hibused?

- Tukad pästtaze, vol’a pästtaze, lenteižed nene. Lähted ženihonno. Podrušk seižub, kasas piddab. Tulob ženihonno. Ženih tervehtab nevestad, punoltaze muga, podrušk ii anda, pidab vįkupida nevesta. У нашей невесты золотая коса!” sanutaze venäks. Andab dengiid kuverdan. Askei pästab nevestan. Tervehtab i ištuze loučal’e, söttaze da d’ottaze da vencal’e lähtoba.

- A kasan rušitas eduu?

- Kas, ezmäi ehteižel venčaimaspei tuloba, nu i sid i ruštaze. Kas hiitaze, nu dei paba sorok pähä. Sorokad old’he ende.

- Tukad kut paneba?

- A tukad, kaks’ kasad plet’t’aze tukihe. Nu i sidotaze sorok pähä. Kidastaškatas, kidad lasktaze: «Хороша ли наша молода?». A siga mužikiid keranuze. Mugažo dengad vinha pidab. Mužikiid keranus töuz’. «Хороша! Хороша lasktaze. Kerataze dengiid i ottaze.

- Vencoipei tuleba tagaze nevestan pert’he?

- Ii, ii, ženihonno tuloba, ištuze loučal’e. Siloi mužikad keradaze. Viritetaze kašlid, kašal’ libo burak, zagoroditaze dorog, ii pästkei ženihod, vįkup pidab.

- Dorogale tehtas?

- Dorogal’e, dei zakladitaze dorog, soubataze vencoupei tuudes. Vencoupei tuudes dei vencal’e lähttes. Potom pert’he tuloba, sid i hiitaze kas nevestal.


- Ženihon kodiš?

- Ženihon kodiš.

- Hiitas, ka voiktas?

- Ženihonno ii voikkii. Voik keik lopiže nevestan pertiš, tuloba ženihonno, ii voikkii.


- Ken vasttab?

- Vasttab s’okrova. Todaze meidod, anttaze d’oda ženihol’e dei nevestal’e. D’al’ges vencad. Hüünhid pästtaze päliči libo d’uvid tactaze, primet mugoine om.

- Kus vasttab?

- Pordhil. Vasttab, nevest tervehtab s’okrovad.

- Anopen?

- Anopen, anopen. Ženih tervehtab dei nevest.

- Hüünhed hänuu kus?

- Hüünhed otnu. Taceltaze. Ženihon i nevestan päliči päs. Teceltaze. Mijou mugoi obįčai oli.

- Seglaspäi vai mišpäi?

- Ii, pr’amo üs’käspäi.

- A d’uväd?

- Dorogal’e. Nevestannoupei lähtta, siloi dorog pühttaze vastal. Edel ženihod da nevestad. Edel lähteb mez’, mise vastha ii tuunuiž niken.

- Konz tuleba pert’he ištutadas stolan taga?

- Stolan taga ištutetaze.

- Poduškil’e?

- Poduškil’e, poduškil’e. Möst tehtaze rist pletil, a vencal’e siižutetaze, nevestal’e paba paltin, loskuteižed, konz ottaze, ka otab d’jak. Venceid, d’umalad ristitad, tervehtad i kodihe lähted. A vencad kel pidetaze, kel ii pidagei.


- Svad’bas södaze, d’odaze. Mugažno pajatetaze.

- Ühten peivan?

- Nevestal peiv, ženihonno kaks’ peivad. Peiv, konz svad’beitaze, i toine peiv.

- A lahjad konz?

- Lahjad ehtkeižel i anttaze. Toižel peivalknäzin stolnazįveiše.

- Toižel peival ehtkeižel, sundug todaze lahdid. Kel mitte rod om, erasil možet dvadcat’ štuk nenid räcnid kerataze. Kuctaze hot’ keda, kr’ostnii otec. Äjile, t’otįle dei keikile. Kuctaze: «Приходите, князь да княгиня дарами дарят - sanutaze. Nu, i tuloba, anttaze.

