Comparative-onomasiological dictionary of dialects

language: Ludian

N concept Koikary Gallezero Mikhailovsky Svyatozero
1. mučakko, mučuu mučakko mučakk mučukke
2. hare d΄äniš d΄änüöi d΄änüö d΄änüöi
3. A cherry tree, Prunus padus tuomi tuom tuom tuomi
4. A naturally formed area of open water surrounded by sea ice sulaimi, sulaimie sulaim sulaime
5. a tree lying on the ground (tumbled down by the wind, dried hago hago hago hago
6. agaric šieni šieni sieńi sieńi
7. alburnum, sapwood pinda pind pind pinde
8. alder leppä ĺepp ĺepp leppe
9. ant muurahane, kuźimuurahańe, kud΄žoi, muuras muurahaine, kud΄žuoi kud΄žuo, muŕhaańe kud΄žuoi, kuzimuuruoi, mavruoi
10. Arctic bramble, Arctic raspberry muamuuroi, hebonmard΄a muamuuroi, hebommuard hebocaańe hebočaine
11. aspen huaba huab huab huabe
12. avena kagra kagr kagr kagre
13. badger (mammal) mägrä mägr mägr mägre
14. bank, waterside, coast randa rand rand rande
15. bark, rind (of a tree) kuori, kettu, koja kuoŕ kuoŕ kuori, kettu, koja
16. barley ozra ozr ozr ozr
17. bat (flying mouse) üöliva, üölie, nahkasiibi, üöleivoi üöliluoi, üöleloi üöläpäkk üölevuoi
18. bay, gulf lahti̮ guba kuar lahti̮
19. beak ńokka ńuokk ńuok ńuokk
20. bear kondie, mötti̮ kondii kondii kondii, mezikämmen, mötti̮, leveiočču
21. beard ogahane ogas ogas, ogahaańe ogas
22. beaver (aquatic mammal) bobra bobr bobr bobra
23. beetle börö, šittaböröi šitböröi, bubarko böröi, šittebörüöi
24. berry mard΄a muard΄ muaŕ muard΄e
25. birch koivu koivu koiv koivu
26. birchbark tuohi tuoh΄ tuoh΄ tuohi
27. bird lindu lindu lind lindu
28. black musta must must muste
29. black grouse tedri tedri tedŕ tedri
30. blizzard, snowstorm tuhu, tuisku, pöürü, uho tuhu tuuč, tuhu tuhu, tuisku, pöürü, tuučče
31. blue sińoi sińine sinihińe sinini
32. blueberry, bilberry, whortleberry mušt΄oi muśt΄uoi muśt΄uo muśt΄uoi
33. body hibie, hibd΄a hibd΄ hibd΄ hibd΄e
34. bog bilberry, bog blueberry, northern bilberry, western blue d΄uomoi d΄uomoi d΄uońuo duomuoi
35. bog, swamp, marsh, quagmire, mire suo suo suo suo
36. Bolete griba grib grib griba
37. bottom pohja, pohd΄a pohd΄ pohd΄u pohde
38. branch, bough varba, oksa oks, barb oks, barb okse, barbe
39. bread (all cereals) viĺĺa leivät, viĺĺ viĺĺad, ĺeibäd viĺĺe
40. brook, stream oja oja oja oja
41. bud urba, lehenkanda počk urbaańe urbe
42. burbot, bubbot, mariah, freshwater ling, the lawyer, coney-f madeh madeh madeh madeh
43. bush, shrub tuhd΄o barbik, baŕbmätas barbik tuhd΄o
44. butterfly liipukkane, liipoi liipuoi liipak, liipakuońe liipuoi
45. cane, rush, reed ruogo, kaišla ruogo, kažĺ ruog ruogo, kaižle
46. cape, promontory niemi niem niemak niemi, niemukke
47. cat kaži kaži kaži kaži
48. claw, talon künži küńdž küńdž küńzi, künzi
49. clay savi savi savi savi
50. clear; lucid kajos kajos, šeĺged kajos, seĺged kajos
51. cloudberry, Rubus chamaemorus hillo, muuroi muuruoi, hillo, uhkuine muuruo muuruoi, šĺubuoi
52. clover kĺeveri kĺever kĺever kĺeveri
