VepKar :: Comparative-onomasiological dictionary of dialects

Comparative-onomasiological dictionary of dialects

language: Ludian

N concept Kovkoiselga Gallezero Tashkenicy Mikhailovsky Svyatozero
1. land, ground mua mua mua
2. sky taivas taivaz taivaz
3. sun päiväine, päiv, päivyöi päivääńe päiväine, päivüöińe, päive
4. to rise (of a heavenly body) nosta nousta nosta
5. to descend, to set (of a heavenly body) laskezeta lasktakse laskedakseh
6. moon kuldoi kudmaańe kuudain, kuu, kuudamaine, kuudaine, kudei
7. star tiäht΄ tiäht΄ tiähti
8. weather šiä, ilm siä, sia siä, ilme
9. dark, gloomy pimed pimed pimei
10. wet, watery mäŕg märg märge
11. drizzle sumeg sume, sumu
12. slush röčč, ränd, šĺott röčč röčče, rände
13. fair weather poud poud pouda
14. clear; lucid kajos, šeĺged kajos, seĺged kajos
15. dry kuiv kuiv, kuif kuive
16. dew kaste kaste kaste
17. shadow (space protected from the sun) piĺves
18. shadow (reflection from a person or object) kuvahaine, kuvahaińe kuvahaańe kuvahaine, kuvahaińe
19. twilight, dusk hämäräińe hämäŕ hämäri
20. fog tuman tuman sumu, tuman
21. steam, vapor höyry höir höyry
22. rain vihm vihm vihme
23. to rain vihmuda vihmda vihmuda
24. to drip, to dribble tippida tippuda tippuda
25. wind tuul’, tuuĺ tuul’ tuuĺe
26. to blow (about the wind) tuulda tulda tulda
27. spring wind ahavo ahav ahav
28. whirlwind vihŕ tuuĺhagar, hagartuuĺ viehkuri, vihuri
29. rainbow d΄umalanbembeĺ ukonkuari, kukuoinkuari
30. puddle lätäkkö, luht luht luhte, lätäkkö
31. hail ragiž ragiž ragiž
32. snow lumi lumi lumi
33. frost pakaine pakaańe pakaine
34. ice d΄iä d΄ia d΄iä
35. overnight freeze, cold snap (usually in late spring or early hall hall halle
36. hoarfrost huudeh huud΄e udžve, hurme
37. freshly-fallen snow vidi, parhaińe, parhaine vidin, parh vidi, parhaińe, parhaine
38. blizzard, snowstorm tuhu tuuč, tuhu tuhu, tuisku, pöyry, tuučče
39. snowbank kibos ybyz kibos
40. frozen ground kirz kylm mua kirzi, roude, rouge, kolakko
41. solid crust formed on snow after thawing and refreezing hangi hang hangi
42. to thaw sulata, sulada sulata sulada
43. water veži vezi vezi
44. brook, stream oja oja oja
45. river d΄ogi d΄ogi d΄ogi
46. coast rand randu rande
47. bottom pohd΄ pohd΄ pohde
48. wave lainiž aldo, ald aldo
49. to calm down tywništuda tywništuda laiveta, hiĺĺetä, alevuda, tyunistuda, vagavuda
50. vortex pyörd pyörd pyörde, murdo
51. A naturally formed area of open water surrounded by sea ice sulaim sulaime
52. ice-hole, hole in the ice lähte lähte avando, lähte
53. lake d΄ärvi d΄ärv΄ d΄ärvi
54. small forest lake lambi meccdärvud, mec d΄ärvud lambi
55. Lake area (away from the coast) laid laid laide, selge, rande
56. silt muda muda muda
57. strait salmi salmi, kaiduz salmi
58. bay, gulf guba kuar lahti̮
59. cape, promontory niem niemak niemi, niemukke
60. sea meri meri meri
61. deep šyvä syvä syvä
62. shallow madal madal madal
63. bog suo suo suo
64. snow water, water with snow uhku, uhkerdus uhk uhku
65. mountain mägi mägi mägi, vuare
66. rock kaĺĺo kaĺĺ kaĺĺivo
67. lowland logo, lodm lodm, ork ložme
68. flood plain, water meadow luht luhte
69. clay savi savi savi
70. sand čuuru pesk čuuru, pesku
71. stone kivi kivi kivi kivi
72. gold (metal) kuld kuld kulde
73. silver hobed hobed hobje