- Ženihon rodn’ale?

- Ženihon, ženihon. Nevestan rodn’ale ii ankoi.

- Kut jagetas lahjad?

- Pervįi drušk omka se i d’agab. Ženihon polespei. Ristiž ottab da. Kunutvardel’e paneb. Sanub ken da tulob da ottab. "Spasibo! Spasibo!" - sanub. Kelle andab da po očeredi. Ühten, toižen, vs’o po očeredi. Kel oli rod d’äred ka. Mužikįilekäzipaik, akįileräcnäd.

- A anopel’e?

- A anopel’ekel om ka kaks’toštküme räcint ühtel’e. Ka vot.

- Laps’ rodiheka lehm todihe pridannijaks, tul’ed da lehmän tod. S’okrovale völ räcnän, ved’ pidab antta anopel’e. Anopel’e oli äi darįid’. Ka, kaks’toštküme räcnäd.

- Kaik ombeltud?

- Ombeltud, ombeltud. Emused. Hijamad omblihezoi otdel’no. Rodoval’e anttihe ühted räcnäd, emud nazįveiše, emused, mužikoilekäzipeikad.

- I käzipaikad mugažo ombeltud?

- Mugažo višivoittud, ombeltud.

- Emused kut ombliba?

- Emused; siloi niičed ii gul’eidudkezau randha vei kuna-se besedal’eka ombeltihe, touvel kezertihe. Mamad uud’he da babad uud’he. Rat’he ö läbi, möhäzessei.

- A konz nevesta marghuze lähteb?

- Marghuze, koume sutkad proidub, nu i d’al’ges marghuze lähttas nevestanno. Nevestanno marghuzes kaks’ öd oleskel’the. Nevesta todaze, a nevestan rod tulob ženihonno marghuze. Meidnedal’ oleskel’ d’al’ges svad’bad. Keik rod nevestan da ženihon kuctaze adivoihe. Keik meidnedal’ gostitas ženih da nevesta, možet kuctaze mamad da bat’ad. Nevestan rodhu da ženihon rodhu, ei keikihe eht’koi. Sit’ Sur’ Pühä tegeze. Keik d’o lopiže gul’b.

- Svad’bad keik edel meidnedalid?

- Meidnedalihessei. Pühäkes’k nazįveiše, Raštvad proittaze, Raštvoišpäi zavodiše svad’bad Pühäpanmahassei. «Lihapühäpanem» nazįveiše, Meidnedalin edel Pühäpanem. Nu ka sihessei. Ken molodįjadka guleitihe, huzeitihe, höbod old’he ka. Ajeltihe i Kalagehessei, Kalagespei Kaskezaha gost’he. Val’l’astetaze dei. A Surhe pühässei. Se proidub, i sit’ guleikoi ii.

- Konz niičed gadeiliba?

- Niičed gadeišket’he. Kerazihe, ümbärdeskeltihe püüdol’e.

- Konz nece oli?

- Edel Raštvad Sünduma nazįveiše, nu ka vot nenil eigal gadeskeilt’he. Keraskelt’he, rihes kuleskelt’hejesli kulub siga vei ii kulunu, kel labidol roib vil’l’ad, nece primetad mugoižed, nu ka sel bohat ženih. Ženihod gadelt’he. A kel luda pihkibka gol’l’ ženih. A gadeidagadeskelt’he. Mida putui, säkijad.

- Paniba mida-sе pölusen alle?

- Pölusen al’l’e erasišti paneltaze avadim, souptaze nevestad. Sobad vei kus-ni miš. Pölusihe avadim paba. Nevestale ozutaze, ken tulob avadint pakimaha. Siga erašti nähtas, erašti ii nähkei. Keiveine tehtas muganažno, ken tulob burakon pakimaha, se i ženih. Keiveine tahtas. Konz tulob ženih. Ženihon gadeitihe. Gadeitihe kukoid. Kukoil’e paba bl’odaižele, sorokal’e da kol’ceižel’e; lenteižel’e, sorokal’e da kol’ceižel’e. Kudambehe kokeidab, lenteižeheka se neižne mehel’e ii lähte. Sorokaleka mehel’e lähtob.

