VepKar :: Texts

Texts

Return to list | edit | delete | Create a new | history | Statistics | ? Help

Köyhä velli ta pohatta velli

Köyhä velli ta pohatta velli

Karelian Proper
Uhta
Оli ennein köyhä velli ta pohatta velli. Hyö kylvettih ruista muaha kumpan’enki omilla peltoloillah. Šamašša aitaukšešša heilä oli ne pellot kumpasellaki. Šykšyllä tuli kylmä , halla pani köyhän vel’l’en pellon. Ei tullun šuuhu pantavua. Pohatan vel’l’en peltuo ei pannun halla. Köyhä velli tulou pellolta ta šanou akallah:
Mäne hoti tähkie keryä, jotta šurvomma.

Tulou pellolta ta šanou akalla, jotta "mitein nyt rupiemma elämäh, kun halla pani pellot"? Köyhän vel’l’en akka šanou ukollah:
Mäne ta šano Pakkasella, jotta antais syötävyä, kun pilasi pellot.

Ukko šuorieu yöllä ta lähtöy Pakaista eččimäh. Mänöy meččäh pikkaraista tien tropinkkua myöt’e. Mečäššä on pikkaraini mökki. Mänöy talon šiämeh. Šielä on oikein pikkaraini lihava akka, kävelöy lattiella:
Mistä olet, musikkaisen, tänne lanken ta mitä on as’s’ua šiula?

Akkasen, tiijätkö šie, missä on Pakkani?
Akka šanou:
Tiijän, miun ukko on Pakkani, täššä on Pakkasen koti.

Kun pani miulta pellon, pohatan vel’l’en pelto on aivan vierellä eikä pannun. A miula on lapšie pirtti täysi ta nyt ei jiänyn šuuhu pantavua. Läksin nyt ruokua kysymäh, eikö antais vaikka tähkie?
Akka šanou:
Annahan tulou yöllä kotih, nin mie hänet haukun, kun pani pellon köyhältä mieheltä, a pohatalta vel’l’eltä ei lekahuttan.

Pakkasen akka antau köyhällä vel’l’ellä ruokua ta käsköy kiukualla muate. Köyhä velli on hyvilläh.
Tulou vanha ukko paharaiskani, niinkuin jiätukkuše on Pakkani. Akka šanou Pakkasellaukollah:
Meilä on vieraš.
Mimmoni šie olet, kun köyhältä velleltä panit pellon?
Pakkani šanou:
Mištäpä mie tiesin, ken heistä on köyhä, ken pohatta?
Kun oisin tietän, oisin pannun pohatanki pellon. Ka mie annan köyhällä hoš mitä hyvityštä.
Šanou akallah:
Mäne käy tuolta sarajalta kaikišta pahin vanha kesseli.
Annamma šen hänellä palkinnokši, kun mie panin häneltä pellon.
Akka käypi kesselin ta šanou köyhällä ukolla:
Nouše pois, ota tuo kesselišiinä on šiula palkinto pellošta.

Ukko noušou köčöttäy. Panou šelkähäh kesselin ta mänöy kotih päin. Köyhä ukko arvelou: "Mitä mie tällä ruan? Tällä ei šua kuin kerran päčin šytyttyä". Ottau ta viuhaltau kesselin. Šieltä kun tulou šyömistä niin äijän, niin äijän! Ukko kokuou kaiken, šuau kesselin kiini ta lähtöy kotih. Lapšet juoššah vaštah: "Šaitko šie mitä pellon apuo"?
Šain mie tämän paharaisan kesselin.
Akka šanou:
Miksi šie šemmosen hapannehen kesselin otit, huppelo, tulou vain kerta tulta šytyttyä.

Ukko šanou:
Älähän huoli.

Та ottau avuau kesselin, puissaltau stolalla. Šieltä putosi kaikkie vain ei linnun maituo. Akka ihmettelöy:
Mistä šie näitä kaikkie šait?

