Comparative-onomasiological dictionary of dialects

language: Ludian

concept Koikary Gallezero Svyatozero Mikhailovsky
vill’a, vil’l’a leivät
A cherry tree, Prunus padus tuomi tuom tuomi tuom
A naturally formed area of open water surrounded by sea ice sulaimi, sulaimie sulaim sulaime
a tree lying on the ground (tumbled down by the wind, dried hago hago hago hago
alburnum, sapwood pinda pind pinde pind
alder leppä lepp leppe lepp
Arctic bramble, Arctic raspberry muamuuroi, hebonmard’a muamuuroi, hebommuard hebočaine hebocaane
aspen huaba huab huabe huab
bank, waterside, coast randa rand rande randu
bark, rind (of a tree) kuori, kettu, koja kuor’ kuori, kettu, koja kuor’
bay, gulf lahti guba lahti kuar
berry mard’a muard’ muard’e muar’
birch koivu koivu koivu koiv
birchbark tuohi tuoh’ tuohi tuoh’
blizzard, snowstorm tuhu, tuisku, pöürü, uho tuhu tuhu, tuisku, pöürü, tuučče tuuč, tuhu
blueberry, bilberry, whortleberry mušt’oi mus’t’uoi mus’t’uoi mus’t’uo
bog bilberry, bog blueberry, northern bilberry, western blue d’uomoi d’uomoi duomuoi d’uonuo
bog, swamp, marsh, quagmire, mire suo suo suo suo
bottom pohja, pohd’a pohd’ pohde pohd’u
branch, bough varba, oksa oks, barb okse, barbe oks, barb
brook, stream oja oja oja oja
bud urba, lehenkanda počk urbe urbaane
cane, rush, reed ruogo, kaišla ruogo, kažl’ ruogo, kaižle ruog
cape, promontory niemi niem niemi, niemukke niemak
clay savi savi savi savi
clear; lucid kajos kajos, šelged kajos kajos, selged
cloudberry, Rubus chamaemorus hillo, muuroi muuruoi, hillo, uhkuine muuruoi, šl’ubuoi muuruo
compression wood lülü lülü lülü
cone käbü käbrü käbrü käbü
coniferous resin rikki rikki rikki
copper vaski vašk vaski vask
cowberry, red whortleberry, lingonberry buola bual buole bual
cranberry garbalo garbalo garbalo garbol
currant mušta smorodina, mustu smoro d’in mustu smoro d’in, čiihuoi mustu smoro d’in, čiihuoi, čihuoi mustu smoro d’in, musket sertrikaane
dark, gloomy pimie pimed pimei pimed
deaf forest korbi, salo kor’b korbi, salo kor’b
deep šüvä šüvä süvä süvä
dew kaste kaste kaste kaste
drizzle sumeg sume, sumu sumeg
dry kuiva kuiv kuive kuif
ear (fruiting body of a grain plant) t’ähkä tähk tähke tähk
fair weather pouda poud pouda poud
flood plain, water meadow luhta, uwtates luht uwtates, luhte luht
flower kukka, sveta svetaane svetaine, bobaine cvetuine
fog šumu, tumanda tuman šumu, tuman tuman
forest meččä mečč mečče mecc
freshly-fallen snow parhane, vidi vidi, parhaine vidi, parhaine vidin, parh
frost pakkane pakaine pakaine pakaane
frozen ground rooga, kolakka, kirzi, rouga kirz kirzi, roude, rouge, kolakko külm mua
gold (metal) kulda kuld kulde kuld
hail ragiž ragiž ragiž ragiž
hoarfrost ušva, hägärä, huudeh, hürme huudeh udžve, hurme huudeh
ice d’iä d’iä d’iä d’ia
ice-hole, hole in the ice avando, lähte lähte avando, lähte lähte
iron rauda raud raude raud
juniper kadaja kadai kadai kadag
lake d’ärvi d’ärvi d’ärvi d’ärv’
Lake area (away from the coast) randa laid laide, selge, rande laid
land, ground mua mua mua mua
last year's grass kulo kulo kulo kulo
lead (metal) tina tina tina tina
leaf lehti leht’ lehtes lehte
linden niin’ lehmuz niin’ nin’, niižpuu
lowland lod’ma logo, lodm ložme lodm, ork
maple vahtar’
mercury (Hg) elävä hobie artut’t’ eläv hobde artug
moon kuudain, kuu, kuudamone kuldoi kuudain, kuu, kuudamaine, kuudaine, kudei kudmaane