- Täu voduu lähteb?

- Täu voduu. Lähted vei ed, gadeid’, gadeid’. Lähted vei ed, en teda.

- A völ tesarale tegiba ristad, oli mugoine?

- Ka, oli mugoine, necida emboi sanuda. Eilend milei slučajad. Mina vähä niidištin, en gadeinu, nor’ läksin mehel’e. Muga se starinoilt’he, tesarel’e ristad oleskelt’he. Keda kozil’e hätken ii tuudud, ka kut-se «roud čapetaze», stareihezoi, miše kozimehed tuliba.

- Konz kudesoikš käveliba?

- Čudilkod mijau nazįveiše. Sündumas. Möst Raštvoišpäi Pühäkeskhessei. Kaks’ nedalid, Krešenije praznik-se om. Ka Krešennijahassei. Sädaze prihad, niičed. Erasišti sädaze, sil’mihe paba paik libo mi-ni, mise ii tuteiž, kävutihe besedal’e. Besedad uud’he. Ühthe tuloba, toižhe tuloba. Muga prihad i niičed. Erasašti tundištadas, erasašti ii tundištagoi. Mugoine peiv keradase, mina Kalages olinka sanutaze: tämbei tul’em, homen tul’em sinna, necil peival, ka kudambal peival sündnuze oled, ka sehe posadaha i lähttas. Sädaze keik hüvihe sädoihe, kel miččed oma, lüütas posadas völ, tuloba, vätaze. Kodiš oleskel’theka garmonideke. Toine peivtoižhe posadaha. Sädod siloi, ii kost’umad.

- Miččed oliba?

- Ka säkijad raznįjad, sitcovijad. Plat’t’ad teged.

- Oli, miše omblii käveli?

- Oli, käveltihe, pidmozerad nazįveihe, Pidmaspei käveltihe mužikad ombelmaha. Tuloba, kac, minei mida-ni om ombelta, ka minunno ombeltaze. Potom lähttas toižhe pert’he. Mašinan regudhe, regudel vedetihe. Mašinanke käveltihe pertid möto.

- I keded tehmaha käveltihe?

- Käveltihe, käveltihe. Keded tegeltiheka se ii käveltud, ajesket’he höbul. Tulobada kehe stanoviže, neche pert’he keik toba nahkad. Kävutaze, ken ii to, ka otmaha, keramaha. Mecantaga mijou tegeskelt’he keded. Teht’he mäthalposadas. Kel keded omka vöb-gi sinna.

- Sapkoiden omblijad oliba?

- Uud’he sapkoidenomblijad. Sapkad kodiš ombeltud uud’he. Kezalka käveltihe virziš hiinäntegol’e. Ii edahakska čuukide sijas koužud nazįveihe, da virzud. Keik virzįš kävutihe. Osobenno Kaskezas tägä. Kezal keik virzįš käveltihe. A lapsilpautnasižed käveltihe. Kacu, pidi kezerta miverz’ paltint. Darįkš dei elädes. Keik pautnasižed: räcnäd, peidad dei kadjad, keik pautnasižed, kal’sonad.

- Kut kezerziba?

- Käzil. Siičas naziveiše Sur’ pühä, necil eigal d’o kanghan kudotaze. Peivitetaze, nu i ombeltaze.

- A astjad kuspei tegiba, puspei, vei padanikad käveliba?

- Padanikad, mijale padanikad – «šimoz’orad» nazįveihe. Sigäpei vedeltihe. Šimgärespei. Suride koroboideke i ajab posadad möto, nu i kidastab. Vot i padeid i ostad, erašti dengįl’e ostad, erašti vil’l’aha vajehtad. Kagr keratihe. Vil’l’, padeižen märičeb, en mušta ejik padeižehe vil’l’ad mänob. Ejik padeižid anttaze. Vouged savi vedeltihe Kadantomaspei ajeltihe, mugažo möskeltihe. Ka, sigoupei.