74. copper vašk vaśk vaski
75. lead (metal) tina tina tina
76. iron raud raud raude
77. mercury (Hg) artut΄t΄ artug eläv hobde
78. to grow kazvada kazvda, kazda kazvada
79. flower svetaane, svett cvetuińe svetaine, bobaińe
80. stem, stalk korž varź varzi, korzi
81. ear (fruiting body of a grain plant) tähk tähk tähke
82. to bloom, to blossom, to flower kukkia, äniköitä, cvet΄ta cvet΄ta cvet΄ta
83. to ripen kypsetä, sualištuda, ehtida kypsetä, ehtida kypsetä, sualištuda, ehtida
84. moss sammal sammal
85. cane, rush, reed ruogo, kažĺ ruog ruogo, kaižle
86. last year's grass kulo kulo kulo
87. tree puu puu puu
88. rotten laho, hapanu laho, hapanu laho, hapanu
89. bud počk urbaańe urbe
90. root d΄uuŕ d΄uuŕ d΄uuri
91. tree hollow onduz, ondž onduz onzi
92. stump, stub, rampike kando kand kando
93. fallen wood hago hago hago
94. branch oks, barb oks, barb okse, barbe
95. pine needles habu havu havu
96. sap ruga, pihk ruga, pih΄k΄ ruga, pihke
97. coniferous resin rikki rikki
98. leaf ĺeht΄ ĺeht΄e, ĺeht lehtes
99. bark, rind (of a tree) kuoŕ kuoŕ kuori, kettu, koja
100. birchbark tuoh΄ tuoh΄ tuohi
101. compression wood lyly lyly
102. sapwood pind pind pinde
103. forest mečč mecc mečče
104. deaf forest koŕb korb korbi, salo
105. pine forest kangas kangas kangas
106. pine mändy pedai, mänd mändy
107. pine with dense fine-grained wood, very strong kelo, hong keli, hong keli, hoηge
108. cone käbry käby käbry
109. spruce kuuž kuuz, kuuź kuuzi, näre
110. birch koivu koiv koivu
111. The sapwood, or alburnum, of a tree koivuveži koivuvezi koivuvezi, mahlu
112. polypore pakkuĺ, tagl koivungriba pakkuli, käžne, tagle
113. aspen huab huab huabe
114. linden lehmuz niń, niižpuu ńiińi
115. maple vahtaŕ
116. willow raid raid paju, raide
117. mountain ash, rowan pihĺ pihĺ pihĺe
118. A cherry tree, Prunus padus tuom tuom tuomi
119. alder ĺepp ĺepp leppe
120. juniper kadai kadag kadai
121. raspberry vagarm babarm vaguoi
122. redcurrant sestruoi sestrikaańe sestruoi
123. currant čiihuoi must smorodin, musket sertrikaańe čiihuoi, čihuoi
124. berry muard΄ muaŕ muard΄e
125. unripe tuores, ruohk tuores, ruohk ruohke, tuoreh
126. to harvest, to berry kerätä kerata kerätä
127. blueberry, bilberry, whortleberry muśt΄uoi muśt΄uo muśt΄uoi
128. blueberry d΄uomoi d΄uońuo d’uomuoi
129. wild strawberry (Fragaria vesca) mańd΄žuoi mańd΄žuo mańd΄žuoi
130. Arctic bramble, Arctic raspberry muamuuroi, hebommuard hebocaan’e hebočaine
131. stone bramble lińdžoi, linduoi luńd΄žuo lind΄žuoi
132. cloudberry, Rubus chamaemorus muuruoi, hillo, uhkuine muuruo muuruoi, šĺubuoi
133. cowberry buol buol buole
134. cranberry garbalo garbol garbalo
135. bread (all cereals) leivät, viĺĺ viĺĺad, ĺeibäd viĺĺe
136. rye rugiš rugiž rugiž
137. wheat nižuine nižu nižu
138. barley ozre ozr ozre
139. beard bard bard barde
140. avena kagr kagr kagre
141. panicle tähk, ripš, ri̮pš ripš, ri̮pš ripšu, tähke, helve
142. peas herneh herneh herneg herneh
143. pod piirag, pirgaažed pirg, pirgaažed
144. turnip nagriš nagriž nagriž
145. rutabaga bŕukv bŕukv bŕukve
146. onion luukk laukk laukke
147. bush, shrub barbik, baŕbmätas barbik tuhd΄o
148. heather kanabro kanabr kanabro
149. clover kĺever kĺever kĺeveri
150. nettle čiilahaińe čihlane, čihl
