Comparative-onomasiological dictionary of dialects

language: Ludian

N concept Koikary Gallezero Mikhailovsky Svyatozero
1. mučakko, muččo mučakko mučakk mučukke
1. hare d΄äniš d΄änüöi d΄änüö d΄änüöi
1. A cherry tree, Prunus padus tuomi tuom tuom tuomi
1. A naturally formed area of open water surrounded by sea ice sulaimi, sulaimie sulaim sulaime
1. a tree lying on the ground (tumbled down by the wind, dried hago hago hago hago
1. agaric šieni šieni sieńi sieńi
1. alburnum, sapwood pinda pind pind pinde
1. alder leppä ĺepp ĺepp leppe
1. ant muurahane, kuźimuurahańe, kud΄žoi, muuras muurahaine, kud΄žuoi kud΄žuo, muŕhaańe kud΄žuoi, kuzimuuruoi, mavruoi
3. Arctic bramble, Arctic raspberry muamuuroi, hebonmard΄a muamuuroi, hebommuard hebocaańe hebočaine
1. aspen huaba huab huab huabe
1. avena kagra kagr kagr kagre
1. badger (mammal) mägrä mägr mägr mägre
1. bank, waterside, coast randa rand randu rande
1. bark, rind (of a tree) kuori, kettu, koja kuoŕ kuoŕ kuori, kettu, koja
3. barley ozra ozr ozre ozr
1. bat (flying mouse) üöliva, üölie, nahkasiibi, üöleivoi üöliluoi, üöleloi üöläpäkk üölevuoi
1. bay, gulf lahti̮ guba kuar lahti̮
1. beak ńokka ńuokk ńuok ńuokk
1. bear kondie, mötti̮ kondii kondii kondii, mezikämmen, mötti̮, leveiočču
4. beard ogahane ogas ogas, ogahaańe ogas
1. beaver (aquatic mammal) bobra bobr bobr bobra
1. beetle börö, šittaböröi šitböröi, bubarko böröi, šittebörüöi
2. berry mard΄a muard΄ muaŕ muard΄e
1. birch koivu koivu koiv koivu
1. birchbark tuohi tuoh΄ tuoh΄ tuohi
1. bird lindu lindu lind lindu
1. black musta must must muste
1. black grouse tedri tedri tedŕ tedri
1. blizzard, snowstorm tuhu, tuisku, pöürü, uho tuhu tuuč, tuhu tuhu, tuisku, pöürü, tuučče
4. blue sińoi sińine sinihińe sinini
1. blueberry, bilberry, whortleberry mušt΄oi muśt΄uoi muśt΄uo muśt΄uoi
1. body hibie, hibd΄a hibd΄ hibd΄ hibd΄e
1. bog bilberry, bog blueberry, northern bilberry, western blue d΄uomoi d΄uomoi d΄uońuo duomuoi
1. bog, swamp, marsh, quagmire, mire suo suo suo suo
1. Bolete griba grib grib griba
1. bottom pohja, pohd΄a pohd΄ pohd΄u pohde
1. branch, bough varba, oksa oks, barb oks, barb okse, barbe
2. bread (all cereals) viĺĺa leivät, viĺĺ viĺĺad, ĺeibäd viĺĺe
1. brook, stream oja oja oja oja
1. bud urba, lehenkanda počk urbaańe urbe
1. burbot, bubbot, mariah, freshwater ling, the lawyer, coney-f madeh madeh madeh madeh
1. bush, shrub tuhd΄o barbik, baŕbmätas barbik tuhd΄o
1. butterfly liipukkane, liipoi liipuoi liipak, liipakuońe liipuoi
1. cane, rush, reed ruogo, kaišla ruogo, kažĺ ruog ruogo, kaižle
2. cape, promontory niemi niem niemak niemi, niemukke
2. cat kaži kaži kaži kaži
1. claw, talon künži küńdž küńdž küńzi, künzi
1. clay savi savi savi savi
1. clear; lucid kajos kajos, šeĺged kajos, seĺged kajos
1. cloudberry, Rubus chamaemorus hillo, muuroi muuruoi, hillo, uhkuine muuruo muuruoi, šĺubuoi
