ВепКар :: Тексты

Тексты

Вернуться к списку | редактировать | удалить | Создать новый | История изменений | Статистика | ? Помощь

Mid kažvaw mečäšš

Mid kažvaw mečäšš

карельский: собственно карельское наречие
Дёржанский
Mid’ä kažvaw, mit’yt’t’ä gribua, mar’jua?

D ka gribua tän vuaden äij ol’. Borvikku ol’, i glad’oškuw ol’, ka šualais’t, ka mid s’eičas šöimm. Patom gruuz’d’i meil’ kažvaw, gruuz’d’i ol’. Borvikku kuivtah, borvikku, koivgribua i huabgribua. N’äidä voit kuivat, nu mi vain borvikku kuivain.

A šuolata voiččow kumbaz’ie?

A šualat glad’oškat, i n’äm, gruuz’d’it, voikot, vahvot, ka n’äm kaikki šub šualzeh männäh. Nu ka viäl’ ker’täh muwvennet ker’täh, ka n’ygyn meil’ duačn’ikat ajellah, ker’täh dun’kii. A myä heidä emm ot.

A mit’t’yn’äzet n’ämä ollah?

Ollah muaz’et kar’ičn’evoit, pakšut muaz’et, my heidä emm ot, me emm ker’ii. My vain, ka i miwl on glad’oškat ed gruuz’d’it.

Kuin toko t’yö šuoluatta?

Šualumm kuin? Tuamm mečäšt, hiät perbr’imm, čugnoih panemm, nal’eičemm vejel’l’, vilull, vilull. Ka hy yän veješš šeiz’tah, šit’ tämän vejen kumut. Viäl’ sviažoid vett nal’eičet i kiwguh šeiz’tat huamnekšell, kuin rubit l’ämmitmäh. Hy prakipjat šiäl’, kiahutah šid’ jo jovel pežmäh, šiaglah kumut hiät i pežet. A šid šualut, kaikk, panet ukroppu, čosnokkua, lavrovoid l’istua.

Šuolua panetta äijängo?

Šualu pidäw, mi on gribua. Da, jesl’i doko äij jon kan’ešn gribuu, emämmän šualu panet, a vähän’, vähzen.

Nu a mar’jua mit’yt’t’ä t’iän mečis’s’ä on?

Mar’juu meil’ on emämb vavarnu. Da, vavarnuw. Tän vuaden ol’ prawd i man’čikkua, da.

Kunne päin kävel’et’t’ä vavarnoh?

Vavarnoh? Ka kaikki meččä om meil’ vavarnošš, ka tanhuper’is’s’ miän, eij ol ed’hin. Ka ši aššuit Ivnowskoin dorgu myt’, ka täd dorgu tän vuuden kaikin šub kävdih. Yhešš koh vain i oldih vavarnot. Ol’eksandrofkoi i S’emnowskoi i Mat’uugin i kaikki tän käydih.

Nu vavarnuo kuivuatta al’i kuin?

Kuivuamma, kuivumm, da. Šiwl ei ow kuivattu? On? Kuivumm, var’en’ju keittäh muwvennet, nu mi en keit’. Da, ka prostudašt händ hyv on. A mi en t’iji min tokku, kuin juan i zan’emoogin. Da, mi händ ka en äijäl’d’. M’änvuaden en keittän i tänvuaden en keittän. Ka poll’itrovoin’ on bankan’. Žal’eičen v slučai zan’emoogit.

Viel’ä mit’yt’t’ä mar’jua on?

Bualuu on, karbluu on. Da. Ka karbloh hot’i šeičas män, on vil’ karblu on, šuall, šuall. Meil’ ka täss on rewnašš, nu hänešš jo n’ygyn ei ow n’imid, kaikki šub kerättih l’äšš. A ka käydih ka šinn ed’äh Ol’eksandrofkoill, šiäl’ on äij, i äijin taskaidih šiäl’d.

A karbalošta mid’ä toko luajitta?

Karbalošt n’ygyn ruvettih kaik keitmäh var’en’ju. Var’en’ju keittäh i patom, i n’iin šywväh karblua, patamušt šantah hin on, kel’l’ on davl’en’je.