- A luzikad?

- Luzikad da nene ii tegeskeltud, ned loukaspei osteltihe.

- A puižed?

- Pavarič puine. Lihän krušt’t’es tel’l’ mugažo.

Молодежные беседы, сватовство, свадьба

Russian
Ну, расскажи, как вы гуляли?

Гуляли, раньше были беседы, в школу ходила мало, я пошла в школу, меня выучили бы в школе, ну так не было желания. Я иду в школу, а девушки и парни ходят по дороге, это после революции. Приходят, спрашивают. Я из школы иду, а смеются: "Смотри из школы идет, сумку несет!" Я пришла домой и сразу: "Больше в школу не пойду!" Ну, на беседы уже стала ходить.

На беседу пойдешь, не большая комната для беседы, туда собираются, собираются все девушки, парни. Когда веселая беседа, приходит парней много, играют (пляшут) кадриль, только кадриль играли, в фанты играли, да еще в ланц играли. Потом придешь, если нет парней, а парней надо, берешь «кресты ставишь», соберешь две щепочки, идешь на улицу и говоришь: «Хозяин леса, тебе кресты, отпусти к нам парней Парней услышишь, с гармошкой идут.

Парни может уже были в дороге. Если у кого есть любимый (друг, симпатия) – так садятся на лицевую лавку, парами здесь сидят, а у кого неттак на скамейку. Если хочешь с парнем сидишь, а если не хочешь сидеть с этим парнем, нет желания гулять, ну так пересяду на скамейку, и парень догадается, что со мной больше не надо выходить. А некоторый парень еще сопротивляется, если откажешь ему. А некоторый уйдет с беседы, разобьют стекло в лампе.

Смотри, какие были. Ну, а потом гуляешь, если постарше, можно замуж выходить, возьмет гулять, на гулянку. Спрашивает: выйдешь ли замуж? Попросят заклад. Если заклад дашь, так придет сватать. А не дашь.

Что дашь?

Хоть что, хоть платок, хоть шарф. Дашь так у парня есть уверенность, придет сватать. А сватать придут, так сначала кто-то из родни придет спросить, пустят ли. А потом.

К тебе кто приходил спрашивать?

Ко мне, так была тетя. Я была из Орзеги. Сваты приехали на лошади к ней. Она пришла (спросить), что можно ли придти сватать. Свататьтак разрешили. Я была молодая в семнадцать лет вышла замуж. Ну, так не отдали меня замуж. Не хотели отдать. Ну, был здесь еще парень один, ну и за этого парня, вот разговаривают еще утром, я сплю, а мама и брат. Брат (говорит): “Этот парень посватается, так надо отдать замуж”. Сама думаю: за кого захочу выйтитак отдадите. Ну и посватали, до вечера срок, срок назначили.

Что говорят, когда свататься приходят?

Когда приходят свататься, там, на улице стоят сначала, не пускают в дом, стоят на крыльце, стучатся, хоть дверь открыта. Приходят, говорит: «У вас невеста, а у нас жених. Можно ли породниться Ну и впустят: «Пожалуйте, пожалуйте Сватов впустишь. Это слава, девушке слава (что ее сватают), сватов впускают. Кормят, поят.

Чем кормят, поят?

Кормят, первым делом делают пироги. Пироги катают для сватов. Пекут пироги. Самовар ставят, у кого что есть, рыба. Вино тоже. Немного вина пьют. Вино все-таки было. Ну, и разговаривают. Нужно, срок дают. До этого (какого-то) времени. До трех часов дня или до двух. Если срок прошел и не пришли со словом, то свадьбы не будет. А если слово дают, со словом и идут.

Дают и сразу слово?