2. clover kĺeveri kĺever kĺever kĺeveri
1. common bream, freshwater bream, bream, bronze bream, carp bream lahna lahn lahn lahne
1. compression wood lülü lülü lülü
1. cone käbü käbrü käbü käbrü
1. coniferous resin rikki rikki rikki
1. copper vaski vašk vaśk vaski
1. coregonus sii̯ga siig siig siige
1. Coregonus albula, vendace, European cisco mujeh, riäpöi, riäpüs riäpüöi, riäpüö riäpüö riäpüöi
1. cowberry, red whortleberry, lingonberry buola bual bual buole
1. cranberry garbalo garbalo garbol garbalo
1. crane kurgi kurg kuŕg kurgi
1. crest heltta haŕd huaŕ hard΄e
1. crow (bird) variš varuoi, varoi varuo, varuu varoi
1. cuckoo kägi kägi kägi kägüöi
1. currant mušta smorodina, mustu smorod΄in mustu smorod΄in, čiihuoi mustu smorod΄in, musket sertrikaańe mustu smorod΄in, čiihuoi, čihuoi
3. dark muzava muzav muzau
1. dark, gloomy pimie pimed pimed pimei
1. deaf forest korbi, salo koŕb korb korbi, salo
2. deep šüvä šüvä süvä süvä
1. deer pedra pedr pedr pedre
1. dew kaste kaste kaste kaste
1. dog koira koir koir koire
1. dove, pigeon küühküine golub kühküine
1. drizzle sumeg sumeg sume, sumu
2. dry kuiva kuiv kuif kuive
1. duck sorza sotk sotk, sorz sorze, sotke
2. eagle orla orl kotkuo
1. ear (fruiting body of a grain plant) t΄ähkä, tähkä tähk tähk tähke
1. eel angerd΄aine
1. ermine (in winter), stoat (in summer) pordimo pordimuoi pordimuo, poŕmuo pordimuoi
1. Eurasian ruffe, ruffe, pope dorši doršš d΄orš d΄oršši
1. European perch, redfin perch, perch ahven ahven ahven ahven
1. face of an animal, muzzle, snout turba turb kärz turbe
1. fair weather pouda poud poud pouda
1. feather, plume sulga sulg suug sulge
1. fern pitäččüheinä harakanhein st΄anind΄aug stanid΄älge
1. fin, flipper (appendage of a fish) evä, siibi sägä, šiibi siived evä, siived
2. fish kala kala kala kala
1. flock parvi paŕv arteĺ parvi
1. flood plain, water meadow luhta, uwtates luht uwtates, luhte
2. flower kukka, sveta svetaane cvetuińe svetaine, bobaińe
2. fog šumu, tumanda tuman tuman šumu, tuman
2. forest meččä mečč mecc mečče
1. fox rebo rebuoi rebuoi rebuoi
1. freshly-fallen snow parhane, vidi vidi, parhaińe, parhaine vidin, parh vidi, parhaińe, parhaine
2. frost pakkane pakaine pakaańe pakaine
1. frozen ground rooga, kolakka, kirzi, rouga kirz külm mua kirzi, roude, rouge, kolakko
4. fur, hair (animal hair or human body hair) karva karv karv karve
1. gill šaglat šaglad šahlut šaglat
1. gold (metal) kulda kuld kuld kulde
1. goose hanhi hanh ańh hanhi
1. grayling, Thymallus hard΄us harjus harjus
0. green vihanda, orahankarvaine vihand, zeĺonuoi vihand, orahankarvaine vihande, orahankarvaine
2. grey harmua huahk, harmag huahk, harmag harmai
1. hail ragiž ragiž ragiž ragiž
1. hawk (a predatory bird) habukka habukk habuk habukk
1. hazel grouse (bird) püü püw püw püü