53. common bream, freshwater bream, bream, bronze bream, carp bream lahna lahn lahn lahne
54. compression wood lülü lülü lülü
55. cone käbü käbrü käbü käbrü
56. coniferous resin rikki rikki rikki
57. copper vaski vašk vaśk vaski
58. coregonus sii̯ga siig siig siige
59. Coregonus albula, vendace, European cisco mujeh, riäpöi, riäpüs riäpüöi, riäpüö riäpüö riäpüöi
60. cowberry, red whortleberry, lingonberry buola buol buol buole
61. cranberry garbalo garbalo garbol garbalo
62. crane kurgi kurg kuŕg kurgi
63. crest heltta haŕd huaŕ hard΄e
64. crow (bird) variš varuoi, varoi varuo, varuu varoi
65. cuckoo kägi kägi kägi kägüöi
66. currant mušta smorodina, mustu smorod΄in mustu smorod΄in, čiihuoi mustu smorod΄in, musket sertrikaańe mustu smorod΄in, čiihuoi, čihuoi
67. dark muzava muzav muzau
68. dark, gloomy pimie pimed pimed pimei
69. deaf forest korbi, salo koŕb korb korbi, salo
70. deep šüvä šüvä süvä süvä
71. deer pedra pedr pedr pedre
72. dew kaste kaste kaste kaste
73. dog koira koir koir koire
74. dove, pigeon küühküine golub kühküine
75. drizzle sumeg sumeg sume, sumu
76. dry kuiva kuiv kuiv kuive
77. duck sorza sotk sotk, sorz sorze, sotke
78. eagle orla orl kotkuo
79. ear (fruiting body of a grain plant) t΄ähkä, tähkä tähk tähk tähke
80. eel angerd΄aine
81. ermine (in winter), stoat (in summer) pordimo pordimuoi pordimuo, poŕmuo pordimuoi
82. Eurasian ruffe, ruffe, pope dorši doršš d΄orš d΄oršši
83. European perch, redfin perch, perch ahven’ ahven’ ahven’ ahven’
84. face of an animal, muzzle, snout turba turb kärz turbe
85. fair weather pouda poud poud pouda
86. feather, plume sulga sulg suug sulge
87. fern pitäččüheinä harakanhein st΄anind΄aug stanid΄älge
88. fin, flipper (appendage of a fish) evä, siibi sägä, šiibi siived evä, siived
89. fish kala kala kala kala
90. flock parvi paŕv arteĺ parvi
91. flood plain, water meadow luhta, uwtates luht uwtates, luhte
92. flower kukka, sveta svetaane cvetuińe svetaine, bobaińe
93. fog šumu, tumanda tuman tuman šumu, tuman
94. forest meččä mečč mecc mečče
95. fox rebo rebuu rebuu rebuu
96. freshly-fallen snow parhane, vidi vidi, parhaińe, parhaine vidin, parh vidi, parhaińe, parhaine
97. frost pakkane pakaine pakaańe pakaine
98. frozen ground rooga, kolakka, kirzi, rouga kirz külm mua kirzi, roude, rouge, kolakko
99. fur, hair (animal hair or human body hair) karva karv karv karve
100. gill šaglat šaglad šahlut šaglat
101. gold (metal) kulda kuld kuld kulde
102. goose hanhi hanh ańh hanhi
103. grayling, Thymallus hard΄us harjus harjus
104. green vihanda, orahankarvaane vihand, zeĺonuoi vihand, orahankarvaane vihande, orahankarvaane
105. grey harmua huahk, harmag huahk, harmag harmai
106. hail ragiž ragiž ragiž ragiž
107. hawk (a predatory bird) habukka habukk habuk habukk
108. hazel grouse (bird) püü püw püw püü
109. he hän hän häi, häin häi
110. heather kanabro kanabro kanabr kanabro
111. hedgehog (animal) ježa jožik jož ježa