Hyö syömäh šiihi. Šyyväh monta päivyä, kun ollah oltu pitältä näläššä.
Lapšet lähettih jịuokšentelomah pihalla. Mäntih pohattah vel’l’eh. Še kyšyy:
Missä työ oletta ollun, kun ei teitä ole näkyn, ta niin oletta riškistyn?
Olettako työ mitä ruokua šuanun?
Lapšet šanotah:
Oi tiätä, kun meiltä Pakkani pellon pani.
Tuatto kun mäni Pakkaselta kyšymäh apuo, nin še anto šemmosen kesselin, missä on kaikenmoista ruokua.
Pohatta šanou:
Vuota kun mänen köyhällä vel’l’ellä ta oššan šen kesselin.
Mitä köyhä šemmosella teköy?
Pohatta velli mänöy köyhän vel’l’en luo. Köyhä velli puistau kesselistä ruokua, viinua ta mitä vain mieli teköy.
Juotih viinua. Köyhä velli joi iččeh humalah, jotta ei tiije ni mitänä enämpi. Pohatta velli ei juonun ta kyšyy:
Etkö, veikkon, myö tätä kesselie miula?
Ota kolme šatua rupl’ua.
Antau rahat käteh. Köyhä velli möi kesselin. Akka on pahalla mielin: "Kauvanko šie niitä kolmie šatua rupl’ua syöt"?
Ne rahat hyö šyötih ruttoseh. Tuaš ni köyhyttih. Akka šanou:
Mäne tuaš, etkö šua Pakkaselta kesselie, kuolemmahan myö nälkäh.

Köyhä velli mänöy Pakkasen luo ta šanou:
Kun möin kesselin, nin etkö voi toista antua, nälkäh kuolemma.

Pakkani šanou:
Mintäh olet niin hölmö ta möit?
Šanou akallah: Mäne käy uuši, kaunis kesseli, annamma šen hänellä.
Akka tuou kesselin. Pakkani šanou:
Ota nyt tämä kesseli, täštä šuat vielä parempua ruokua.

Köyhä velli lähtöy hyvällä mielin, kun šai niin kaunehen kesselin ta jotta on vielä parempua ruokua. Mänöy kotihih, rävähyttäy kesselin pöytäh ta šanou:
Tulkuat nyt šyömäh!

Kesselištä hyppyäy kakši mieštä ta alettih lyyvvä pualikoilla isäntyä: "Šiinä šiula, kesselin antaja"! Köyhä ukko häin tuškin šuatto miehet kesselih ta kesselin järelläh umpeh. Lapšillah šanou:
Mänkyä šanokkua tiätällä, jotta šain vielä paremman, kaunehemman kesselin.

Pohatta velli meinuau: "Lähen ta oššan šen kesselin. Välttäy hiän ilman kesselie ta pahemmilla ruuvvilla". Mänöy pohatta köyhän vel’l’en luo, šanou:
Etkö, velli, myö miula šitä uutta kesselie?

En mie myö, šie kun olet pohatta, ota parempi, miula välttäy pahempiki. Vajeha järelläh.
Pohatta ottau uuven kesselin ta tuou köyhällä vel’l’ellä vanhan. Viey uuven kesselin kotih akallah ta šanou:
Kuču nyt kaikkie šyömäh.
Nyt šiinä onki ruokua eri tavalla, kuin vanhašša kesselissä.
Akka käški kyläštä šuuriarvosie, pohattoja. Ne tullah kaikki vierahikše. Käšetäh vierahat pöytien tua istumah. Vierahat vuotetah hyvie herkkuja. Rikaš mieš puissaltau kesselie. Šieltä kun porhaltau kakši mieštä rautapualikkojen kera ta ensimmäisekše lyyvvä mäčkytetäh isäntyä ta šittä kaikkie vierahie. Ne hypätäh ken ikkunašta, ken ovešta pakoh. Pohatta mänöy köyhän vel’l’en luo:
Ota pois kesseliš!

En, velli!
Eikä antan enämpi vanhua kesselie pohatalla vel’l’elläh. Та niin jäi elämäh. Šiihi loppu starina.

Бедный брат и богатый брат

Russian
Были раньше бедный брат и богатый брат. Они посеяли рожь, каждый на своей полосе, а полосы их были в одной ограде. Осенней холодной ночью мороз сгубил рожь бедного брата. Нечего было рассчитывать на кусок хлеба. А поле богатого брата мороз не тронул. Приходит бедный брат с поля и говорит жене, что "как теперь будем житьмороз погубил урожай". Жена говорит мужу:
Иди к Морозу и скажи, чтобы дал еды, раз погубил урожай.

Муж собрался ночью и пошел искать Мороза. Идет по лесу, по маленькой тропиночке. Дошел до маленькой избушки. Заходит в избушку. Там маленькая полная старушка похаживает по избе.
Как ты, мужичок, сюда попал, и какое у тебя дело?
Знаешь ли ты, хозяюшка, где живет Мороз?
Старушка говорит:
Знаю, мой муж и есть Мороз, а это дом Мороза.

Вот заморозил у меня рожь, поле богатого брата рядом, а у него не тронул. У меня полная изба ребятишек, а есть нечего. Вот и пошел просить что-нибудь поесть, не даст ли хоть немного колосьев.
Старуха говорит:
Погоди, как придет ночью домой, так я его отругаю, почему заморозил урожай бедного брата, а у богатого не тронул.