Иногда дают и сразу. Были случаи, женихи приезжали из Матвеевой Сельги туда, ну, и невеста не видела жениха, девушка. Скажутнужно выходить, ну, и сразу. Кто издалека приезжает, так не дают срок, только на полчаса если уйдут. Тут уж и выходишь. Некоторую отдают насилу. А некоторых не отдавали насилу. Меня саму за жениха, если сказали, а за которого сватали, меня не отдали, отказали. Ну, и у меня брат был женат в этой деревне. Мы приехали на праздник сюда и не чтобы, а в гости с ним, пришли в гости. Раньше ведь все выходили замуж, ну и... Папа жениха и невесту обходят, чтобы не пристала болезнь или что-то. А у него не знаю, почему живот болел, а была такая женщина вроде как колдунья. Ну, и мы к этой женщине ходили мимо, этот дом проходили, а мой жених, который сватал, как раз из леса вернулся. Ну, и наверно, сказал, свекрови не было, а бабушка. Сказал: «Смотри моя невеста прошла, напротив дом».


Мы обратно стали проходить, ну, так бабуля со свеклой вышла, идет в другой дом. Подошла и говорит: «Которая невеста, что мой внук сватает Говорю: «Так, я! Вся смотри здесь, ничего дома не осталось». - «Так почему не пошла за внука замуж - «Не знаю почему, не отдали». Вечером домой пришли, к невестке. На беседу пошли. На беседу пришли, этот жених в кадриль взял, за которого. «Чего же не пошла (замуж)?» - «Не пошла, не знаю почему, не отдали. Свадьбу играть, брат женился в тот год». - «Не можешь свадьбу играть, так помог бы». Я домой вернулась из гостей, опять замуж засобиралась, ну, муж мне говорит, жених: «Если не отдадут, выйдешь без свадьбы - «Так без свадьбы не пошла бы, если не отдали бы, так выйду». Потом домой вернулась и начала проситься: «Отдайте замуж! Не отдашь, так все равно выйду».

Ну и меня отдали. Пришлатак три мужика былодеверь да женихмуж да брат. Три коровы было. Пришла, семнадцать лет было. Видишь, хозяйство взяла в руки.

- А свадьбу сделали?

Свадьбу сделали.

А как?

Свадьбу сделали. Я в 24-м году вышла. Не было вина да ничего. А свадьба обычная. Вина было мало. Свадьбовали (играли свадьбу), приедут забирать невесту.

Кто?

Всей родней жениха приезжают.

На лошадях или как?

На лошадях, на лошадях, если много роднитак много лошадей приедет. А мало роднитак меньше лошадей. Приедет, причитывают, невесты день напролет плачет. Как приедут, посадят жениха. Плачея (причитывающая) бывала. Плачея придет и причитывает:”Вот как гости приехали, зачем к нам остановилися

Жениха отпускают. Из-за стола выпустят, уйдут в другой дом куда-нибудь. А с невестой прощаются. Две подружки, девушки водят под руки, а плачея причитывает, а невеста тоже, волосы распущены, волю отпускают. Потом и жениха приглашают в дом.

Девичник когда проводят?

Когда сватают, сначала глаза крестят, а потом вечеринку делают, два или три вечера. У кого-то один вечер, у некоторых два вечера. Подойдет день венчания пятница или среда, воскресенье, три дня, ну так в среду, когда свадьба. Жених придет, приведет на вечеринку своих двоюродных сестер или братьев, которых три или четыре приходило, а потом на свадьбу уже приходят. Первый порог, если невеста выходит, приходят приглашать, называется «на приглашение». Потом «глаза крестить» приходят, крестят и потом вечеринки.

– «Глаза крестят» тоже вечеринку делают?

– «Глаза крестят», так тоже в этот вечер вечеринка.

Это в своем доме?

В своем, в своем. А когда свадьба уже пройдет, так потом, два дня бывало свадьбовали в доме жениха.

Кто приходит на девичник, на вечеринки?

На вечеринки и из родни жениха и со стороны девушки родня тоже собирается, ну а со стороны мужа кого пригласят в гости, двоюродных сестер, братьев. Вся беседапарни, девушки. Все собираются.

Что там делают?