112. hoarfrost ušva, hägärä, huudeh, hürme huudeh huud΄e udžve, hurme
113. I mie minä miä minä
114. ice d΄iä d΄iä d΄ia d΄iä
115. ice-hole, hole in the ice avando, lähte lähte lähte avando, lähte
116. ide, orfe šäüńä šäüń säüne
117. iron rauda raud raud raude
118. jackdaw ńuakka ńuakk ńuak ńuakke, šńuakke
119. juniper kadaja kadai kadag kadai
120. juvenile fish maima, pehozet, ližut maim, peho maim pehu, maime, lid΄žut
121. kitten kazinpoiga kažinpoig kažinpoig kažinpoig
122. Lactarius mushroom bruusoi, voibruusoi gruuzuoi, bruus gruźd΄ gruzdi
123. lake d΄ärvi d΄ärvi d΄ärv΄ d΄ärvi
124. Lake area (away from the coast) randa laid laid laide, selge, rande
125. land, ground mua mua mua mua
126. lark, skylark kiuru peldĺind kiuru, peipuone, čumučiučuoi
127. last year's grass kulo kulo kulo kulo
128. lead (metal) tina tina tina tina
129. leaf lehti ĺeht΄ ĺeht΄e lehtes
130. linden ńiiń, niiń lehmuz niń, niižpuu ńiiń, niiń
131. loon guikka guikk kakač guikke
132. lowland lod’ma logo, lodm lodm, ork ložme
133. lynx iĺves iĺves iĺb΄eś iĺvez
134. magpie harakk harakk harag harakke
135. maple vahtaŕ
136. marten kuničča kuničč kunič kuničče
137. mercury (Hg) elävä hobie artut΄t΄ artug eläv hobde
138. milk-cap vahalaukku, vahalaukoi vahalauk, vahačut bahalauk vahalaukku, vahalaukuoi
139. milt maikku maikku maiduine, maidot maikku
140. mink (animal) norka, čihko, čihkoi čihk nork čihkuoi
141. mole (burrowing insectivore) mügrä krott muakond΄ańe mügrü, maakondijane
142. moon kuudain, kuu, kuudamone kuldoi kudmaańe kuudain, kuu, kuudamaine, kuudaine, kudei
143. moose, elk hirve hiŕv hiŕv hirve
144. moss sammal sammal sammal
145. mountain mägi, vuara mägi mägi mägi, vuare
146. mountain ash, rowan pihlaja pihĺ pihĺ pihĺe
147. mouse (animal) hiiri hiiŕ hiiŕ hiiri
148. nettle čiilahane, polttajaine, polttajaińe čiilahaińe, čiilahaine čihlane, čihl čiilahaińe, čiilahaine, polttajaine, polttajaińe
149. northern pike, pike haugi haugi haug haugi
150. oak tammi
151. onion luukka luukk laukk laukke
152. otter sagarvo sagarvo sagarm sagarvo
153. overnight freeze, cold snap (usually in late spring or early halla hall hall halle
154. owl huuhkaja, tuukkaja, hüübie, pöllö hüubjü, hüubüö pöllö, hüübii
155. panicle t΄ähkä, tähkä, ripsu tähk, ripš, ri̮pš ripš, ri̮pš ripšu, tähke, helve
156. partridge mečkana mečkana mecckana meččekana
157. paw käbälä käbäl’ käbäl’ käbäl’, käpče
158. peas herneh herneh herneg herneh
159. pine mändü, pedäjä mändü pedai, mänd mändü
160. pine forest kangas kangas kangas kangas
161. pine needles habu habu havu havu
162. pine with dense fine-grained wood, very strong honga, kelo, keli kelo, hong keli, hong keli, hoηge
163. pod pirua, palgo, palgu palgo, pirgaažed pirg, pirgaažed palgo, piirag
164. polypore pakkuli pakkuĺ koivungriba pakkuli, käžne
165. puddle lätäkkö, luhtu lätäkkö, luht luht luhte, lätäkkö
166. puppy pendu pendu pendu
167. rain vihma vihm vihm vihme