151. sorrel barčuoi, suolhein, barčč barčuo barčuoi, suolheine
152. fern harakanhein st΄anind΄aug stanid΄älge
153. Bolete grib grib, griba griba
154. agaric šieni sien’ sieńi
155. Lactarius mushroom gruuzuoi, bruus gruźd΄ gruzdi
156. slippery jack mushroom, sticky bun mushroom (Suillus luteus) voišieńv voigriba
157. woolly milkcap vahalauk, vahačut bahalauk vahalaukku, vahalaukuoi
158. white valged vauget valgei
159. black must must muste
160. red rusked rusket rusked
161. green vihand, zeĺonuoi vihand, orahankarvaane vihande, orahankarvaane
162. blue sińine sinihiine sinini
163. yellow keldaine pakuińe keldaine
164. grey huahk, harmag huahk, harmag harmai
165. variegated, motley kird΄au kird΄av kird΄av
166. dark muzav muzau
167. dog koir koir koire
168. puppy pendu pendu
169. to bark haukkuda haukta haukkuda
170. cat kaži kaži kaži
171. kitten kažinpoig kažinpoig kažinpoig
172. to meow, to mew ńauguda ńauguda ńauguda
173. claw, talon küńdž küńdž küńzi, künzi
174. bear kondii kondii kondii, mezikämmen, mötti̮, leveiočču
175. paw käbäl’ käbäl, käbäl’ käpče, käbäl’
176. face of an animal, muzzle, snout turb kärz turbe
177. wolf hukk hukk hukke, händikäs, ruogačču, pitkehände
178. to howl ulvoda ulaata ulvoda
179. deer pedr pedr pedre
180. moose, elk hiŕv hiŕv hirve
181. marten kuničč kunič kuničče
182. lynx iĺves iĺb΄eś iĺvez
183. stoat pordimuoi pordimuo, poŕmuo pordimuoi
184. fox rebuoi rebuu, rebuoi rebuoi
185. squirrel orau orov orau
186. fur, hair (animal hair or human body hair) karv karv karve
187. hare d΄änüö
188. weasel (mammal) luasičču lastušk muanhardii
189. mink (animal) čihk nork čihkuoi
190. otter sagarvo sagarm sagarvo
191. beaver bobr bobr bobra
192. badger mägr mägr mägre
193. wolverine huahmoi, huahmuoi huahmuo ahmuoi, auduoi
194. mole (burrowing insectivore) krott muakondijaane mygre, maakondii
195. rat kri̮sa rott rotte
196. bat (flying mouse) yöliluoi, yöleloi yöläpäkk yölevuoi
197. mouse (animal) hiiŕ hiiŕ hiiri
198. hedgehog (animal) jožik jož ježa
199. bird lindu lind lindu
200. flock paŕv arteĺ parvi
201. crest of a rooster haŕd huaŕ hard΄e
202. beak ńuokk ńuok ńuokk
203. wing šiib siib siibi
204. feather, plume sulg suug sulge
205. soft, fluffy immature feathers which grow on young birds höüheń höüheń höyhen
206. starling svorčč svorc skorce
207. rook peldovaruoi
208. jackdaw ńuakk ńuak ńuakke, šńuakke
209. cuckoo kägi kägi kägyöi
210. woodpecker tikku tikk tikku
211. lark, skylark peldĺind kiuru, peipuone, čumučiučuoi
212. partridge mečkana mecckana, meckana meččekana
213. swallow (bird) piäčkyöi piäskuohut, saraklinduine, piäskuo piäskyöi
214. dove, pigeon golub kyhkyine
215. sparrow čiučuoi čiič, čiučuińe čiučuoi
216. duck sotk sotk, sorz sorze, sotke
217. goose hanh ańh hanhi
218. loon guikk kakač guikke
219. seagull gajakk, gajag kajag kajuoi
220. swan d΄oučuoi d΄oučen d΄oučen
221. sandpiper, snipe vigli vitilin, kyuk, suokuĺĺoi vigli, suokuĺĺuoi
222. crane kurg kuŕg kurgi
223. to scream making 'kurla' sounds (about cranes) laglattada
224. hazel grouse (bird) pyw pyw pyy
225. wood grouse meččuoi meccuo, meččuo meččuoi
226. wood grouse (female) koppaĺ koppal koppalo
227. black grouse tedri tedŕ tedri
228. magpie harakk harag harakke
229. crow varuoi, varoi varuo, varuu varoi