1. he hän hän häi, häin häi
1. heather kanabro kanabro kanabr kanabro
1. hedgehog (animal) ježa jožik jož ježa
1. hoarfrost ušva, hägärä, huudeh, hürme huudeh huud΄e udžve, hurme
2. I mie minä miä minä
1. ice d΄iä d΄iä d΄ia d΄iä
1. ice-hole, hole in the ice avando, lähte lähte lähte avando, lähte
2. ide, orfe šäüńä šäüń säüne
1. iron rauda raud raud raude
1. jackdaw ńuakka ńuakk ńuak ńuakke, šńuakke
2. juniper kadaja kadai kadag kadai
1. juvenile fish maima, pehozet, ližut maim, peho maim pehu, maime, lid΄žut
3. kitten kazinpoiga kazinpoig kazinpoig kazinpoig
1. Lactarius mushroom bruusoi, voibruusoi gruuzuoi, bruus gruźd΄ gruzdi
1. lake d΄ärvi d΄ärvi d΄ärv΄ d΄ärvi
1. Lake area (away from the coast) randa laid laid laide, selge, rande
3. land, ground mua mua mua mua
1. lark, skylark kiuru peldĺind kiuru, peipuone, čumučiučuoi
3. last year's grass kulo kulo kulo kulo
1. lead (metal) tina tina tina tina
1. leaf lehti ĺeht΄ ĺeht΄e lehtes
1. linden ńiiń, niiń lehmuz niń, niižpuu ńiiń, niiń
1. loon guikka guikk kakač guikke
1. lowland lod’ma logo, lodm lodm, ork ložme
1. lynx iĺves iĺves iĺb΄eś iĺvez
1. magpie harakk harakk harag harakke
1. maple vahtaŕ
0. marten kuničča kuničč kunič kuničče
1. mercury (Hg) elävä hobie artut΄t΄ artug eläv hobde
1. milk-cap vahalaukku, vahalaukoi vahalauk, vahačut bahalauk vahalaukku, vahalaukuoi
2. milt maikku maikku maiduine, maidot maikku
1. mink (animal) norka, čihko, čihkoi čihk nork čihkuoi
1. mole (burrowing insectivore) mügrä krott muakond΄ańe mügrü, maakondijane
2. moon kuudain, kuu, kuudamone kuldoi kudmaańe kuudain, kuu, kuudamaine, kuudaine, kudei
5. moose, elk hirve hiŕv hiŕv hirve
1. moss sammal sammal sammal
1. mountain mägi, vuara mägi mägi mägi, vuare
2. mountain ash, rowan pihlaja pihĺ pihĺ pihĺe
1. mouse (animal) hiiri hiiŕ hiiŕ hiiri
1. nettle čiilahane, polttajaine, polttajaińe čiilahaińe, čiilahaine čihlane, čihl čiilahaińe, čiilahaine, polttajaine, polttajaińe
2. northern pike, pike haugi haugi haug haugi
1. oak tammi
0. onion luukka luukk laukk laukke
1. otter sagarvo sagarvo sagarm sagarvo
1. overnight freeze, cold snap (usually in late spring or early halla hall hall halle
1. owl huuhkaja, tuukkaja, hüübie, pöllö hüubjü, hüubüö pöllö, hüübii
2. panicle t΄ähkä, tähkä, ripsu tähk, ripš, ri̮pš ripš, ri̮pš ripšu, tähke, helve
3. partridge mečkana mečkana meckana meččekana
1. paw käbälä käbäl käbäl käbäl, käpče
2. peas herneh herneh herneg herneh
1. pine mändü, pedäjä mändü pedai, mänd mändü
1. pine forest kangas kangas kangas kangas
1. pine needles habu habu havu havu
1. pine with dense fine-grained wood, very strong honga, kelo, keli kelo, hong keli, hong keli, hoηge
2. pod pirua, palgo, palgu palgo, pirgaažed pirg, pirgaažed palgo, piirag
2. polypore pakkuli pakkuĺ koivungriba pakkuli, käžne