168. rainbow ukonkuari d΄umalanbembeĺ ukonkuari, kukuoinkuari
169. raspberry vagarmo vagarm babarm vaguoi
170. rat rotta kri̮sa rott rotte
171. raven broni varoi varuo, must varuo muste varuoi
172. red ruskie rusked rusket rusked
173. redcurrant ruskie smorodina sestruoi sestrikaańe sestruoi
174. river d΄ogi d΄ogi d΄ogi d΄ogi
175. rock kaĺĺivo kaĺĺo kaĺĺ kaĺĺivo
176. roe, spawn (of fish) mähändä, mädähnä mädähn ikr mähände, möükkü
177. rook (a black bird whose large flocks signal the arrival of spring) grača, peldovaroi peldovaruoi
178. root d΄uuri d΄uuŕ d΄uuŕ d΄uuri
179. rotten, putrid laho, hapanu laho, hapanu laho, hapanu laho, hapanu
180. rutabaga bŕukva bŕukv bŕukv bŕukve
181. rutilus šärgi särg säŕg särgi
182. rye rugiž, ruiž rugiš rugiž rugiž
183. sand čuuru pesk čuuru, pesku
184. sander, zander kuha kuha kuha kuha
185. sandpiper, snipe vigli vigli vitilin, küuk, suokuĺĺoi vigli, suokuĺĺuoi
186. sap pihka, ruga ruga, pihk ruga, pih΄k΄ ruga, pihke
187. scales (of fish, reptiles, etc.) suomus suomus suomus suomus
188. sea meri meri meri meri
189. seagull kalalokka gajakk, gajag kajag kajuoi
190. shadow (reflection from a person or object) kuvahaine, kuvahaińe kuvahaine, kuvahaińe kuvahaańe kuvahaine, kuvahaińe
191. shadow (space protected from the sun) piĺves piĺves
192. shallow madala madal madal madal
193. silt muda muda muda muda
194. silver hobie hobed hobed hobje
195. sky taivas taivas taivaz taivaz
196. slippery jack mushroom, sticky bun mushroom (Suillus luteus) voigriba voišieńv voigriba
197. slush röččä, rändä röčč, ränd, šĺott röčč röčče, rände
198. small forest lake lambi lambi mec d΄ärvud lambi
199. smelt, European smelt kuoreh kuoreh kourišk, kouriš kuoreh
200. snow lumi lumi lumi lumi
201. snow water, water with snow uhku uhku, uhkerdus uhk uhku
202. snowbank kivos kibos übüz kibos
203. soft, fluffy immature feathers which grow on young birds höühen höüheń höüheń höühen
204. soil mulda, muaemä, mua mua mua muaemä, mulde
205. solid crust formed on snow after thawing and refreezing hangi hangi hang hangi
206. sorrel suolaheinä barčoi, suolhein, barčč barčuo barčoi, suolheine
207. sparrow čirku, čirkuńe čiučuoi čiič, čiučuińe čiučuoi
208. spring wind ahavo ahavo ahav ahav
209. spruce näre, kuuži kuuž kuuź kuuzi, näre
210. squirrel (mammal) orava orau orov orau
211. star tähti tiäht΄ tiäht΄ tiähti
212. starling skorca svorčč svorc skorce
213. steam, vapor höürü höürü höir höürü
214. stem, stalk varzi, korzi korž varź varzi, korzi
215. stone kivi kivi kivi kivi
216. stone bramble ĺindoi lińdžoi, linduoi luńd΄žuo lind΄žuoi
217. strait salmi salmi salmi, kaiduz salmi
218. stump, stub, rampike kando kando kand kando
219. sun päiväne päiväine, päiv, päivüöi päivääńe päiväine, päivüöińe, päive
220. swallow (bird) piäčöi piäčküöi piäskuohut, saraklinduine, piäskuo piäsküöi
221. swan d΄oučen d΄oučuoi d΄oučen d΄oučen
222. swirl, whirlpool, vortex püörde püörd püörd püörde, murdo