230. raven varoi varuo, must varuo muste varuoi
231. hawk (a predatory bird) habukk habuk habukk
232. eagle orl kotkuo orle, kotkuoi
233. owl hyubjy, hyubyö pöllö, hyybii
234. fish kala kala kala
235. scales (of fish, reptiles, etc.) suomus suomus suomus
236. fin, flipper (appendage of a fish) sägä, šiibi siived evä, siived
237. gill šaglad šahlut šaglat
238. roe, spawn (of fish) mädähn ikr mähände, möykky
239. to spawn kudoda kudoda kududa
240. milt maikku maiduine, maidot maikku
241. juvenile fish maim, peho maim pehu, maime, lid΄žut
242. coregonus siig siig siige
243. northern pike, pike haugi haug haugi
244. European perch, redfin perch, perch ahven’ ahven’ ahven’
245. burbot, bubbot, mariah, freshwater ling, the lawyer, coney-f madeh madeh madeh
246. ide, orfe šäüń säyne
247. common bream, freshwater bream, bream, bronze bream, carp bream lahn lahn lahne
248. rutilus särg säŕg särgi
249. ruffe doršš d΄orš d΄oršši
250. Coregonus albula, vendace, European cisco riäpyöi, riäpyö riäpyö riäpyöi
251. smelt, European smelt kuoreh kourišk, kouriš kuoreh
252. sander, zander kuha kuha kuha
253. grayling, Thymallus harjus harjus
254. eel angerd΄aine
255. ant muurahaine, kud΄žuoi kud΄žuo, muŕhaańe kud΄žuoi, kuzimuuruoi, mavruoi
256. butterfly liipuoi liipak, liipakuońe liipuoi
257. beetle šitböröi, bubarko böröi, šitteböryöi
258. tick kägentiäi kägintiäi kägyöintiäi
259. nit saivaŕ saivar čaivuoi
260. flea kirpp, hüppijäińe hyppijääne čondžuoi
261. name nimi nimi nimi
262. girl ńeičut, tyttö ńeičuk tyttö
263. people rahvaz rahvaz, kanz, kanze rahvaz, kanze
264. adult täužig΄aińe täuźigääńe täyzigäine
265. tall korged, pit΄k, tobd΄ korged pitke, korgei, suuri, tobd΄
266. I minä miä minä
267. we myö myö myö
268. you työ työ työ
269. that se se se
270. those net, nuad ned ned, nuad
271. he hän häi, häin häi
272. they hyö hyö hyö
273. this tämä, t΄ämä tämä, t΄ämä tämä, t΄ämä
274. who ken ken ken
275. what mi mi, mii mi
276. body hibd΄ hibd΄ hibd΄e
277. big suuŕ, tobd΄ suuŕ suuri, tobd΄e
278. head piä piä piä
279. hair tukat tukat tukat
280. temple kosič kosmič kulme
281. gums igenet, igeńet igenet, igeńet igenet, igeńet
282. tongue kieĺ, k΄ieĺ kieĺ, k΄ieĺ kieĺi
283. to swallow lainata lainata, lainda lainata
284. to blow puhuda puhuda puhuda
285. lip huuĺ huuĺ huuĺi
286. voice iäń iäń iäni
287. neck kagl kagl kagle
288. chest rinde rind rinde
289. breast nänni, ńänni, ńäńńi nänni, ńänni, ńäńńi nänni, ńänni, ńäńńi
290. side čura čura, puoĺ čura, sivu
291. shin siäri, šiärvärttin siärvärtinluu, siäŕ siärvärtinluu
292. hip reiž röiźo, räyšköt reiži
293. nude alašti, paĺĺas, alašči alasti, paĺĺas paĺĺas, alastuoi
294. throat keroi, kurku keruo, kurkk keroi, kurku
295. to breathe hengittada hengitada hengittädä
296. stomach vačč, koht, vacc maha, vačč, koht, pökyö, vacc vačče, maha, kohtu, pöčyöi
297. to vomit okseta okseta okseta, oksendai
298. heart heńg heńg hengi
299. eye šiĺm silme
300. eyebrow kulmat kuumad kulmat
301. eyelid šiĺmänluoma siĺmanluum luomi, siĺmanluom
302. to see nähta, ńähta nähta, ńähta nähtä
303. deaf gluhuoi gruuhuo kuurniš
304. nose ńena ńena neńä
305. snot regä rega regä
306. crap šitt šitt šitte
307. nerve ńerv, hiiŕukaińe ńerv nerve, čubuhiiri
308. to search eččida ečta eččidä
309. to catch up taboittada tabata, kyista tabata