Жених приходиттак кормят, поят, да приносят гостинец на вечеринку, подарок какой-нибудь платье или платок. Невесте жених. Вечеринка заканчивается, пойдут жениха провожать. Проводят, потом домой приводят (невесту). Приходят домой. Ложась спать, причитывают. Проснувшись, опять кто-нибудь из родни причитывает утром. Смотри, сколько надо было плакать.

А невеста сама причитывает (плачет)?

Плачет. Кто умеет припеватьтак припевает, хорошо причитывает.

А жених тоже устраивает вечеринку для парней?

Жених тоже приглашает, кто-то приглашает, кто-то не приглашает в его дом. Три вечеринкитак на одну приглашает к себе. А иногда не приглашает со стороны невесты.

Всех гостей поят (угощают) или только жениха?

Только жениха, жениха, родню жениха поят. Если приходят. Кто на вечеринке, того не угощают. Если родня жениха приходиттак поят.

Потом, на свадьбе, идут венчаться?

Венчаться в церковь. Жениха сажают на лошадь. Невесту сажают на другую. Вместе не сажают.

А жених как приходит в дом невесты?

К невесте домой приходит забирать. Свадьбуют все. Я плач-то сказала, так причитывают, потом наряжают, кормят, поят, выходят на улицу. Опять обходят кругом, первые дружки называются, с плетью обходят лошадей и всех. Садятся и отправляются.


Как обходят кругом?

Обходят, просто вокруг круг проходят с плетью. Невеста и жених сидят на подушке каждый раз. У первого дружки плеть в руке, придет, крест сделает на подушке, на другой. На подушку посадят.

Что говорит?

Я не знаю, что говорит. Не знаю, говорит ли что. Не могу сказать. На венчание приходишь.

На венчании у невесты, какая одежда?

На невесту одежды одевают, поди знай сколько (много), в которой глаза крестили, та одежда вниз (одевается). А у кого что есть, есть своя одежда так своя, а можно и из деревни принести, нарядят к венцу. Всю эту одежду наверх, друг на друга. Каждую одежду начнешь одеватьперекрестишь глаза и поцелуешь одежду, каждый раз поцелуешь. Нарядят.

Что надевают на себя?

Сорочка есть, да юбку, да вторую юбку. При крещении глаз, какая одежда была, ну так на эту сверху. Штанов не было, не одевали. Юбка, кофта. Платьев не было. Тогда юбки были.

На голову?

На голову платок шелковый. Ну и оденут и приведут невесту к жениху.

А волосы?

Волосы распускают, волю отпускают, ленточки эти. Выходишь к жениху. Подружка стоит, за косу держит. Подходит к жениху. Жених целует невесту, повернется так, подружка не дает, надо выкупить невесту. «У нашей невесты золотая коса - говорят по-русски. Даст сколько-нибудь денег. Затем отпустит невесту. Поцелует и садиться на лавку, кормят да поят да венчаться отправляются.

А косу распускают раньше?

Косу, сначала вечером с венчания придут, ну, и тут и распускают. Косу убирают и одевают сороку на голову. Сороки раньше были.

Волосы как убирают?

А волосы, две косы заплетают. Ну, и одевают сороку на голову. Начнут кричать, кричат: «Хороша ли наша молода А там мужики собрались. Тоже денег на вино надо. Мужиков собралось много. «Хороша! Хороша - кричат. Соберут деньги и заберут.


С венчания возвращаются в дом невесты?

Нет, нет, к жениху приходят, садятся на лавку. Тогда мужики собираются. Поджигают кошели, кошель или туесок, загородят дорогу, не пускают жениха, выкуп нужен.

На дороге делают?

На дороге, и заклад сделают, закроют, возвращаясь с венчания. Возвращаясь с венчания и отправляясь на венчание. Потом в дом приходят, тут и распускают косу у невесты.

В доме жениха?

В доме жениха.

Распускают, так причитывают?

У жениха не причитывают. Плач весь заканчивается в доме невесты, приходят к жениху, не плачут.

Кто встречает?

Встречает свекровь. Приносят молоко, дают попить жениху и невесте. После венчания. Перья кидают сверху или зерна бросают, примета такая есть.

