ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Kokoran kyl’ä

Kokoran kyl’ä

карельский: собственно карельское наречие
Панозерский
Mie olen Kokoran kyl’ästä syndynyt. Kokoran kyl’ässä on el’etty jo miun d’eeduškad dai pravod’eeduškad dai, primerno, kolmešatuan’el’l’äšatua vuotta. Pomeen’šomu on kilometr’ie kahta pit’kä da kolme kilometr’ie l’evie. N’o a mečäd, män’n’iköd mečäd enämbi ... on männyd meččä. On koivumeččä, on kuužimeččyä. Šuot, painuat, laavikot. Olgaahan missä heinyä, parad heinät, šuoheinyä, no vain l’ehmil’l’ä. A hepozilla še ei n’i kelpua, kun on viivil’äin’i, meil’ä šanotaa.

Mimmon’i še on viiviläin’i?

Hoikkan’i semmon’i, hoikkan’i, meil’ä šanotaa viivil’äin’i. Jovet. Pongomanjoki mi n’äin matkuau. Sielä on, mistähän alkau, siel on Pongomanjarvi, Pongomajarvi. Siitä Nuumajarvi, siitä Kokoranjarvi. Siitä ielläh Alašvuokšajarvi. Siida Ruogajarvi. A siida joki mänöy mereh šuat’e.

Mimmon’i joki?

Joki, Pongamanjoki, samaa Pon’gooma. A kyl’äššä järvi, a Straaffilan randaa sielä on Puurnarvi, L’iiksarvi, sie, s... Syväjärvi, Viikšlambie kakši, s’iel’ä tulou tuaš on joki, Straaffilašta, Pongomanjoki, juštih. Kyynäštä tulou kakši jokie. A siida silla lamballa toin’i tulou. Jokie viel’ä toiz’ie Jouhudjoki da Jouhudjärvil’öist’ä. A šuot, on semmozie šoita, jotta ei, poikki et piäše. Etkä venehellä, etkä aštumalla.

A mimmozekše šanottih šemmos’ie šoita?

, Kuur’ivošuo, kolmie kilometrie l’evie, a kilometr’ie kakšikymmendä pit’kä. I kolmie metr’ie on šyvä. A pohjašša on pesku, a piäl’l’ä oo, n’i kun, kak na pružiinah. Dai, se on vielä kaigil paikoin, yheštä paikašta piäžet poikki, a toiz’ista paikoista et piäše. Sielä on vain ne, šuarizet, šuarizet, ostrofkad. Sielä on joučet, pežie pietää, hanhet pežie pietää, šoržad el’etäh. Hilluo kažvau saloissa.

Onko kalajärvie, kalua pyytyä?

On.

Mimmoista kalua šielä on?

Haukie, ahventa, säynyätä,... mat’ikkua... A t’iälä on, naprimer, t’iälä on enämpi toista sorttua, a siel’ä meil’ä semmon’i kala ol’i vain.

A mimmon’i ol’i še kylä, še Straffilan kylä da Kokoran kylä?

Kokoran kyl’ä ol’i n’el’l’ä taluo. A Straffilašša kahekšantoista. A siel on viel’ä, kymmenen kilometr’ie jokie myöt’i, Vuokšajärvi. Kyl’ä ol’i. Sielä ol’i toože kahekšantoišta el’i kakšikymmendä taluo.

A onko nyt šielä ketä eläjyä?

Eij ole i ketä nyt.

Missä hyö ollah nyt?

Juumašša ollah. Kemis’s’ä ollah. Kuuz’emalla ollah, Kondopogašša on. Uhtuossa t’iälä eij ole kun mie yksi. No on tuošša toin’i, Kl’učevoilla uul’icalla.

A kuimpa työ... Kokorašta... piäsijä šuurih t’eih...?

Aštumalla.

Mimmon’i t’ie še ol’i?

Ennee, kun’i eij ollun tätä muant’ietä, pit’i aštuo, venehellä, šolahimma Vuokšajärveh kymmen kilometrie... Järvie myöt’i vielä kuuši kilometr’ie, siidä järvijen väl’i aštuo kuus kilometrie, tuaš venehellä viis kilometrie. I siidä Kuuzemalla, stancie Kuzeema. Aštuttau kakšikymmendä yksi kilometr’ie. Kaikki aštumalla, i kotomka s’eläššä kandua.