2. puddle lätäkkö, luhtu lätäkkö, luht luht luhte, lätäkkö
2. puppy pendu pendu pendu
1. rain vihma vihm vihm vihme
1. rainbow ukonkuari d΄umalanbembeĺ ukonkuari, kukuoinkuari
2. raspberry vagarmo vagarm babarm vaguoi
1. rat rotta kri̮sa rot rotte
1. raven broni varoi varuo, must varuo muste varuoi
1. red ruskie rusked rusket rusked
1. redcurrant ruskie smorodina sestruoi sestrikaańe sestruoi
1. river d΄ogi d΄ogi d΄ogi d΄ogi
1. rock kaĺĺivo kaĺĺo kaĺĺ kaĺĺivo
1. roe, spawn (of fish) mähändä, mädähnä mädähn ikr mähände, möükkü
2. rook (a black bird whose large flocks signal the arrival of spring) grača, peldovaroi peldovaruoi
1. root d΄uuri d΄uuŕ d΄uuŕ d΄uuri
1. rotten, putrid laho, hapannu laho, hapannu laho, hapannu laho, hapannu
2. rutabaga bŕukva bŕukv bŕukv bŕukve
1. rutilus šärgi särg säŕg särgi
1. rye rugiž, ruiž rugiš rugiž rugiž
1. sand čuuru pesk čuuru, pesku
2. sander, zander kuha kuha kuha kuha
1. sandpiper, snipe vigli vigli vitilin, küuk, suokuĺĺoi vigli, suokuĺĺuoi
2. sap pihka, ruga ruga, pihk ruga, pih΄k΄ ruga, pihke
2. scales (of fish, reptiles, etc.) suomus suomus suomus suomus
1. sea meri meri meri meri
1. seagull kalalokka gajakk, gajag kajag kajuoi
1. shadow (reflection from a person or object) kuvahaine, kuvahaińe kuvahaine, kuvahaińe kuvahaańe kuvahaine, kuvahaińe
1. shadow (space protected from the sun) piĺves piĺves
1. shallow madala madal madal madal
1. silt muda muda muda muda
1. silver hobie hobed hobed hobje
1. sky taivas taivas taivaz taivaz
1. slippery jack mushroom, sticky bun mushroom (Suillus luteus) voigriba voišieńv voigriba
1. slush röččä, rändä röčč, ränd, šĺott röčč röčče, rände
2. small forest lake lambi lambi mec d΄ärvud lambi
1. smelt, European smelt kuoreh kuoreh kourišk, kouriš kuoreh
1. snow lumi lumi lumi lumi
1. snow water, water with snow uhku uhku, uhkerdus uhk uhku
1. snowbank kivos kibos übuz kibos
1. soft, fluffy immature feathers which grow on young birds höühen höüheń höüheń höühen
1. solid crust formed on snow after thawing and refreezing hangi hangi hang hangi
1. sorrel suolaheinä barčoi, suolhein, barčč barčuoi barčoi, suolheine
2. sparrow čirku, čirkuńe čiučuoi čiič, čiučuińe čiučuoi
1. spring wind ahavo ahavo ahav ahav
1. spruce näre, kuuži kuuž kuuź kuuzi, näre
2. squirrel (mammal) orava orau orov orau
1. star tähti tiäht΄ tiäht΄ tiähti
1. starling skorca svorčč svorc skorce
1. steam, vapor höürü höürü höir höürü
1. stem, stalk varzi, korzi korž varź varzi, korzi
2. stone kivi kivi kivi kivi
1. stone bramble ĺindoi lińdžoi, linduoi luńd΄žuo lind΄žuoi
1. strait salmi salmi salmi, kaiduz salmi
1. stump, stub, rampike kando kando kand kando
1. sun päiväne päiväine, päiv, päivüöi päivääńe päiväine, päivüöińe, päive
3. swallow (bird) piäčöi piäčküöi piäskuohut, saraklinduine, piäskuo piäsküöi