Где встречает?

На крыльце. Встречает, невеста поцелует свекровь.

Свекровь?

Свекровь, свекровь. Жених поцелует и невеста.

Перья у нее где?

Перья взяты. Бросают. Через голову жениха и невесты. Бросают. У нас такой обычай был.

Из решета или из чего?

Нет прямо из охапки.

А зерна?

На дорогу. От невесты уходить, тогда дорогу подметают веником. Перед женихом и невестой. Сначала выходит человек, чтобы навстречу никто не пришел.

Когда приходят в дом, сажают за стол?

За стол сажают.

На подушки?

На подушки, на подушки. Опять делают крест плетью, а на венчании поставят, на невесту кладут полотно, лоскутки, когда снимают, так берет дьяк. Повенчаешься, икону перекрестишь, поцелуешь и домой пойдешь. А венцы у кого-то держат, а у кого не держат.

На свадьбе едят, пьют. Также поют.

Один день?

У невесты день, у жениха два дня. День, когда свадьбуют, и другой день.

А подарки когда?

Подарки вечером и дают. На другой день «княжий стол» называется.

На другой день вечером, сундук подарков приносят. У кого какая родня, у кого-то может двадцать штук сорочек (женских рубах) соберется. Позовут хоть кого, крестный отец. Многим, теткам и всем. Зовут: «Приходите, князь да княгиня дарами дарят - говорят. Ну, и приходят, дают.

Родне жениха?

Жениха, жениха. Родне невесты не дают.

Как раздают подарки (дары)?

Первый дружка если естьон и раздает. Со стороны жениха. Крестный отец берет. На рукоятку плетки кладет. Скажет кто, да придет да возьмет. «Спасибо! Спасибо скажет. Кому дает да по очереди. Одному, другому, всем по очереди. У кого был род большой так. Мужикамполотенца, женщинамсорочки (рубахи).

А свекрови?

А свекровиу кого есть так двенадцать рубах одной. Вот.

Ребенок родитсятак корову приводили в приданое, придешь и корову приведешь. Свекрови еще рубаху, ведь надо дать свекрови. Для свекрови было много даров. Да, двенадцать рубах.

Все сшиты?

Сшиты, сшиты. Станы (стан - нижняя часть женской рубахи). Рукава шились отдельно. Родне давали одни рубахи, станы назывались, мужикамполотенца.

А полотенца тоже сшиты?

Тоже вышиты, сшиты.

Станы как шили?

Станы; тогда девушки не гулялилетом на берег или куда-то на беседутак шили, зимой пряли. Мамы были да бабушки были. Работали ночи напролет, допоздна.


А когда невеста в гости (после свадьбы) отправлялась?

В гости, трое суток пройдет, ну, и после в гости отправляются к невесте. У невесты в гостях две ночи бывали. Невесту приведут, а родня невесты приходит к жениху в гости. Масленичная неделя бывала после свадьбы. Всю родню невесты и жениха приглашают в гости. Всю масленичную неделю гостятся жених да невеста, могут пригласить мать и отца. К родне невесты да к родне жениха, не ко всем успеют. Затем Великий Пост наступает. Все, гуляние заканчивается.

Все свадьбы перед масленичной неделей были?

До масленичной недели. Мясоедом (межговеньем) назывался, Рождество пройдет, с Рождества начинаются свадьбы и до Мясоеда. «Мясоед» называется, до Масленицы Мясоед. Ну, так до него. Кто молодыетак гуляли, катались на санях, лошади были так. Ездили и до Рыбреки, из Рыбреки в Каскезручей в гости. Запрягут и. А до Великого поста. Это пройдет, и потом не гуляют.

Когда девушки гадали?

Девушки гадали. Собирались, обходили на поле.

Когда это было?

Перед Рождеством Святки называется, ну так вот в это время гадали. Собирались, в риге слушалиесли слышно или не слышно, у кого лопатой сгребают зерно (слышится), это приметы такие, ну, так у той богатый жених будет. На женихов гадали. А у кого метла подметаеттак бедный жених. А гадатьгадали. Что попало, всего.

