Lemmas

Return to list | edit | delete | history

pruaznikk

pruaznikk

language: Karelian Proper

part of speech: Noun

pronunciation: pruazńikk (Dyorzha)

phonetic variants: pruasniekka (Kestenga, Knyazhaya, Uhta, Voknavolok); bruaznikka (Tunguda); praznikka (Rugozero); pruaznikka (Reboly, Myandyselga, Tikhvin); proaznikka (Padany); prooznikka (Padany); pruazniekka (New written Tver, Myandyselga, Tolmachi); priazniekka (Vesyegonsk); proazniekka (Valdai)

1 meaning

concept: праздник
  • Russian: праздник

dialects of usage: Dyorzha

wordforms