310. to hold pidada pidada pidäi
311. to take away kiškoda kiškta kiškoda
312. to throw ĺükätä lykta, työndada viškahuttuda, čumuttada
313. to break to pieces katkaita katkuoda katkaita
314. to press painada painda painada
315. to wave, to point, to show maihutada viitata
316. to leave d΄iättada, heittada diättä, heitta diättädä, heittäi
317. to raise, to elevate, to lift up nostada nousta nostada
318. to hang up riputtada riputada riputtada
319. to lie down viertta vieŕtä, vierda vieŕtä, viruttadakseh
320. lie viruda viruda viruda
321. to sit ištuda išta ištuda
322. to be running d΄uosta d΄uoksta d΄uosta
323. to fall out kirbot΄a kirbot΄a
324. to take ottada otta ottada, ottai
325. to give antta antta andada, andai
326. to add ližatta ližata ližätä
327. to spoil, to ruin, to mar, to damage rikkoda sportida
328. to choose valita, valitta valita vallita
329. to divide d΄agada d΄agada d΄agada
330. to pour, to spill kuata, valada valada valada, kuadada
331. to gather, to collect kerätä, kogota kogota kerätä
332. to send työndädä, työtä työtä työtä
333. to acquire suada suada suada
334. to come back myöstydä, kiändydä, pyörähtada, punalzuda kiändydä, punaatakse myöstydä, kiändydä, pyörähtakseh, pinaltakseh
335. to be late myöhästydä myöhästuda myöhästyöi
336. to oust ajada, ragaita ajada, raguoda ajada, ragaita
337. to move liikkuda, ĺekkuda, edištuda, šierduda liikkuda, ĺekkuda, ed΄ištüdä, sirtakseh, hiivoda
338. step šuahhu hašk askel, harppavus
339. to leave, to go mändä mändä mändä
340. to swim uivada ujuda ujelta
341. to carry vedada vedada vedädä
342. to arrive in time (for), to be in time (for) ehtida eht΄a ehtidä
343. to order käskedä käśktä, käksta käskedä
344. ill voimatoińe, eivoinaine kibedahiine ebävoivaine, kibuhiine, voimatuoine, virui
345. pale valgei vauget, huahk huahmuoi, valgei
346. wretch raukka, raukk, rukk raukk, rukk raukke, rukke, kurd΄e
347. pregnant kohtuińe, kohtuine, vačanke vacanke, kohtuińe, kohtuine, d΄uged kohtuińe, kohtuine, vačankere, mahanker
348. illness, sickness taudi, voimatoine, ebävoinaińe, kibu kibu taudi, voimattomus, ebävoimas, kibu
349. to be sick viruda viruda ei voida, viruda
350. to pain kibištada, d΄atrida kibištada kipištäi, pakottada
351. measles ruskičč ruškič ruškičče
352. smallpox, variola rubi paharubi rubi, d΄umalanrubi
353. to cough rygidä rygida rygidä
354. pus märg pad΄ža, märge
355. to cure (of) paranzuotta pareta
356. to shiver särišta, šärištä särišta särištä, vabišta, bäbištä
357. hump gurb gurb gurbe
358. old man starikk, ukk starik starikke
359. old woman staruha staruh, staruha staruuha
360. coffin groba groba ruuhi
361. soul heηg heng΄ hengi
362. to doze ńukkuda nukkuda nukkuda
363. tasty maged maged magei
364. to detect, to notice nägištada, nähta, ńähta nägišta
365. to be olda olda olda
366. not ei ei ei
367. age iga iga igä
368. quarrel riido, hopp, spuaru hopp, riid hoppu, riide
369. to fight toratta torata torata
370. to eat šyödä syödä syödä
371. to boil keittada keitta keittädä
372. warm lämm lämm ĺämme, sundo
373. hot palau palav, palab hiilau, palau
374. pancake kyrz kyrz lettu, blina, kyrze, čupukke
375. dense saged saged sagie
376. bouillon rokke
377. soup rokk supp rokke
378. to taste mujada, oppida mujada, op΄ta mujada, oppida
