Lemmas

Return to list | edit | delete | history

bruaznikka

bruaznikka

language: Karelian Proper

part of speech: Noun

pronunciation: bruazńikka (Tunguda)

phonetic variants: pruasniekka (Kestenga, Knyazhaya, Uhta, Voknavolok); praznikka (Rugozero); pruaznikka (Reboly, Myandyselga, Tikhvin); proaznikka (Padany); prooznikka (Padany); pruazniekka (New written Tver, Myandyselga, Tolmachi); priazniekka (Vesyegonsk); proazniekka (Valdai); pruaznikk (Dyorzha)

1 meaning

concept: праздник
  • Russian: праздник

dialects of usage: Tunguda

wordforms