VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Kuin pär’et’t’ä srugitah

Kuin pär’et’t’ä srugitah

Karelian Proper
Tolmachi
Miän kohuššalla ilmazen ijän katokšie katetah pär’iel’l’ä.

Kuda kel’l’ä tanhuot on katettu ollella, no olgikatoš vain šuwrešta hiäštä.

A kuin katat pär’iel’l’ä, n’in jo dvatcat’ l’et huoletta i ole.

A vet ollella katettu vuwven kolmen-viijen jal’geh l’iew tuaš kuin šiegla, tuaš korvalla i l’ekuta!

Žen’t’äh jogohin’e i stremiečow kaikki katokšet kattua pär’iel’l’ä.

Pär’ieh parahittuan mänöw n’äremeččä.

Pär’ieh varoin val’l’ičet parahan puwn, štobi ei ois’ okšua: mid’ä vähembi okšua, šid’ä s’il’iembi päre, a okšikkahašta l’iew äijä t’ilgua.

A šiid’ä i yl’en ložiešta tože päre ei muone l’ien’e, kattuas’s’a voiččow halleta.

A ka paraš kaikkie ei ložie, ei i hoikka, keškikerdan’e, sred’n’oi puw; pil’ie merkua myöt’ yhenpiduz’iks’i čurkaz’iks’i, lad’jata t’el’egäh, šuattua sruginnalla.

Iččien aigah i srugitah.

Ottaw pruoban, kačot: „Luaji n’äin!“.

A kuin pid’än’n’öw vähäs’t’ä hoikembua il’i ložiembua, n’iin šiwla ris’t’ikanža i luad’iw.

Otat pär’iet, ogonotkat ših jiähäh (muon’e i por’uatka on), makšat ruadamua, šiin’ä i kaikki.

N’yt voittuan mel’l’ičät ruvettih šambumah, sruginnat šid’ä že, a katokšie kattua pid’äw.

N’in luajitah käz’isruginnalla.

Ka hot’ Hukan sruginnalla vähängo ruattin?

Viel’ä ei vain oma kyl’öveh, muwvalda ajetah.

T’äššä on ruado ičeväin, monellah pid’äw.

Šeizawduw srugija srugua vaš, rewnahpär’ien ottaja.

Vualun riwvušta pyz’yt’t’iäčet’äh pyör’it’t’äjät, mieštä kolme-n’el’l’ä.

L’äht’öw ruado, n’in väin l’ähe pois’ t’iel’d’ä!

Mi l’uwbo pär’et’t’ä!

Sruga čyl’čennöw, n’in sr’iadu i tahkotah.

N’äbiel’l’ä srugalla puolella viäl’l’ä ruat, a čyl’či sruga i pär’eid’ä rikkowhar’juaw.

Srugijana ei jogohizella šua olla: šiin’ä pid’äw mahtua, t’iet’ä tolku srugašta.

Kun pid’ännöw ložiembua pär’et’t’ä, n’in pid’äw srugua noššaldua, a kuin hoikembua, n’in l’iččualdua.

Pyz’yö riwvušta da pyör’it’t’iä jogohizella šuaw, vain staraigah, el’gäh laisutta pid’äkkäh.

Как строгают дранку

Russian
В нашей местности испокон веков крыши кроют дранкой.

У кое-кого дворы покрыты соломой, но соломенная крышатолько при большой нужде.


А как покроешь дранкой, то уже двадцать лет и будь без заботы.


А ведь соломой покрытая [крыша] через три-пять лет снова станет как решето, опять за ухом и почеши (‘двигай ухом’)!


Поэтому всякий стремится все крыши крыть дранкой.


Для дранки лучше всего идет еловый лес.

Для дранки выберешь лучшее дерево, чтобы не было сучьев: чем меньше сучьев, тем глаже дранка, а из сучкастого [дерева] останется много браку (‘щепок’).


А потом и из очень толстого [дерева] дранка не такая будет: когда начнешь крыть, может колоться.


Так вот, лучше всего не толстое и не тонкое, а среднее (карельское: keškikerdan’e и русское: r’ed’n’oi) дерево; распилить по мерке одинаковой длины чурочки, сложить на телегу, повезти на строгальню.


При тебе и настрогают.


Возьмет пробу, смотришь и скажешь: «Сделай так!».


А если нужно немножко потоньше или потолще, так тебе мастер (‘человек’) и сделает.


Заберешь дранку (в оригинале множественное число), огонотки [горбыльки от чурок] останутся тут (такой и порядок заведен), заплатишь за работу, тут и все.


А теперь, как видно, мельницы [где строгали также и дранку] стали мало-помалу закрываться (‘угасать’), то же самое и строгальни, а крыши крыть надо.

Так строгают дранку на ручных строгальнях.


Да вот хоть на строгальне Хуккиных мало что ли работали?


Не только своя деревня, из других деревень едут.


Здесь работа проводится своими силами, несколько человек нужно [для этого дела].


Станет строгальщик у строгального стана, рядомтот, кто принимать [дранку] будет.


За шест [или ручку] махового колеса возьмутся те, кто будет крутить колесо, человека три-четыре.


Дело пойдет, так только с дороги прочь!


Сколько хочешь дранки!


Если нож затупится, то сразу же и наточат на точиле.


Острым ножом в полсилы работаешь, а тупой нож и дранку портитлохматит.


Строгальщиком не каждый может быть: тут нужно уметь, понимать толк в ноже.


Если нужна дранка потолще, то нож надо приподнять, а если потоньше, то прижать.


Держаться за рычаг и крутить всякий может, пусть только старается, пусть не ленится.