379. to unseal puhkaita puhkaata puhkaita
380. bitter karged karged kargei
381. wine viin viin viine
382. hunger ńäĺg ńäĺg ńälge
383. hole loukku reig loukko
384. beads busat busad busat, heĺmed, kagleniit΄t΄i
385. to wipe pyhkida püh΄ta pyhkidä
386. comb šug šug šug
387. to understand elgetta, toimittada eĺgeta toimittada, malttada, eĺgendädä
388. to think duumaitta duumata smiettidä, dumaida, ajatelda
389. to remember muštada muštta muštada
390. to mention mainitta, muštuoittada mainita, muštaĺta, muštaĺta mainita, muštuoittua
391. to know t΄ietta tieta tieta
392. to recognize, to learn, to get to know tiedustada, tutta, tunduškata tiedustada, tundustada tuta, tundustada, tiedustai
393. to forget unohtada unohtada unohtai
394. to be able malttada mautta, malttada maltai, maltada
395. to fear varaitta varaata varaita
396. to want himoittada, tahtoda himuotada, tahtuoda himoittada, tahtoda
397. to cry it΄keda, it΄keda it΄ta itkei, ulveda, luikkada, voikeruoittai
398. misfortune bied, kummat hädä, kummat biede, pille
399. to steal vargastada vargastada vargastai
400. guilty viär viärnik viäre
401. to scold kirotta, čakkatta čakata, kirota
402. to tease druažittada, iŕvištada, ärdutada ärdutada, niäritada, niärta niärittäi, irvištelta, kičittäi
403. good hyvä hyvä hyvä
404. evil, wicked paha paha vihaline, ärei
405. bad paha, huono kehno, karu, hond, paha karu, kehnuoine, paha, huono
406. lazy lašk lašk laške, pattie
407. truth toži, praud tozi praude, toźe
408. to make azuo luad΄ida, luadida, azuda luad΄ida, luadida, azuda, siata luad΄ida, luadida, azuda, tehta, ruadua
409. business dielo dielo aźie
410. to rub hieroda hieroda, hieruoi, hičuttada, huośt΄a
411. to twist punoda punoda punoda punoda
412. heap ruoppaz kiviroηg ruopas, rainivo
413. soil mua mua muaemä, mulde
414. harrow ägez ägez astivo
415. young growth orahat orahat orahat, orahaižed
416. furrow vago vago vago
417. to winnow tuulta, tultta, viškaitta tuulattada, čuuta tuuldai, viškaita
418. to mow, to cut niittada niitta niittäi
419. rake haravo harav, harau harav
420. windrow (of hay) lainiž lainiž
421. barnyard tahn tahn, tahnus tahne
422. masculine uros
423. mane hard΄ huaŕ hard΄e
424. shaft bow bembeĺ bemböl bembeĺ
425. rein ohjaksed ohd΄ased ohjakset, ohjaksed΄
426. tug rahkiž rahkiš rahkiž
427. hornless muĺu muli, muĺ myly
428. bull häkki, härg härg, häkk häkki, härge
429. pregnant (animal) t΄iińeh, tiineh t΄iińeh, tiineh t΄iińeh, tiineh
430. udder udar ubar udareh
431. ram bošši, bokki, bošak, bošše bošši, bošš bošši, bokko, bošše
432. sheep lambas lambas lambas
433. to butt puskeda pusta puskeda
434. shepherd's horn truba truba tyry
435. leaves of root vegetables nuat΄t΄ nuat΄t΄ ńuat΄t΄i
436. wax vaha vaha vaha
437. scutch loukuttada, vidoda, lipsuttada vidoda, kelikuota loukuttada, vidoda
438. to tan (leather) dupt΄a parkita
439. nail (fastener) nagl, naglaine nagl, naglaine nagle, nuagle
440. spindle värt΄t΄im värt΄t΄im värt΄in
441. chisel tallt taut talte, taute
442. pitchfork haηgo, hango, hang hang haηgo, hango
443. bar sier kovažim kovažin, siere
444. bran agan, sieglanpiäližet agan agan, sieglanpiäližet, laštvod
445. yeast drožd΄i droždit droždit
446. prey sualiž sualine suališ