1. swan d΄oučen d΄oučuoi d΄oučen d΄oučen
1. swirl, whirlpool, vortex püörde püörd püörd püörde, murdo
2. that se se se se
1. The sapwood, or alburnum, of a tree mahlu koivuveži koivuvezi koivuvezi, mahlu
2. they hüö hüö hüö hüö
1. this tämä, t΄ämä tämä, t΄ämä tämä, t΄ämä tämä, t΄ämä
1. those nuo, ned΄ net, nuad ned΄ ned, nuad
2. tick kägentäi, kägöntäi kägentiäi kägintiäi kägüöintiäi
1. to ascend, to rise (of a heavenly body) nosta, noussa nosta nousta nosta
1. to bark haukkuo haukkuda haukta haukkuda
1. to bloom, to blossom, to flower kukkia, kukaista, äńiköidä kukkia, äniköitä, cvet΄ta cvet΄ta cvet΄ta
1. to blow tuulla, tuulda tuulda tulda tulda
1. to calm down laiveta, hiĺĺetä, tüünistüö, vagavuo tüwništuda tüwništuda laiveta, hiĺĺetä, alevua, tüunistuda, vagavuda
5. to cry it΄kie, luikkuttua, ulvuo it΄keda it΄ta itkei, ulveda, luikkada, voikeruoittai
4. to descend, to set (of a heavenly body) laskeuduo laskezeta lasktakse laskedakseh
1. to drip, to dribble tippuo tippida tippuda tippuda
1. to gather, to collect kerätä kerätä, kogota kogota, keraata kerätä
1. to grow kazvua kazvada kazda kazvada
1. to harvest, to berry kerätä kerätä kerata kerätä
1. to howl ulvuo ulvoda ulaata ulvoda
1. to meow, to mew m΄auguo ńauguda ńauguda ńauguda
1. to rain vihmuo vihmuda vihmda vihmuda
1. to ripen küpsüö, sualištuo, kerritä, ehtie küpsetä, sualištuda, ehtida küpsetä, ehtida küpsetä, sualištuda, ehtida
3. to scream making 'kurla' sounds (about cranes) laglattua laglattada
1. to spawn kuduo kudoda kudoda kududa
1. to thaw suli̮a sulata, sulada sulata sulada
1. tree puu puu puu puu
1. tree hollow onži onduz, ondž onduz onzi
1. turnip nagriš nagriš nagriž nagriž
1. twilight, dusk hämärä hämäräińe hämäŕ hämäri
1. unripe ruahka, tuores ruohk tuores, ruohk ruohke, tuoreh
2. variegated, motley kiŕd΄ava kird΄au kird΄au kird΄av
1. warm lämmin, lämmä ĺäm, lämm lämm ĺämme
1. water vezi veži vezi vezi
1. wave ualdo lainiž aldo aldo
1. we müö müö müö müö
1. weasel (mammal) laska, kärpüöi, muanhardii luasičču lastušk muanhardii
1. weather siä, šiä, ilma šiä, ilm sia siä, ilme
2. wet, watery märgä mäŕg märg märge
1. what mi mi mi mi
1. wheat nižu nižuine nižu nižu
1. whirlwind vihuri, viehuri vihŕ tuuĺhagar, hagartuuĺ viehkuri, vihuri
2. white valgie valged vauget valgei
1. who ken ken ken ken
1. wild strawberry (Fragaria vesca) mańdžoi mańd΄žuoi mańd΄žuo mańd΄žuoi
1. willow paju, raida raid raid paju, raide
2. wind tuuĺe tuuĺ tuuĺ tuuĺe
1. wing šiibi šiib siib siibi
1. wolf hukka, pitkähändä hukk hukk hukke, händikäs, ruogačču, pitkehände
4. wolverine ahmo huahmoi, huahmuoi huahmuo ahmuoi, auduoi
2. wood grouse meččo meččuoi meččuo meččuoi
1. wood grouse (female) koppalo koppaĺ koppal koppalo
1. woodpecker tikku tikku tik tikku
1. yellow keldaine keldaine pakuińe keldaine
1. you tüö tüö tüö tüö