Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Stefanan pagin

Stefanan pagin

карельский: ливвиковское наречие
Новописьменный ливвиковский
1 Ylimäine pappi kyzyi: "Ongo se muga"?

2 Stefan vastai: "Vellet, tuatat, kuulkua minuu. Suuren taivahallizen väin da valgien Jumal jiäviihes meijän Avraam-tuatale, konzu häi oli Mesopotamies da ei vie elänyh Harranan muas. 3 Jumal sanoi hänele: "Lähte iäres omas muaspäi, iččes rovuspäi da mene muah, kudaman Minä ozutan sinule".

4 I muga häi lähti haldeilazien muaspäi i rubei elämäh Harranas. A hänen tuatan kuoltuu Jumal siirdi händy täh muah, kus nygöi työ elättö.

5 Jumal ei andanuh hänele sit kodivuittii, ni jallanpohjan alan verdua, no uskaldi andua sen myöhembi hänele da hänen jälgeläzile omakse, hos Avraamal sih aigah ei olluh lastu.

6 Jumal sanoi: "Sinun jälgipolvet ruvetah elämäh tulolazinnu vierahas muas, i heidy luajitah orjikse da polgietah n՚ellisadua vuottu.

7 No Minä" – sanoi Jumal – "suudin sen rahvahan, kudaman orjinnu hyö ollah. Sen jälgeh hyö lähtietäh siepäi i ruvetah sluužimah Minule täs kohtas".

8 Jumal azui Avraamanke sovun, kudaman merkinny on ymbärileikkuandu. Avraamale rodih Isakku, i Avraam luadii hänele ymbärileikkavuksen kaheksandennu päivänny roindas; Isakale rodih Juakoi, a Juakoilemeijän rahvahan kaksitostu kandutuattua.

9 Meijän kandutuatat vihattih velliedäh Josifua i myödih händy Jegiptah. No Jumal oli hänenke, 10 piästi händy kaikis ahtistuksis. Jumal andoi hänele mieldy, ga faraon, Jegiptan suari, mieldyi häneh da pani händy Jegiptan muan da kogo oman taloin kaččojakse.

11 Sit tuli kaikkeh Jegiptah da Hanaanan muah n՚älgy da suuri ahtistus, meijän tuatat ei suadu nikus einehty.

12 Ku Juakoi kuuli, buite Jegiptas on vil՚l՚ua, häi työndi meijän tuatat sinne enzimäzen kerran.

13 Toizel kävyndäl Josif avai oman ičen vellile, i faraon tiijusti hänen rovun.

14 Josif työndi sanan tuatalleh Juakoile da kučui iččeh luo händy da kaiken rodukunnan, seiččiekymmen viizi hengie.

15 Muga Juakoi puutui Jegiptah. Sie häi kuoli, muga kuoltih meijän kandutuatatgi, 16 i heidy viettih järilleh Sihemah da pandih muah sih kohtah, kudaman Avraam oli hobjal ostanuh Sihemas Jemmoran poijil.

17 Läheni se aigu, konzu Jumalal pidi täyttiä se, midä Häi uskaldi Avraamale. Izrail՚an rahvas liženi da sen lugu kazvoi monikerdazesti Jegiptas, 18 kuni sie valdah ei tulluh uuzi suari, kudai ei tiedänyh Josifas nimidä.

19 Häi viizasteli meijän roduu vastah, polgi meijän tuattoloi da vägeh pani heidy hylgiämäh vasterodinuzii lapsii, ku net ei jiädäs eloh.

20 Sih aigah rodihes Moisei i häi oli čoma Jumalan silmis. Kolmeh kuuh suate händy kačottih omas kois.

21 Konzu händy sit hyllättih, faraonan tytär otti händy ičelleh da kazvatti omannu poijannu.

22 Moisei sai parahan jegiptalazen opastuksen, i häi oli vägevy sanois da ruadolois.

23 Konzu Moiseile täydyi n՚ellikymmen vuottu, hänele rodih himo nähtä izrail՚alazii, omii heimovellilöi.

24 Konzu häi nägi, kui yhtele heis luajittih pahua, häi hyppäi puolistamah sidä, tazai painetun puoles da tapoi jegiptalazen.

25 Häi duumaičči, ku heimovellet ellendetäh, ku Jumal hänen kauti piästäy heidy, no hyö ei ellendetty.

26 Tossupiänny häi piädyi tulemah, konzu kaksi izrail՚alastu torattih keskenäh. Häi tahtoi sovittua heidy da sanoi: "Miehet, työhäi oletto vellet! Miksebo työ luajitto pahua toine toizele"?

27 No se mies, kudai luadii pahua lähimäzele, ähkäi Moisein bokkah da sanoi: "Kenbo sinuu pani meijän piämiehekse da sud՚d՚akse?

28 Tahtotgo minuugi tappua, kui tapoit egläi jegiptalazen"?

29 Tämän kuultuu Moisei pageni. Häi eli tulolazennu Midianan muas, sie hänele rodih kaksi poigua.

30 N՚ellänkymmenen vuvven mendyy, elämättömäs muas, Sinai-mäin lähäl jiäviihes Moiseile anheli palajan piidoituhjon tulikielien keskes.

31 Moisei kummeksii tädä nägyy, i ku häi meni lähembä, gu kaččuo tarkembah, kuuli Ižändän iänen: 32 "Minä olen sinun tuattoloin Jumal, vraaman, Isakan da Juakoin Jumal". Moisei särevyi i ei ruohtinuh kaččuo.