223. that se se se se
224. The sapwood, or alburnum, of a tree mahlu koivuveži koivuvezi koivuvezi, mahlu
225. they hüö hüö hüö hüö
226. this tämä, t΄ämä tämä, t΄ämä tämä, t΄ämä tämä, t΄ämä
227. those nuo, ned΄ net, nuad ned΄ ned, nuad
228. tick kägentäi, kägöntäi kägentiäi kägintiäi kägüöintiäi
229. to ascend, to rise (of a heavenly body) nosta, noussa nosta nousta nosta
230. to bark haukkuo haukkuda haukta haukkuda
231. to bloom, to blossom, to flower kukkia, kukaista, äńiköidä kukkia, äniköitä, cvet΄ta cvet΄ta cvet΄ta
232. to blow tuulla, tuulda tuulda tulda tulda
233. to calm down laiveta, hiĺĺetä, tüünistüö, vagavuo tüwništuda tüwništuda laiveta, hiĺĺetä, alevua, tüunistuda, vagavuda
234. to cry it΄kie, luikkuttua, ulvuo it΄keda it΄ta itkei, ulveda, luikkada, voikeruoittai
235. to cure (of) parandua, spruavittua paranzuotta pareta
236. to descend, to set (of a heavenly body) laskeuduo laskezeta lasktakse laskedakseh
237. to drip, to dribble tippuo tippida tippuda tippuda
238. to gather, to collect kerätä kerätä, kogota kogota kerätä
239. to grow kazvua kazvada kazvda kazvada
240. to harvest, to berry kerätä kerätä kerata kerätä
241. to howl ulvuo ulvoda ulaata ulvoda
242. to meow, to mew m΄auguo ńauguda ńauguda ńauguda
243. to rain vihmuo vihmuda vihmda vihmuda
244. to ripen küpsüö, sualištuo, kerritä, ehtie küpsetä, sualištuda, ehtida küpsetä, ehtida küpsetä, sualištuda, ehtida
245. to scream making 'kurla' sounds (about cranes) laglattua laglattada
246. to spawn kuduo kudoda kudoda kududa
247. to thaw suli̮a sulata, sulada sulata sulada
248. tree puu puu puu puu
249. tree hollow onži onduz, ondž onduz onzi
250. turnip nagriš nagriš nagriž nagriž
251. twilight, dusk hämärä hämäräińe hämäŕ hämäri
252. unripe ruahka, tuores ruohk tuores, ruohk ruohke, tuoreh
253. variegated, motley kiŕd΄ava kird΄au kird΄au kird΄av
254. warm lämmin, lämmä lämm lämm ĺämme
255. water vezi veži vezi vezi
256. wave ualdo lainiž aldo aldo
257. we müö müö müö müö
258. weasel (mammal) laska, kärpüöi, muanhardii luasičču lastušk muanhardii
259. weather siä, šiä, ilma šiä, ilm sia siä, ilme
260. week nedäĺi, ńedäĺi ńedaĺ ńedaĺ nedäĺi, ńedäĺi
261. wet, watery märgä mäŕg märg märge
262. what mii mii mii mii
263. wheat nižu nižuine nižu nižu
264. whirlwind vihuri, viehuri vihŕ tuuĺhagar, hagartuuĺ viehkuri, vihuri
265. white valgie valged vauget valgei
266. who ken ken ken ken
267. wild strawberry (Fragaria vesca) mańdžoi mańd΄žuoi mańd΄žuo mańd΄žuoi
268. willow paju, raida raid raid paju, raide
269. wind tuuĺe tuuĺ tuuĺ tuuĺe
270. wing šiibi šiib siib siibi
271. wolf hukka, pitkähändä hukk hukk hukke, händikäs, ruogačču, pitkehände
272. wolverine ahmo huahmoi, huahmuoi huahmuo ahmuoi, auduoi
273. wood grouse meččo meččuoi meccuo meččuoi
274. wood grouse (female) koppalo koppaĺ koppal koppalo
275. woodpecker tikku tikku tikk tikku
276. yellow keldaine keldaine pakuińe keldaine
277. you tüö tüö tüö tüö