A heposella ei käyty?

Kezäl’l’ä et piäže hepožella, a vain talvella. A siidä kun muant’ie rod’ii tämä, n’i siidä Juumah aštumalla. Straffilašta kahekšantoista kilometr’ie, a järvil’öis’tä poikki venehillä. Kežäl’l’ä, a talvella hepozilla.

A ollahko ne venehet šielä vain, mataššako n’iitä venehie pitäy pityä?


Ka kun kyl’ä..., že i venehet ollah. Kaklašta tulou, hiän eläy kahen järven väl’il’l’ä. Kot’ijärvi, n’i veneh i Riksalmešša veneh. No kuin hän nyt Straffilah? Šavum panemma, hyö i tullah käymää.

Šavut pannah?

Mm.

Muissatko rahvašta n’imiltäh? Ken šielä el’i?

Mindää? Muissan... Kaklašta, naprimer, Mat’veejefat, enämbä ol’i Matvejevua. Matvejef Nikiifor Kir’iilovič. Toin’i vel’l’i Ivan Kir’iilovič. Sahaar Stepaanovič toože Matveejef.

Kaikki oltih venäläiset n’imet?

Venäläizet hyö ol’i, ne ol’i sinne vet tuldu Kal’iin’inskoista ooblas’s’ista pri cariizme, konža ol’i dvaččet’ p’äät’ caarskoi sluužbi, i puattii. I šiidä eläyvyt’t’ih kyl’ih. Šiel’dä meil’ä ol l’ähten tämä porooda. A miän famil’ia or Rudom’ootof.

A mistä on vot tämä famil’ia Rudom’ootof?

Pitkä on, da i Straffilašša ol’i jo Rudom’ootof Vas’s’iil’ii Dimiitr’ijevič. Hänen vielä nytki poika Rudom’otov Juumalla, hänen poika.

Tämä Straffilan kylä on še Rudom’ootovo, n’iin?

Noo, Rudom’otovo. No se kun enz’immäin’i el’äjä tul’i Rudom’otof, vot sillä n’imel’l’ä i pandih kyl’ä. A toin’i vel’l’i, kakši vel’l’eštä, toin’i vel’l’i, se istu Kokorah. A se kun jalkah l’eikkai viel’ä... vet’i näin koukkuh. A kun koukkuu vet’i jalan, šiidä händä i ruvettih rugaimahkokora”, vot i siitä i l’äks’i, jotta Kokora da Kokora.

A vot mistä työ oletta kuullun, jotta Kal’iin’inskoista on tultu eläjät, onkoš šanottu vanhat rahvaš?

Noo, Kal’iin’inskoissa, siel’ä on ne rajon kar’eelof. I on familia Rudom’otof s’iel’ä, Matveejevua. Noo, noo. Se mie olen kuullun, Novešta.

Konša ne on tultu Kal’in’inskoista?

Ei! Mistä že muissetah, kun s’iel’ä, konža, viisk... kakškymmendä viizi vuotta sluuži pr’i car’e, n’i s’illoin. Pr’i Petra pervovo što l’i se ol’i. Silloin... Kokorašša ol’i meil’ä n’i puu, oikein pakšu. No s’yl’dä kolme ymbäri, i s’iih ol’i l’yöty nuagla. Konža hän kuatu, n’ii ku pil’ittih miun d’iäd’ät, halattih, s’iel’dä l’öyvettih nuagla. A se lukiettih, äijäkö hän’el’l’ä vuotta, n’i kolmešatua viiskymmendä vuotta ol’i sil’l’ä puulla ikyä, daaže viel’ä vähä enämbi. N’in nuagl’a ol’i ihan serccašša. N’i vot siidä šuat’e on Kokorašša snačit el’etty. Se ol’i joo, v dvaccet’ četvortom godu puu kuatu. Ka se ol’i jo ennee tuldu. Še kyl’ä ol’i ennen ollun toizešša paikašša, Umbilammin lähembänä. A se, kilometr’i siirrettih siidä tähä, järven piähä.