Клали ли что-нибудь под подушку?

Под подушку иногда кладут ключ, закрывают невесту. Одежду или где-то в чем-то. В подушки ключ кладут. Невесте покажется, кто придет ключ просить. Иногда видят, иногда не видят. Колодец (углубление) делают тоже, кто придет черпак попросить, тот и жених. Колодец делают. Когда приходит жених. На жениха гадали. Гадали с петухом. Для петуха кладут на тарелочку, на сороку да на колечко; на ленточку, на сороку и на колечко. Куда клюнет, в ленточкутак эта девушка замуж не выйдет. В сорокутак замуж выйдешь.

В этом году выйдет?

В этом году. Выйдешь или нет, гадаешь, гадаешь. Выйдешь или нет, не знаю.

А на перекрестке кресты делали, было такое?

Да, было такое, этого не могу сказать. Не было у меня случая. Я мало в девушках ходила, не гуляла, молодая вышла замуж. А так рассказывали, что на перекрестке кресты бывали. Кого долго не сватали, так как-то «железо рубят», старалась, чтобы сваты пришли.

Когда ряжеными ходили?

Ряженые (по другому) у нас называются. В святки. Опять с Рождества до великого поста. Две недели, есть Крещение- праздник. Так до Крещения. Наряжаются парни, девушки. Иногда наряжаются, на глаза надевают платок или что-то, чтобы не узнали, ходили на беседы. Беседы были. На одну придут, на другую придут. Вот так парни и девушки. Иногда узнают, иногда не узнают. В такой день собираются, я в Рыбреке былатак говорят: мы сегодня придем, завтра пойдем туда, в этот день, в который день родился, в ту деревню и отправляются. Наряжаются все в красивые наряды, у кого какие есть, найдут еще в деревне, приходят, играют. Дома бывалотак с гармошкой. В другой деньв другую деревню. Наряды тогда были, не костюмы.

Какие были?

Так всякие разные, ситцевые. Платье сделаешь.

Бывало, чтобы портной ходил (по деревням)?

Было, ходили, «пидмозеры» назывались, из Пидьмы ходили мужики шить. Придут, если у меня есть что шить, так у меня сошьют. Потом идут в другой дом. Машину в сани, на санях возили. С машинкой ходили по домам.


А овчину выделывать ходили?

Ходили, ходили. Выделывали кожитак это не не ходили, а ездили на лошадях. Приедутда у кого остановятся, так в этот дом и несут все кожи. Ходили, если кто не принесет, то сами брали, собирали. У нас в Залесье выделывали кожи. Выделывали на пригоркев самом селе. У кого есть кожи, так и несут туда.

Сапожники были?

Были сапожники. Сапоги дома шили. Летомтак ходили в лаптях на сенокос. Не далекотак вместо чулок коужуд назывались, да лапти. Все в лаптях ходили. Особенно здесь в Каскезручье. Летом все в лаптях ходили. А у детейв холщевых ходили. Смотри, сколько надо было напрясть холста. На подарки и на жизнь. Все холщевое: сорочки, рубахи и штаны, все полотняное, кальсоны.

Как пряли?

Руками. Сейчас называется Великий пост, в это время уже полотно ткут. Отбеливают, ну и шьют.

А посуду как делали, из дерева или горшечники ходили?

Горшечники, к нам горшечники – «шимозеры» назывались. Оттуда привозили. Из Шимозера. С большими коробами и едут по деревне и кричит. Вот горшки и покупаешь, иногда за деньги покупаешь, иногда на зерно обменяешь. Овес собирали. Зерно, горшочек смеряет , не помню, сколько в горшочек зерна входит. Сколько горшочком дают. Белую глину возили, из Кадантома(?) приезжали, тоже продавали. Да, оттуда.

А ложки?

Ложки да это не делали, это в магазине покупали.

А деревянные?

Поварешка деревянная. Долбленая миска для разделывания мяса.