moss sammal sammal sammal
mountain mägi, vuara mägi mägi, vuare mägi
mountain ash, rowan pihlaja pihl’ pihle pihl’
oak tammi
overnight freeze, cold snap (usually in late spring or early halla hall halle hall
pine mändü, pedäjä mändü mändü pedai, mänd
pine forest kangas kangas kangas kangas
pine needles habu habu havu havu
pine with dense fine-grained wood, very strong honga, kelo, keli kelo, hong keli, honge keli, hong
polypore pakkuli pakkul’ pakkuli, käžne koivungriba
puddle lätäkkö, luhtu lätäkkö, luht luhte, lätäkkö luht
rain vihma vihm vihme vihm
rainbow ukonkuari ukonkuari, kukuoinkuari d’umalanbembel’
raspberry vagarmo vagarm vaguoi babarm
redcurrant ruskie smorodina sestruoi sestruoi sestrikaane
river d’ogi d’ogi d’ogi d’ogi
rock kallivo kal’l’o kallivo kall’
root d’uuri d’uur’ d’uuri d’uur’
rotten, putrid laho, hapannu laho, hapannu laho, hapannu laho, hapannu
sand čuuru čuuru, pesku pesk
sap pihka, ruga ruga, pihk ruga, pihke ruga, pih’k’
sea meri meri meri meri
shadow (reflection from a person or object) kuvahaine kuvahaine kuvahaine kuvahaane
shadow (space protected from the sun) pilves pilves
shallow madala madal madal madal
silt muda muda muda muda
silver hobie hobed hobje hobed
sky taivas taivas taivaz taivaz
slush röččä, rändä röčč, ränd, šl’ott röčče, rände röčč
small forest lake lambi lambi lambi mec d’ärvud
snow lumi lumi lumi lumi
snow water, water with snow uhku uhku, uhkerdus uhku uhk
snowbank kivos kibos kibos übuz
solid crust formed on snow after thawing and refreezing hangi hangi hangi hang
spring wind ahavo ahavo ahav ahav
spruce näre, kuuži kuuž kuuzi, näre kuuz’
star tähti tiäht’ tiähti tiäht’
steam, vapor höürü höürü höürü höir
stem, stalk varzi, korzi korž varzi, korzi varz’
stone kivi kivi kivi kivi
stone bramble lindoi lin’džoi, linduoi lind’žuoi lun’d’žuo
strait salmi salmi salmi salmi, kaiduz
stump, stub, rampike kando kando kando kand
sun päiväne päiväine, päiv, päivüöi päiväine, päivüöine, päive päivääne
swirl, whirlpool, vortex püörde püörd püörde, murdo püörd
The sapwood, or alburnum, of a tree mahlu koivuveži koivuvezi, mahlu koivuvezi
to ascend, to rise (of a heavenly body) nosta, noussa nosta nosta nousta
to bloom, to blossom, to flower kukkia, kukaista, äniköidä kukkia, äniköitä, cvet’ta cvet’ta cvet’ta
to blow tuulla, tuulda tuulda tulda tulda
to calm down laiveta, hilletä, tüünistüö, vagavuo tüwništuda laiveta, hilletä, alevua, tüunistuda, vagavuda tüwništuda
to descend, to set (of a heavenly body) laskeuduo laskezeta laskedakseh lasktakse
to drip, to dribble tippuo tippida tippuda tippuda
to gather, to harvest kerätä kerätä kerätä kerata
to grow kazvua kazvada kazvada kazda
to rain vihmuo vihmuda vihmuda vihmda
to ripen küpsüö, sualištuo, kerritä, ehtie küpsetä, sualištuda, ehtida küpsetä, sualištuda, ehtida küpsetä, ehtida
to thaw sulia sulata, sulada sulada sulata
tree puu puu puu puu
tree hollow onži onduz, ondž onzi onduz
twilight, dusk hämärä hämäräine hämäri hämär’
unripe ruahka, tuores ruohk ruohke, tuoreh tuores, ruohk
water vezi veži vezi vezi
wave ualdo lainiž aldo aldo
weather siä, šiä, ilma šiä, ilm siä, ilme sia
wet, watery märgä mär’g märge mär’g
whirlwind vihuri, viehuri vihr’ viehkuri, vihuri tuulhagar, hagartuul’
wild strawberry (Fragaria vesca) man’džoi man’d’žuoi man’d’žuoi man’d’žuo
willow paju, raida raid paju, raide raid
wind tuule tuul tuule tuul