Жена Мороза накормила бедного брата и велела лечь ему на печь спать. Бедный брат доволен.
Приходит старый старичок захудаленький, как сосулька, – это и есть Мороз. Старуха говорит Морозу, своему мужу:
У нас гость.
Какой ты, право, зачем ты у бедного брата поле заморозил?
Откуда я знал, кто из них богатый, кто бедный? Если бы знал, то заморозил бы и поле богатого брата. Ну, я дам бедному брату что-нибудь за это.
Говорит жене:
Иди принеси с сарая самый плохой кошель.
Дадим это ему взамен урожая.
Старуха приносит кошель и говорит бедному старику:
Слезай, возьми этот кошельэто тебе за урожай.

Старик слезает с печи. Надел кошель на спину и пошел домой. Бедный старик думает: "На что мне это? Этим можно только один раз печку растопить". Взял да и сбросил кошель. Оттуда повалилась всякая едамного-много! Старик собрал все обратно в кошель и пошел домой. Дети бегут навстречу:
Ты получил что-нибудь за урожай?

Получил я вот этот захудалый кошель.
Жена говорит:
Зачем же ты взял этот гнилой кошель, глупый? Им только раз печку растопить.

Старик говорит:
Не торопись.

И берет кошель, открывает его и трясет над столом. Оттуда валится все, кроме птичьего молока. Жена удивляется:
Откуда все это взялось?

Они давай есть. Едят несколько дней подряд, потому что долго голодали.
Потом дети опять побежали на улицу. Зашли в дом богатого брата. Тот спрашивает:
Где вы были столько времени, что вас не было видно? И почему вы так поправились?
Или вы достали еды?
Дети говорят:
Ой, дядя, у нас ведь Мороз заморозил поле.
Отец как пошел к Морозу просить помощь, то он дал такой кошель, где есть всякая еда.
Богач говорит:
Пойду-ка я куплю у бедного брата тот кошель.
Зачем бедняку такой?
Богатый брат идет к бедному брату. Бедный брат вытряхивает из кошеля еду, вино и все, что душе угодно. Пили вино. Бедный брат так напился, что уже ничего не понимает. А богатый брат не пил и говорит:
Не продашь ли мне, брат, этот кошель?
Возьми триста рублей.
И отдает ему деньги в руки.
Бедный брат продал кошель. Жена горюет: "Надолго ли хватит этих трехсот рублей"? Эти деньги они быстро проели. Опять и обеднели. Жена говорит:
Иди снова, не даст ли Мороз кошель, иначе умрем от голода.

Бедный брат идет к Морозу и говорит:
Я тот кошель продал, так не можешь ли ты дать другой кошель, иначе мы от голода умрем.

Мороз говорит:
Почему же ты такой глупый, что продал?
Говорит жене: Иди принеси новый красивый кошель, дадим ему.
Жена приносит кошель. Мороз говорит:
Возьми теперь этот кошель, будет у тебя пища еще лучше.

Бедный брат уходит довольный, что такой красивый кошель получил, в котором и еда получше. Приходит домой, бросает кошель на стол и говорит:
Идите-ка кушать!

Тут из кошеля выскакивают двое мужчин и давай палками бить хозяина: "Вот тебе за то, что кошель отдал"! Бедный старик еле-еле загнал мужчин обратно в кошель и закрыл его. Говорит детям:
Идите скажите дяде, что я получил кошель еще красивей и лучше.

Богатый брат думает: "Пойду и куплю тот кошель. Хорош он и без кошеля да без лакомств". Идет богач к бедному брату, говорит:
Не продашь ли, брат, мне тот новый кошель?

Я не продам, но давай поменяемся: ты богатый, так возьми кошель получше, а мне сойдет и похуже.
Богач берет новый кошель и приносит бедному брату старый. Приносит новый кошель домой и говорит жене:
Позови-ка всех к нам в гости.
Теперь есть чем угощать, этот даже лучше старого кошеля.
Жена позвала всех богатых и знатных деревни. Приходят гости. Гостям велят садиться за столы. Ждут гости лучших лакомств. Богач встряхнул кошель. Оттуда как выскочат двое мужчин с железными палками и в первую очередь начинают бить хозяина, а потом и всех гостей. Те бросаются кто в окна, кто в двери и наутек. Богач идет к бедному брату:
Возьми свой кошель!

Нет, брат!
И после этого не давал никогда богачу старого кошеля. Так и остался жить. На том и сказка кончилась.