447. fishing rod ongiruag ongiruag ongiruage
448. device for fire when beaming fish kobr kobr kobre
449. sinker kivez kives kives
450. hanger (for nets) ard ard ardo
451. neck of Fyke net kieĺ, k΄ieĺ kieĺ, k΄ieĺ keroi, kieĺi
452. minnow bĺesn dorošk uušte
453. to catch fish with a tarboda tarbuota tarboda, kalettida
454. to jerk ahavoitta ahavuota ahavuoida
455. to chop wood halgaitta hauguoda halgaitta, särgedä
456. to gouge kaivada kaivda taltata
457. board laid laid laide
458. fabric kangaz, vate vate, kangas vate, kangas
459. spindle full of yarn tain täin taine
460. reed (in a loom) bird bird birde
461. to knit niegloda, kudoda, sidoda kuduo niegloda, tikuttada, kudoda
462. to curry (leather) luad΄ida, luadida siätä pieksäi
463. shoes d΄algačim suapkad d΄algaččet
464. shoe-thread birbi, biŕbi biŕb birbi, biŕbi
465. brew vuar vuar vuaru
466. bootleg šiäŕ šiäŕ siäri
467. treasure ardeh, uardeh
468. steelyard beźmeń bezmen bezmeni
469. money d΄engat d΄eńgat rahat, d΄engat
470. expensive kaĺĺiš kaĺĺiš kaĺĺiš
471. cheap huogiš huogiš huogiš
472. debt velg velg velge, laihin
473. to earn suada suada suada
474. poor köyh goŕa köyh
475. rich bohatt bohat voivalline
476. to keep safe šiäštada varduota vard΄uoita
477. to rent vuagrata vuagrata vuagrata
478. to ransom viikuppida lunnastada
479. earnings, payment palkk palk palkke
480. free of charge ilmai ilmaa ilmai, silleh, yhtei
481. increase, increment ĺizä ĺizä ĺizä
482. to live elädä eĺäda elädä
483. yard piha verää, veraa piha
484. log parži parž parź parzi
485. gate verai veraa veräi
486. bath (steam) kyly kyly kyly
487. barn aitt ait, aitt aitte
488. door ukš ukś uksi
489. eaves potok potok räystäs
490. pan rieht΄il rieht΄il rieht΄il
491. to shine läikkuda, läimädä läikkydä, läimädä
492. pail ŕeng rengi
493. pot pada pada pada
494. to burn palada palada palada
495. nodia nuodivo nuodivo
496. firewood halgot haugot halgot
497. ember kegäleh, kegäĺeh kegäleh, kegäĺeh kegäleh, kegäĺeh
498. extinguish sambuttada sambutada sammuttai
499. smoke savu savu savu
500. to stroke šilittada silitada silittäi
501. broom vast vast vaste
502. road dorog dorog dorog, t΄ie
503. dirty ligakkaz redukaz ligakkaz, redukaz
504. slippery libed libed libei
505. to ride, to drive ajada ajada, matta ajada
506. rope nuor nuor nuore
507. landmark viehh viehh viehke
508. oar air, mela air, mela airo, mela
509. to row soutta, melatta souta soudai, melata
510. bridegroom; fiancé žeńih žeńih sulhaine
511. to get married naida naida naida
512. husband ukko ukk ukko, miez’, uroz
513. wife mučuoi, akk, naine, naińe akk, muččo, mučuu mučuoi, akke, naine, naińe
514. widow lešk leśk leski
515. daughter tytär tytär, neižne tytär
516. grandson vunukka vunukko bunukku
517. brother veĺĺ, veikki, veikuoi veĺĺ veĺĺe, veikki
518. grandfather d΄ied d΄ied diedo
519. grandmother buab buab buabo
520. son-in-law vävy vävy vävy
521. daughter-in-law ńevesk ńevesk ńeveske
522. uncle diäd΄ diäd΄ d΄iäd΄ö
523. cousine bratan bratan sevoitar
524. cousin (female) sestri posestru sevuoitar
525. brother-in-law (husband's side) kydy kydy kydy
526. brother-in-law (wife's side) šurd΄ak surjak, šurd΄jak šuŕd΄akke, šurd΄akko
527. housewife emänd emag emände
528. to say sanuo sanuda sanoda sanoda
529. riddle arbadus zagatk arbuoitus