Kuin toko hran’itta karbaluo talven?

Karblu? Mi ka hran’iin t’ijät kuin? Karblot puhaššan, jo kun hy ollah zr’elii, i patom halodnoi kipičonoi vodoi nal’ju. Bab Fjokl id’ot. I ka hin veješš i on, veješš i šeiz’ow. T’iijät, kuin vašt! N’e zavjan’it n’išto, kaiken talven n’i, ei homehu.

Nu mis’s’äigi s’inčošša il’i aitašša?

Talvell ei voi šinčošš, vet hiän kyl’mähtäw, pidäw per’t’is’s’, da, a šiäl’ lawčinall on vil per’t’is’s’.

Пунжина Александра Васильевна

Что растёт в лесу

русский
Что растёт [в лесу], какие грибы, ягоды?

Да, ведь грибов в этом году было много. Белые грибы были и рыжики (‘гладыши’) были, для засолки, что сейчас мы ели. Затем грузди у нас растут, грузди были. Белые грибы сушат; белые грибы, подберёзовики и подосиновики. Эти можно сушить, но я насушила только [одних] белых грибов.

А которые можно солить?

А солитьрыжики (‘гладыши’) и эти, грузди, жёлтые грузди, волнушки, эти вот идут на засолку. Ну а вот некоторые собирают ещё, дачники теперь приезжают, [так] собирают свинушки. А мы их не берём.

А эти [грибы] какие?

Коричневые такие, толстые такие, мы их не берём, не собираем. Мы тольковот и у меня рыжики и грузди.

Как вы обычно солите?

Солим как? Принесём из лесу, переберём их, положим в чугуны, зальём холодной водой, холодной. Вот они ночь отмокают (‘стоят’) в воде, затем эту воду сольёшь. Ещё нальёшь свежей воды и поставишь утром в печь, как будешь [её] топить. Они там прокипят, прокипят, затем уже на реку [несёшь] промыть. Опрокинешь в решето и промоешь. Затем солишь, положишь всего: укропу, чесноку, лавровый лист.

Много ли соли кладёте?

Соли требуетсясколько имеется грибов. Да как обыкнованно, если, конечно, много грибов, соли кладёшь побольше, а маленьконемного.

Ну, а какие ягоды в ваших лесах?

Из ягод у нас больше всего малины. Да, малины. В этом году была, правда, и земляника, да.

За малиной ходите в какую сторону?

За малиной? По всему лесу вот у нас малина, вот на наших задворках, [тут] недалеко. Ты шла вот по дороге с Ивановского, вот [вдоль] по этой дороге в этом году все ходили. Малина только в одном месте и была. Александровка и Семёновское, и Матюгиновсе сюда ходили.

Ну а малину сушите или как?

Сушим, сушим, да. У тебя не засушено? Есть? Сушим, некоторые варенье варят, ну а я не варю. Да, она вот от простуды хороша. А я не знаю, по какой причине, [но] как попью и заболею. Да. Я его вот не очень [люблю]. В прошлом году не варила и в этом году не варила. Вот лишь пол-литровая банка есть. Берегу, если простужусь (‘заболею’).

Какие ягоды есть ещё?

Брусника есть, есть клюква. Да. За клюквой вот хоть сейчас иди, клюква ещё есть на болоте, есть на болоте. Вот [и] у нас есть тут рядом, но на нём нет уже ничего, поблизости всё собрали. А вот ходили туда, далеко, на Александровку, там было много, и помногу таскали оттуда.

А что обычно делаете из клюквы?

Теперь из клюквы стали варить варенье. Варенье варят, а потом и [просто] так едят клюкву, потому что она [помогает], у кого давление.

Как храните клюкву [всю] зиму?

Клюкву? Знаешь, как я храню? Клюкву, когда она уже зрелая, почищу и залью холодной кипячёной водой. (Баба Фёкла идёт.) И вот она в воде и стоит. Знаешь, как будто только что [собранная]! Нисколько не повянет, не заплесневеет за всю зиму.

Но [стоит] где-то в сенях или кладовой?

Зимой нельзя [ставить] в сени, ведь она промёрзнет, надо в избе, а там, в избе, под лавкой холодно.