33 No Ižändy sanoi hänele: "Jaksa jallat, sendäh ku kohtu, kus seizot, on pyhä.

34 Minä olen nähnyh, kui Minun rahvastu polgietah Jegiptas, da kuulluh, kui se voiveroittau. Nygöi heityin alah piästämäh sidä välläle. Tule, Minä työnnän sinuu Jegiptah".

35 Tädä Moiseidu izrail՚alazet oli pengottu sanojen: "Ken sinuu on pannuh piämiehekse da sud՚d՚akse"? No Jumal ihan händy työndi piämiehekse da piästäjäkse sen anhelin sanal, kudai jiäviihes hänele piidoituhjos.

36 Se samaine Moisei vedi heidy iäres da luadii kummii da tunnusruadoloi Jegiptas, Ruskielmerel da elämättömäs muas n՚ellänkymmenen vuvven aigah. 37 Juuri tämä Moisei sanoi izrail՚alazile: "Jumal nostau teile teijän vellilöin keskes iänenkandajan, minun jyttymän".

38 Se Moisei, silloi ku rahvas oli kerävynnyh yhteh elämättömäs muas, sanoi meijän tuattoloile sen, midä anheli sanoi hänele Sinai-mäil. Häi otti vastah elävät sanat, ku andua net ielleh meile. 39 No meijän tuatat ei tahtottu kuunnella händy, a ähkättih händy iäre. Heijän sydämet kiännyttih järilleh Jegiptah. 40 Hyö sanottih Aaronale: "Luaji meile jumalua, kudamat astutah meijän iel. Myö emmo tiijä, midä on roinnuh Moiseile, sille miehele, kudai toi meidy iäres Jegiptaspäi".

41 I muga hyö luaji ttih kullas häkäččy, tuodih sille žertvua da piettih iluo omil käzil luajitun jumalan ies.

42 No Jumal kiändyi iäre heispäi i jätti heidy kumardelemahes taivahan tiähtile, muga kui on kirjutettu Jumalan iänenkandajien kniigas: – Izrail՚an rahvas, toittogo työ Minule iškiettäviä da muudu žertvua elämättömäs muas n՚ellänkymmenen vuvven aigah?

43 Moloh-jumalan stuanuu da teijän Raifan-jumalan tiähtie työ kannoitto, kuvii, kudamii iče luajiitto ičelles kumardeltavakse! Sendäh Minä siirrän teidy Vavilonan tuakse.

44 Meijän tuattoloil oli elämättömäs muas Jumalan olendustuanu. Moisei oli luadinuh sen nähtyn kuvan mugah, kui käski se, kudai pagizi hänenke.

45 Se stuanu meijän tuatat suadih omis tuattoloispäi da Jošuanke tuodih täh muah, konzu otettih se mua rahvahil, kudamat Jumal karkoitti heijän tiel. Nenga oli Davidan aigah suate.

46 Jumal mieldyi Davidah, i David kyzyi, eigo häi vois azuo eländysijua Juakoin rovun Jumalale.

47 A sen koin azui Hänele Solomon!

48 Vai Ylimäine ei elä ristikanzan azuttulois kodilois. Sanouhäi Jumalan iänenkandai: 49Taivas on Minun valdusija da muakorrotes Minun jalloin al. Mittuman koin työ Minule azuzitto, sanou Ižändy, mi olis Minun huogavundukohtannu?

50 Eigo kai ole Minun käzil azuttu?

51 Työ vastukavazet! Rungači ymbärileikatut, no sydämeči kovat, i korvat teijän ei kuulta! Ainos oletto Pyhiä Hengie vastahkui teijän tuatat, mugai työ!

52 Ongo hos yksi Jumalan iänenkandai, kudamua teijän tuatat ei painettu? Hyö tapettih niilöi, kudamat ennustettih Tozioigien tulendua. A nygöi työ oletto menettänyh da tappanuh Händy53 työ, kudamat saitto anheliloin tuovun Zakonan, no etto sidä noudanuh".

Деяния апостолов 7:1-53

русский
1 Тогда сказал первосвященник: так ли это?

2 Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран, 3 и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе.

4 Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете.

5 И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен.

6 И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста.

7 Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне на сем месте.

8 И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день; а Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов.

9 Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним, 10 и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим.

11 И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания.

12 Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз.

13 А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов.

14 Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять.

15 Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши; 16 и перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова.

17 А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте, 18 до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа.

19 Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых.

20 В это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего.

21 А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына.

22 И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах.

23 Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых.

24 И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив Египтянина.

25 Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение; но они не поняли.

26 На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: вы братья; зачем обижаете друг друга?

27 Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею над нами?

28 Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина?

29 От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына.

30 По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень в пламени горящего тернового куста.

31 Моисей, увидев, дивился видению; а когда подходил рассмотреть, был к нему глас Господень: 32 Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть.

33 И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая.

34 Я вижу притеснение народа Моего в Египте, и слышу стенание его, и нисшел избавить его: итак пойди, Я пошлю тебя в Египет.

35 Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем.

36 Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в пустыне в продолжение сорока лет. 37 Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте.

38 Это тот, который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, 39 которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту, 40 сказав Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам; ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось.

41 И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих.

42 Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне?

43 Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона.

44 Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному.

45 Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владения народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида.

46 Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова.

47 Соломон же построил Ему дом.

48 Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: 49 Небопрестол Мой, и земляподножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего?

50 Не Моя ли рука сотворила всё сие?

51 Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы.

52 Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, — 53 вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили.