ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Kut minä kalatan

Kut minä kalatan

вепсский
Средневепсский западный
Kevädou minä zavodin’ kalatada aigoiš.

Tol’ko tühduškandeb, minä panen merežad. Merežat panen karoid’me, kus kezou kazvab hiin’ libo mustad rogod.

Ez’mäi panen süvembaleocverkoile, pešn’ou tegen riiguižed, märičen kaluižou süvüsen, zavodin’ pešn’ita ocverkole riigun sit’ tahospai, kus om kül’mnü pohjhassai.

Pešn’oiččen laidalepai ocverkon piččen riigun.

Panen ocverkon i laidpolhe panen merežan. Kala ujeleb jän mödhe, randha iivoi ujuda, kül’mnü pohjhassai, vasttab ocverkon, eciškandeb hodan i ocverkodme mäneb mer’ežaha.

Kons sulaškandeb rand, randembaižhe polhe panen merežan.

Lämmäs houg’ mäneškandeb randha hiiništoho i putub randembaižhe merežaha.

Öl enamban putub laidembaižhe merežaha, a päipaštoil’ päivil’ enamban randembaižhe merežaha.

Sügüzou hiiništoho penzhile kes’khe kaivan kanavaižed.

Kevädou, konz kudoškandeb houg’, nenihe kanavaižihe panen merežad.

Lämmil’ päivil’ i üil’ kudon aigan nenihe merežoihe putub diki äi hougid’.

Jäl’ghe hougid’ kudob ahne.

Ahnen sas’kenden merdoil’.

Kudob ahne süvil’ nemil’ libo lodoniškoil’.

Ümbri merdas panen kavaged.

Necikš aigaks avaidase jo jarv.

Krome merdoit pidän laskeverkod. Laskeverkoihe puttas hougid’, ahnid' i särgid’.

Kevädou verkod pidän randoil’.

Krome necidä, tol’ko sulab ja järves, pidän ragoiš kuukud.


Kuukuihe otab houg’ i made.

Hougile siman pästle en pohjhassai, a madehile kuukud pästan pohjha.

Ühtnägoi počti ahnenke zavodib kudoda sär’g’.

Sär’g’ kudop suril’ kogoil’.

L’uuta särgin’ kudon voib tünöu ehtoukudon sijou sär’g’ vändab.

Merdad särgile pidän kes’k’vet.

Merdoihe ühtes sär’gideke puttas hougid’ i madehid.

Ez’mäi kudob järed sär’g’.

Järedan sär’g’in’ saskenden harvoihe verkoihe. Jesli putud čomale kudole, harvoihe verkoihe sär’g’id’ putub vouktaks.

Končišoi kudod, minä panen prodol’nikan.

Kuni vilu vezi, prodol’nikan pidän madalou sijou.

Kuukuižet prodol’nikha panen harvas, viš vaksad toine toižespai.

Kuukuihe panen eläbäd sär’gižed.

Särgižed saskenden paksuu verkou kalegou.

Verkospai sär’gižed panen vädrha vedenke.

Prodol’nikan kaclen kaks’ kerdad päiväsehtou i homencou, i kaikuččou kerdou smenin’ veresed särgižed.

Prodol’nikha ottas madehed, hougid’ i ahned.

Prodol’nik otab ii äjäd aigad.

Ühtnägoi minä kalatan splavnikoil’, kuukuižil’ i verkoil’.

Homencou nuuzen aigoiš, edou päivänuuzmad časud kaht.

Kerdale kalatades otan paksun verkon, splavnijoid’ kuukuižid’ i uštken.

Ez’mäižikš minä san sär’gižid štukad viškime libo kus’kime, panen hiid’ vädrha vedenke.

Sid’ pästan splavnijad kuukuižed tul’l’ašt’me.

Kaikuččehe kuukuižehe panen eläbän sär’gižen.

Sid’ pästan uštken i ajan prodol’nikad kacmaha.

Poputi ajades san hougin’, erašti kaks’.

Kacun prodol’n’'ikan, smenin’ sär’gižed.

Prodol’nikha putub konz viž, konz enamban hougid’.

Sid’ ajan kuukuižidennost.

Necil’ aigou kuukuižehe jo putuiba hougid’, a kudamoho ii puttund, koliba sär’gižed.

Minä möst kaikihe kuukuihe panen uded sär’gid’.

Varasta sikš, kuni kokaidab. Minä ajelen uštkou kuukuil’ kes’kes.

Kudamoho kuukuižehe kokaidab, minä nägen i otan maiman i panen möst veresen sär’gižen.

Muga homencos prodol’nikha, kuukuižehe i uštkehe san štukad vištoškime–kaks’kime hougid’.

Päiväu hengähtan, a ehtkoužou časud nel’l’ möst ajan.

Prodol’nik ladiše muga: jes’li madalale, ez’mäi kevädou püštase pit’k ragmetrad siičeme.

Neche ragaižehe sidon noraižen i pästan necidä norašt’ metrad sada viškime.

Toižhe agjha püštan möst ragan i sidon toižen agjan prodol’nikad, mišto prodol’nik ii uptaiž pohjha. Päliči kaikuččes viškimes metras panen pullon.

Pullon panen noraižele metrad kaks’.

Kaik prodol’niknor vedou pälpäi uptab kaks’ metrad.

Neche prodol’nikha sidon päliči vides metras simaižed.

Simaižed pidusel nel’l’ metrad.

Kaikuččehe simaižehe sidon hangoižen, polen simad kogodan hangoižele.

Kaikuččehe simaižen agjha sidon kuukuižen sär’giženke.

Kaikuččes kuukuižes lapoštez, i poles simas lapoštan. Tarbiž muga lat’t’a, mišto sär’gižen kuukuine oleiž pol’ metrad pohjaspai.

Kons kokaidab houg’, simaine lapoštesespai päzub, i houg’ ii muja, čto putui.


Sär’gižen kuukuiženke laindab kiškha.

Jes’li čomas sada, prodol’nik ehtou i homencou tarb’iž smen’dä enččed sär’gižed i panda eläbäd.

Kevädou om hüvä piduz.

Konz lämšuškandeb, ümbri ijuniš, prodol’nik tarbiž perevettä süväle, madalou hiitäb otandan.

Süväle prodol’nik panese kivesile.

Agjoihe ragan sijas norale pästase kivi i ülähäks noran agjha panese sur’ pu.


Kes’kmäižihe pulloihe noraine panese siloi metrad nel’l’.

Süvou prodol’nikha otab vuu kun aigad.

Sured hougid’ voib sada vaiše laidou.

Jes’li voib pidäda eläbän sär’gižen kuukuižes, ottas čomas sured ahned.

Avgustas prodol’nikha hiitäb otandan. Sügüzou voib pidäda prodol’nikan sent’abrihesai, kuni ii kül’mä järv.

Toižen polen kud okt’abrid’ otab i čomas madeh.

Splavnii kuukuine tegese muga: kaluižehe pol’t metrad sidose sima metrad siičeme i kaluižennost simaha sidose hangoine lapoštesenke.

Nened kuukuižed odvad kuti piduz, a voib kalatada kaiken kezan, i putub hiihe paremba, mi prodol’nikha.

Pästasoi nened splavnijad kuukuižed aigoiš homencou tul’l’ašt’me.

Homences hii proit’t’as äjän sijad i l’uutas hougin’ l’ibo ahnen.

Hiid’ vöb tul’l’aštme, lainhil’ kačaib i kuukun sär’giženke kaiken kuboiteleb, sikš paremba otab nenihe kuukuižihe.

Kevädou tarbiž kalatada madalou, kuni vilu vezi, metrad kaht süvüst, no simaine kuukus tarbiž pästta metrad viž, mišto sär’gine voiš tehta tobjemban krugan.

Kevädou otab nenihe kuukuižihe hüvin’ ümbri päivänuuzmas i möhäi ehtkoižou.

Kezou simad tar’biš pideta i pästta laidale.

Paremb aig ühesas časuspai polhe päihassai, a ehtoukuumes časuspai jäl’ghe pol’t päjad.

Kevädou voib jätta nene kuukuižed i öks.

Vöb hiid randha, kunapai tul’l’aine.

Homencou aigoiš tarbiž hiit’ kogota.

Otab čomas. Kahthe kuukuižehe obhodiše üks’ houg’, pästit’ kaks’kime štukad, voib sada ühesakümn’e maimad.

Sügüzou nened kuukuižed tarbiž tac’keta madalale nälöid’ vast libo šläpile kes’khe, simad pästtase vaiše metrale.

Čoma piduzharvad verkod, hiil’ voib kalatada järven avaidusespai kuni ii kül’mä järv.

Kaiked parembad verkod, kudamiš sil’män suruz om kuumenel’l’ sormed i kudotud nitišpäi nomer sorok ili p’ades’at’.

Kevädou hiid’ tarbiž pidäda madaloil’ venoil’ randoil’, kudamil’ tahoil’ kezou kazvab šuug libo must rogo.

Kezou žaruaigoumürkil’ randoil’.

Suriš žaruiš kaikit’ paremb laskta laidale.

Laidale tarbiž laskta kuumenel’l’ verkod ühthe agjha norale pullonke.

Sügüzuurandoil’, kus kazdas rogod, i laidale, kus süvüz’ ii enamb nel’l’äd metrad.

Uštkehe järvou otab paremba kevädou, lopuu majuu i ez’mäižou polou ijünid’ kud.

Kevädou tarbiž, mišto ušte käveleiž süvüsel metrad kaks’.

Kaikid’ paremba siloi otab lodaniškoil’.

Kezou otab tol’ko süvän uštken, kudam käveleb süvüsou metrad nel’l’.

Enambou otab ahne, a sikš tarbiž ajelta hil’l’ašti i ušte mäneiž pohjadme.

Otab paremba päivou.

Čomas otab i kaiken avgustan, no ajelta tarbiž laidadme i süvid’ lodoid’memetrad nel’l’ süvüst.

Houg’ lubib enambau vouktan uštken, a ahne rusttas vaskespai.

Čomad oma uštked, kudamiš üks’ pol’ om vouged, a toinerusked.

Ongitada kaikid’ paremb kevädou, kons proit’t’as kalan kudod i lämšup .

Ongitades čapasoi pitkäd, hoikad i nojedad ongiragad.

Siman kerttas mustoiš katušknitiš.

Pulloks paremb propg butuukaspai, jüguz panese ülembahko onged.

Jügust tariž panda severz’, mišo uppotaiž polen pullod.

Ongen sima kevädou tariž pidäda ongiragan pitte.

Kaikit’ paremb ongitada nel’l’ou ongou kerdalaz.

Onghe panese šotparemb vouged.

Kevädel ongele tariž ajada edou päiväšt’.

Siižutadas järvou, kus kezou kazvaškandeb hiin’ libo rogod.

Onged tarbiž ez’mäi tac’t’a kaikihe polihe, mišo tedištada, kus om kala. Šot onges pidäda tarbiž kogonaine i eläb, vaiše södihe agjaižen libo koli, tarbiž panda uz’.

Süvüsou ong’ pästase ahnele četvertit’ pohjaspai, särgile kaht četvertid’.

Mi tobjemb šot onges, pigemba kokaidab sur’ maimaine.

Šot panda muga, mišo ongen bardaižennou oleiž pol’ šotud, lop šot okha vertiše, siloi maim voib tabata šotun vaiše bardaižennou i putub onghe.

Jes’li sil’ tahou kokt’as pened, sirte toižele tahole, kuni ed lüuda järedad kalad.


Čomas otab aigoiš homencou lodoil’ kes’k järved.

Enambou libuškandeb päiväine, siižutade süvemba.

Ala äjou ajele tahos tahole. Kaiken aigan kala ii ota, otab aigaižid’me, hii ajeltas parvehil’, üks’ lähtebvarasta, pigai tuleb toine.

Šotuagjaižed ongespäi tac’kende tagemba venehespäi, kus oma onged, siloi kala ii lähteškande i panoškandese ümbri ongiš.

Venehes ištu hil’l’ašt’i, ala kolaida, mišo ii pöl’gästoitta kalad.

Sär’g čomas otab pehmdäle liibäle i vuu paremba nižuižele tahthale.

Liib i tahtas kerta pučuižile tukuižile i pane onghe.

Ahne čomas otab sär’gin’ supalaižele.

Supalaine čapase sär’gil’ sel’gäspäi.

A jes’li om sur’ ong’ kerdou, voib čapta händäižen i panda neche ong’he.

Äijou čomas otab ahne sär’gin’ piskule. Čomas otab ahne i ahnemaimale.

Ahnemaimaine tarbiž zaden’d’a onghe čut’ sel’gäižes, mišo hän ii koleiž i voiž ajelta.

Kezou on’gita nälöniškoil’.

Aigoiš homencou erašti čomas otab šläpil’ kes’kes.

Jesli ongitad nel’l’ou ongou, kaks’ onged pidä šotunke, üks’ sär’gin’ supalaiženke, i ühtou ongou void’ ongitada liibale libo tahthale.

Kezou otab ehtkoižou, edou päilaskmad.

Avgustou ong’he kokib paremba kaikes vodes.

Homencou avgustou aja vuu pimedas, čut’ hämärduškandeb.

Edou päinuuzmad ongita lodou, madalou, metrad süvüst.

Nouzi päiväine, lähte süväle metrad nel’l’ libo viš süvüst, ongiš pidä järed šot, ongita nel’l’ou ongou i varasta.

Süvou harvas otab pen’ maim i harvoin manitab, kokiškandeb ii paksus, a sad enamban.

Lopuu avgustou kul i sentäbril’ ongita päivou, aja ongele jäl’ghe kes’kpäiväd, siižutade süväle kes’klaidad, kus süvüz’ om metrad viž.

Sija valiče nemen n’okun kohtas libo süvän lodon agjas.

Sügüzou simad ong’he tarbiž pidembadmetrad vit’.

Kokiškandeb harvas, no maimad oma järedad.

Ongitades voib pidäda kuukun.

Kuukhu pane eläb sär’gine, zadeni händast sel’ghä.

Randas ongitadkuuk tac’kende hiiništoho, a laidou pidä laptas ongišpai, paremb ičeiž taga, kus ištud.

Tul’l’ašt’ kala ii varaida, i järed kala harvoin’ otab tünil’ sijoil’.

Voib ongitada i kevädou, martou i aprelil’, konz järvou vuu om .

Edoupäi pešn’ou tegese jäha riiguižed, a paremb kaikid’ nene riiguižed tege järvenkaroiden kohtha, nil’ tahoil’ kokib sär’g’.

Touvuu šotuid’ iisa l’uuta, ongita liibäle, čomas otab torakanoile.

Jes’li ofot ahnoid’ sada, siloi riiguižed jäha tege nemakoile kohtha.

Ongitada tarbiž siloi šotuile.

Otab ahne i liibäle, no harvoin’.

Krome ongitest, kevädou i sügüzou voib kuukitada.

Mugažo kuukitada voib nel’l’ou ongeragou.

Simad kuukuihe tariž sanktembadlangašt’ kaks’tošt’kime, pullod sured, mišo ii voiž händast uppotada sär’gine.

Uppotest panda ii tarbiž.

Edou kuukitest verkou sa särgižit’ štukad kuumekime i pane vädrha vedenke.

Kevädou siižutade lodorüunale, pane kaikihe kuukuihe eläbäd sär'gižed, pästa vedehe kaikihe polihe veneht.

Kokaiž, uppot’ pullonala veda, varasta, kuni hän ii vedaškande laptaha.

Vedab polhepai, vaiše tabazihe sär’gižehe i pidäb sus.

Konz vedagoitab laptaha, siloi hän jo putui.

Ala lenda ongeragas, veda simas, houg’ löumäi оm leta ongeragou, pästad händast, simas vedadsinun houg’.

Sügüzou kuukitad nälöniškoil’ hiinil’ kes’kes, a süvou eci kudosed.

Pal’hou sijou süvou houg’ otab harvoin’.

Voib kuukitada i randaspäi süvil’ randoil’ hiinil’ kes’kes, no ühtou ongeragou.

Как я ловлю рыбу

русский
Весной я начинаю ловить рыбу рано.

Только лед начинает таять, я ставлю мережи.
Мережи ставлю в небольшие заливы, где летом растет трава или черный рогоз.

Сначала ставлю поглубжена крылья, пешней делаю отверстия, измеряю палкой глубину, начинаю пешней долбить отверстие для крыла мережи от того места, где лед промерз до дна.


Продолблю в сторону озера отверстие длиной с крыло мережи.


Ставлю крыло и в сторону озера ставлю мережу.
Рыба плывет вдоль льда, к берегу не может подплыть, лед промерз до дна, наталкивается на крыло мережи, начинает искать ход и вдоль крыла идет в мережу.

Когда начинает таять у берега, ставлю мережу поближе к берегу.


В теплое время щука пойдет к берегу, в заросли и попадет в прибрежную мережу.Ночью больше попадает в мережу подальше от берега, а в солнечные дни больше в ту мережу, которая ближе к берегу.


Осенью я пророю канавки в водорослях между кустиками.

Весной, когда щука начнет нереститься, я ставлю в эти канавки мережи.


В теплые дни и ночи во время нереста в эти мережи попадает очень много щук.


После щуки нерестится окунь.

Окуня я ловлю мердами.


Нерестится окунь у мысов или на лудах.


Вокруг мерды кладу хвою.

К этому времени открывается уже озеро.


Кроме мерд, ставлю сети для глубинной ловли.
В эти сети попадает щука, окунь и плотва.


Весной держу сети у берегов.

Кроме того, как только лед в озере растает, ловлю большими крючками ('держу большие крючки в удочках').


На большие крючки берет щука и налим.


Для щук не опускаю леску до дна, а для налимов опускаю крючки на дно.


Почти одновременно с окунем начинает нереститься плотва.

Плотва нерестится большими стаями.


Найти место нереста плотвы можно тихим вечером, в нерестилище плотва играет.


Для плотвы мерды держу на средней глубине.


Вместе с плотвой в мерды попадает щука и налим.

Сначала нерестится крупная плотва.


Крупную плотву ловлю редкими сетями.
Если попадешь в хорошее нерестилище, в редкие сети попадет очень много ('белым-бело') плотвы.

Закончится нерест, я ставлю продольник.

Пока вода холодная, держу продольник в мелком месте.

Крючки в продольник ставлю редко, на расстоянии пяти пядей друг от друга.


На крючки насаживаю живую плотичку.


Плотичку ловлю частой сетью для прибрежной ловли.


Из сети перекладываю плотички в ведро с водой.


Продольник проверяю два раза в деньвечером и утром и каждый раз меняю свежие плотички.


На продольник берет налим, щука и окунь.


[Ловля] продольником берет немного времени.

Одновременно я ловлю плавающими крючками и сетями.

Утром встаю рано, часа за два до восхода солнца.

Беру с собой для ловли частую сеть, плавающие крючки и дорожку.


Сначала я наловлю плотичек штук пятьдесят или шестьдесят, положу их в ведро с водой.Потом пущу плавающие крючки по ветру.

На каждый крючок насажу живую плотичку.


Потом выпущу дорожку и еду проверять продольник.

По пути во время езды поймаю щуку, иногда две.


Осмотрю продольник, сменю плотички.


В продольник попадет иногда пять щук, иногда больше.


Потом еду к крючкам.


В это время в крючки уже попались щуки, а в которые не попали, [в тех] плотички подохли.Я опять на все крючки насажу новые плотички.

Жди до тех пор, пока не клюнет. Я езжу с дорожкой между крючками.

[Если] на который-нибудь крючок клюнет, я увижу и сниму рыбу и положу опять свежую плотичку.


Так за утро наловлю продольником, крючками и дорожкой штук пятнадцать-двадцать щук.Днем отдохну, а вечером часа в четыре опять еду.


Продольник делается так: если [делается] на мелком месте, сначала весной ставится длинный шестметров семь.

К этому шесту привязываю шнур и отпускаю этот шнур метров на сто пятьдесят.


В другой конец тоже ставлю шест и привязываю другой конец продольника, чтобы продольник не потонул.
На протяжении всех пятидесяти метров ставлю поплавки.

Поплавки ставлю по шнуру метра на два.


Шнур продольника погружается на два метра от поверхности воды.


К этому продольнику через каждые пять метров привязываю лески.


Лески длиной в четыре метра.


К каждой леске привязываю рогатку, половину лески наматываю на рогатку.


К концу каждой лески привязываю крючок с плотичкой.


Для каждого крючка [имеется] зажим, середину лески прижимаю [ко дну].
Нужно сделать так, чтобы крючок с плотичкой был на полметра от дна.

Когда щука клюнет, леска высвобождается из-под зажима, и щука не почувствует, что попалась.


Она проглатывает плотичку.


Если ловится хорошо, в продольнике надо вечером и утром менять прежних плотичек и насаживать живых.


Весной хорошо ловится рыба ('хорошая ловля').

Когда потеплеет, в июне продольник надо перевести в глубокое место, на мелком месте перестает клевать.


В глубоком месте продольник ставится на грузила.


По концам вместо шеста опускается на веревке камень и наверх по концам веревки кладется большое дерево.


К средним поплавкам привязывается веревка [длиною] метра в четыре.


На глубине в продольник берет [рыба] еще около месяца.


Больших щук можно поймать только вдали от берега.


Если можно держать живую плотичку на крючке, хорошо клюют большие окуни.


В августе в продольник перестает ловиться.
Осенью можно держать продольник до сентября, пока не замерзнет озеро.

Во второй половине октября хорошо клюет и налим.


Плавающий крючок делается так: к палке [длиной] полметра привязывается леска метров семь-восемь, и около палки к леске привязывается рогатка с зажимом.

Эти крючки как снасть дешевые, а ловить рыбу [ими] можно все лето, и попадает в них лучше, чем в продольник.


Выпускают эти плавающие крючки рано утром по ветру.


За утро они пройдут большое пространство и найдут щуку или окуня.


Их несет по ветру, на волнах качает и все время шевелит крючок с плотичкой, поэтому лучше берет в эти крючки.


Весной надо ловить рыбу в мелком месте, пока вода холодная, на глубине двух-трех метров, но леску с крючком надо выпустить метров на пять, чтобы плотичка могла сделать побольше круг.

Весной берет хорошо на эти крючки на восходе солнца и поздно вечером.Летом лески надо удлинить и выпустить на простор.


Лучшее время [для ловли] с девяти часов до полудня, а вечером с трех часов после полудня.Весной можно оставить эти крючки и на ночь.


Их отнесет к берегу, куда ветер [дует].

Утром рано надо их собрать.

Берет хорошо.
На два крючка приходится одна щука, выпустил двадцать штук, можно поймать девяносто рыбин.

Осенью эти крючки надо бросить на мелкое место к водорослям или среди кувшинок, леску отпускают только на один метр.


Хорошая снастьредкие сети, ими можно ловить с тех пор, как открывается озеро, и до тех пор, пока не замерзнет.

Самые лучшие сети [те], в которых величина ячеи в три-четыре пальца и связаны из ниток сорокового или тридцатого номера.


Весной их надо держать на мелких отлогих берегах, в тех местах, где летом растут водоросли или черный камыш.


Летом в жаркое время [надо держать] у крутых берегов.


В сильную жару лучше всего пускать [сети] в открытое озеро.


В открытое озеро надо опустить три-четыре сети в один конец на веревку с поплавками.


Осенью [надо держать сети] у берегов, где растут камыши, и на просторе, где глубина не более четырех метров.

На дорожку на озере лучше берет весной, в конце мая, и в первой половине июня.


Весной надо, чтобы дорожка ходила на глубине двух метров.


Лучше всего тогда берет у отмелей.


Летом берет дорожку только на глубине, [ту], которая ходит на глубине четырех метров.


Берет больше окунь, поэтому надо ехать тихонько, чтобы дорожка шла почти по дну.

Берет лучше днем.

Хорошо берет и в течение всего августа, но ездить надо по простору озера и по глубоким лудам, глубиной в четыре метра.


Щука любит больше белую дорожку, а окуньиз красной меди.


Хороши те дорожки, в которых одна сторона белая, а другаякрасная.


Удить лучше всего весной, когда пройдет нерест и потеплеет погода.

Для ужения срубают длинные, тонкие и гибкие удилища.


Леску скручивают из черных катушечных ниток.


На поплавок лучше всего пробку от бутылки, грузило ставится немного выше удочки.

Груза надо ставить столько, чтобы он топил половину поплавка.


Весной надо леску держать такой же длины, как удилище.


Лучше всего удить четырьмя удочками сразу.


На крючок насаживается наживкалучше белая.

Весной удить надо ехать до восхода солнца.

Останавливаются на озере, где летом будет расти трава либо камыши.

Удочки надо сначала бросать во все стороны, чтобы узнать, где есть рыба.
Наживка в удочке должна быть целая и живая, как только съели кончик или подохла, нужно посадить новую.


На окуня крючок надо опустить на четверть [метра] от дна, на плотвуна две четверти.


Чем крупнее наживка в крючке, тем быстрее клюнет крупная рыба.

Наживку надо ставить так, чтобы на бородке крючка была половина наживки, а конец пусть вертится, тогда рыба может поймать наживку только на бородке и попадает на крючок.


Если на этом месте клюет мелкая [рыба], передвигайся на другое место, пока не найдешь крупную рыбу.

Хорошо берет рано утром на лудах посреди озера.


Солнце начнет подниматься выше, остановись на более глубоком месте.


Не разъезжай много с места на место.
Все время рыба не берет, берет временами, они плавают косяками, один [косяк] уйдетжди, скоро придет другой.

Остатки наживки с крючка бросай подальше от лодки, [туда], где удочки, тогда рыба не уйдет и расположится вокруг удочек.


В лодке сиди тихо, не греми, чтобы не испугать рыбы.


Плотва хорошо берет на мягкий хлеб и еще лучшена пшеничное тесто.

Хлеб и тесто закатай в маленькие комочки и насади на крючок.


Окунь хорошо берет на кусочки плотвы.


Кусочек вырезается у плотвы со спины.

А если большой крючок с собой, можно отрезать хвостик и насадить на этот крючок.


Очень хорошо берет окунь на мелкую плотву. Хорошо берет окунь и на мелкого окушка.

Окушка надо крючком чуть задеть за спину, чтобы он не подох и мог плавать.


Летом лови удочкой около водорослей.

Рано утром иногда хорошо берет среди кувшинок.


Если удишь четырьмя удочками, две удочки держи с наживкой, одну с кусочком плотвы, и одной удочкой можешь удить на хлеб или тесто.


Летом берет вечером перед заходом солнца.


На удочку лучше всего в году клюет в августе.


В августе поезжай утром еще затемно, чуть начнет светать.


До восхода солнца уди на луде, на мелком месте, на метровой глубине.


Солнце встало, иди в глубокое место, [где] глубина метра четыре или пять, держи в крючке крупную наживку, уди четырьмя удочками и жди.


На глубоком месте редко берет мелкая рыба и редко обманывает, будет клевать не часто, а наловишь больше.


В конце августа и в сентябре иди днем, поезжай удить после полудня, остановись на глубоком месте, в середине озера, где глубина метров пять.


Выбери место около кончика мыса или в конце глубокой луды.


Осенью лески для удочки нужны длиннееметров пять.

Клевать будет редко, но рыба крупная.


Удить можно на большой крючок.


На большой крючок насади живую плотичку, зацепи ее за спину.


На берегу удишьбросай большой крючок в водоросли, а на озере держи [его] подальше от мелких крючков, лучше за собой, где сидишь.


Ветра рыба не боится, и крупная рыба редко клюет в тихих местах.


Можно удить и весной, в марте и апреле, когда на озере еще лед.

Заранее пешней делаются отверстия в лед, а лучше всего делай эти отверстия в заливах озера, в этих местах клюет плотва.


Зимой червей не найти, уди на хлеб, хорошо клюет на тараканов.


Если охота окуней наловить, тогда делай отверстия во льду около мысов.


Тогда надо удить на червей.


Берет окунь и на хлеб, но редко.


Кроме ловли на мелкий крючок, весной и осенью можно ловить на большой крючок.

На большой крючок можно тоже ловить четырьмя удочками.


Для больших крючков лески нужны потолщениток двенадцать, поплавки большие, чтобы живец не мог его утопить.


Грузила не надо ставить.


До уженья налови сетью плотичек штук тридцать и положи в ведро с водой.


Весной остановись на краю луды, насади на все крючки живую плотичку, выпусти в воду во все стороны от лодки.


Клюнула, утопила поплавокне тяни, жди, пока она не начнет тянуть в сторону.


Тянет в сторону, только ухватилась за плотичку и держит во рту.


Когда начнет тянуть в сторону, тогда она уже попалась.


Не поднимай удилищем, тяни за леску, щуку трудно поднять удилищем, выпустишь ее, за леску потянешьтвоя щука!


Осенью удишь в водорослях, среди травы, а в глубоком месте ищи нерестилища.

На пустом месте в глубине щука берет редко.


Можно удить и с берега на глубоких берегах среди водорослей, но одной удочкой.