530. to ask kyzydä kyzydä kyzydä
531. Vepses vepsad ńakut
532. guest vieras ad΄vo, ad΄v, gośt΄ ad΄vo, ad΄v, ad΄iv, gośt΄ ad΄vo, ad΄v, gośt΄e
533. present gośt΄inč gośt΄inč tuomaine
534. to gift lahd΄oda d΄agada lahd΄at lahd΄oda
535. fun ilo ilo, veśśel
536. village hiero, kylä d΄eŕeiń hiero, kylä
537. peace rauh mir rauhe
538. artel art΄t΄eĺ art΄t΄eĺ artteli
539. city ĺinn ĺidn ĺidne
540. paper bumag bumag bumaage
541. war voin voin voine
542. news vieśti, viesti, viešči viest΄ vieśti, viesti, tiedo, sanoma
543. freedom vald vald valde
544. to meet vastatta vastata, mändä vastha vastata
545. god d΄umal d΄umal d΄umal
546. faith uško, viero vier, usk viero, uskonde
547. frigging pagano pagano pagano
548. sin riähk griäh riähke
549. to bless blahoslovida blahoslovida blahoslovida
550. to tell fortunes gadaita gadaata gadaida
551. sazhen šüĺü syly süĺi
552. arshin arššin aršin arššin
553. verst virst virst virste
554. handful kobr kobr kobre
555. more vie vee, v΄e vie
556. if ku ku ku
557. the only one ainag ainu ainuoi
558. last d΄älgimäine, d΄äĺgimäińe, d΄älgimäińe, dälgimäine, d΄älgimbäne, d΄älgimbäne däl’gimääne, d΄älgimäine, d΄äĺgimäińe, d΄älgimäińe, dälgimäine, d΄älgimbäne d΄älgimbäne, d΄älgimbäne
559. the whole kai kaik kai
560. numerous äijä äi äije äije
561. not numerous vähä vähä vähä
562. superfluous, excess, spare, extra ĺiig ĺiig ĺiige
563. both molembat moĺembad, mougot΄id molembat
564. two kakš kakś kakse
565. eight kaheksa kaheca, kahesa kaheksa
566. nine yheksä yhesä yheksä
567. ten kymmene kümńe kymmene
568. thousand tuha tuha tuha
569. right oiged oiged oigei
570. close lähine, lähińe lähin, läheliińe lähine, lähińe, lähelline, lähimäine
571. far loituoińe edahaliine loittuoine, edähäine
572. down alahakš alahaks alah, alahakse
573. upwards ylähäkš ylähäkš yläh, ylähäkse
574. front edine, edińe edine, edińe, eziine
575. average keškimaine keśkmaańe keskimäine
576. long pit΄k pit΄k pitke
577. wide leved leved levei
578. sparse harv harv harve
579. frequent t΄ihed, puaks, saged puaks, saged tuagei, puaksu, sagei
580. short lyhyd lyhyd lyhyt
581. round krugluoi kruglii pyörei
582. smooth siĺed siĺed, taza šiĺiä, tazaine
583. crooked kover, viär kover, końak, viär veäre, kover
584. south suvi suvi suvi
585. east ĺiide päivännouzm päivännouzučura
586. where kus kus mis, kus
587. there šiga, siga, tuoga, neččigä siga sie, sigä, tuol, neččigä
588. time aig aig aige
589. hour čuas
590. day päiv, päi päiv päive
591. evening eht eht ehte, ilde
592. yesterday egläi eglää egläi
593. today t΄änäppä tänämba, t΄ämbä tänäpäi, tämpäi
594. tomorrow huomen huomen huomei
595. late myöhä myöhää myöhä
596. when konz konz kouz
597. always ainos, aino, aiviz äinus ainos, kaikeči
598. fast terväh, t΄erväh, ravedali t΄eravas, ravedas ruttoh, terväh, t΄erväh, ravedah
599. week ńedaĺ ńedaĺ ńedäĺi
600. month kuu kuu kuu
601. Monday enžimašaŕg, endžimaižaŕg ezmažaŕg΄ enzimäineargi, ezmäžargi
602. Tuesday tožnarg, tožinaŕg tožaŕg΄ tošargi
603. Sunday pyhäpäiv pyhäpäi pyhäpäive, pyhäpäi
604. period keskuč äig kauzi, väĺi, keskus, aige
605. long ago amu amu ammui
606. now ńügü, nygyde nygyö nygyöi
607. year vuoži, vuož vuoź vuozi
608. last year mulluoi muluu mulluoi, mulluoin
609. spring keväd keväź, kevaž kevät